gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ PERSONELE YENİ YARGI PAKETİ MECLİSTE

Askeri personele uygulanan yargı sisteminde önemli değişiklikler geliyor.

20 Aralık 2014 Cumartesi 10:30
ASKERİ PERSONELE YENİ YARGI PAKETİ MECLİSTE

ASKERLERE YENİ YARGI PAKETİ MECLİSTE


Askeri personele uygulanan yargı sisteminde önemli değişiklikler geliyor. Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye sevkedilen kanun tasarısı yasalaştığında, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanabilmesi başbakan, diğer askeri personelin yargılanabilmesi ise milli savunma bakanının iznine tabi olacak. Bu şekilde MİT'e verilen yargı güvencesi askeri personelede tanınacak.

Halen genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanabiliyor. Tasarıda terörle mücadele kapsamında yürütülen görevler ile Meclis veya Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlarda soruşturma için genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları için başbakanın izni gerekecek. Diğer personelin yargılanması ise millî savunma bakanının iznine tabi olacak. Jandarma genel komutanı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için içişleri bakanının izni gerekecek.

Askerî Hâkimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre ‘Askeri Hakimler Kurulu’ diye ‘askeri HSYK’ denilebilecek yeni bir kurul oluşturuluyor. Bu kurul, millî savunma bakanı ile millî savunma bakanının teklifi ve başbakanın onayı ile birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilen dört üyeden oluşacak. Kurula millî savunma bakanı başkanlık yapacak. Bu kurul, Millî Savunma Bakanlığı’nın askeri mahkemelerin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlayacak.


Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.


Tasarıyla, mahkemelerin bağımsızlığı  ve hakimlik teminatı esaslarına göre Askeri Hakimler Kurulu kuruluyor.


Askeri Hakimler Kurulu; Milli Savunma Bakanı ile bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilen 4 üyeden oluşacak.


Askeri Hakimler Kurulu'nu yönetmek ve temsil etmek üzere Milli Savunma Bakanı, Kurula başkanlık yapacak.


Askeri Hakimler Kurulu, kanunlarla  verilen görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken  bağımsız olacak; hiçbir organ, makam, mercii veya  kişi, kurula emir ve talimat veremeyecek.


Askeri Hakimler Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapacak.


Görevleri


Tasarıya göre, Askeri Hakimler Kurulu'nun görevleri, şunlar olacak:


-Milli Savunma Bakanlığının askeri mahkemelerin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.


-Askeri hakimlerle ilgili; Mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, yıllık ve mazeret izinleri dışındaki her türlü izinleri verme, birinci sınıfa ayırma ve birinci sınıf olma, disiplin cezası verme ve disiplin cezalarını sicilden silme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.


-Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak  üzere askeri mahkemede görevli askeri  hakimlerin idari görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu  niteleme  yetkisi hariç olmak üzere askeri savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek.


-Askeri  hakimlerin nöbet  gün  ve saatleri  ile  nöbet  tutanların  dinlenme  haklarına ilişkin esasları belirlemek.


-Mevcut  askeri  hakim  miktarının  kadro  ihtiyacını  karşılamadığı  hallerde  ihtiyacın yedek subaylar yoluyla karşılanması için Milli Savunma Bakanlığına teklifte bulunmak.


-Görev alanına ilişkin yönetmelik ve genelgeleri çıkarmak.


-Savaş ve seferberlik halleri ile yurtdışında görevlendirilen birliklerle birlikte hareket edecek ve görev yapacak askeri ağır ceza mahkemeleri,  askeri mahkemeler  ve askeri savcılar ile bunların kararlarına bakacak itiraz mercilerini belirlemek.


Başkan dışındaki  Kurul üyelerinin  görev süresi 4 yıl olacak ve görev süresi dolan üye yeniden seçilebilecek.


Askeri şahıslar hakkında askeri ve adli yargı mahkemeleri tarafından hükmolunan hapis cezaları, bu sıfatlarını korudukları  sürece askeri cezaevlerinde infaz edilecek.


Ancak yükümlü erbaş ve erler hakkında; asker edilmeden önce işledikleri suçlardan verilen hapis cezaları, asker edildikten  sonra işledikleri  suçlardan verilen bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezaları, Adalet  Bakanlığı  ceza  infaz  kurumlarında çektirilecek. Koşullu  salıverilen  veya tahliye edilen yükümlüler,  geri  kalan  askerlik  hizmetlerini   tamamlamak   üzere  askeri  makamlara teslim edilecek. Bunlar hakkında hükmolunan denetimli serbestlik tedbirlerinden askerlik yükümlülüğü ile bağdaşmayanların yerine getirilmesi,  askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılacak.


Haklarında tutuklama kararı verilen askeri şahıslar, bu sıfatlarını korudukları sürece en yakın askeri tutukevine  konulacak. Ancak yükümlü erbaş ve erlerin adli yargıdaki soruşturma ve kovuşturmaları  esnasında  verilen tutuklama  kararlarının  infazı, Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında  yerine  getirilecek.  Bunlar  tahliyelerinden   sonra  geri  kalan  askerlikleri tamamlattırılmak üzere yeniden askere sevk edilecek. İnfaz   sırasında   tutuklu   ve  hükümlülerin   üzerlerinde   askerlik  kıyafet  ve  işaretleri bulunmayacak. 


Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanacak.


Ancak "sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın 3 ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması, fiilin  disiplini  ağır  şekilde ihlal etmesi veya  birliğin  güvenliğini  tehlikeye düşürmesi veya birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması veya büyük bir zarar meydana getirmesi, fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi, daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkum olunması" hallerinde hapis cezaları ertelenmeyecek.


Yetkili kişi ve organlar tarafından disiplin cezası ile cezalandırılan askeri şahıslardan disiplin cezasının infaz şartlarını yerine getirmeyenler, 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.


Buna göre verilecek  ceza,  suç  seferberlik  halinde  işlendiği  takdirde  yarı oranında, savaş halinde ise bir kat artırılacak.


Yetkili  kişi ve organlar  tarafından  disiplin  cezası  ile cezalandırılan asker  kişilerden   disiplin  cezasının  infaz  şartlarını   yerine  getirmeyenlerin  fiillerinin Askeri Ceza  Kanunu'nun "firar ve cezası" başlıklı 66  ile "sözleşerek firar ve cezası" başlıklı 70. maddelerindeki suçları  oluşturması halinde  sadece  bu  suçlara ilişkin hükümler uygulanacak. Ancak bu suçlardan dolayı verilecek ceza altıda bir oranında artırılacak.


Kıta,  karargah veya kurumlarda  ya da görev esnasında veya görev yerlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını işleyen askeri şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun bu suçlara ilişkin hükümleri uygulanacak.


Askeri ve adli yargı mahkemeleri tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü  erbaş  ve erler  hakkında,  Türk  Ceza  Kanunu'nun "kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50. maddesindeki "tüm seçenek yaptırımlara", diğer askeri şahıslar hakkında ise aynı maddedeki "seçenek yaptırımlara" çevrilebilecek.


Ancak "sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın 2 ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması, fiilin  disiplini  ağır  şekilde  ihlal  etmesi  veya  birliğin  güvenliğini  tehlikeye düşürmesi veya birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması veya büyük bir zarar meydana getirmesi, fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi" hallerinde kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek.


Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan "ölüm" cezaları, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına dönüştürüldü.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET