gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADAY MEMUR KENDİNE DİKKAT EDECEK

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Tasarı maddesiyle aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan aday memurun görevine son verilecek

07 Temmuz 2014 Pazartesi 07:53
ADAY MEMUR KENDİNE DİKKAT EDECEK

Tasarıya eklenen başka bir maddeyle, aday memurken aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun görevine son verilecek.


Memurların görevlerine son verilmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda daha üst bir ceza niteliğindeyken şimdi aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezalarında ilişikleri kesilecek.

 

Şimdi Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlar:

    a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal,  kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme , işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c) Siyasi partiye girmek,

    d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

    e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

    f) (Değişik alt bent: 13/02/2011-6111 S.K 111. mad.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

    g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

    ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.


Tasarının kanunlaşması durumunda,

   Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

    c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

    e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

    f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    g) (Mülga bent: 13/02/2011-6111 S.K 111. mad.)

    h) (Mülga bent: 13/02/2011-6111 S.K 111. mad.)

    ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    j) (Mülga bent: 13/02/2011-6111 S.K 111. mad.)

  

Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

    c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

    e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

    f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

    g) (Mülga bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad)

    h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

    m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

    n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

    

Fiilleri mukabilinde görevine son verilecek.


Alıntılarda site linkine yer veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET