gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOĞUM VE ÇOCUK İZİNLERİNDE YENİ UYGULAMA

Kamuoyunda "Aile Paketi" olarak bilinen Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

27 Ocak 2015 Salı 08:12
DOĞUM VE ÇOCUK İZİNLERİNDE YENİ UYGULAMA

Komisyonda kabul edilen tasarıya göre;


Doğum yapan memura ve eşine istekleri üzerine 24 aya kadar kullandırılan aylıksız izin süresi kademe ve derece intibakında değerlendirilecek. 

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine eklenecek. Böylece normalden 10 hafta önce gerçekleşen bir doğumda mevcut düzenlemeye göre doğum sonrası izne 8 hafta ilave edilirken, 8 haftadan daha önce gerçekleşen doğumlarda, aradaki süre 8 haftaya ek olarak doğum sonrası izne eklenecek. 

Bir çocuğu eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlarla memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde, memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek. Bu izin, evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanacak. 

Analık izni biten kadın memur, süt izni verilmeksizin ve çocuğun hayatta olması kaydıyla isteği halinde tüm doğumlarda 6 aya kadar günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde engellilik durumunun tespiti halinde bu süre 12 ay olarak uygulanacak. 

Bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan yararlanacak. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenecek. Memur olan eşin ya da memur olan kişinin evlat edinmesi halinde, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. 

Çocuğu olan memur anne ve baba, çocuk mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma talep edebilecek. Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek. Bu kapsamdaki memurlara, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere mali haklarla sosyal yardımlarına ilişkin her ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Derece yükselmesiyle kademe ilerlemesi, belli görevlere atanma veya terfi süreleri yarım olarak dikkate alınacak. 

Bu haktan aynı tarihler esas alınarak belirlenecek dönem itibarıyla evlat edinenler de talepleri halinde yararlanacak. Bu hakkın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde yarım zamanlı çalışma sona erdirilecek. 

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı olarak Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu belirleyecek. 

Tasarıda öngörülen doğum izinleriyle yarı zamanlı çalışma sürelerinden 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğum yapanlar ve evlat edinenler de yararlanabilecek. 

Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, İşsizlik Sigortası Fonu'nun giderleri arasında olacak. 

Doğum yapan kadın işçiye, ücretsiz izin süresi kadar doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenecek. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde İşsizlik Sİgorta Fonu'ndan aylık olarak yapılacak. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak. 

Bu haktan yararlanılabilmesi için işçinin adına, doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, İş Kanunu'na göre haftada 45 saatlik çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde doğum sonrası yarım çalışma belgesiyle başvuruda bulunulması gerekecek. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülecek. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. 

Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmeyecek. 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler, yasal faiziyle işverenden tahsil edilecek. 

Tasarıyla, İş Kanunu'nun kadın işçilerin doğum ve süt iznini düzenleyen maddeye eklenen fıkra ile analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebi karşılanacak. Bu talep, geçerli fesih nedeni sayılamayacak. 

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacak. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılacak. 

Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi, evlat edinme halindeyse eşlerden biri veya evlat edinen 6 aya kadar ücretsiz izin ya da her doğumda 6 aya kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Bu izinlerden hangisinin kullanılacağını, izin talebinde bulunan kişi belirleyecek ve bir ay önce yazılı olarak işverene bildirecek. 

Çalışan kadınlara analık izninden sonra ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üçüncü çocuk için 180 gün, engelli çocuk için ise 360 gün yarı zamanlı çalışma hakkı getirilecek. Çoğul doğum durumunda, bu sürelere otuzar gün eklenecek. Bu hak evlat edinme halinde de tanınacaktır. 

-Fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları-

Kamu idarelerinde sigortalı sayılanlardan, doğum veya evlatlıkedinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkındanyararlanarak aylıkları yarım ödenenlerin fiili hizmet süreleri ile primödeme gün sayıları, peşin ödenen aylığının ilgili olduğu dönem için tamolarak, izleyen aybaşından itibaren ise yarım olarak hesaplanacak. Peşinaylığın ilişkili olduğu ayın yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkinsigorta primi veya emekli keseneği, sigortalı ve işveren paylarınınyarısı, genel sağlık sigortası primi hariç kurumunca ilgili sigortalıya borççıkarılacak. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyenaybaşından itibaren ise normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesigereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylıktutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneğiödenecek. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı veişveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primineesas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerindenödenecek. 

Bu kapsamdaki sigortalılardan aylıklarını peşin olarakalmayanlar, yarım zamanlı olarak çalışmaya başladıkları gün ile aybaşına kadarolan dönemaçısından bu haklardan yararlandırılacak. Bu maddenin primlerinve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleriyarım zamanlı çalışanlardan ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanacak.

Yine bu sigortalılardan ilgili mevzuatına göre yarım zamanlıçalışma hakkından yararlanarak yarım aylık alarak çalışanların eksikçalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı taleptebulunmaları halinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa kamuidarelerinde sigortalı olarak çalışanların Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu'nun "sigortalıların borçlanabileceği süreler"başlıklı maddesinde belirtilen esaslara, haklarında mülga hükümleri de dahilTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlarınise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylıktutarına ilişkin tüm unsurlar üzerinden güncel katsayılar ile kesenek vekarşılık oranlarına göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihtenitibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay, yedek subay, astsubay, uzmanjandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler, emniyet ve polismesleğinde asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen polismemuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser,baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş vederecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatımensupları, subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzmanerbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerden yarım zamanlı olarak çalışılan sürelereilişkin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadaruygulanacak.

Emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hakkazanılmasında aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmetsüreleri yarım olarak dikkate alınacak.

Kamudan Haberler, 29.03.2015

sağlık çalışanı

Elif baskın
05 Nisan 2015 Pazar 06:55

Peki sağlık çalışanları bu yasadan yararlanabilecek mi? Yoksa bir çok yasa gibi bu yasa da bizim için geçersiz olacak?

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

İş Hayatı ve Kadın

Necati
29 Ocak 2015 Perşembe 11:14

Kadınların kamuda tüm birimlerde çalışmaması daha faydalı olacak gibi. Bu sayede kadınların yerine erkekler gelecek ve her haneden işsiz sayısı azalacaktır.

1 Beğendim
5 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET