gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN FİİLİ HİZMET SÜRE ZAMLARI

Kamu personelinin, memurların, askeri personel, emniyet mensubu, sağlık ve itfaiye personeli fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda düzenlenmiştir.

14 Nisan 2011 Perşembe 00:18
Memurların Fiili Hizmet Süre Zamları

 Kamudan Haberler


Kamu personelinin, memurların fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları ve emekliliklerine etkileri, bildirimleri 5434 sayılı Kanununa tabi olanlarda 5510 sayılı Kanuna göre fiili hizmet şeklinde iki farklı uygulaması bulunmaktadır. Kamuda genel olarak  askeri personel, emniyet mensubu, sağlık ve itfaiye personeli fiili hizmet süresi zammından yararlanmaktadır.

Genel Hangi Memur Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanır ve Şartları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4/c sigortalısı olan memurlar, Kanunda belirtilen kapsamdaki iş/işyerinde fiilen olarak çalışması ve Türk Silahlı Kuvvetler ile Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı hariç diğer işlerin risklerine maruz kalınması gerekiyor.
Sigortalıların hizmet sürelerine, aşağıda belirtilen işyerlerinde ve.veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen prim gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenecektir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenecektir.

Birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanacaktır.

FİİLİ HİZMET TABLOSU

Kapsamdaki İşler/İşyerleri
Kapsamdaki Sigortalılar
Eklenecek
Gün Sayısı
1) Kurşun ve arsenik işleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar,
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar,
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar,
___________________________________
 
1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar,
 
 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
____
 
 
 
90
2) Cam fabrika ve atölyeleri
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar,
2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar,
3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar,
4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar,
5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar,
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar,
7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar,
8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar,
9) Traş işlerinde çalışanlar,
10) Asitle hak ve cilalama işlerinde çalışanlar,
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar,
12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
3) Cıva üretimi işleri sanayii
 
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar,
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar
 
 
 
 
90
4)Çimento fabrikaları
 
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar,
2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar,
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar,
 
 
 
 
60
5) Kok fabrikalarıyla termik santraller
 
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar,
2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar,
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar,
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar,
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar,
6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
6)Alüminyum fabrikaları
 
1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar,
2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar,
3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar,
 
 
 
 
60
7)Demir ve çelik fabrikaları
 
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar,
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar,
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar,
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar,
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar,
 
 
 
 
 
 
 
 
90
8) Döküm fabrikaları
 
1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar,
2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar,
3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar,
 
 
 
 
 
60
9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
 
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar,
2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar,
3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar,
 
 
 
 
 
90
10) Yeraltı işleri
 
Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar,
 
 
 
180
11)Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
 
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar,
 
 
 
90
12) Su altında veya Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
 
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20- 35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg.cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar,
 
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg.cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar,
 
Dalgıçlık işinde çalışanlar
 
 
 
 
60
_______
 
 
90
______
 
90
13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.
 
 
90
 
14)Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları.
 
 
 
 
90
15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri
Yangın söndürme işlerinde çalışanlar
60
 
Askeri, Emniyet ve Sağlık ile İtfaiye Personeli Fiilî Hizmet Süresi Zammı

Uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında eklenecek prim ödeme gün sayısı: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı sigortalılar için sekiz; Yeraltı kapsamındaki işler ve işyerleri sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar için beş yılı, geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenecektir.

BÖYLECE;

1- Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 

2- Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, 

3- Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları,

4-İtfaiye veya yangın söndürme işleri personeli,

5-Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan ağırlıklı sağlıkçı personel, *

Bu kapsamda Sağlık personelinden kimler fiili hizmetten yararlanır?

a-Denetimli Alanlarda (Radyoaktif ve Radyoiyonizan maddelerle) fiilen çalışan,

b-Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. maddesinin K bendine Radyasyon Görevlisi sayılan;

  • Sağlık Memuru/Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri (Radyoloji, Röntgen, Radyoterapi),
  • Radyasyon görevlisi Hekimler (Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Kardiyoloji)

  • Radyasyon görevlisi olarak çalıştırılan Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru ile diğer ünvandaki memurlar FHZ’ndan yararlanmaktadır.

Sağlık personeli fiilen radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle geçen toplam çalışma saatlerinin, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun’da belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri ile günlük çalışma süresinin bir bölümünde kanun kapsamı dışındaki işlerde geçen sürelerinin düşülerek yılların ayrı ayrı bildirilmesi, istenmektedir. 

Denetimli alanlarda radyasyon görevlisi olarak çalışan personel günlük 5 saat çalışmakta iken  30 Ocak 2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mesai 7 saate çıkarılmıştır.
Nasıl Hesaplanır?

1)Toplam İzinli gün sayısı bulunur. (Örn:160 gün)

2)360- 160=200 gün (Aktif çalışılan gün sayısı)

3)2009 yılı için; 200*5=1000 saat
   2010 yılı için:
          01/01/2010-30/01/2010 çalışılan gün sayısı*5
          30/01/2010-31/12/2013 çalışılan gün sayısı*7
2011 yılı için:200*7=1400 saat v.s.
En fazla çalışılabilecek denetimli alan çalışma süresi bulunur. Personel bu saatin üzerinde çalışması ve bildirimde bulunması mümkün değildir. Eğer bu saatin altında çalışması olan personel varsa;
Aylık çalışma saatini 01.10.2008-30.01.2010 dönemi için 5'e bölerek çıkan gün sayısı, 30.01.2010 tarihinden sonra ise 7'ye bölerek gün sayısı hesaplanır. 

Fiili hizmet süresi zammından yararlanırlar. 

Bu ne anlama geliyor;

Bu kapsamdaki personel için;

1- Fiili hizmet süresi zammı gün sayısı emeklilik/yaşlılık aylığı için istenen hizmet/gün sayısında çalışmış gibi kabul edilecektir. Örneğin 20 yıl çalışan bir askeri personel 1800 (20x90) gün fiili hizmet süresi zammı elde edecektir. Bu da 5 yıl hizmet anlamına gelmektedir. Personel emeklilik hesaında 20 yıl çalışmasına karşılık 25 yıl üzerinden çalışmış kabul edilecektir.

2- Bu kapsamdaki personel için eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden üç yılı geçmemek üzere yarısı indirilecektir.

Yukarıdaki örnek düşünüldüğünde 5 yılın yarısı olan 2,5 yıl emekli olacağı yaştan erken emekli olacaktır. 


01.10.2008 tarihinden önceki uygulamalarda, Emekli Sandığı uygulamalarında 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen vazifeler için bu maddedeki cetvelde belirtilen fiili hizmet zamları uygulanmaktaydı. Ve fiili hizmet zamları emeklilik hesaplamalarında 8 yılı geçmemek üzere fiili hizmet sayılmaktaydı.
 
 
Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi
 
Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim ve Hizmet Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı ve 86 ncı maddeleri gereğince sigortalı çalıştıran Kamu İdarelerince her ay için düzenlenerek, ait olduğu ayın sonundan itibaren onbeşinci günün sonuna kadar Kuruma verilecektir. Belgenin Kuruma verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işveren tarafından sigortalıların görebileceği bir yere asılır.
Bu belge aynı Kamu İdaresinde farklı dönemde maaş ödemesi yapılan personel var ise her bir maaş dönemi için ayrı ayrı düzenlenir.

Aynı Kamu İdaresinde farklı dönemlerde maaş ödemesi yapılan personelin olması halinde belge türüne aşağıdaki gruplandırılan iki haneli kodlardan uygun olan kod yazılarak her bir grup için ayrı belge düzenlenir.


Maaş ödemeleri ayın 15.günü peşin yapılanlar
01
Maaş ödemeleri ayın 1.günü peşin olarak yapılanlar
02
Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 15’de ödenenler
03
Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 1’ne ödenenler
04
 
 
 
 
 
 
Bağlı Bulunduğu Saymanlık: Personel maaş ödemeleri herhangi bir Saymanlıkça yapılan işverenlerin bağlı bulunduğu Saymanlık isimlerini tam olarak yazılacaktır. Herhangi bir Saymanlığa bağlı olmayıp tahakkuk ve tediye işlemleri kendi işyerlerince gerçekleştirilen(Döner Sermaye İşletmeleri, Belediye, Özel İdare, K.İ.T’ler vb.) işyerleri bağlı olduğu Saymanlık bölümüne kendi İşyeri ismi yazılacaktır.
Fiili hizmet süresi zammı kodu: 5510 sayılı Kanunun 40.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan çizelgenin hangi bendine göre fiili hizmet süresi zammı veriliyorsa bu maddenin ve bendin numarası yazılacaktır. (Örnek: Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar için 40.01)

4/c Kapsamında İlk Defa Sigortalı Olacaklar İçin Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi
Ödenen Aylık Bilgileri : Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için fiilen ödenen aylık derece, kademe ve ek göstergesi yazılacaktır.
Prime Esas Kazanç Toplamı: Kamu idaresinde görevli sigortalıya ait Kanuna göre tespit edilecek aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları, memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları ile tazminat tutarları toplamı yazılacaktır.
Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o ay içinde maaş aldığı gün sayısı yazılır, tam çalışma halinde gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Ay içinde işe giriş ve.veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı maaş ödenen gün sayısıdır.
Fiili Hizmet Süresi Zammı Gün Sayısı: Fiili hizmet süresi zammına müstehak maddede belirtilen işlerde fiilen çalıştığı gün sayısına göre yine maddede belirtilen miktarlarda hesap edilen gün sayısı yazılacaktır.
Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Tutarı : Prime Esas Kazanç Toplamı üzerinden Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi olarak % 9 Sigortalı , %11 İşveren hissesine göre belirlenen toplam miktar üzerinden kesilecek tutar, para cinsinden yazılacaktır.
 
  5434 Sayılı Kanuna Göre Tespit Olunanlar İçin Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi
Ödenen Aylık Bilgileri : Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için fiilen ödenen aylık derece, kademe ve ek göstergesi yazılacaktır.
Emekli keseneğine esas aylık toplamı: Kamu idaresinde görevli sigortalının 5434 sayılı Kanuna göre Emekli keseneğine esas aylık derece,kademe, ekgösterge ile kidem aylığı,taban aylığı ve özel hizmet tazminatı dikkate alınarak bulunacak Emekli keseneğine esas aylık tutarı yazılacaktır.
Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o ay içinde maaş aldığı gün sayısı yazılır, tam çalışma halinde gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Ay içinde işe giriş ve.veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı maaş ödenen gün sayısıdır.
Fiili Hizmet Süresi Zammı Gün Sayısı: Fiili hizmet süresi zammına müstehak maddede belirtilen işlerde fiilen çalıştığı gün sayısına göre yine maddede belirtilen miktarlarda hesap edilen gün sayısı yazılacaktır.
Fiili Hizmet Süresi Zammı Tutarı : Emekli keseneğine esas aylık toplamı üzerinden % 16 kesenek sigortalıdan, %20 karşılık İşveren hissesine göre belirlenen toplam miktar üzerinden, yararlandırılacağı güne göre kesilecek tutar, para cinsinden yazılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET