gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİNE DİSİPLİN AFFI MECLİSTE

Meclise “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi” Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI tarafından 22/9/2014 tarihinde verildi.

24 Eylül 2014 Çarşamba 13:15
KAMU PERSONELİNE DİSİPLİN AFFI MECLİSTE

KAMU PERSONELİNE DİSİPLİN AFFI MECLİSTE

 

Meclise “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi” Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI tarafından 22/9/2014 tarihinde verildi.

 

Kanun Teklif tasarısında, kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik olarak;

- 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun,

- 18.6.1992 tarihli ve 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun,

- 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ve

- 22.6.2006 tarihli ve 5525 Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun sayılı yürürlüğe konulmuştur.

 

Dolayısıyla, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin anılan kanunlar çerçevesinde 14.2.2005 tarihine kadar olan bazı disiplin cezaları affedilmiştir.

 

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun yaptığı bu toplantılarda, kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılan konulardan birisi,disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesidir.

 

Bu Kanun Teklifi ile; 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan bazı disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülmektedir.

 

 

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1.- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

 

14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır;kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

 

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İlgili Diğer yazılar; MEMURLARA BİR DERECE VERİLMESİ MECLİSE SUNULDU


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET