gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TAM METNİ

Yüksek yargıda bazı düzenlemeler içeren Danıştay Kanunu ile Bazı Kanununlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sevkedildi.

14 Haziran 2016 Salı 10:14
DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TAM METNİ

Tasarıya göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Ancak bu tarih itibarıyla Danıştay başkanı, başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri devam edecek.


Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzıBakanlar Kurulu'nca 6/6/2016 tarihinde kararlaştırılan "Danıştay Kanunuile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ilegerekçesi ilişikte gönderilmiştir.


DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun9 uncu maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralareklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"3. Danıştay üyeleri oniki yıl için seçilir. Birkimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez.

4. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafındanDanıştay üyeliğine seçilip görev süresi sona erenler, Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından, idari yargıda sınıf ve derecelerineuygun bir göreve atanır.

5. Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilip idari yargıda bir göreve atanmak isteyenler, görev sürelerinin bitiminden biray öncesine kadar, idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunur.Talepte bulunanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır. Talepte bulunmayanlar,başka bir göreve atanmak üzere Danıştay Başkanlığı tarafından Başbakanlığa bildirilir.

6. Dördüncü ve beşinci fıkralar uyarınca atananlar,Danıştay üyelerine sağlanan her türlü aylık, Ödenek, zam ve tazminatlar ilediğer mali ve sosyal hakları almaya devam ederler. Görevi sona eren üyelerinDanıştayla ilişkileri kesilir; ancak atamaları gerçekleşinceye kadar, özlükhakları Danıştay tarafından karşılanmaya devam olunur."

MADDE 2- 2575 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikincifıkrasında yer alan "dört" ibaresi "altı" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 3- 2575 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan "on beşi" ibaresi "dokuzu","ikisi" ibaresi "biri" ve "on yedi" ibaresi"on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 2575 sayılı Kanunun 15 inci maddesine ikincifıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrabuna göre teselsül ettirilmiştir.

"3. Bu Kanun ve diğer kanunlara göre yapılacakseçimlerde Danıştay Genel Kurulu üye tam sayısının hesabında; görev süresinin dolması,Ölüm, emeklilik veya istifa gibi nedenlerle boş olan üyelikler dikkatealınmaz."

MADDE 5- 2575 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birincifıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan"onbeştir" ibaresi "dokuzdur" şeklinde değiştirilmiş veaynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İdari İşler Kurulu, idari daire başkanı ile hertakvim yılı başında Başkanlık Kurulunca idari daireden seçilecek iki üye ve herdava dairesi başkan veya üyeleri arasından seçilecek bir üyeden oluşur."

"Bu toplantılarda toplanma ve görüşme yetersayısı yedidir."

MADDE 6- 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan "yirmi beş" ibaresi "onbeş" ve"onüçtür" ibaresi "yedidir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 2575 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Danıştaym temyiz mercii olarak görevi, bir hukukkuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukukaaykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır."

MADDE 8- 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birincifıkrasında yer alan "Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, Ondördüncü, On beşinci ve On altıncı" ibaresi "Dokuzuncu veOnuncu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 2575 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan "Birinci ve On yedinci daireler ile" ibaresi"Birinci Daire ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin başlığı"Birinci Dairenin görevleri" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan"Birinci ve On yedinci daireler:" ibaresi "Birinci Daire:"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 2575 sayılı Kanunun 52/A maddesinin AnayasaMahkemesince iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yenidendüzenlenmiştir.

"2. Başkanlık Kurulunun kararlarına karşıilgililerce Başkanlar Kuruluna yedi gün içinde itiraz edilebilir. BaşkanlarKurulu, Başkanlık Kurulu kararlarım aynen onaylayabileceği gibi değiştirerek deonaylayabilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhinebaşka bir yargı merciine başvurulamaz."

MADDE 12- 2575 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan "31/12/2016" ibaresi "31/12/2018", aynıfıkranın (a) bendinde yer alan "yirmi" ibaresi "ondört" ve(c) bendinde yer alan "onbeştir" ibaresi "onbirdir"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 2575 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 27- 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erer. Ancak bu tarih itibarıylaDanıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görevyapanların Danıştay üyelikleri devam eder.

2. Birinci fıkra uyarınca üyelikleri sona erenlerden;

a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafındanseçilenler arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca,

b) Cumhurbaşkanı tarafından seçilenler arasındanCumhurbaşkanınca,

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş güniçinde, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki kadro sayısı dikkate alınmak suretiyleDanıştay üyesi seçimi yapılır.

3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaDanıştay meslek mensuplarının kadro sayısı yüzonaltıdır. Birinci fıkranınikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam edenler, kadro sayısında dikkate alınır.

4. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaüçüncü fıkrada belirtilen kadro sayışım aşan üye kadroları herhangi bir işlemegerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

5. İkinci fıkranın (a) bendi hükmü kapsamında olupDanıştay üyeliğine seçilmeyenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu GenelKurulu tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içindeidari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.

6. İkinci fıkranın (b) bendi hükmü kapsamında olupDanıştay üyeliğine seçilmeyenlerden, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimtarihinden itibaren beş gün içinde idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunanlar,Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından takip eden beş güniçinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır. Taleptebulunmayanlar ise başka bir göreve atanmak üzere Başbakanlığa bildirilir.

7. Beşinci ve altıncı fıkralar uyarınca atananlar,Danıştay üyelerine sağlanan her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatlar ilediğer mali ve sosyal hakları almaya devam ederler. Üyelikleri sona erenlerin,seçim veya atamaları yapılıncaya kadar, özlük hakları Danıştay tarafındankarşılanmaya devam olunur.

8. Danıştay üyelerinden Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu üyeliğine seçilmiş olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği devam edenler, bu görevlerininbitmesine üç ay kala ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu veyaCumhurbaşkanı tarafından yeniden Danıştay üyeliğine seçilebilirler. Yenidenseçilenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinin sona ermesindenitibaren oniki yıl görev yaparlar. Yeniden seçilmeyenler hakkında Hâkimler veSavcılar Yüksek Kurulu üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren ilgisine görebeşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır. Ancak idari yargıda bir göreveatanacaklar bakımından, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulu Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüuygulanır. Bu fıkra uyarınca atananlar Danıştay üyelerine sağlanan her türlüaylık, ödenek, zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hakları almaya devamederler.

9. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleridevam eden üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyeler, bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki yıl görev yaparlar. Bu üyelerin atamaveya seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitenekadar devam eder. Ancak, İdari Dava Daireleri Kurulunda görevi devam eden üye sayısınınondörtten fazla olması halinde, üyelerden hangilerinin görevlerine devamedeceği Başkanlık Kurulunca belirlenir.

10. Seçilmeyen üyelerin atama veya seçim nedeniyleyürüttükleri görevler de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonaerer. Bu görevler için ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimlerintamamlanmasından itibaren on gün içinde atama veya seçim yapılır.

11. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarıncaüyelikleri devam eden üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyelerin dahaönce Danıştay üyesi olarak çalıştıkları süreler üyelik kıdeminde dikkatealınır.

12. Başkanlık Kurulu, ikinci fıkra uyarınca yapılanseçimlerin tamamlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu veihtiyaçlarını dikkate alarak Danıştay üyelerinin hangi dairelerde görevyapacağını yeniden belirler.

13. Başkanlık Kurulu iş durumunu ve ihtiyaçlarıdikkate alarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıliçinde daire sayısını 13 üncü maddede öngörülen daire sayısına indirir. Ancakbu daireler, Başkanlık Kurulunca kapatılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

14. Başkanlık Kurulu, onüçüncü fıkra uyarınca yapılanher daire kapatma işleminden sonra iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarakdaireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler. Buna ilişkin karar derhalResmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinden itibaren on gün sonrauygulanmaya başlanır.

15. Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararınResmi Gazetede yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunuve ihtiyaçlarını dikkate alarak kapatılan dairelerde görev yapan daire başkanı,üye ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını belirler.Dairelerde görev verilmeyen daire başkanları, başkanlık süresinin bitiminekadar Danıştay Başkanlığı nezdinde görev yapar. Başkanlık görev süresi DanıştayBaşkanlığı nezdinde sona erenlerin veya başka bir daireye başkan olarakgörevlendirilenlerin daire başkanlığı kadroları, başka bir işleme gerekkalmaksızın üye kadrosuna dönüşür.

16. İş bölümüne ilişkin kararın Resmi Gazetedeyayımlanmasından itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir kararverilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgilidaireye devredilir.

17. Danıştay meslek mensupları kadro sayısı doksanadüşünceye kadar, boşalan her iki üyelik için bir üye seçimi yapılır. Seçimyapılmayan üye kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmişsayılır."

MADDE 14- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama UsulüKanununun 27 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ", çalışmaya araverme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlaraen yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçimahkemeye," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- 2577 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birincifıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "idare ve vergi mahkemeleri"ibaresi "ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdekiidari yargı mercileri" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Çalışmaya ara verme süresi içinde; bölgeidare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya vergimahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkiminkatıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare mahkemeleri için ise, bölgeidare mahkemesi başkanının Önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulunca, tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterlisayıda nöbetçi daire kurulur."

MADDE 16- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5inci maddesinde yer alan "yirmi üç" ibareleri "oniki"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 2797 sayılı Kanunun 8 inci maddesine birincifıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun ve diğer kanunlara göre yapılacakseçimlerde Yargıtay Büyük Genel Kurulu üye tam sayısının hesabında; görevsüresinin dolması, ölüm, emeklilik veya istifa gibi nedenlerle boş olanüyelikler dikkate alınmaz."

MADDE 18- 2797 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

"Yargıtaym temyiz mercii olarak görevi, bir hukukkuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukukaaykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır."

MADDE 19- 2797 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine birincifıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Yargıtay üyeleri oniki yıl için seçilir. Birkimse iki defa Yargıtay üyesi seçilemez. Görev süresi sona erenler, Hâkimler veSavcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından adli yargıda sınıf vederecelerine uygun bir göreve atanır.

Üçüncü fıkra uyarınca atananlar, Yargıtay üyelerinesağlanan her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyalhakları almaya devam ederler. Görevi sona eren üyelerin Yargıtayla ilişkilerikesilir; ancak atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük hakları Yargıtaytarafından karşılanmaya devam olunur."

MADDE 20- 2797 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birincifıkrasında yer alan "on" ibaresi "altı" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 21- 2797 sayılı Kanunun 30/A maddesinin birinci fıkrasındayer alan "en az beş yıl Yargıtay üyeliği yapmış olanlar" ibaresi"Yargıtay üyeleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 2797 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan "ellimilyar liraya" ibareleri "onmilyon TürkLirasına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

"Ulusal veya uluslararası sempozyum, seminer vediğer bilimsel toplantılar ile fiziki veya elektronik olarak kitap, dergi veyadiğer her türlü yayın faaliyetlerinin giderleri ve kütüphaneye satın alınacakher türlü süreli veya süresiz yayınların bedeli döner sermayedenkarşılanabilir."

MADDE 23- 2797 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinin üçüncü fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci fıkra uyarınca dosya kendisinegönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucundaişbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayıgörevli olduğu kanısına vardığı ilgili hukuk dairesine gönderir. Bir aylıksürenin bitiminden sonra veya duruşma günü verilen dosya hakkında göndermekararı verilemez. Gönderme kararı üzerine dosya kendisine gelen hukuk dairesiiki hafta içinde yapacağı ön inceleme sonucunda görevli olmadığı kanaatindeyse,varsa geçici hukuki koruma tedbirlerine dair talepler hakkında da karar vermeksuretiyle dosyayı Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderir. İki haftalıksürenin geçmesinden soma gönderme kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan öninceleme sonucunda işbölümüne ilişkin verilen karar kesindir."

MADDE 24- 2797 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihte Yargıtay üyelerinin üyelikleri sona erer. Ancak bu tarih itibarıylaYargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekili,Cumhuriyet Başsavcıvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Yargıtayüyelikleri devam eder.

Birinci fıkra uyarınca üyelikleri sona eren Yargıtayüyeleri arasından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten itibaren beş gün içinde, üçüncü fıkradaki kadro sayısı dikkatealınmak suretiyle Yargıtay üyesi seçimi yapılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtaymeslek mensuplarının (Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birincibaşkanvekilleri, Cumhuriyet Başsavcıvekili, daire başkanları ve üyeler) kadrosayısı üçyüzdür. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam edenler,kadro sayısında dikkate alınır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üçüncüfıkrada belirtilen kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerekkalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yargıtay üyeliğine seçilmeyenler, Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren on gün içinde sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.

Beşinci fıkra uyarınca atananlar, Yargıtay üyelerinesağlanan her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyalhakları almaya devam ederler. Üyelikleri sona erenlerin, seçim veya atamalarıyapılıncaya kadar, özlük hakları Yargıtay tarafından karşılanmaya devam olunur.

Yargıtay üyelerinden Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu üyeliğine seçilmiş olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği devam edenler, bu görevlerininbitmesine üç ay kala Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yenidenYargıtay üyeliğine seçilebilirler. Yeniden seçilenler, Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulu üyeliğinin sona ermesinden itibaren oniki yıl görev yaparlar.Yeniden seçilmeyenler ise, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği sonaerdikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından sınıfve derecelerine uygun bir göreve atanır. Ancak bu kişiler bakımından 11/12/2010tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 28 incimaddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır. Bu fıkra uyarıncaatananlar Yargıtay üyelerine sağlanan her türlü aylık, ödenek, zam vetazminatlar ile diğer mali ve sosyal hakları almaya devam ederler.

Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devameden üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyeler, bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten itibaren oniki yıl görev yaparlar. Bu üyelerin atama veyaseçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitene kadardevam eder.

Seçilmeyen üyelerin atama veya seçim nedeniyleyürüttükleri görevler de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonaerer. Bu görevler için ikinci fıkra uyarınca seçim yapıldığı tarihten itibarenon gün içinde atama veya seçim yapılır.

Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleridevam eden üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyelerin daha önce Yargıtayüyesi olarak çalıştıkları süreler üyelik kıdeminde dikkate alınır.

Birinci Başkanlık Kurulu, ikinci fıkra uyarıncayapılan seçimden itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu veihtiyaçlarını dikkate alarak Yargıtay üyelerinin hangi dairelerde görevyapacağını yeniden belirler.

Birinci Başkanlık Kurulu iş durumunu ve ihtiyaçlarıdikkate alarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıliçinde daire sayısını 5 inci maddede öngörülen daire sayısına indirir. Ancak budaireler, Birinci Başkanlık Kurulunca kapatılmcaya kadar görevlerine devamederler.

Birinci Başkanlık Kurulu, onikinci fıkra uyarıncayapılan her daire kapatma işleminden sonra iş durumunu ve ihtiyaçları dikkatealarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler. Buna ilişkin kararderhal Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinden İtibaren on gün somauygulanmaya başlanır.

Birinci Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararınResmi Gazetede yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunuve ihtiyaçlarını dikkate alarak kapatılan dairelerde görev yapan daire başkanı,üye ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını belirler.Dairelerde görev verilmeyen daire başkanları, başkanlık süresinin bitiminekadar Yargıtay Birinci Başkanlığı nezdinde görev yapar. Başkanlık görev süresiYargıtay Birinci Başkanlığı nezdinde sona erenlerin veya başka bir daireyebaşkan olarak görevlendirilenlerin daire başkanlığı kadroları başka bir işlemegerek kalmaksızın üye kadrosuna dönüşür.

İş bölümüne ilişkin kararın Resmi Gazetedeyayımlanmasından itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir kararverilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgilidaireye devredilir.

Yargıtay meslek mensupları (Yargıtay Birinci Başkanı,Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci başkanvekilleri, Cumhuriyet Başsavcıvekili,daire başkanları ve üyeler) kadro sayısı ikiyüze düşünceye kadar, boşalan heriki üyelik için bir üye seçimi yapılır. Seçim yapılmayan üye kadroları başkabir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır."

MADDE 25- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve SavcılarKanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yazılısınavda" ibaresi "yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 2802 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birincifıkrasının (c) bendine "geçen işleri," ibaresinden sonra gelmek üzere"kanun yolu değerlendirme formları," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27- 2802 sayılı Kanunun mülga 28 inci maddesi başlığı ilebirlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Kanun yolu değerlendirme formu:

MADDE 28- Yargıtay ve Danıştay daireleri ile genelkurullarınca yapılan kanun yolu incelemeleri sonunda;

a) İstinaf kanun yolu incelemesinde görev alan dairebaşkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı ve savcılar,

b) İlk derece yargı yerlerinde duruşmaya, karara veyahükme katılan, karar veya hükmü veren ya da soruşturma aşamasında görev yapanhâkimler,

c) İlk derece yargı yerlerinde soruşturma aşamasındagörev alan, iddianameyi tanzim eden, duruşmaya katılan, mütalaa veren veyakanun yoluna başvuran Cunıhuriyet savcıları,

hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenir.

Kanun yolu değerlendirme formu; soruşturmanınniteliği, iddianame, karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet derecesi,soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın makul sürede tamamlanması, gereksizmasrafa sebebiyet verilmesi, duruşmalara hazırlıklı çıkılması veya hazırlıksızçıkılarak gecikmelere neden olunması, dosyaların eksiklik nedeniyle geriçevrilmeye neden olmayacak şekilde görevli daire veya birime gönderilmesi,bilirkişi görevlendirilmesinin hukuka uygun yapılması, soruşturma, kovuşturmaveya yargılama işlemlerinin usul hükümlerine uygun olarak doğru ve zamanındayapılması, dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ile mütalaa, gerekçelikarar ve tebliğnamelerin yazılış, tahlil ve sonuçlandırılmasında başarıgösterilmesi gibi hususlar dikkate alınarak çok iyi, iyi, orta ve zayıfşeklinde düzenlenir. Yapılan incelemede olumlu veya olumsuz kanaatedinilememesi halinde, değerlendirme formu bu durum belirtilerek düzenlenir.

Hükmün onanmış veya bozulmuş olması tek başına olumluveya olumsuz değerlendirme yapılmasını gerektirmez. Ayrıca, incelenen kararauygun muhalefet şerhi bulunması halinde olumsuz değerlendirme yapılamaz.

Bölge adliye mahkemeleri veya bölge idare mahkemeleridairelerince yapılan istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda yukarıdakifıkralarda belirtilen kriterler esas alınarak kanun yolu değerlendirme formudüzenlenir. Aynı dosyaya ilişkin olarak istinaf kanun yolu incelemesi sonucudüzenlenen değerlendirme formu ile temyiz incelemesi sonucu düzenlenendeğerlendirme formu arasında çelişki bulunması halinde temyiz mercilerincedüzenlenen değerlendirme formu esas alınır.

Değerlendirme formu, kararı inceleyen heyetin başkanıtarafından düzenlenir. Hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, formunUlusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)'ne kaydedilmesinden itibaren bir ayiçinde gerekçelerini belirtmek suretiyle değerlendirme formunun yenidenincelenmesini isteyebilir. Yeniden inceleme talebi, başvuru tarihinden itibarenbir ay içinde incelemeyi yapan heyetin başkan ve üyeleri tarafındanoyçokluğuyla karara bağlanır.

Yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin usul veesaslar Yargıtay ve Damştaym görüşü alınmak suretiyle Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın tamamlanmasıiçin öngörülen makul süreler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşüalınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir."

MADDE 28- 2802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birincifıkrasına "geçen işleri" ibaresinden soma gelmek üzere ", kanunyolu değerlendirme formları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye AdaletAkademisi Kanununun 28 inci maddesine yedinci fıkrasından soma gelmek üzereaşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut sekizinci ve dokuzuncu fıkralar aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınav, Akademide ders veren öğretimelemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilen başkan ile dört asıl ve ikiyedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılandeğerlendirmede yetmiş ve daha yüksek puan alanlar yazılı sınavda başarılıkabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere ikiay içinde bir sınav hakkı daha tanınır.

Sözlü sınav; Başkamn başkanlığında, Bakanlık TeftişKurulu Başkanı ve Bakanlık Personel Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu tarafındanAkademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen iki asıl ve bir yedeküyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır.

Sözlü sınavda adayın;

a) Eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat veiçtihat bilgisi,

b) Mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama,çözme ve ifade etme yeteneği, e) Özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarınınmesleğe uygunluğu, değerlendirilir.

Sözlü sınav puanı, üyelerin onbirinci fıkradabelirtilen hususları değerlendirerek yüz üzerinden verdikleri puanlarınaritmetik ortalamasıdır.

Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınavpuanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en azyetmiş olması şarttır.

Eğitim sonunda başarılı sayılanların mesleğe kabulleriile atanmaları 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunuhükümlerine göre yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarıgösteremeyenler, talepleri halinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilâtındagenel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi halde bunlarınadaylığına Bakanlıkça son verilir.

Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer hususlaryönetmelikle düzenlenir."

MADDE 30- 4954 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 14- Bu Kanunla değiştirilen 28 incimadde hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz mesleğekabulü yapılmayan hâkim ve savcı adayları hakkında da uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yılsüreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ilebir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıadayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmelerihâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler. Bu fıkranınuygulanmasına ilişkin hususlar Akademinin görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğekonulan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 31- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk DereceMahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve YetkileriHakkında Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap DördüncüKısmının Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar(318 inci, 319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713sayılı Kanunun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, suçunişlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesindegörülür."

MADDE 32- 5235 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin mülga dördüncüfıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap DördüncüKısmının Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar(318 inci, 319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713sayılı Kanunun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan soruşturmalar suçunişlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet başsavcılığıncayürütülür. İl Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısındansoruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakıncabulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleritoplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulhceza hâkimliğinden talepte bulunur."

MADDE 33- 5235 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihe kadar Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dördüncü,Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar (318 inci, 319 uncu,324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler hariç) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713sayılı Kanunun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılmış olan davalarda, buKanunla 15 inci maddeye eklenen hüküm uyarınca yetkisizlik kararı verilemez; budavalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerce bakılmayadevam olunur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu fıkra kapsamındakisuçlar nedeniyle başlatılmış soruşturmalarda da bu Kanunla 21 inci maddeyeeklenen hüküm uyarınca yetkisizlik kararı verilemez."

MADDE 34- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza MuhakemesiKanununun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasına "yetkilerinin"ibaresinden sonra gelmek üzere "ya da ortaklık payları veya menkulkıymetler idare yetkilerinin" ibaresi, dördüncü fıkrasının (a) bendine (1)numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş vediğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (8) numaralı alt bent(10) numaralı alt bent olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrayaaşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"2. Güveni kötüye kullanma (madde 155, ikincifıkra), 3. Nitelikli dolandırıcılık (madde 158),"

"10. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişineKarşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313,314,315,316)"

"f) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı SermayePiyasası Kanununun 110 uncu maddesinde tanımlanan suçlar.

(5) Bu madde uyarınca atanan kayyımların görevleriyleilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeleruyarınca Devlet aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerineaykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kayyımlara bir yıliçinde rücu eder."

MADDE 35- 23/5/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza MuhakemesiKanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan "aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan" ibaresi"verilen" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesindensoma gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliyemahkemelerine gönderilemez."

MADDE 36- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk MuhakemeleriKanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "aleyhinetemyiz yoluna başvurulmuş olan" ibaresi "verilen" şeklindedeğiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliyemahkemelerine gönderilemez."

MADDE 37- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET