gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİR DÖNEM KÖLELİK DENİLMİŞTİ ŞİMDİ YENİDEN MECLİSTE

Meclise sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Geçici İş İlişkisine ilişkin maddesinden sonra eklenen madde ile Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi yeniden düzenleniyor.

27 Ocak 2015 Salı 08:26
BİR DÖNEM KÖLELİK DENİLMİŞTİ ŞİMDİ YENİDEN MECLİSTE

BİR DÖNEM KÖLELİK DENİLMİŞTİ ŞİMDİ YENİDEN MECLİSTE

Meclise sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ile 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici İş İlişkisine ilişkin maddesinden sonra eklenen madde ile Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi yeniden düzenleniyor. 
Buna göre özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun, işçisini geçici olarak bir başka işverene yazılı devri ile kurulacak. 

Şimdiki uygulama ise işveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devredilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

Tasarıya göre;

1-İşverenin ücreti ödeme yükümlülüğü devam ediyor

2-Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumlu oluyor 

3-İşçinin sorumluluğu ise işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı oluyor

4-İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanıyor 

5-İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamayacak. Ancak, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 39'uncu maddesi hükümleri saklı kalacak. İşveren, işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorunda oluyor

5- Özel  istihdam  bürosu aracılık ve geçici  işçi sağlama  faaliyeti karşılığı olarak işverenden hizmet bedeli alma hakkına sahip olacak. İş arayanlardan ve geçici  iş ilişkisi  ile çalıştırılan işçilerden  her ne isim  altında  olursa  olsun menfaat  sağlanamayacak ve hizmet  bedeli alınamayacak. Ancak yönetmelikle  istisna  tutulan  meslekler  ve pozisyonlar için  hizmet  bedeli alınmasına izin verilebilecek.

6- Geçici iş  ilişkisinde işveren özel istihdam bürosu olacak.  Özel istihdam  bürosu iş sözleşmesinde yer alan  ücretten  az olmamak  kaydıyla özel  istihdam bürosu  işçisine geçici işçi çalıştıran  işverenin  aynı kıdeme  haiz emsal  işçisinin  aldığı  ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki  istihkakı  geçici çalıştığı  dönemle sınırlı olarak  ödemek  zorunda olacak.

7-Özel  istihdam  bürosu  işçisine  ilişkin  Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanunu'ndan doğan yükümlülükler özel istihdam bürosu tarafından yerine getirilecek.

Bir dönem modern kölelik olarak eleştirilip geri çekilen bu uygulama şimdi yeniden Mecliste. Sendikalar o dönem şiddetle karşı çıkmıştı. Çünkü örgütlenme hakkını önemli ölçülerde aşındıracak bu çalışma şekli işyerlerinde çalışma barışına zarar verecek nitelikte. 

İş hayatında kapıcılık, ev hizmetleri, hasta bakım vb. alanlarda daha ziyade geçici iş ilişkisine dayanan işçi talep edildiği de bir gerçek. 

Kamudan Haberler, 27.01.2015


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET