gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI BÜTÇE TASARISININ HAZIRLANIŞ ŞEKLİ

2013 YILI BÜTÇE TASARISININ HAZIRLANIŞ ŞEKLİ

12 Ekim 2012 Cuma 18:54

 AÇIKLAMA

1) Teşkilat Şeması
Her kuruluş bütçe tasarısına ekleyecekleri teşkilat şemasını kuruluş
kanunlarına uygun şekilde merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı
düzenleyecektir.
2) Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (Form : 1)
Kurumsal sınıflandırmada yer alan ve 5018 sayılı Kanuna göre kendisine
bütçe ile ödenek tahsis edilen herbir harcama birimi için ayrı ayrı
(Yükseköğretim Kurumları için üst yönetim, akademik ve idari birimleri
kapsayacak şekilde idare düzeyinde) doldurulacaktır.
3) Bütçe Onay Cetveli
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre icmali (Form: 2), gelir cetveli özetini ve
finansman cetveli özetini içeren bu cetvel, bütçe tasarılarının oylanmasında da
esas alınacak olup, 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesi
kapsamındaki ( I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan) kurumlarda; kurumun üst
yöneticisi ve bağlı/ilgili/ilişkili Bakan tarafından imzalanmış olacaktır.
4) Çok Yıllı Bütçe (Form : 14) Sadece kurumun tamamı için 2013-2015 dönemini kapsayacak şekilde
düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.
5) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali-
Birinci Düzey (Form : 3) Sadece kurum toplamı için düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.
6) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmaliİkinci
Düzey (Form : 4) Sadece kurum toplamı için düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.
7) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek
Teklifleri İcmali (Form : 5-(1-2-3)) Sadece kurum toplamı için düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.
8) Ödenek Cetveli (Tasarı)-(Form : 9) Kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde ve ekonomik sınıflandırmanın
ikinci düzeyinde düzenlenecektir.
9) (B) Cetveli (Form : 15) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, dördüncü düzey
detayı içeren gelir cetvelini ekleyeceklerdir.
10) (F) Cetveli (Form : 16) Özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, dördüncü düzey
detayı içeren finansman cetvelini ekleyeceklerdir.
11) (C) Cetveli (Form : 26)
Özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar gelir
tahsilatlarına dayanak teşkil eden yasal mevzuatı (C) cetveli formatında
ekleyeceklerdir.
12) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre 2013 Yılında Edinilecek
Taşıtlar (Form : 18)
Kurumun her türlü taşıt edinimleri (satın alma, hibe vs.) eklenecektir. Vize
süreci elektronik ortamda yürütülecek olup dökümler e-bütçe sisteminden
alınacaktır. Ayrıca ıslak imzalı ve paraflı olması aranmayacaktır.
13) Yatırım Vize Cetveli
Kurumun yatırımları için eklenecektir. Vize süreci elektronik ortamda
yürütülecek olup dökümler e-bütçe sisteminden alınacaktır. Ayrıca ıslak imzalı
ve paraflı olması aranmayacaktır.
NOT 3: Yukarıda belirtilen formların dökümü, e-bütçe sisteminin Bütçe Hazırlık bölümünde yeralan Tasarı Aşaması Raporları bölümü
kullanılarak alınacaktır.
NOT 2: Fiziksel Değerler Bilgi Formu (Form : 11) ve Mevcut Taşıtlar ile Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlara İlişkin Bilgi
Formunda (Form : 19) yer alan bazı verilere 2013 Yılı Bütçe Gerekçesinde yer verilecek olup, 30/06/2012 tarihi itibariyle doldurulacak bu
formların e-bütçeye girişlerinin 13/10/2012 tarihi itibariyle tamamlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu formlara girişlerini tamamlamamış
idarelerin giriş işlemlerini ivedilikle tamamlamaları, e-bütçeye giriş yapmış idarelerin ise formlarda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek,
varsa hatalı veri girişlerini düzeltmeleri gerekmektedir.
- Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenmesine ihtiyaç duyulan hususlar ayrıca bir yazı ekinde (tasarıyla birlikte) teslim edilecektir.
- Farklı cetveli olan kurumlar bu cetvelleri ilgili uzmana teslim edecektir.
- Tasarıya eklenecek olan kapakta "....... (kurum ismi) 2013 Yılı Bütçe Tasarısı" ibaresine yer verilecektir.
- Tasarıya eklenecek olan formlarda yukarıdaki sıraya uyulacaktır.
- Hazırlanan tasarı, dar kenarından delinmek suretiyle ciltsiz olarak telli dosyaya takılacaktır.
- Tasarılar, Maliye Bakanlığına 4 nüsha olarak teslim edilecektir.
- Plan ve Bütçe Komisyonuna verilecek tasarıların ise ciltlenmiş olarak ve komisyon üyesi ve diğer görevlilerin sayısı dikkate alınarak en az 60
takım olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, idare ve kurum Performans Programlarının, ilgili Maliye Uzmanı ile mutabakat sağlanmasını
müteakip, 2013 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı rakamlarına göre revize edilerek, idare veya kurum bütçesinin Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülme tarihinden 3 gün önce anılan Komisyona en az 60 takım olarak sunulması gerekmektedir.
BÜTÇE TASARISININ HAZIRLANMASI
2013 YILI BÜTÇE TASARILARININ ŞEKLİ
NOT 1: - Özel Bütçeli İdareler gönderecekleri tasarıya bütçelerine ilişkin madde metni ve cetvelleri eklemeyecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET