gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TAM METNİ

Tasarı ile elektronik ticarete ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usuller ile istenmeyen elektronik postalara ilişkin hükümler düzenlenmekte ve Avrupa Birliğinin konuyla ilgili mevzuatı ile Türk mevzuatı arasında uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

20 Ekim 2014 Pazartesi 09:09
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Tam Metni

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ve bu Kanunda yer alanbilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, ticari iletişimi, elektronik iletişim araçlarıyla yapılansözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini veuygulanacak yaptırımları kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a)         Bakanlık: Sanayi ve TicaretBakanlığını,

b)         Bilgi toplumu hizmetleri:Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, bedelli ya da bedelsiz olarakelektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetleri,

c)         Elektronik ileti: Telefon,faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta, kısa

mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamdagerçekleştirilen ve doğrudan

azarlama, reklam, tanıtım, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma,inceleme,

propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi amaçlarla gönderilen veri, ses vegörüntü içerikli

iletileri,

ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronikortamda gerçekleştirilen ticarî faaliyetleri,

d)         Hizmet sağlayıcı: Bilgitoplumu hizmeti sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,

e)         Ticarî iletişim: Alan adlarıve elektronik posta adresi dışında meslekî veya ticarî faaliyet kapsamındakazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,

ifade eder.

 

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 3- (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla birsözleşmenin yapılmasından önce;

a)         Ticarî ve meslekîfaaliyetlerine ilişkin bir sicil numarası, böyle bir sicil numarası yoksakendisinin tanınmasını sağlayacak diğer bilgileri,

b)         Sözleşmenin kurulabilmesiiçin izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,

c)         Sözleşme metnininsözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıpsaklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının erişiminin mümkün olup olmayacağı vebu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,

ç). Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesineve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,

d)         Uygulanan gizlilikkuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkinbilgileri,

sunar.

(2)       Hizmet sağlayıcı, varsamensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlaraelektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.

(3)       Tarafların tüketici olmadığıhâllerde birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksikararlaştırılabilir.

(4)       Hizmet sağlayıcı, sözleşmehükümlerinin ve genel işlem şartlarının, alıcı tarafından saklanmasına imkânsağlar.

(5)       Birinci ve ikinci fıkralar,münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıylayapılan sözleşmelere uygulanmaz.

 

Sipariş

MADDE 4- (1) Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermişolması hâlinde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a)         Hizmet sağlayıcı, siparişinonaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğitoplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının e hcı tarafındanaçıkça görülmesini sağlar.

b)         Hizmet sağlayıcı, alıcınınsiparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder.

c)         Sipariş ve siparişinalındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğuanda gerçekleşmiş sayılır.

(2)       Hizmet sağlayıcı, siparişverilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını

1 jelİrleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilirteknik araçları sunar.

(3)       Tarafların tüketici olmadığıhâllerde birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin iiksikararlaştırılabilir.

(4)       Birinci fıkranın (a) ve (b)bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeribireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

 

Ticarî iletişime ilişkin esaslar

MADDE 5- (1) Ticarî iletişimde:

a)         Ticarî iletişimin ve builetişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilirolmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.

b)         İndirim ve hediye gibipromosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkçabelirlenebilmeli, bunlara katılımın ve faydalanmanın şartlarına kolaycaulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılırolmalıdır.

 

Ticarî elektronik ileti gönderme şartı

MADDE 6- (1) Ticarî elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onaylarıalınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlüelektronik iletişim araçlarıyla alınabilir.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticarî elektronik iletilergönderilebilir. Ticarî elektronik iletinin içeriği

MADDE 7- (1) Ticarî elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya uygunolmalıdır.

(2)       İletide, göndericinintanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefonnumarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibierişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.

(3)       İletide, haberleşmenintürüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlindekimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.

 

Alıcının ticarî elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE, 8- (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizinticarî elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2)       Gönderici, ret bildiriminin,elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesinisağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmaklayükümlüdür.

(3)       Talebin ulaşmasını müteakipgönderici, üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

 

Ön belleğe almadan dolayı sorumluluk

MADDE 9- (1) Bilgi toplumu hizmetlerinden yararlananlar tarafından sağlananbilgilerin bir iletişim ağında aktarımına aracılık eden hizmet sağlayıcıları,aşağıdaki bentlerde i ayılan hususlara uymaları kaydıyla, sadece daha etkin biraktarım amacıyla bu bilgilerin ön bellekte otomatik olarak ve geçici birsüreyle saklanmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

a)         Bu bilgilerde herhangi birdeğişiklik yapmamış olması.

b)         Bilgiye erişim vebilgilerin güncellenmesi ile ilgili kurallara uyması.

c)         Ön belleğe alma işlemi içinteknolojik bir zorunluluk olarak verinin geçici süreyle tide edilmesi işlemidışında iletişime hukuka aykırı olarak müdahale etmemesi.

ç) Bu bilgilerin asıl kaynağından kaldırıldığını veya idarî ya da adlî biryolla erişiminin engellenmesi karan verildiğini öğrendiğinde, bu bilgilerigecikmeksizin ön bellekten kaldırması veya erişimi engellemesi.

 

Kişisel verilerin korunması

MADDE 10- (1) Hizmet sağlayıcı;

a)         Bu Kanun çerçevesindeyapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasındanve güvenliğinden sorumludur.

b)         Kişisel verileri ilgilikişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarlakullanamaz.

 

Bakanlık yetkisi

MADDE 11- (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü tedbirialmaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamındaBakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge vedefterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerdenyazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup, ilgililer istenilen bilgi, belge vedefterler ile elektronik kayıtlarını, bunların Örneklerini noksansız ve gerçeğeuygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlüyardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

 

Cezaî hükümler

MADDE 12- (1) Bu Kanunun;

a)         3 üncü maddesindekiyükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindekiyükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesininbirinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasındanbeşbin Türk lirasına kadar,

b)         4 üncü maddesinin birincifıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 incimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci veüçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılarabin Türk lirasından onbin Türk lirasına kadar,

c)         5 inci maddesinin birincifıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındakiyükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ikibin Türk lirasındanonbeşbin Türk lirasına kadar,

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ikibin Türklirasından beşbin Türk lirasına kadar,

idarî para cezası verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırıolarak ileti gönderilmesi halinde birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idarîpara cezası on katma kadar arttırılarak uygulanır.

 

(3) Bu madde hükümlerine göre idarî para cezası vermeye Bakanlıkyetkilidir.

 

Yönetmelikler

MADDE 13- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, AdaletBakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığıile Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu ve ilgili diğer kurum vekuruluşların görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır ve yürürlüğekonulur.

 

Değiştirilen mevzuat

MADDE 14- (1) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve TicaretBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birincifıkrasının mülga (e) bendi ağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"e) Elektronik ticarete ilişkin politikalar oluşturmak, elektronikticaretin gelişmesine yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgilikurumlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirlerialmak,"

(2)       5/11/2008 tarihli ve 5809sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatikarama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronikhaberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasîpropaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşmeyapılamaz. Abone ve kullanıcılara, verdikleri izni geri alma hakkı kolayücretsiz bir şekilde sağlanır."

(3)       5809 sayılı Kanunun 60 ıncımaddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere ağıdaki fıkra eklenmiş vediğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(6) Bu Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareketedenlere onbin Türk lirasından yüzbin Türk lirasına kadar idarî para cezasıverilir."

 

Onay alınarak oluşturulan veri tabanları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticarîelektronik eti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veritabanları hakkında 6 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET