gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU GÖREVLİLERİ 12 MART'A KADAR İSTİFA ETMELİ

Seçimlerin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılaması, Meclis kararının 4 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ile resmileşmiş ve Türkiye artık seçim sürecine girmiştir. 2839 sayılı Kanuna göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, milletvekili adayı olabilmesi için istifa etmesi gerekmektedir. İşçiler için bu yönde bir gereklilik bulunmamaktadır. Diğer taraftan, YSK istifa için son tarihi belirtmiştir. Buna göre 12 Mart 2011 tarihi saat 17:00'ye kadar istifa etmeyenler veya emeklilik dilekçesi vermeyenler milletvekili adayı olamayacaktır.

07 Mart 2011 Pazartesi 09:20
Kamu görevlileri 12 Mart'a kadar istifa etmeli

Resmî Gazete
5 Mart 2011
Sayı : 27865 (Mükerrer)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 141

- KARAR -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 4/3/2011 tarih, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda, aynen; “2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. maddesinde 5980 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylık için görevden çekilme ve ayrılma isteğinde bulunması gerekenler;

“Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.”

hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için Yasa gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli Kurul kararının alınması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun 8. maddesinde; “Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan olunur.

Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler.

hükümlerine yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. ve 2839 sayılı Milletvekili Kanunu’nun 8. maddeleri uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011 tarihli ve 73 üncü Birleşiminde 3/3/2011 tarihli ve 987 sayılı kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş ve bu karar 4/3/2011 tarihli, 27864 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer nüshasında yayımlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin son fıkrasında; Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5980 sayılı Kanunla değişik “Adaylık İçin Görevden Çekilmesi Gerekenler Başlıklı” 18. maddesinde;

Aday olmak isteyen;

• Hakimler ve savcılar,

• Yüksek yargı organları mensupları,

• Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

• Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

• Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

• Belediye başkanları,

• Subaylar ile astsubaylar,

• Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

• Belediye meclisi üyeleri,

• İl genel meclisi üyeleri,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar,

seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler,

hükmüne yer verilmiştir.

Kurulumuzun 4/3/2011 tarihli 140 sayılı kararı ile de; 10 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5980 sayılı Kanunla 298 ve 2839 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin Anayasa’nın 67/son fıkrası kapsamında değerlendirilmesi yapılmış ve seçim tarihi olan 12 Haziran 2011 tarihi itibariyle bir yıl dolmuş olacağından anılan kanunlardaki değişikliklerin uygulanmasına karar verilmiştir.

2839 sayılı Kanunun 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

Bu nedenle; 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlilerinin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına yasal imkan bulunmamaktadır.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamına girenlerin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini en geç 10 Mart 2011 Perşembe günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

c) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda ilanına,

4/3/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET