gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN'DEN BAŞBAKAN'A MEKTUP

Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (BAĞIMSIZ BÜRO-SEN) tarafından diğer kurumlarda görev yapan kariyer uzmanların tek çatı altında toplanarak özlük haklarında yapılacak iyileştirme kapsamına gelir uzmanlarının da dahil edilmesi için Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’a Genel Başkan Remzi KIZILKAYA ve Genel Sekreter Yaşar EZİM imzalı bir mektup gönderdi.

03 Ocak 2011 Pazartesi 06:26
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN'DEN BAŞBAKAN'A MEKTUP

Mektupta başlıca şu hususlara yer verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından 29.11.2010 tarihinde TBMM’ye sevk edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”ile bakanlık ve kamu kurumlarında istihdam edilecek uzman personelin göreve alınma koşulları ile uzmanlığa atanma usul ve esaslarının düzenlenmesi, ayrıca halen bakanlık ve kamu kurumlarında fiilen görev yapan kariyer uzmanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
 
TBMM’ye sevk edilen bu tasarıda Gelir İdaresi Başkanlığının çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması için 2000’li yılların başından beri istihdam edilen, Maliye Bakanlığına çok büyük değerler katan, Gelir İdaresinin ve vergi dairelerinin yükünü taşıyan merkez ve taşra birimlerinde fiilen görev yapan Gelir Uzmanları yer almamaktadır.
Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, iktidarınız döneminde ekonomide sağlanan güven ve istikrarın sürdürülmesi ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi için; hür, bağımsız ve güçlü bir idari yapıya ve refah düzeyi yüksek uzman kadrosuna ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur.
Gelir İdaresi Başkanlığınca Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı için yapılan ortak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar arasından herhangi bir objektif kritere dayanmadan atama yapılmış olup Gelir Uzman Yardımcılığı kadrolarına dışarıdan alımlar da halen devam etmektedir. Ayrıca bu sınavlara ek olarak Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş aşamasında özel sınav yapılarak personeli uzmanlaştırmak için Gelir Uzmanlığı kadrolarına atama yapılmıştır. Devlet bütçesinin %70’ini oluşturan vergi gelirlerinin toplandığı vergi dairelerinde kamu hizmeti görevini yürüten Gelir Uzmanı ve Yardımcıları, aynı zamanda geçici görevli olarak Merkez teşkilatında görev yapmakta ve merkez teşkilatının toplam 1.500 personelin 500’ünü oluşturmaktadır.  
Ayrıca yeni tasarı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almamasına rağmen kariyer uzmanlık sisteminde “merkez” ve “taşra” uzmanı ayırımı yapılarak kurum içerisinde ve kurumlar arasında ayırım yaratılmaktadır. Diğer kurumlarındaki uzmanlar tek çatı altında toplanarak özlük hakları iyileştirilmekte, ancak Gelir Uzmanları, tasarının dışında tutularak T.C. Anayasasının 10. maddesinde belirtilen “eşitlik” ilkesine aykırılık teşkil eden düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca Gelir Uzmanları tarafından yapılan işin niteliğine, yaptığı görev dolayısıyla aldığı riske bakılmaksızın sadece taşra teşkilatında görevlendirildiği için tasarıda yer almamakta ve bu durum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun temel prensipleriyle uyuşmamaktadır.
Bu tasarının hazırlanmasındaki temel amaç, bakanlık ve kamu kurumlarında görev yapan uzman personel arasındaki ücret adaletsizliğini gidermek, kurumlar arası ücret farklılığını ortadan kaldırmak, personel geçişlerini azaltmak ve kurumlardaki yetişmiş personeli kurumda tutmaktır. Buna rağmen Gelir Uzmanlarının tasarıya dâhil edilmemesi anlaşılamamıştır.
Tasarıda yer alan kamu alacakları tahsilâtının hedeflenen şekilde yapılabilmesi, Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde çalışan Gelir Uzmanlarının ve diğer personelin özverili bir şekilde çalışmasına bağlıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığının etkin, şeffaf ve verimli çalışmasını sağlayarak ve vergi alacaklarını uzun vadeli taksitlendirerek eksiksiz tahsil edilmesini hedefleyen söz konusu kanun tasarısı ile birlikte, gelir uzmanlarının daha verimli ve etkin çalışması için;
- Tasarının 90 ncı maddesindeki 657 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 40’ın D fıkrasında bulunan “kadrolarından merkez teşkilatına ait olanlarda bulunan personel” ibaresinin “kadrolarında bulunan personel” olarak; 91 nci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna eklenen Geçici Madde 36’nın A fıkrasında bulunan “kadrolarından merkez teşkilatına ait olanlar” ibaresinin “kadrolarında bulunanlar” olarak düzeltilmesi,
-Gelir uzmanlarının, diğer kurumlardaki uzmanlarla aynı özlük haklarına sahip olmasını sağlamak için, Kanun Tasarısının 92 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının i bendinde yer alan “Vakıf Uzmanları” ibaresinden sonra ve söz konusu bentle 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendine eklenen (ğ) bendinde yer alan “Devlet Gelir Uzmanları” ibaresinden sonra; l bendiyle 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinden çıkarılan ibareler arasına “Devlet Malları Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir Uzmanları” ibaresinin eklenmesini, (g) bendine eklenen ibareler arasına “Devlet Gelir Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir Uzmanları” ibaresinin eklenmesini; m bendiyle değiştirilen 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (b) bendinde yer alan “uzmanlardan merkez teşkilatına ait olan kadrolarda bulunanlar” ibaresinin “uzman kadrolarında bulunanlar” şeklinde, düzeltilerek uygulama birliğinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve çalışma barışının tesisi için tasarıda uzmanlar arasındaki merkez ve taşra ayırımının kaldırılması ve Gelir İdaresinin personeliyle birlikte huzur ve barış içinde çalışabilmesi için çağdaş ve modern yönetim yapısına kavuşturulması, amaçlanmalıdır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET