gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HİZMETLERİ HIZLANDIRILIYOR

TBMM Bayındırlık Komisyonu, kamu hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısını benimsedi, Kamu hizmetleri hızlandırılıyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, kamu hizmetlerinin hızlandırılmasını öngören kanun tasarısını benimsedi.

14 Ocak 2011 Cuma 14:58
KAMU HİZMETLERİ HIZLANDIRILIYOR

Asıl komisyon olarak yarın TBMM Adalet Komisyonunda görüşülecek olan tasarı, bugün de "tali" komisyon olan Bayındırlık Komisyonunda ele alındı. Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, tasarının 28 ayrı kanunu ilgilendirdiğini anımsattı. Bayraktar, 5 ayrı komisyona gönderilen tasarının, 7 maddesinin kendi komisyonlarını ilgilendirdiğini dile getirdi. Bayraktar, tasarının, alt komisyonda incelenmesi, asıl komisyondan direkt geçmemesi gerektiğini vurguladı.

*CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, tasarının gündeme gelmesinde geç kalındığını ifade ederek, "Olması gereken bir tasarıdır, destekliyoruz. Ancak tasarının bazı maddeleri uzun, bunları kısaltacak formül bulanamaz mı?" diye sordu.

* MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Meclis gündeminde olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki değişikliklerin de bu tasarıya konulması gerektiğini ifade etti. Tanrıkulu, elektronik imzayla ilgili başlı başına bir kanun bulunduğunu ancak tasanda buna atıf yapılmadığım söyledi. Hükümet adına konuşan Ulaşhrma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk da tasarının, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümü çerçevesinde hazırlandığını ve 28 kanunda düzenlemeyi içerdiğini ifade etti. Soluk, tasarının bir bütünlüğün sağlanması için hazırlandığını vurgulayarak, "Tasarının, alt komisyona gitmesine, daha uzun bir çalışmaya ihtiyacı var. Emek verilerek hazırlanmış bir tasarı ancak eklenmesi, düzeltilmesi, ayıklanması gereken hususlar var" diye konuştu.
 
Konuşmaların ardından tasarı, asıl komisyonda bir alt komisyon kurulması önerisiyle, Adalet Komisyonuna gönderildi.  

Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısına göre, güvenli elektronik imza, elle ahlan imza ile aynı ispat gücüne sahip olacak, kanunlarda güvenli elektronik imzayla yapılamayacağı açıkça belirtilen işlemler dışında, eİle atılan imza yerine kullanılabilecek. Mahkemelerce yürütülen yargılamayla ilgili her türlü iş ve işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılacak.

  Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar UYAP aracılığıyla işlenecek, kaydedilecek ve saklanacak. Güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP aracılığıyla dava açılabilecek, dava dosyaları incelenebilecek, her türlü yargılama iş ve işlemleri yapılabilecek. Resmi veya özel nitelikteki her türlü belge ve karar, güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda düzenlenebilecek, işlenebilecek, saklanabilecek. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak oluşturulan ve iletilen belge veya kararlar, ayrıca fiziki olarak düzenlenmeyecek, ilgili kurum ve kişilere gönderilmeyecek. Duruşma tutanakları elektronik ortamda hakim ve katip tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanabilecek. Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adli sicil ve arşiv kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP aracılığıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar ayrıca fiziki ortamda istenmeyecek. Meslek ve sanatlarını serbest olarak yerine getiren sağlık personeli, sağlık hizmeti verdikleri hastaların kimlik bilgileri ve hastalıklarıyla ilgili kişisel verilerini, Sağlık Bakanlığınca düzenlenip il sağlık müdürlüklerince tasdik olunacak bir protokol defterine kaydedecek. 

  Protokol defteri, güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda tutulabilecek. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmünde olacak. Mahkemeler ile her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde, UYAP kullanılacak. İcra ve iflas daireleri aracılığı ile yapılan her türlü tahsilat ve reddiyat, icra ve iflas dairelerinin Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki veya PTT Genel Müdürlüğü merkez ve şubelerindeki hesapları üzerinden yapılacak.

  Tapu sicilinde kaydedilen araziler, bağımsız ve sürekli haklar ile bağımsız bölümler, coğrafi konumları ve işlevleri açısından sınıflandırılarak ve taşınmazlar üzerindeki binalar ile irtibatlandırüarak elektronik ortamda işlenebilecek. 

Taşınmazlar arasında bağ kurmak, taşınma/ kay dına ulaşmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacıyla; araziler, bağımsız ve sürekli haklar ile bağımsız bölümlere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafın dan tekil Türkiye Cumhuriyeti taşınmaz numarası tahsis edilecek. Bu numara, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü taşınmaz işlem ve kayıtlarında esas alınacak. Vize başvurulan, güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılabilecek. Bu durum da vize başvurulan için gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin mevzuatta belirlenen tedbirler alınarak toplanabilecek ve elektronik ortamda saklanabilecek. Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalannı inceleyebilecek. Elektronik ortamda UYAP vasıtasıyla avukatların vekili ya da müdafi olmadıklan kişilere ait dosyalan inceleyebilmeleri için, yetkililerden elektronik ortam vasıtasıyla izin aknacak. Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlarda meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldınlması işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek. Sınav sonucunda basan gösterenlerin sürücü belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığından elektronik ortamda alınan bilgilerle elden veya posta aracılığı ile sahiplerine teslim edilecek.

  Sağlık Bakanlığı, vatandaşlann sağlık durumunu takip edebilmek için kurulan kayıt ve bildirim sistemini, elektronik ortamda da oluşturacak. Sağlık Bakanlığı, bu amaçla ülke çapında bilişim sistemi kuracak. Sağlık hizmetleri sunumunda bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan işlemler; güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itirazı inceleyecek mahkeme, tüketici sorunlan hakem heyeti kararlarına, UYAP kullanarak erişecek. Kamu İhale Kanununa; "Elektronik teklif" tanımı ekleniyor. Elektronik teklif; "Elektronik ortamda ilgili mevzuata göre hazırlanmış, gerekli teknik şartlan taşıyan, istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanmış teklif dokümanları veya bilgileri ile bu doküman veya bilgilere ek bileşen olarak oluşturulabilecek elektronik anahtarları" şeklinde tanımlanıyor. Kamu İhale Kurumu, yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili tutulan kayıtlan, ilgili kurum ve kuruluşlarla, kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde elektronik ortamda paylaşacak Yasaklama kararlan ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlara ilişkin mahkeme kararları, Resmi Gazete yerine, Elektronik Kamu Alımlan Platformunda yayımlanacak.

   UYAP, Ceza Muhakemesi Kanunununda da tanımlanacak. Her türlü ceza yargılaması iş ve işlemlerinde UYAP kullanılacak Tasarı, Cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerine de düzenleme getiriyor. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından, görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında ifade alma ihtiyacı ortaya çıkarsa; mağdur, şikayetçi, şüpheli, tanık, bilirkişi veya diğer ilgililerin aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle de ifadeleri alınabilecek Uluslararası karşılıklı adli yardımlaşma işlemlerinde de aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılarak ifade alınabilinecek. Aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle kullanılması suretiyle dinleme olanağının varlığı halinde, tanık veya bilirkişi bu yöntem uygulanarak dinlenebilecek. 

  Dinleme, yurt içinde tanık veya bilirkişinin bulunduğu yer yetkili hakimi veya mahkemesi ya da naip hakimi huzuruyla, yurt dışında ise uluslararası karşılıklı adli yardımlaşma yoluyla yapılacak. Sanığın sorgusu olanaklıysa, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniği kullanılarak yapılabilecek. Muhtarlar, kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliklerini her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olacak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET