gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ GÜVENLİK KANUN TASARI TAM METİN

Mecliste görüşülen İç Güvenlik Kanun Tasarı tam metni.

19 Şubat 2015 Perşembe 12:52
İÇ GÜVENLİK KANUN TASARI TAM METİN

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU, JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU, NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 4/A maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Ancak bu" ibaresi "Bu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir."
MADDE 2- 2559 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "Yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar." ifadesi "eylemin veya durumun niteliğine göre; koruma altına alır, uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar." şeklinde değiştirilmiştir.
"H) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri,"
MADDE 3- 2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Polis; müşteki, mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri hâlinde ikamet ettikleri yerlerde veya işyerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir."
MADDE 4- 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine "basınçlı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve/veya boyalı" ibaresi ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde,"
MADDE 5- 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "yirmidört saat" ibaresi "kırk sekiz saat" şeklinde, üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir."
"Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri, mülki idare amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçları bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur."
MADDE 6- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "yirmidört saat" ibaresi "kırk sekiz saat" şeklinde, ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir."
"Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri, mülki idare amirleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçları bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur."

MADDE 7- 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı veGösteri Yürüyüşleri Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine"Ateşli silahlar veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "havaifişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil" ibaresi ve"zincir" ibaresinden sonra gelmek üzere ", demir bilye vesapan" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 2911 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine;

Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri elyapımı olanlar dâhil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletlerveya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilyeve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcıeczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzerimaddeler taşıyarak veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veyakısmen bez vesair unsurlarla örterek katılanlar iki yıl altı aydan dört yılakadar,

Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işarettaşıyarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırırgiysiler giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş,pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu niteliktesloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlayarak katılanlar altı aydanüç yıla kadar,

hapis cezası ile cezalandırılırlar."

MADDE 9- 2911 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir."Rücu

EK MADDE 1- Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzenininciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda kamu mallarınaverilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararlarınDevlet tarafından karşılanması hâlinde, ilgili idare ödeme nedeniyle genelhükümlere göre sorumlulara rücu eder. Bu Kanun kapsamındaki rücu istemineilişkin zamanaşımı süreleri bir kat artırılarak uygulanır."

MADDE 10- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmışve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantıve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veyakısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Busuçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotofve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veyakullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz."

MADDE 11- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk CezaKanununun 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasına "morfin" ibaresindensonra gelmek üzere ", sentetik kannabinoid ve türevleri" ibaresieklenmiştir.

MADDE 12- 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"(10) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane,kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplubulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veyabenzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakınmesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek cezayarı oranında artırılır."

MADDE 13- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza MuhakemesiKanununun 91 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdakifıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişihakkında aşağıdaki bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecekkolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarınınyaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsalolaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadargözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkmasıhâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geçyukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına yapılan işlemlerhakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbestbırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en geç kırksekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önüneçıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişilerhakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır.

Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içerensuçlar.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yeralan;

 Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),

Kasten yaralama (madde 86, 87),

Cinsel saldırı (madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

Hırsızlık (madde 141, 142),

Yağma (madde 148, 149),

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(madde 195),

Fuhuş (madde 227),

10.       Kötü muamele(madde 232),

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunundayer alan suçlar.

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüşleriKanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar.

10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununadayanılarak ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme.

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla MücadeleKanununun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar."

MADDE 14- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncüfıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı veGösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar."

MADDE 15- 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresiKanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"G) Vali, lüzumu hâlinde, kolluk amir ve memurlarınasuçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken aceletedbirlerin alınması hususunda doğrudan emirler verebilir. Kolluk bu emirlerimevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine getirir.

H) Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can vemal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması içinadli kuruluşlar ile (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluşlardışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye,ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç vegereçlerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu kurum vekuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine

getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali emir vetalimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerinegetirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek vetüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genelhükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.

I) (H) fıkrası ile valiye verilmiş olan yetkiler, ilçedekaymakam tarafından da kullanılabilir."

MADDE 16- 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birincifıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak, kamu düzenini vegüvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak ya da toplumsalolayları önlemek amacıyla vali tarafından alınan ve usulüne göre tebliğ veyailan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadarhapis cezasıyla cezalandırılır.

MADDE 17- 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve TerörleMücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesininüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devlet, ödeme nedeniyle genel hükümlere göresorumlulara rücu eder. Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zamanaşımısüreleri bir kat artırılarak uygulanır."

MADDE 18- 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik BildirmeKanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"ayrılanların" ibaresi "ayrılanlar ile araç kiralayanların"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Araç kiralama şirketlerinin sorumluişleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanlarınkimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günügününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kollukkuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araçkiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması hâlinde sadece kamu kurum veyakuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir.

Araç kiralama esnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlarile birinci fıkra kapsamında elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırıolarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketedenlere iki bin Türk lirası, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlerebeş bin Türk lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu Kanunagöre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir.İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi hâlinde işletmeruhsatı iptal edilir. Bu fıkraya göre idari yaptırımların uygulanması cezasoruşturması ve kovuşturması yapılmasına engel değildir.

Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verilerikullanan kamu personelinin denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleriBakanlığı tarafından belirlenir."

MADDE 20- 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içinde araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayardatutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin ek 1 incimaddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartıyerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince on bin Türk lirası idaripara cezası verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde işletme ruhsatları iptaledilir."

MADDE 21- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet TeşkilâtKanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Birinci SınıfEmniyet Müdürü" rütbesi bölümünün 1 inci ve 2 nci meslek derecelerikısımlarının karşısında yer alan görev unvanları ile "İkinci Sınıf EmniyetMüdürü" rütbesi bölümünün 3 üncü meslek derecesi kısmının karşısında yeralan görev unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdakifıkralar eklenmiştir.

"Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, ÖzelGüvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü,Emniyet Müşaviri"

"Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl EmniyetMüdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, PolisMoral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis AmirleriEğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu GrupAmiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek EğitimMerkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi,Pilot"

"Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire BaşkanYardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçeEmniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi MerkeziMüdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis MeslekEğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, EnstitüSekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, HavacılıkMüdürü, Pilot"

"İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan polisamirleri; emniyet ve asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler,nüfus büyüklüğü, şehirleşme düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecekilçelere, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilirler.

2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı meslek derecelerindebulunan personel ihtiyaç hâlinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma,inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirininemrine alınabilirler.

İdare, her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilengörev unvanları arasında personelin görev yerini değiştirmeye yetkilidir."

MADDE 22- 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 55- Polis amirleri, rütbe sırası ile KomiserYardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü,Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf EmniyetMüdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerindezorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

 

RÜTBELER

MESLEK DERECELERİ

EN AZ BEKLEME SÜRELERİ

Komiser Yardımcısı

9

4

Komiser

8

4

Başkomiser

7

3

Emniyet Amiri

6

3

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

3

1

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece üstü

Yaş Haddi


Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı,emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam kadro sayısına göre, aşağıda hizalarındayer alan oranlara karşılık gelen sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat dikkatealınmaz.

 

RÜTBELER

ORANLAR (On binde)

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

25

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

34

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

78

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

88

Emniyet Amiri

93

Başkomiser

291

Komiser

388

Komiser Yardımcısı

484

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullardagörüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise bu maddede öngörülensınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılır.

Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihiesas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanıyüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğurütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstünbaşarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlardiğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl mart ayındaTeşkilata duyurulur.

Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakatkoşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük MerkezDeğerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personelişlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel DairesiBaşkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki DaireBaşkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf EmniyetMüdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere GenelMüdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet GenelMüdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, PolisAkademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri,Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek birPolis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl EmniyetMüdüründen teşekkül eder. Bu Kurulda görev yapacak Polis Başmüfettişi ile İlEmniyet Müdürlerinin seçimine ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kurullar her yıl mayıs ayında toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Ancak Bakanın onayı ile kurullar, yıl içinde birden fazlatoplanabilir ve terfi değerlendirmesine karar verebilirler.

Terfiler, her yıl haziran ayında topluca yapılır. Ancakkurulların yıl içinde birden fazla toplanması hâlinde, terfiler toplantınınyapıldığı ay sonunda yapılır.

Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için;

Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinintamamlanması,

Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyiperformans değerlendirme puanının alınması,

Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavdabaşarılı olunması,

Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikleilgili hizmet içi eğitimde başarılı olunması,

şarttır.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az beklemesüresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikincimeslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları vekıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılıolanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlikeğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylardaaranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkinusul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedekifiili çalışma süresi esas alınır.

Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığındadeğerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora veavukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır.

Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahialınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa sürelidurdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza sürelerikadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirmepuanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartlarıtaşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenpersonele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam vetazminatlar ödenir.

Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilikeğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarınınçalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beşyıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile Dördüncü, Üçüncüve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığıbağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, YüksekDeğerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki enfazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslekderecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığıbağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluknedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliyesevk edilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, PolisAkademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri,Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim MerkeziMüdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü,Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi,Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve PolisEğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet gereklerinedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenler hizmetedevam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, ikiyılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.

On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğesevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşındanitibaren, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); emniyetamirlerine %110'u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %120'si, Üçüncü SınıfEmniyet Müdürlerine %130'u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %140'ı, BirinciSınıf Emniyet Müdürlerine %150'si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerininve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan süredeSosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluktazminatı toplamı, Genel Müdürlükte aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlıolarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat,vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikaletmez. Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca üçer aylıkdevreler hâlinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

MADDE 23- 3201 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdakifıkralar eklenmiştir.

"Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındakitıbbi, teknik ve mali hizmetler veren daire başkanlıkları ve şubemüdürlüklerine ilişkin kadrolara, emniyet hizmetleri sınıfı dışından da atamayapılabilir. Bu şekilde atama yapılan kadroların hizmet sınıfı, atananların bukadrolarda bulundukları süre boyunca genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabuledilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenlerdâhil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, poliseğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretimkurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarınaPolis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmalarıiçin öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis AkademisiBaşkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır."

MADDE 24- 3201 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 9- Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudandoğruya disiplin cezası vermeye yetkili olanlar aşağıda gösterilmiştir.

İçişleri Bakanı; merkez ve taşradaki her rütbe ve derecedekiemniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası,

Emniyet Genel Müdürü ve valiler; Emniyet Genel Müdürümerkezdeki, valiler il ve bağlı ilçelerdeki her rütbe ve derecedeki emniyetteşkilatı personeline uyarma, kınama ve 10 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası,

Daire Başkanı, Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürleri, İlEmniyet Müdürleri ve kaymakamlar; emirleri altında bulunan her rütbe vederecedeki emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 3 günlüğe kadaraylıktan kesme cezası,

Kriminal Laboratuvar Müdürü, Şube Müdürü, İlçe EmniyetMüdürü, İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkezi Amiri; emirleri altında bulunan herrütbe ve derecedeki Emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 1 günlükaylıktan kesme cezası,

vermeye yetkilidirler.

Disiplin amirleri, emniyet hizmetleri sınıfı dışındakiDevlet memurlarına da aynı disiplin cezalarını verebilirler.

Disiplin amirleri, disiplin amiri oldukları her rütbe vederecedeki tüm personel hakkında disiplin soruşturması açabilirler."

MADDE 25- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına "öğretimmasraflarını" ibaresinden sonra gelmek üzere "kanuni faizi ilebirlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı" ibaresieklenmiştir.


"Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme SınavındaBakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığıyılın 31 Aralık tarihi itibarıyla yirmi sekiz yaşından gün almayan erkek vekadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar vesınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar."

MADDE 26- 3201 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesininikinci fıkrasında yer alan "değerlendirilmez" ibaresi"değerlendirilir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 32- Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (3)sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet GenelMüdürlüğü bölümüne eklenmiştir."

MADDE 28- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 33- Emniyet teşkilatının her türlü göreviyleilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirleri ve kendiamirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir." MADDE 29- 3201 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 24- Polis kolejinde öğrenime devam edenöğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca polis koleji giriş sınavının yapıldığıtarihte aldıkları Ortaöğretim Yerleştirme Puanları dikkate alınarak durumlarınauygun okullara naklen kaydedilirler.

Polis kolejinde görev yapan eğitim öğretim hizmetlerisınıfında yer alan personel, kadro derecelerine uygun öğretmen unvanlıkadrolara atanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ayiçinde Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir. Bunlarınatamaları, bildirimi izleyen bir ay içinde yapılır ve atama işlemi yapılıncayakadar mali ve sosyal hakları, anılan birim tarafından ödenmeye devam olunur.

Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilmiş bulunan kadro sayılarının,55 inci maddenin üçüncü fıkrasında her amir rütbesi için öngörülen azami kadrosayısından fazla olması hâlinde, bu fazlalık giderilinceye kadar, boşalankadrolar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır."

MADDE 30- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 25- Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce ek 24 üncü madde gereğince tazminat yükümlülüğü doğanlar ve devamedenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içindememuriyetten ayrıldıkları birimlere müracaat etmeleri hâlinde ek 24 üncümaddenin beşinci fıkrası hükmünden yararlandırılırlar. Ödemesi devam edenlerdenek 24 üncü maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde yapılacak hesaplamaya görefazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz."

MADDE 31- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce atanan polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerindezorunlu en az bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleriaşağıdaki hükümler çerçevesinde yürütülür.

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, PolisAkademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmeküzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte veyüksekokullarından mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıylabitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerindezorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

 

RÜTBELER

MESLEK DERECELERİ

EN AZ BEKLEME SÜRELERİ

 

(A)

(B)

Komiser Yardımcısı

9

4

6

Komiser

8

4

6

Başkomiser

7

3

Yaş Haddi

Emniyet Amiri

6

3

 

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

 

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

 

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

3

1

 

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

 

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

 

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece üstü

Yaş Haddi

 

(B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yükseköğretimkurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır:

Başkomiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri içinöngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.

Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bugrup için ayrı yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile meslek içi yöneticilikeğitiminde başarılı olmak.

Merkez Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amirirütbesine terfi etmiş olmak.

(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, oyıl itibarıyla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerinsayısının %10'unu geçemez."

MADDE 32- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 27- 01/01/2015 tarihi itibarıyla, BirinciSınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı,Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik DenetlemeBaşkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, EmniyetMüşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, PolisAmirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş KuruluGrup Amiri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim MerkeziMüdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlarile 01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf EmniyetMüdürü rütbesini ihraz edenlerden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesiiçin gerekli şartları haiz olanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve İçişleriBakanının onayı ile resen emekliye sevk edilebilir. Bu şekilde emekliye sevkedilenler hakkında da 55 inci maddenin yirmi birinci fıkrası hükümleriuygulanır."

MADDE 33- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 28- Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önceki son beş yıl içinde disiplin kurullarınca meslekten veya Devletmemurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği hâlde 657 sayılı Kanunun127 nci maddesine göre ceza verme yetkisi zamanaşımına uğradığı içincezalandırılamayan emniyet teşkilatı mensupları, bir ay içinde kamu kurum vekuruluşlarına nakledilmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet PersonelBaşkanlığına bildirilir.

Bu personelin, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 ncimaddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esas veusuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet PersonelBaşkanlığına bildirim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde atama teklifleriyapılır. Bunlardan müdür ve üstü kadrolarda olanlar araştırmacı unvanlıkadrolara, diğerleri ise Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadrolaraatanırlar. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eskikurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyalhakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin kadrolar;atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis vevize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler, en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

MADDE 34- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"s) Öğretim Elemanları: Akademi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, enstitü, polis meslek eğitim merkezi müdürlükleri ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları,"

MADDE 35- 4652 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Temel bilimler ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip,mezuniyetten" ibaresi "Mezuniyetten" şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksekokulları ile polis meslek eğitim merkezlerinde polis memuru yetiştirilmesini sağlamak,"

"d) Emniyet Teşkilatı personelinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programları hazırlamak, koordine etmek ve eğitim ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını desteklemektir."

MADDE 36- 4652 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak, gerek görüldüğü takdirde,Başkan, dört yıllık süre sona ermeden önce de atanmasındaki usulle görevinden alınabilir."

MADDE 37- 4652 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkra hükümlerine göre kurulan polis meslek yüksekokulları Bakan onayı ile polis meslek eğitim merkezine dönüştürülebilir.Dönüştürülen polis meslek yüksek okullarında görev yapmakta olan personel,ayrıca bir işleme gerek olmaksızın polis meslek eğitim merkezi kadro ve görev unvanlarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Polis meslek eğitim merkezleri Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütür."

MADDE 38- 4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "Fakülte ve polis" ibaresi "Polis"şeklinde, ikinci, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci, beşinci, on ikinci ve on üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.


"İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrenci veya kursiyerler Bakan onayı ile ücretli yahut ücretsiz olarak Akademiye kabul edilebilirler. Bu suretle kabul edilenlerden ücreti mukabili eğitim veya kurs verileceklerle ilgili mali işler bu Kanunun 29 uncu maddesine göre kurulan döner sermaye işletmesi vasıtasıyla yürütülür."

"Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis meslek yüksekokullarında, ilk derece amirlik eğitimi alanlar ile lisansüstü veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) altı yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler."

"Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödemek zorundadırlar."

MADDE 39- 4652 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "diğer polis yüksek öğretim kurumlarındaveya" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent  eklenmiştir.

"e) Gerekli görüldüğü hâllerde, öğretim elemanları Başkanın teklifi, Genel Müdürün görüşü ve Bakanın onayıyla Akademiyi oluşturankuruluş ve birimlerde,"

MADDE 40- 4652 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının(c) bendine "polis meslek yüksek okulu müdürleri," ibaresinden sonragelmek üzere "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü ve polis meslek eğitimmerkezi müdürleri," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41- 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncüfıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralareklenmiştir.

"Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmınasgari %15'i, Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyacı olan mal ve hizmetalımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerintamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar için kullanılır. Buoranı %75'ine kadar artırmaya Akademi Yönetim Kurulu yetkilidir."

"Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az%5'i, Akademi bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanıiçin kullanılır. Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, AkademiYönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir proje için avans verilmeksuretiyle de kullandırılabilir. Bilimsel araştırma projelerinin seçilmesi,uygulanması ve izlenmesi ile ödeneklerin kullandırılması, genel hükümlerin önödemelere ilişkin sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın avans verilmesi ve buavansın mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşüalınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Döner sermaye işletmesi hesabına kamu kurum ve kuruluşlarıdışında yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanunikesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşüldüktensonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığıtarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesihâlinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmetiveren emniyet hizmetleri sınıfında olanlar dâhil öğretim elemanları ve öğretimyardımcılarına ödenir. Buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygungörüşü üzerine çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 42- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Bu Kanunda yer alan "Fakülte"ibarelerinden "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi", "Dekan"ibarelerinden "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü","Dekanlık" ibarelerinden "Polis Amirleri Eğitimi MerkeziMüdürlüğü", "lisans" ibarelerinden "ilk kademe amirlikeğitimi" anlaşılır."

MADDE 43- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtePolis Akademisi Başkanlığında Başkan, Dekan, Enstitü Müdürü ve EnstitüSekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürüve bunların yardımcıları ile her kadrodaki öğretim elemanları ve idaripersonelin anılan Başkanlıktaki görevleri sona erer ve kadrolarıyla ilişkilerikesilir. Akademide geçici olarak görev yapanların da aynı tarihte görevlendirmelerisona erer.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi güniçinde Başkanın ataması yapılır. Başkanın ataması yapıldıktan sonraki yirmi güniçinde Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü ve PolisAmirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreteri,Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü kadroveya unvanlarına atama yapılır.

Polis Akademisi Başkanlığında görevi sona eren öğretimüyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve idaripersonelden Başkanın teklif ettiği ve Bakanın uygun gördüğü personel, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde PolisAkademisi Başkanlığında durumlarına uygun kadrolara atanır. İdari personeldenBaşkanlığa yeniden ataması yapılmayanlar, Genel Müdürlüğün diğer birimlerindedurumlarına uygun kadrolara aynı süre içinde atanır. Ataması yapılmayanpersonelden akademik kadroda bulunanlar ise başka yükseköğretim kurumlarınaatamaları yapılmak üzere aynı süre içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınabildirilir. Bu şekilde bildirimi yapılanlar için, durumlarına uygun akademikunvanlı kadrolara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tespitedilecek yükseköğretim kurumlarına bildirim tarihinden itibaren bir ay içindeanılan Başkanlık tarafından atama teklifi yapılır ve bu teklifi izleyen bir ayiçinde de atama işlemleri tamamlanır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretimkurumlarına ataması yapılan akademik personelin kadroları, başka bir işleme gerekkalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim ElemanlarınınKadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgiliyükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındabulunanların atama işlemleri tamamlanıncaya kadarki mali ve sosyal hakları,hâlen bu ödemelerin yapıldığı birimler tarafından ödenmeye devam olunur."

MADDE 44- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtebaşka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Güvenlik Bilimleri Fakültesi,Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülür ve geçici 6 ncı maddehükümleri çerçevesinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanır.

Fakülte öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu tarafındanbelirlenecek üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinetercihlerine göre yerleştirilirler. Yerleştirme yapılacak fakültelerinkontenjanları ile yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulutarafından belirlenir."

MADDE 45- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren üç ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafındanyürütülen hizmetler Polis Akademisi Başkanlığına devredilir."

MADDE 46- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- 1/1/2020 tarihine kadar EmniyetTeşkilatının ilk kademe amir ihtiyacını karşılamak üzere, lisans mezunlarıarasından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanıalmış olup yönetmelikle belirlenecek diğer şartları taşıyanlar ve yapılacaksınavda başarı olanlar, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde bir eğitim-öğretimdönemi özel eğitime tabi tutulabilirler. Bu öğrenciler Akademi bünyesindeücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespitedilecek ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır ve bunlara harp okullarındabulunan askerî öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir."


MADDE 47- 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Güvenlik Bilimleri ve AdliBilimler Enstitüsü, Polis Meslek Yüksek Okulu ile fakülte ve yüksek okullardaEmniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EmniyetGenel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden; mezun olupolmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifaedenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlıksebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlardan, kendilerine yapılmışolan öğretim masraflarının tazmini amacıyla, bu Kanunun yürürlüğe girdiğitarihte borç miktarı tahakkuk ettirilmemiş olanlar, borç miktarı tahakkukettirilip henüz ödemesine başlamamış olanlar, ödemeleri devam edenler, borçlarıtaksitlendirilmiş olanlar ile bu konuda açılmış davaları sonuçlanmamış,davaları sonuçlanmış veya kesin hükme bağlanmış olanlar da bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten itibaren altı ay içinde ayrıldıkları veya mezun olduklarıeğitim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 15 inci maddenin on birinci fıkrasıhükmünden yararlandırılır. Ödemesi devam edenlerden, 15 inci maddenin onbirinci fıkrası çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmışolanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamışolanlara geri ödeme yapılmaz."

MADDE 48- Bu Kanunun yayımı tarihinde; 3201 sayılı Kanunun19 uncu, 27 nci, 68 inci, 69 uncu, 70 inci, 71 inci, 72 nci, 73 üncü, 74 üncü,75 inci, 76 ncı, 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci ve 84 üncü maddeleriyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 49- Bu Kanunun yayımı tarihinde, 4652 sayılı Kanunun19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı JandarmaTeşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasınaaşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, belediye sınırları içinde olmakla birliktehizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev vesorumluluk alanı olarak tespit edilebilir."

MADDE 51- 2803 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14- General, subay, astsubay ve uzmanjandarmanın atanmaları;

Jandarma Genel Komutanının atanması; Genelkurmay Başkanınınteklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanınınonaylayacağı müşterek kararname ile,

Generallerin atanmaları; Jandarma Genel Komutanının lüzumgöstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası,Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanın onaylayacağı müşterek kararname ile,

General rütbesinde olmayan daire başkanları ile il ve ilçejandarma komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçicigörevlendirmeleri İçişleri Bakanınca yapılır. Gerektiğinde Jandarma GenelKomutanı da bu konuda teklifte bulunabilir. Diğer subaylar ile astsubaylar veuzman jandarmaların atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici görevlendirmeleriJandarma Genel Komutanınca,

yapılır.

Birinci fıkradaki (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasındaGenelkurmay Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı inha işlemini yapmadığıtakdirde, Genelkurmay Başkanı talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakankararını yazı ile İçişleri Bakanına bildirir.

Subaylar ile ihtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüşpersonel, nokta atamasına tabi tutulur. Ancak nokta ataması yapılmayıp iljandarma komutanlıkları emrine atanan astsubay ve uzman jandarmalardan emniyetve asayiş görevi alacak olanların istihdam yerleri ve il içi yerdeğiştirmeleri, il jandarma komutanının teklifi üzerine valinin onayı ilebelirlenir."

MADDE 52- 2803 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ilebirlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevden uzaklaştırma

MADDE 16- Askerî nitelikte olmayan görevleri sebebiyleişledikleri iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakıncagörülen jandarma personeli, İçişleri Bakanı tarafından görevindenuzaklaştırılabilir. Gerektiğinde Jandarma Genel Komutanı da bu konuda tekliftebulunabilir. İl jandarma komutanı hariç olmak üzere il jandarmakomutanlıklarında görevli personel, vali tarafından görevdenuzaklaştırılabilir. Gerektiğinde il jandarma komutanı da bu konuda tekliftebulunabilir. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında en geç on gün içinde öninceleme veya soruşturmaya başlanır.

25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşuve Yargılama Usulü Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk SilâhlıKuvvetleri Personel Kanunu ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk SilahlıKuvvetleri Disiplin Kanunundaki geçici olarak işten el çektirme, açığa çıkarma,açığa alınma ve geçici süre ile görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler ileJandarma Genel Komutanının görevden uzaklaştırılmasına dair özel hükümlersaklıdır.

Sivil memurların görevden uzaklaştırılmaları, 14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir."

MADDE 53- 2803 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ilebirlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevden uzaklaştırmanın hukuki ve mali sonuçları

MADDE 17- Görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta olduklarıgörevden alıkonulurlar. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilir veya bukişilere başka görev verilmeyebilir.

Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde 657 sayılıKanunun 141 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre aylık ödenir. Ancak,bu kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veyakovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, her ne sebeple olursa olsun kamudavasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyenveya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir. Türk Silahlı Kuvvetlerininyurt dışı kadrolarında görevliyken görevden uzaklaştırılanlara da yurt içindebir kadroya atanıncaya kadar bu fıkra uyarınca yurtdışı aylığı ödenir.

Ön inceleme veya soruşturmaya konu olan fiillerininhizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların görevden uzaklaştırmatedbirleri, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.

Bu Kanun kapsamındaki görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayıgeçemez. Bu süre zorunlu hâllerde iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.Görevden ayrı kalınan bu süreler hizmetten sayılır.

MADDE 54- 2803 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (b)fıkrasının (4) numaralı bendine "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun"ibaresinden önce gelmek üzere "Disiplin hükümleri saklı kalmakkaydıyla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 55- 2803 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 1- Jandarmanın askerî görevleri haricindekidiğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, valiler vekendi amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir."

MADDE 56- 2803 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 2- İl jandarma komutanı ile merkez ilçe jandarma komutanı hakkında il valisince, ilçe jandarma komutanı hakkında kaymakamın değerlendirmesi alınarak il valisi tarafından her yıl sonunda sözkonusu kişilerin askerî görevleri haricindeki diğer görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir.

Değerlendirme raporları; personelin terfi, ödüllendirme,atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır.


Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları,Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 57- 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 3- İl ve ilçe jandarma komutanları ile karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile verilir."

MADDE 58- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 6- İçişleri Bakanı, bu Kanundaki yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açık çabelirlemek şartıyla ilgisine göre Jandarma Genel Komutanına veya valilere devredebilir."

MADDE 59- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanlar ile bölge komutanlarının atanmaları İçişleri Bakanınca yapılır. Gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilir. Diğer subayların ve astsubayların, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile erbaş ve erlerin dağıtımları, Sahil Güvenlik Komutanınca yapılır. Geçici 6 ncı madde hükümleri saklıdır."

MADDE 60- 2692 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sahil güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, sözleşmeli erbaşve er, erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi ile geçici görevlendirmeleri 8 inci maddedekiusul ve esaslara göre yapılır."

MADDE 61- 2692 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, askerî görevleri haricindeki diğer görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin terfi,ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır. Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, Millî Savunma Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 62- 2692 sayılı Kanuna 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Görevden uzaklaştırma

MADDE 21/A- Askerî nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırılabilir. Gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilir. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında en geç on gün içinde ön inceleme veya soruşturmaya başlanır. 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yer alan geçici olarak iştenel çektirme, açığa çıkarma, açığa alınma ve geçici süre ile görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır.

Sivil memurların görevden uzaklaştırılmaları 657 sayılı Kanun hükümlerine tabidir."

MADDE 63- 2692 sayılı Kanuna 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Görevden uzaklaştırmanın hukuki ve mali sonuçları

MADDE 21/B- Görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilir veya kendilerine başka görev verilmeyebilir.


Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde 657 sayılıKanunun 141 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre aylık ödenir. Ancak,bu kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veyakovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, her ne sebeple olursa olsun kamudavasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyenveya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir. Türk Silahlı Kuvvetlerininyurtdışı kadrolarında görevliyken görevden uzaklaştırılanlara da yurt içindebir kadroya atanıncaya kadar bu fıkra uyarınca yurtdışı aylığı ödenir.

Ön inceleme veya soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların görevden uzaklaştırma tedbirleri, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.

Bu Kanun kapsamındaki görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçemez. Bu süre zorunlu hâllerde iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.Görevden ayrı kalınan süre hizmetten sayılır."

MADDE 64- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Sahil Güvenlik Komutanlığının askerî görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleriBakanlığı ile valiler ve kendi amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir.

MADDE 65- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- İçişleri Bakanı, bu Kanundaki yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkçabelirlemek şartıyla ilgisine göre Sahil Güvenlik Komutanına veya valilere devredebilir."

MADDE 66- 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- Vali, general ve amiraller hariç olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askerî görevleri haricindeki diğer görevlerini ilgilendiren disiplin suçları ortaya çıktığında, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma, kınama, 8 güne kadar hizmete kısmi süreli devam ve 1/10'a kadar aylıktan kesme cezalarını verebilir."

MADDE 67- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesinin (d) fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının kıyafetine ilişkin hususlar, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıtarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 68- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus HizmetleriKanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (h), (ı), (k), (o), (ö),(r), (u), (aa), (cc), (çç) ve (dd) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,(ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentlereklenmiştir.

"c) Adres bileşenleri: Yurt içinde il, ilçe, köy ve köybağlıları, mahalle, bulvar, cadde, sokak, bina, dış kapı numarası, iç kapınumarası, posta kodu gibi adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan verileri;yurt dışında ise ülke adı ile o ülkede kullanılan adres verilerini,"

"h) Değerli kâğıtlar: Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanını ve mavi kartı,"

ı) Diğer adres: Yerleşim yeri adresi dışında kalan adresleri,"

"k) Kimlik Paylaşımı Sistemi: Genel Müdürlükte elektronik ortamda tutulan kayıtların kurumlar ve tüzel kişilerle paylaşıldığı sistemi,"

"o) Merkezî veri tabanı: Genel Müdürlükte elektronik ortamda tutulan kayıtları, ö) MERNİS: Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,"

"r) Kimlik kartı: Kişinin Türk vatandaşı olduğunu veaile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,"

"u) Nüfus kütüğü: Aile kütüğü ve özel kütüklerden oluşan kayıtları,"


"aa) Ulusal adres veri tabanı: Adres bileşenlerinin tutulduğu merkezî veri tabanını," "cc) Vekâletname: Temsil yetkisinikapsayan noterden onaylı belgeyi,

çç) Yabancılar kütüğü: Kimlik numarası verilen yabancıların kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüğü,

dd) Yapı belgeleri: Yapı Ruhsat Formu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ve Binalar Cetvelini,"

"ff) Yetkili idare: Adres numaralama veya yapı belgeleri düzenleme yetki ve sorumluluğu verilen idareleri,

gg) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan parmak izi, damar izi ve el ayası gibi karakteristiklerden elde edilen kişiye özgü verileri,"

MADDE 69- 5490 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bakanlık, özel kütükleri kâğıt ve elektronik veya sadece elektronik ortamda tutmaya ve ilgili kurumların uygun görüşünü almakkaydıyla kâğıt ortamında düzenlenen nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanak belgelerin bu kurumlarca muhafaza edilmesine yetkilidir."

MADDE 70- 5490 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"h) Biyometrik verisi."

"(a), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen kayıtlar ile velayet ve vesayeti gerektiren hâllere ilişkin kararlar sadece elektronik ortamda tutulur."

MADDE 71- 5490 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İkamet izni verilen yabancılar, Genel Müdürlükçekimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilir. Türkiye'de bulunanyabancılara ikamet izni şartı aranmaksızın kimlik numarası vermeye Bakanlıkyetkilidir. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır."

MADDE 72- 5490 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan "nüfus cüzdanı" ibaresi "kimlik kartı"ve "nüfus cüzdanlarını" ibaresi "kimlik kartlarını"; 18inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "nüfus cüzdanlarını" ibaresi"kimlik kartlarını" ve dördüncü fıkrasında yer alan "nüfuscüzdanı" ibaresi "kimlik kartı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73- 5490 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"(7) Doğum bildirimi doğumun gerçekleştiği sağlıkkuruluşuna da yapılabilir. Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltmayapılmadan yazılır. Doğum raporu ve doğum tutanağının düzenlenmesine ilişkinusul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafındançıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 74- 5490 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21- (1) Yabancıların Türkiye'de meydana gelennüfus olaylarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine başvurmaları hâlinde,ilgili olay formu düzenlenir. Formun bir örneği kendilerine verilir, bir örneğide özel dosyasında saklanır."

MADDE 75- 5490 sayılı Kanunun 22 nci maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"(3) Bakanlık, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı OnDört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belde veköyken mahalleye dönüştürülen mahalle muhtarlıklarına evlendirme memurluğuyetki ve görevi verebilir."

MADDE 76- 5490 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"(2) Merkezî Veri Tabanında yer alan bilgilere göreuzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişilerinkayıtları Genel Müdürlükçe kapatılır. Bu kayıtların araştırılması mülki idareamirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü olduklarıtespit edilenlerin ölümleri tescil edilir. Sağ olduğu tespit edilenlerinkayıtları ise canlandırılır."


MADDE 77- 5490 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birincifıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuyailişkin düzeltme yapılması hâkimden istenebilir. Ad değişikliği hâlinde, nüfusmüdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadıdeğişikliğinde ise eşin ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir."

MADDE 78- 5490 sayılı Kanunun Beşinci Kısım başlığı"Kimlik Kartı, Uluslararası Aile Cüzdanı ve Mavi Kart" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 79- 5490 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 41- (1) Kimlik kartında yer alacak bilgiler ilekartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim yöntemi ile üretim vekişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliğive alınma yaşı Bakanlıkça belirlenir.

Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatıesastır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veliveya vasileri ile 15 inci ve 17 nci maddelerde yer alan bildirim yükümlülüğübulunan kişiler tarafından yapılır.

(4)       Merkezî veritabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında
kullanılamaz.

Kişi, müracaat sırasında yazılı muvafakati ile kimlikkartını teslim alacak kişiyi belirleyebilir.

Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerindekayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi hâlindemülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılır.

Kimlik kartının kaybı veya değiştirilmesi nedeniyle yapılacakmüracaatlarda, yenisi verilinceye kadar geçerli olacak, usul ve esaslarıBakanlıkça belirlenen geçici bir belge verilebilir.

Kimlik kartına bu Kanunda öngörülenler dışında kayıt veişaret konulamaz. Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamaz.

Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra, çiftlere uluslararasıaile cüzdanı verilir.

 

Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart Bakanlıkça belirlenentasarım ve sayıda Maliye Bakanlığınca bastırılır. Aile cüzdanları ve mavikartlar Maliye Bakanlığınca yurt içinde nüfus müdürlüklerine ve evlendirmememurluklarına verilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dışında ise dıştemsilciliklere verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Uluslararasıaile cüzdanları ve mavi kartların en fazla üç bin adedi, bedeli sonradanödenmek üzere, müteakiben üç bin adetlik partiler hâlinde peşin parakarşılığında nüfus müdürlüğüne verilir.

Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedelimüracaat sırasında tahsil edilir. Doğum bildiriminin kanuni süresi içindeyapılması hâlinde ve 2828 sayılı Kanun kapsamında düzenlenecek kimlikkartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Hatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası ailecüzdanları ve mavi kartlar değerli kâğıt bedelinden düşülür. Hatalı üretim yada yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi hâlinde kimlik kartıbedeli alınmaz.

Genel Müdürlük, nüfus müdürlükleri ile dış temsilcilikler,kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli açısından 2/6/1934tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Kimlik kartı bedellerinin Hazine veznelerine yatırılmasınailişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müşterekenbelirlenir."


MADDE 80- 5490 sayılı Kanunun 42 nci maddesi başlığı ilebirlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Talep belgesi

MADDE 42- (1) Kimlik kartı ve uluslararası ailecüzdanlarının verilebilmesi için şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenen vebastırılan talep belgeleri kullanılır. Doğum tutanaklarına dayanılarak kimlikkartı düzenlemesinde talep belgesi aranmaz.

(2) Talep belgelerini uygulamaya koymaya veya uygulamadankaldırmaya ve bunların saklama sürelerini belirlemeye Bakanlıkyetkilidir."

MADDE 81- 5490 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birincifıkrasının (g) bendinde yer alan "vekillik belgesini" ibaresi"vekâletnameyi" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlüktenkaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Gerçek kişiler; kendileri ve alt ve üst soylarıile ilgili nüfus kayıt örneğini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının iseyerleşim yeri belgelerini, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslarçerçevesinde ve güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilir,sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler."

MADDE 82- 5490 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin başlığı"Kimlik Paylaşımı Sisteminin kullanılması" şeklinde, birinci veikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"(1) Bakanlık, merkezî veri tabanında tutulan bilgileribu Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlar ile tüzelkişilerin; yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini ise kurumlar ve adresedayalı kamu hizmeti veren kuruluşlar ile finansal hizmet veren kuruluşlarınpaylaşımına açabilir.

(2) Kurumlar ve tüzel kişiler kendi iş ve işlemlerine esasolmak üzere sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilirler."

"(6) Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıtörneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzelkişiler bu belgeleri ilgilisinden ve nüfus müdürlüğünden talep etmeksizinKimlik Paylaşımı Sisteminden temin ederler."

MADDE 83- 5490 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikincifıkrasında yer alan "il özel idaresi ve belediyelere" ibaresi"yetkili idareye" şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"(4) Faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmaküzere adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde diğer adres, yerleşimyeri adresi gibi aynı hukuki değere sahiptir. Kurumlar yürütecekleri iş veişlemlerde yerleşim yeri adresi gibi diğer adres bilgilerini de esasalır."

MADDE 84- 5490 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 49- (1) Yetkili idareler, sorumlulukalanlarındaki adres bileşenlerini standarda uygun olarak tanımlayıp, bunlaradeğiştirilemeyecek sabit tanıtım numarası vererek adres bilgilerini oluşturmakve meydana gelecek değişiklikleri on iş günü içinde ulusal adres veri tabanınaişlemekle yükümlüdürler. Adres bileşenlerinin yer aldığı standartlara uygunlevhalar adrese ulaşmaya imkân sağlayan yerlere asılır.

(2)       Yapıbelgeleri yetkili idareler tarafından elektronik ortamda üretilir. Buna ilişkinusul ve esaslar,
Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3)       Ulusal adresveri tabanındaki adres bilgileri, nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile
ilişkilendirilerek Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulur."

MADDE 85- 5490 sayılı Kanunun 50 nci maddesi başlığı ilebirlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bildirim yükümlülüğü ve süresi

MADDE 50- (1) Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanıesas alınır. Bildirim şahsen veya elektronik imza ile yapılır.


Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dıştemsilciliklere yapılır. Hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında Bakanlıkçabelirlenen adrese dayalı hizmet veren kuruluşlara da adres değişikliğineilişkin beyanda bulunulabilir.

Adres bildiriminin, yirmi iş günü içinde yapılmasızorunludur.

Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin erginfertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibrazedenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım,bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olankardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibiyerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirimyapamayacak durumda olan kimsesizlerin ise muhtarlar tarafından yapılır.

(7)       Beyanda şüpheduyulması hâlinde kişinin beyanını teyit eden bilgi ve belgeleristenebilir."
MADDE 86- 5490 sayılı Kanunun 51 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdakişekilde

değiştirilmiştir.

"Adrese dayalı hizmet veren kuruluşların yükümlülüğü

MADDE 51- (1) Kuruluşlarca, adres değişikliği beyan formlarıelektronik ortamda Genel Müdürlüğe veya kâğıt ortamında en geç on iş günüiçinde kuruluşun bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir."

MADDE 87- 5490 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birincifıkrasında yer alan "Adres Paylaşımı Sistemi ve Kimlik PaylaşımıSistemi" ibaresi "Kimlik Paylaşımı Sistemi", dördüncü fıkrasındayer alan "Adres Paylaşımı Sisteminden veya Kimlik PaylaşımıSistemine" ibaresi "Kimlik Paylaşımı Sistemine" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 88- 5490 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan "kesinleşme" ibaresi "kesinleştirmeişlemi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 89- 5490 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 57- (1) Bir işleme esas olmak üzere üçüncükişilerin beyanda bulunabilmeleri ancak vekâletnamenin ibrazı ilemümkündür."

MADDE 90- 5490 sayılı Kanunun 58 inci maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"(2) Nüfus yazımlarından önce ölenler aile kütüklerinetescil edilmez. Ancak; yersel yazımdan önce ölen kişiye ait kimlik ile ölümeilişkin belge ibrazı hâlinde kişinin kanuni mirasçılarının kaydına açıklamayapılır."

MADDE 91- 5490 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birincifıkrasında yer alan "vekillik belgesi" ibaresi"vekâletname" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 92- 5490 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasına "Nüfus olayları" ibaresinden sonra gelmek üzere "veadres" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 93- 5490 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci veüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"(2) Atik defter kayıtlarına dayanılarak idarecedüzeltme yapılamaz. Bu defterlerden çıkartılan kayıtlara "Kişinin kimliğive aile bağlarının mahkemelerce tespit edilmesi amacı dışında herhangi birhukuki işleme esas alınamaz." açıklaması yapılır.

(3) Nüfus olaylarına ait dayanak belgelerinin bulunamamasıhâlinde kişinin adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum tarihi veya doğum yerineilişkin yanlışlıkların düzeltilmesi ya da eksikliklerin tamamlanması, işlemdenkaldırılmış eski aile kütüklerine istinaden yapılır. Bu defterlerden çıkartılankayıtlara ise "İşbu kayıtlar güncel kayıtların yerine esas alınamaz."açıklaması yapılır."


"(4) Nüfus müdürlüklerinde bulunan arşivlik malzemeler,Genel Müdürlük arşivine alım işlemlerinde; il, ilçe, köy veya mahalle adı vetürü dışında herhangi bir tasnife tabi tutulmaz."

MADDE 94- 5490 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 63- (1) Aile kütüklerinde kayıtlı olanlardanaskerlik çağına giren erkek nüfusun listesi Millî Savunma Bakanlığınca KimlikPaylaşımı Sistemi üzerinden alınır."

MADDE 95- 5490 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genelyönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları vetüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına katılmapayı alınır. Katılma payının miktarı, Kimlik Paylaşımı Sisteminden sunulanservisin niteliği dikkate alınarak 2 kuruştan az 100 kuruştan fazla olmamaküzere Bakanlar Kurulunca mekânsal ve metinsel veriler için ayrı ayrıbelirlenir. Sorgu ve dönen kayıt sayısının belirlenmesinde Bakanlık kayıtlarıesas alınır."

MADDE 96- 5490 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birincifıkrasında yer alan "Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talepbelgesi veren köy ve mahalle muhtarları ile herhangi" ibaresi"Herhangi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 97- 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birincifıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncüfıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Evlenme olayını bildirme yükümlülüğünü süresiiçinde yerine getirmeyenlere yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt dışındaise dış temsilciliklerce 80 Türk lirası idari para cezası verilir.

c) Adres değişikliğini bildirme yükümlülüğünü süresi içindeyerine getirmeyenlere 80 Türk lirası, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500Türk lirası idari para cezası, yurt içinde mülki idare amirlerince, yurtdışında ise dış temsilciliklerce verilir."

MADDE 98- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Atıflar

EK MADDE 1- (1) Diğer mevzuatta "nüfus cüzdanı","hüviyet cüzdanı", "nüfus hüviyet cüzdanı", "hüviyetvarakası", "nüfus kâğıdı" ibarelerine yapılan atıflar"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı"na yapılmış sayılır."

MADDE 99- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Tescil yetkisi ve görevlendirme

EK MADDE 2- (1) Bakanlık, nüfus olayları ve adrese ilişkindayanak belgesi düzenleyen kurumlara ve dış temsilciliklere bu belgelerielektronik ortamda gönderme veya tescil yetkisi verebilir.

(2) Dışişleri Bakanlığının talebi hâlinde, büyükelçiliklerinkonsolosluk şubeleri ile başkonsolosluklarda nüfus ve vatandaşlık işlemlerinigerçekleştirmek amacıyla nüfus personeli görevlendirilebilir. Söz konusumemurların yurt dışındaki görev ve sorumlulukları ile görev süreleri Bakanlıkve Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir."

MADDE 100- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Soyadı değişikliği

EK MADDE 3- (1) Yazılı talepte bulunmak kaydıyla;

Boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen kadınınevlenmeden önceki soyadını,

Eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadınınsadece eşinin soyadını kullanmak istemesi hâlinde, nüfus müdürlüğünce gerekliişlem yapılır."

MADDE 101- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeeklenmiştir. "Ölüm olayının tespiti

EK MADDE 4- (1) 1/7/2015 tarihinden itibaren vuku bulan ölümolayları nüfus müdürlüğünce kurum ve noterlere bildirilmez. Bu tarihtenitibaren kurum ve noterler tarafından ölüm olaylarının


tespiti Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden yapılır. Sözkonusu tarihten önceki ölüm olayları nüfus müdürlüğünce ilgili kurumlara gönderilmeyedevam edilir. Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. Bumaddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlık tarafından belirlenir."

MADDE 102- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"Nüfus cüzdanı uygulaması

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Kimlik kartı genel uygulamasıtamamlanıncaya kadar nüfus cüzdanlarının düzenlenmesi ve dağıtılması hususunda41 inci maddenin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasınadevam olunur."

MADDE 103- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"Katılma payı

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 65 inci maddenin birinci fıkrasıuyarınca katılma payı Bakanlar Kurulunca belirleninceye kadar, 65 inci maddeninbu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasına devamolunur."

MADDE 104- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"Atama izni

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bakanlık adına ihdas edilmiş olup GenelMüdürlük adına tahsis edilmiş kadrolardan 1.000 adedine Merkezi Yönetim BütçeKanunu kapsamındaki sınırlamalara tabi olmaksızın 2015 yılı içinde atamayapılabilir."

MADDE 105- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"Ad ve soyadı düzeltilmesi

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren bir yıl süreyle, yazılı olarak yerleşim yerinin bulunduğu nüfusmüdürlüklerine başvurmak kaydıyla, 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı SoyadıKanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan adve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulununincelemesi sonucu vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzeredeğiştirilebilir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsakarısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadlarıdüzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayanevlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir."

MADDE 106- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"Göçmenlerin doğum yeri ve tarihinin düzeltilmesi

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Göçmen olarak Türk vatandaşlığınaalınanlardan doğum yeri ve tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde usulüne göre onaylanmışdoğum belgeleri ile müracaatları hâlinde, nüfus müdürlüğünce düzeltilir."

MADDE 107- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"Fazla çalışma ücreti

GEÇİCİ MADDE 11- (1) MERNİS, kimlik kartı, pasaport vesürücü belgesi çalışmalarında Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındakipersonele, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenmiş olan fazla çalışmaücretinin beş katını ve ayda elli saati geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenenusul ve esaslar çerçevesinde beş yıl süreyle fazla çalışma ücreti ödenmesineBakanlar Kurulu yetkilidir."

MADDE 108- 5490 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikincifıkrası ile 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 109- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı TürkVatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek hâlibulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir."


MADDE 110- 5901 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birincifıkrasının (c) bendinde yer alan "ve kamu düzeni" ibaresi ",kamu düzeni ve genel ahlak" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 111- 5901 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin başlığı"1312 sayılı Kanuna göre ıskat edilenler ve 403 sayılı Kanuna göre Türkvatandaşlığını kaybedenler" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdakifıkralar eklenmiştir.

"(2) Mülga 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa görevatandaşlıktan ıskat edilmiş kişiler, başvurmaları hâlinde, millî güvenlikbakımından engel teşkil edecek bir hâli bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikametetme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığınaalınabilirler.

(3) Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek hâlibulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir." MADDE 112- 5901 sayılıKanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Saklı nüfus tescili

EK MADDE 1- (1) On sekiz yaşını tamamladığı hâlde ailekütüklerine kaydedilmemiş olan kişilerin, anne veya baba, bunların ölmüş olmasıhâlinde varsa kardeşleri ile soybağını gösterir tıbbi rapor ibraz etmelerihâlinde başka bir belge istenmeden tescil işlemi yapılır."

MADDE 113- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı PasaportKanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci paragrafıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Umuma mahsus pasaport almak isteyenlerin başvuruyerleri ve istenecek belgeler İçişleri Bakanlığınca tespit edilir."

MADDE 114- 5682 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin dördüncüfıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Demiryolu personeli kimlik belgeleri anlaşmalardaöngörülen yetkili makamlarca tasdik edilmedikçe pasaport yerine kullanılamaz.Gemi adamı cüzdanı ve uçak mürettebatı belgesini düzenlemeye yetkili kurum vekuruluşlar, ilgililerin bu Kanunun 22 nci maddesi kapsamındaki durumlarınıyetkili merciden teyit etmek zorundadır."

MADDE 115- 5682 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"Bu madde kapsamında hususi pasaport alacaklarda en azlise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır."

MADDE 116- 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmzaKanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğiniresmî belgelere göre veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla kartaerişim parolası ya da şifresi ile biyometrik doğrulama yönteminin birliktekullanılması suretiyle güvenilir bir biçimde tespit etmekle,"

"e) Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmaküzere sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler, uyuşmazlıkların çözümyolları ile ilgili şartlar ve güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ileeşdeğer olduğu hakkında talep eden kişiyi sertifikanın tesliminden öncebilgilendirmekle,

f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılıkgelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda, sertifikasahibini bilgilendirmekle,"

MADDE 117- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleriBakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birincifıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut(j) bendi (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"j) Pasaport hizmetlerini yürütmek,"

MADDE 118- 3152 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine birincifıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş vemevcut (e) bendi (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"e) Kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili olarak görevlikuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirlerialmak,

f) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veyakaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlübelgelerin kayıtlarını tutarak güvenlik kuvvetlerinin kullanımına sunmak,

112 acil çağrı merkezleri ve yatırım izleme ve koordinasyonbaşkanlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Sınır yönetimine ilişkin politika ve stratejileri belirlemekve uygulanmasını takip etmek, ilgili kuruluşlar arasında işbirliği vekoordinasyonu sağlamak,"

MADDE 119- 3152 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birincifıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f)bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"f) Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücübelgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği vealınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı,teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek vebunlara dair usul ve esasları belirlemek,"

MADDE 120- 3152 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve eki (1)sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün 5 inci sırası yürürlüktenkaldırılmıştır.

MADDE 121- 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesinin birincifıkrasının birinci cümlesinde yer alan "valiye bağlı olarak"ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu tüzel kişiliğini haiz ve özelbütçeli" ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın ikinci, üçüncü ve dördüncücümleleri yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkradan sonra gelmek üzereaşağıdaki fıkralar eklenmiş; mevcut dördüncü fıkranın ikinci cümlesiyürürlükten kaldırılmış; mevcut beşinci fıkranın başına aşağıdaki cümleeklenmiş ve mevcut sekizinci fıkranın üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları,illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerinibu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynaktransferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyleyapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığıödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdakidiğer esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafındanmüştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacakişlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrıtertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve buödenekler başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alanödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenekkaydedilir.

Başkanlığın gelirleri şunlardır:

İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak Hazine yardımları.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetleri içinaktardıkları tutarlar.

Bağış ve yardımlar.

Diğer gelirler.

Bu Kanun ve diğer mevzuatla Başkanlığa verilen görevleringerektirdiği her türlü giderler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Başkanlığın bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile diğerhususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafındançıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Başkanlık ilin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlüyatırım ve hizmetleri yerine getirebilir; bu amaçla kamu kurum vekuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğiyapabilir ve ortak projeler yürütebilir."

"Başkanlığın personel ihtiyacı İçişleri Bakanlığıkadrolarında görev yapan personelden karşılanır." "Yapılan veyayapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerindentahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili Başkanlığa veya hizmeti yerinegetiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgiligenel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B)işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenekkaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devrengelir ve ödenek kaydetmeye ilgili kurum yetkilidir. Diğer kamu kurum vekuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bukurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir."

MADDE 122- 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeeklenmiştir.

"EK MADDE 4- Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (1)sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığıbölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerekanılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığıbölümüne eklenmiştir."

MADDE 123- 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülenpasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu maddeninyayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GenelMüdürlüğüne devredilir.

Bu Kanunda belirlenen esaslara göre devir işlemleritamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin görev vehizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personeltarafından yürütülmeye devam olunur.

Bu Kanun kapsamında pasaport ve sürücü belgelerine ilişkinolarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen görevlerhakkında diğer mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Nüfusve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, mahallî emniyet makamlarına yapılmışolan atıflar ise nüfus müdürlüklerine yapılmış sayılır."

MADDE 124- 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Yatırım İzleme ve KoordinasyonBaşkanlıklarının 2015 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni birdüzenleme yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığının 2015 yılı bütçesinde yer alanödeneklerden karşılanır.

Başkanlıkların kullanımında bulunan her türlü taşınır,taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazıve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların devir işlemleriİçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre yürütülür. 6360 sayılı Kanunlatüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine ait taşınmazlardan ilgisinedeniyle Hazineye devredilen ancak hâlen Başkanlığın kullanımında olan taşınmazlar,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ilgiliBaşkanlığın talebi ve defterdarlık tarafından tapu müdürlüğüne başvurulmasıüzerine tapuda bu Başkanlık adına devir ve tescil edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,Başkanlıklarca sözleşmeye bağlanmış olan işler mevcut sözleşme hükümlerine göreyürütülmeye devam olunur. Başkanlıklara devredilen sözleşmelerden dolayı tarafolunan davalar ile başlatılmış olan takiplerde Başkanlıklar kendiliğinden tarafsıfatını kazanır. Ancak, valinin uygun görmesi hâlinde söz konusu davalar ilebaşlatılmış takipler valiliklerce sonuçlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6360 sayılıKanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası ile bu Kanunun bu maddeyiihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki 28/A maddesine göre; İçişleriBakanlığı bütçesine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin işleri ileilgili olarak aktarılan veya kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlar, işveya projenin ilgili olduğu idare bütçesine İçişleri Bakanlığınca aktarılır.Genel bütçe kapsamında yer almayan diğer kurum ve kuruluşların işlerine ilişkinİçişleri Bakanlığı bütçesine kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlarkarşılığı tutarlar ise İçişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilerek ilgilikurum veya kuruluşun muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlarilgili kurum veya kuruluş tarafından bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bufıkra kapsamında merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinekaydedilen veya aktarılan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yılbütçesine devren ödenek kaydetmeye ilgili kamu idaresi yetkilidir.

Bu Kanunun 28/A maddesi kapsamında öngörülen hizmetlerdekullanılmak üzere, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı kadrolarından 500adedine Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki sınırlamalara tabi olmaksızın2015 yılı içinde atama yapılabilir."

MADDE 125- 3152 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birincifıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 126- 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar veDiğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek maddeeklenmiştir.

"EK MADDE 1- Bu Kanuna ya da başka kanunlara göre öninceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmaklagörevlendirilenler ile teftiş ya da denetim elemanlarının bu görevleriyleilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden,düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veyakanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı; kişiselkusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere ancakidare aleyhine tazminat davası açılabilir. Ancak bu görevlilerin suç sayılaneylemleri ile kin, garaz ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinlekanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulukararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklıdır.

Ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idarisoruşturmalar ile teftiş ya da denetim sonucunda düzenlenen raporlara dayanarakkarar verenler veya işlem tesis edenlerle, bu kararları ya da işlemlerihazırlayan ve inha ya da teklif edenler hakkında da birinci fıkra hükmüuygulanır."

MADDE 127- 4483 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Ek 1 inci madde hükmü, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihte;

Görülmekte olan davalar,

Kesinleşmemiş hükümler,

Miktar veya değeri itibarıyla temyiz veya karar düzeltmeyoluna gidilemediği için kesinleşen hükümler,

bakımından da uygulanır ve davaya idare aleyhine devamolunur.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen vemiktar veya değeri itibarıyla temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulamayanhükümler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içindetemyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu fıkra uyarınca yapılankanun yolu başvuruları üzerine verilen kararlar, tahsil edilmiş tazminatbedelinin geri istenmesi hakkını doğurmaz.

Görevli mahkemede idare aleyhine devam olunacak davada,temyiz ve karar düzeltme incelemesinde ilk olarak ek 1 inci maddede öngörülendava şartlarının mevcut olup olmadığına bakılır."

MADDE 128- 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli KağıtlarKanununa ekli "Değerli Kağıtlar Tablosu"nun (6) numaralı sırasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6. a) Nüfus cüzdanları 7,50

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle

düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 15

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlikkartı 15

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı50" MADDE 129- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanununun

28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "veokullara sağlanan internet erişim hizmetleri" ibaresi "interneterişim hizmetleri, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri;5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındakielektronik haberleşme hizmetleri; elektrik ve doğalgaz alımları," şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 130- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On dört İldeBüyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinindokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "İçişleri Bakanlığıbütçesine aktarılır." ibaresi "Yatırım İzleme ve KoordinasyonBaşkanlıklarına aktarılır." şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın soncümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 131- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 132- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


TASARI METNİNE EKLİ LİSTELER (1) SAYILI LİSTE

KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

 

İPTAL EDİLEN KADRONUN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

MİAH

Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı

1

1

1

TOPLAM

 

1

1

 

(2) SAYILI LİSTE

 KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

 İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

MİAH

Daire Başkanı

1

2

2

MİAH

Şube Müdürü

1

2

2

GİH

Şube Müdürü

1

4

4

TH

Teknisyen

10

35

35

TOPLAM

 

43

43


İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER (1)SAYILI LİSTE

KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

 İPTAL EDİLEN KADRONUN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplamı

MİAH

Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı

1

1

1

TOPLAM

 

1

1

 

(2) SAYILI LİSTE

 KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

 İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplamı

MİAH

Daire Başkanı

1

2

2

MİAH

Şube Müdürü

1

2

2

GİH

Şube Müdürü

1

4

4

TH

Teknisyen

10

35

35

TOPLAM

 

43

43


(3) SAYILI LİSTE

 KURUMU: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA

 İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplamı

EMH

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü

1

1

1

EMH

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı

1

3

3

TOPLAM

 

4

4

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET