gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI

29 Mayıs 2012 Salı 15:05

 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu hizmetlerinde kalitenin artırılmasına
yönelik bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde,
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak
üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma
usullerine ilişkin ilkeler ile Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinin niteliklerine,
seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini,
b) Başdenetçilik: Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliğini,
c) Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,
ç) Denetçi: Kamu Denetçisini,
d) Genel Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu,
e) İdare: Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarını, mahallî idareleri, mahallî idarelerin bağlı idarelerini, mahallî idare birliklerini,
döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları,
kamu iktîsadi teşebbüsleri, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile
bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,
kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerini,
f) Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonu,
g) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu,
ifade eder.
(2) Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibi; Dilekçe Komisyonunun
Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Çalışma İlkeleri
Kuruluş
MADDE 4- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi
Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.
(2) Kurum, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşur.
(3) Kurumda, bir Başdenetçi ve beş Denetçi ile Genel Sekreter ve diğer personel görev
yapar.
(4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.
Kurumun görevi
MADDE 5- (1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde,
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde
bulunmakla görevlidir.
(2) Ancak;
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re’sen imzaladığı kararlar ve
emirler,
b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,
Kurumun görev alanı dışındadır.
Başdenetçilik
MADDE 6- (1) Başdenetçilik; Başdenetçi ve Denetçilerden oluşur.
(2) Kurum, Başdenetçi tarafından yönetilir ve temsil edilir.
Başdenetçinin ve Denetçilerin görevleri
MADDE 7- (1) Başdenetçinin görevleri şunlardır:
a) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak.
b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak.
c) Yıllık raporu hazırlamak.
ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak.
d) Raporları kamuoyuna duyurmak.
e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek Denetçiyi belirlemek.
f) Denetçiler arasındaki işbölümünü düzenlemek.
g) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak.
ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Denetçilerin görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Başdenetçiye yardımcı olmak.
b) Başdenetçi tarafından verilen görevleri yapmak.
Çalışma ilkeleri
MADDE 8- (1) Başdenetçi, Denetçiler arasında işbirliğini sağlar ve bunların uyumlu
çalışmasını gözetir.
(2) Denetçiler, Başdenetçi tarafından görevlendirildikleri konu veya alanlarda tek
başlarına çalışır ve önerilerini Başdenetçiye sunarlar.
(3) Kurum, faaliyetlerinde elektronik ortam ve iletişim araçlarının kullanılmasını
gözetir.
(4) Denetçilerin Başdenetçi tarafından görevlendirilecekleri konu veya alanlara ve
aralarındaki işbölümüne ilişkin ilkeler yönetmelikle belirlenir.
Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevleri
MADDE 9- (1) Genel Sekreterlik; Kurumun idarî ve malî işleriyle sekretarya
hizmetlerini yerine getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idarî personel görev
yapar.
(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Kurumun büro işlemini yürütmek.
b) Personelin şahsî dosyalarını tutmak.
c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek.
ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla mali hizmetler
birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.
d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek.
e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini
yürütmek.
f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını
sağlamak.
g) Kanunlarla verilen veya Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak.
Başdenetçi ve Denetçilerin nitelikleri
MADDE 10- (1) Başdenetçi veya Denetçi seçilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için elli, Denetçi için kırk yaşını doldurmuş
olmak.
c) Dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi veya
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak.
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak.
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile
yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
Adaylık ve seçim
MADDE 11- (1) Başdenetçi veya Denetçilerden birinin görev süresinin bitmesinden
doksan gün önce, bu görevlerin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ise sona erme
tarihinden itibaren onbeş gün içinde durum, Kurum tarafından Başkanlığa bildirilir.
(2) Başkanlık tarafından ilân edilen başvuru süresi içinde, 10 uncu maddede yazılı
nitelikleri taşıyanlardan, Başdenetçi veya Denetçi aday adayı olmak isteyenler Başkanlığa
başvuruda bulunurlar.
(3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından üç
adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren onbeş gün içinde belirleyerek Genel Kurula
sunulmak üzere Başkanlığa bildirir.
(4) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Başdenetçi seçimlerine
başlar. Başdenetçi gizli oyla seçilir.
(5) Başdenetçi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada bu
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamaya geçilir ve üye tamsayısının salt
çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş sayılır. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt
çoğunluğu sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.
Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
(6) Komisyon, Denetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından
seçilecek Denetçi sayısının üç katı kadar adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren otuz
gün içinde belirler ve sonraki otuz gün içinde Denetçi seçimlerini yapar. Denetçiler, üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı
takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun
oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü
oylamaya geçilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur.
Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde en çok oy alan
adaylardan, seçilecek aday sayısının iki katı kadar aday ile seçime gidilir. Dördüncü oylamada
karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Birden fazla Denetçi
seçimi yapılacağı durumlarda adaylar için birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının
karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üyelerin sayısından fazla
verilen oylar geçersiz sayılır.
(7) Seçimler, Kurumun Başkanlığa başvuruda bulunduğu tarihten itibaren en geç
doksan gün içinde sonuçlandırılır.
(8) Bu maddede yer alan süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olması veya
araverme sırasında işlemez.
Bağımsızlık ve tarafsızlık
MADDE 12- (1) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve Denetçilere
görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde
bulunamaz.
(2) Başdenetçi ve Denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun
davranmak zorundadır.
Andiçme
MADDE 13- (1) Görevlerine başlarken Başdenetçi Genel Kurulda, Denetçiler ise
Komisyonda aşağıdaki şekilde andiçerler:
“Görevimi tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine
getireceğime, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
Görev süresi
MADDE 14- (1) Başdenetçi ve Denetçilerin görev süreleri dört yıldır.
(2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi herhangi bir nedenle süresi bitmeden
görevinden ayrılan Başdenetçi veya Denetçinin yerine yeni seçilen Başdenetçi veya
Denetçinin görev süresi de dört yıldır.
(3) Bir dönem Başdenetçi veya Denetçi olarak görev yapan bir kimse sadece bir
dönem daha Başdenetçi veya Denetçi seçilebilir.
(4) Başdenetçi veya Denetçiliğe seçilenlerin görev yaptıkları sürede eski görevleriyle
olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisiyken Başdenetçiliğe veya Denetçiliğe seçilenler,
memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi,
görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda, otuz gün
içinde eski kurumlarına başvurmaları hâlinde, atamaya yetkili makamlar tarafından otuz gün
içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Yüksek mahkeme üyeliğinden
seçilenlerden görevi sona erenler, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı
aranmaksızın, geldikleri yüksek mahkeme üyeliği görevine geri dönerler ve boşalan ilk üye
kadrosu kendilerine tahsis olunur. Belirtilen atama yapılırken Başdenetçi veya Denetçilerin
Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik
tazminatını almaya başladıktan sonra seçilenler için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini
gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Bu hükümler, akademik unvanların
kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel
hakkında da uygulanır. Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar
süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Başdenetçi ve Denetçilere almakta oldukları aylık
ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından ödenmesine devam olunur.
Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafından
ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Başdenetçi ve
Denetçiliğe seçilip süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe
başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal
hak ve yardımların Kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Kurum tarafından bir kamu
kurumunda çalışmayanlara yapılacak ödemeler üç ayı geçemez.
Görevden alınma ve görevin sona ermesi
MADDE 15- (1) Başdenetçinin veya Denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri
taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya bu nitelikleri seçildikten sonra kaybetmeleri
hâlinde, durumun Komisyon tarafından tespit edilmesini takiben Başdenetçinin görevinin
sona ermesine Genel Kurul tarafından görüşmesiz olarak; Denetçilerin görevinin sona
ermesine ise Komisyon tarafından karar verilir.
(2) Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi
hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun; Denetçi hakkındaki kesinleşmiş
mahkeme kararının Komisyonun bilgisine sunulmasıyla Başdenetçi veya Denetçi sıfatı sona
erer.
Başdenetçi ve Denetçilerin malî ve sosyal hakları
MADDE 16- (1) Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarı; Denetçilere Başbakanlık
müsteşar yardımcıları için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî haklar tutarında aylık ücret
ödenir. Başbakanlık Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarına ödenenlerden, vergi ve diğer
kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca Başbakanlık
Müsteşarının yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan Başdenetçi, Başbakanlık
müsteşar yardımcılarının yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan da Denetçiler aynı
esas ve usuller çerçevesinde yararlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumu Başvuru ve Yapılacak İşlemler
Başvuru ve usulü
MADDE 17- (1) Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler.
(2) Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini, ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, başvuru sahibi tüzel
kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel
kişilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru,
yönetmelikte belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim
araçlarıyla da yapılabilir.
(3) Yapılan başvurulardan;
a) Belli bir konuyu içermeyenler,
b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış
uyuşmazlıklara ilişkin olanlar,
c) İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar,
ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar,
incelenmez.
(4) Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununda öngörülen idarî başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idarî
başvuru yollarının tüketilmesi zorunludur. İdarî başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular
ilgili kuruma gönderilir.
(5) Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir.
(6) Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
(7) Kuruma, dördüncü fıkra uyarınca yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek
cevabın tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin
bitmesinden itibaren altı ay içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya
kaymakamlıklara verildiği, diğer hallerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir.
(8) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini
durdurur.
Bilgi ve belge istenmesi
MADDE 18- (1) Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi
ve belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur.
Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında
Başdenetçi veya Denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci, disiplin soruşturması açar.
(2) Devlet sırrı veya ticarî sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst
makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı
niteliğindeki bilgi ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği Denetçi tarafından yerinde
incelenebilir.
Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi
MADDE 19- (1) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi veya
Denetçiler bilirkişi görevlendirebilir.
(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere,
bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine her inceleme ve araştırma konusu için
(1000), diğer kişilere her inceleme ve araştırma konusu için (2000) gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere görevlendirmeyi
yapanın kararı ile bilirkişi ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaz.
(3) İnceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak Başdenetçi, Denetçiler veya
uzmanlar tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilir.
İnceleme ve araştırma
MADDE 20- (1) Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç
altı ay içinde sonuçlandırır.
(2) Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve
başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını da gösterir.
(3) İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun
önerdiği çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde
Kuruma bildirir.
Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması
MADDE 21- (1) Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan
dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye
başlar.
(2) Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili
merci Kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde
bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.
(3) Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde
sonuçlandıramaması halinde de durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.
Raporlar
MADDE 22- (1) Kurum, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri
kapsayan bir rapor hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon, bu raporu görüşüp, kendi
kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak üzere
hazırladığı raporu Başkanlığa gönderir. Komisyonun raporu Genel Kurulda görüşülür.
(2) Kurumun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna
duyurulur.
(3) Kurum; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her
zaman kamuoyuna duyurabilir.
Açıklama yapma yetkisi
MADDE 23- (1) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmaya Başdenetçi veya
görevlendireceği Denetçi yetkilidir.
DÖNDÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Personelin atanması
MADDE 24- (1) Genel Sekreter, en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu,
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde on yıl hizmeti
bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı şartlara sahip olanlar arasından
Başdenetçi tarafından atanır.
(2) Diğer personel Başdenetçi tarafından atanır.
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı
MADDE 25- (1) Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar yanında aşağıdaki nitelikler
de aranır:
a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi veya
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış
olmak.
Kamu Denetçiliği Uzmanlığı
MADDE 26- (1) 25 inci maddeye göre Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığına
atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına
girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde puan veya uluslararası kabul görmüş yabancı dil seviye
tespit sınavlarından bu puana denk puan almış olmak şartıyla Kamu Denetçiliği Uzmanı
unvanını alırlar. Sınavda başarılı olamayanlar, istekleri halinde kurumunda veya Devlet
Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygun kadrolara atanırlar.
(2) Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve
yeterlik sınavının şekli ile Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki
ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
Personele uygulanacak hükümler ile personelin malî ve sosyal hakları
MADDE 27- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Kurum personeli
hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan malî ve sosyal hak ve
yardımlara ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Kamu Denetçiliği Uzmanlarına aynı derecede bulunan Başbakanlık Uzmanları,
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılarına Başbakanlık Uzman Yardımcıları ve Kurumun
diğer personeline ise Başbakanlıkta aynı unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara
uygulanan malî ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. Başbakanlıkta emsali
personele ödenenlerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi
ve diğer kesintilere tabi olmaz.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi
MADDE 28- (1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik
kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı idarelerinde, mahallî idare
birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini
haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, kamu
iktisadî teşebbüsleri ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının
izni ile uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde yapılan
görevlendirmenin süresi altı ayı geçemez. Ancak ihtiyaç halinde bu süre üç ay daha
uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle
sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu
personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi,
bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme
gerek duyulmadan süresinde yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bütçe
MADDE 29- (1) Kurumun gelirleri şunlardır:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden alınacak Hazine yardımı.
b) Diğer gelirler.
(2) Kurum bütçesinden bu Kanun kapsamındaki görevlerin gerçekleştirilmesine ilişkin
giderler yapılır.
Yasaklar
MADDE 30- (1) Başdenetçi, Denetçiler, Genel Sekreter, Kamu Denetçiliği Uzman ve
Uzman Yardımcıları ile diğer personel, siyasî partilere üye olamazlar; herhangi bir siyasî
parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar;
görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep
ayırımı yapamazlar; görevleri sebebiyle herhangi bir şekilde öğrendikleri meslekî veya ticarî
sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının
yararına kullanamazlar.
(2) Başdenetçi, Denetçiler, Genel Sekreter, Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman
Yardımcıları; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın
hısımlarının şikâyetlerini inceleyemezler.
(3) Başdenetçi, Denetçiler, Genel Sekreter, Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman
Yardımcıları ile diğer personel, bu görevleri süresince resmî veya özel hiçbir görev alamazlar,
ticaretle uğraşamazlar. Bilimsel yayınlarda bulunma, görevleri veya meslekleri ile ilgili olarak
davet edildikleri ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri toplantılara katılma,
derneklerde üyelik ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık halinde bu madde
hükümleri uygulanmaz.
Başdenetçi veya Denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usulü
MADDE 31- (1) Başdenetçi ve Denetçilerin görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne
sürüldüğü takdirde haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanının iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin
karara karşı itiraz mercii, Danıştayın ilgili dairesidir.
(2) Başdenetçi ve Denetçiler hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
tarafından yapılır. Açılacak kamu davası, Yargıtayın ilgili ceza dairesinde görülür. Temyiz
mercii, Yargıtay Ceza Genel Kuruludur.
(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel
hükümlere tabidir.
Genel Sekreter ve personel hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usulü
MADDE 32- (1) Genel Sekreter, Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılarının
görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve
kovuşturması yapılabilmesi, Başdenetçinin iznine bağlıdır. İzin verilmesi veya verilmemesine
ilişkin karara karşı itiraz mercii Ankara Bölge İdare Mahkemesidir.
(2) Genel Sekreter, Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcıları ile diğer
personel hakkındaki soruşturma, suçun işlendiği yer Cumhuriyet başsavcısı veya
görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Açılacak kamu davası aynı yer
mahkemesinde görülür.
(3) Bu maddede hüküm bulunmayan hususlarda, Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(4) Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ilişkin suçüstü hâli genel
hükümlere tabidir.
Emeklilik
MADDE 33- (1) Başdenetçi, Denetçiler, Genel Sekreter, Kamu Denetçiliği Uzman ve
Uzman yardımcıları ile diğer personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı sayılır. Başdenetçi ve Denetçilerin sigorta primine esas kazanç tutarları, Başdenetçi
için Başbakanlık Müsteşarı, Denetçiler için Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları esas alınarak
belirlenir. Bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına
girenlerin bu görevde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken
süre olarak değerlendirilir ve emeklilik yönünden Başdenetçi Başbakanlık Müsteşarı,
Denetçiler Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları için belirlenmiş olan ek gösterge, makam
tazminatı ile temsil tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılır.
(2) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden emekli aylığı almakta olanlardan
Başdenetçi ve Denetçi seçilenlerin, istekleri hâlinde emekli aylıkları kesilir ve 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeniden sigortalı sayılır.
Bu şekilde emekli aylıklarını kestirmek suretiyle yeniden sigorta primi ödeyenlerin görev
sürelerinin bitiminde emekli aylıkları genel hükümlere göre yeniden belirlenir.
(3) Başdenetçi ve Denetçiler hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile 5510 sayılı
Kanunda yer alan yaş haddine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Kadrolar
MADDE 34- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kamu Denetçiliği
Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.
Değişiklik yapılan hükümler
MADDE 35- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı
maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Yüksek
Kurum Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Uzman
Yardımcıları,” ibaresi ve “Yüksek Kurum Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Kamu Denetçiliği Uzmanlığına,” ibaresi eklenmiştir.
(2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünün Anayasa Mahkemesince iptal
edilen 34 üncü sırası “34) Kamu Denetçiliği Kurumu” olarak yeniden düzenlenmiştir.
(3) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun eki (2) sayılı cetvele “Başbakanlık
Müsteşarlıkları” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
“Kamu Başdenetçisi 1 er " 5 " ”
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Başdenetçi ve Denetçilerin seçimi ile Kamu Denetçiliği
Kurumu kurulur.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten onbeş gün sonra Başkanlık tarafından
Başdenetçi ve Denetçi seçimi için aday adaylığı başvuru süreci başlatılır ve 11 inci maddede
öngörülen usule uyularak seçim sonuçlandırılır.
(3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren dokuz ay içinde yürürlüğe konulur.
(4) Başdenetçi ve Denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi tarafından
doksan gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli listede yer alan Kamu Denetçiliği
Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 25 inci ve 26 ncı
maddelerdeki şartlar aranmaksızın, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu
kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli
meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan Kamu
Denetçiliği Uzmanı olarak atama yapılabilir. Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak atanacakların
mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir.
(5) Bu Kanun hükümleri, mahallî idarelerin eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışları hakkında, bu Kanunun bütün hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra
uygulanmaya başlanır.
Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Kanunun 17 nci maddesi yayımı tarihinden dokuz ay sonra, diğer
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Kanunun Başdenetçi ve Denetçilerin seçim ve görevden
alınmaları ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
LİSTE
KURUMU: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
TEŞKİLÂT: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi
Serbest
Kadro
Adedi
Tutulan
Kadro
Adedi
Toplam
GİH Kamu Başdenetçisi 1 1 1
GİH Kamu Denetçisi 1 5 5
GİH Genel Sekreter 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 1 20 20
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 2 20 20
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 3 20 20
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 4 20 20
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 5 20 20
GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı 7 50 50
GİH Kamu Denetçiliği Uzman
Yardımcısı
9 50 50
GİH Malî Hizmetler Uzmanı 4 1 1
GİH Şube Müdürü 1 2 2
GİH Şef 3 3 3
GİH Memur 7 1 1
GİH Memur 8 2 2
GİH Memur 9 2 2
GİH Memur 10 2 2
GİH Programcı 7 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 4 4
GİH Kütüphaneci 7 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 4 4
GİH Çözümleyici 2 1 1
GİH Sekreter 7 2 2
GİH Sekreter 8 1 1
GİH Sekreter 9 1 1
GİH Santral Memuru 9 1 1
GİH Şoför 10 4 4
TH Teknisyen 8 1 1
YH Hizmetli 10 1 1
YH Hizmetli 11 2 2
YH Dağıtıcı 11 1 1
TOPLAM 246 246
GENEL GEREKÇE
Kamu yönetiminin Dünyada ve ülkemizdeki değişme ve gelişmelere paralel olarak
yeniden yapılandırılması ihtiyacı, her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle, kamu
hizmetleriyle ilgili Devlet görevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve halkın idareden
kaynaklanan şikâyetlerini en aza indirecek bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi zorunluluk
arz etmektedir.
Bu saptamalardan hareket eden Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında “Kamu
Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi” çerçevesinde; yönetim-birey ilişkilerinde
karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş
kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı işlemesi gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında
denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan bir denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya
çıkmış olan ve Avrupa Birliğinin kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan,
halkın şikâyetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sisteminin Türkiye’de de
kurulması öngörülmüştür.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da yine “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin
Artırılması” çerçevesinde; kamu yönetimi-vatandaş ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların
etkin ve hızlı bir şekilde çözümü amacıyla, halkın şikâyetleriyle ilgili konularda, yönetimi
denetleyen ama yönetime bağlı olmayan bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sistemi kurulması
öngörülmüş, bu çerçevede gerekli altyapının oluşturulmasına ve sistemin istisnasız tüm idarî
işlem ve eylemleri kapsamasına önem verileceği belirtilmiştir.
Osmanlı Devletinde idarî yargı sisteminin olmaması nedeniyle halkın idareye yönelik
şikâyetlerini incelemek üzere, “Kadıûl-Kudat” adıyla özel görevli kadı (hâkim) tayin
edilmişti. Bu kişiler, padişah da dâhil, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına karşı
halkın yaptığı başvuruları değerlendirerek etkin bir denetim sağlamıştır. İsveç Kralı 12.
Charles, Osmanlı Devletinde bulunduğu 18 inci Yüzyılın başlarında bu kurumu incelemiş ve
ülkesine döndüğünde “ombudsman” adıyla oluşturmuştur. Diğer Avrupa ülkeleri de bu
uygulamadan esinlenerek “ombudsman” kurumunu kurmuşlardır.
Günümüzde bu kurum, aralarında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Hindistan’ın da
bulunduğu yüzü aşkın devlette ülke, bölge, kent veya sektör itibarıyla hizmet vermektedir.
Ayrıca, Avrupa Birliği de Avrupa Birliği bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış
uygulamalara karşı üye ülke vatandaşlarının haklarını korumak üzere “ombudsman”
kurumunu oluşturmuştur.
İsveç dilinde “ombudsman” kelimesi, vekil, delege, avukat veya başkaları adına
hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimse anlamında
kullanılmaktadır. Kurum olarak “ombudsman”, bugün parlâmento tarafından, parlâmento
adına idareyi denetlemek için seçilmiş kimse veya kimseleri ifade etmektedir. “Ombudsman”
kelimesinin Türkçe karşılığı olarak; “halk denetçisi”, “kamu denetçisi”, “kamu hakemi”,
“arabulucu”, “halk avukatı”, “yurttaş sözcüsü” gibi ifadeler kullanılmaktadır.
Anayasanın 125 inci maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı
yolunun açık olduğu ve yargı yetkisinin, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun
denetimi ile sınırlı olduğu hükmüne yer verilmiştir. 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
11 inci maddesiyle, söz konusu maddede değişiklik yapılarak, hukuka uygunluk denetiminin
hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Anayasanın 9 uncu maddesinde ise yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız
mahkemelerce kullanılacağı düzenlenmiştir. İdarenin iç denetimi ise teftiş kurulları veya
benzeri birimlerce gerçekleştirilmektedir. Ancak, Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânlarında öngörüldüğü gibi, kapsamı giderek genişleyen idare-birey (vatandaş)
ilişkilerinden kaynaklanan şikâyetlere etkin ve hızlı çözümler getiren, idarenin işleyişi ile
ilgili şikâyetleri inceleyen ve önerilerde bulunan bir kuruma ülkemizde de ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu amaçla daha önce hazırlanan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı”,
15/6/2006 tarihli ve 5521 sayılı Kanun olarak kabul edilmişse de, Cumhurbaşkanı tarafından,
yayımlanması uygun bulunmayan 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 15 inci, 22 nci, 26
ncı, 30 uncu, 33 üncü, geçici 1 inci ve 41 inci maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için,
Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddeleri uyarınca 1/7/2006 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir.
Söz konusu Kanun, 28/9/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunda yeniden görüşülerek 5548 sayılı Kanun olarak aynen kabul edilmiş ve 13/10/2006
tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Ancak, yapılan başvuru üzerine
Anayasa Mahkemesi, 27/10/2006 tarihli ve E. 2006/140, K. 2006/33 (Yürürlüğü Durdurma)
sayılı Kararıyla Kanunun, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasını öngören geçici 1 inci
maddesinin yürürlüğünü durdurmuş ve 25/12/2008 tarihli ve E. 2006/140, K. 2008/185 sayılı
Kararıyla da Kanunun tümünü, Anayasanın 6 ncı, 87 nci ve 123 üncü maddelerine aykırı
görerek iptal etmiştir. Söz konusu Karar, 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak,
5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 8 inci maddesiyle, Anayasanın 74 üncü maddesinde değişiklik yapılmış
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulacak Kamu Denetçiliği
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması ve inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu
Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve
esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği,
12/9/2010 tarihinde yapılan halkoylamasında kabul edilmiş ve kesin sonuçların 23/9/2010
tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir.
Anayasanın 5982 sayılı Kanunla değişik 74 üncü maddesinde hükme bağlanan Kamu
Denetçiliği Kurumunun kurularak çalışmalarına başlaması amacıyla hazırlanan bu Tasarıyla,
Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmaktadır. Kurumda Başdenetçi, Denetçiler, Uzmanlar, Uzman
Yardımcıları ve diğer personel görev yapacaktır. Bu çerçevede Başdenetçi ile Denetçilerin
görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri ve yetkilerini kullanabilmeleri için
Anayasanın yargı bağımsızlığına ve idarî eylem ve işlemlerin yargısal denetimine ilişkin
hükümlerine uygun düzenlemeler getirilmesine özen gösterilmiştir. Böylece, idarenin
mümkün olduğu kadar Kurumun önerilerini değerlendirmeye alarak uyması ve idarî yargının
yükünün azaltılması hedeflenmektedir.
Tasarıyla, ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve ülke düzeyinde
faaliyet göstermesi öngörülmekte; ayrıca, Başdenetçi, Denetçiler ve Genel Sekreterin
görevleri, nitelikleri, seçimleri, atanmaları, çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, Kuruma yapılacak
başvurular ve Kurum personeli ile ilgili konular düzenlenmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Maddeyle, Kanunun amacı belirlenmektedir.
Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik bağımsız ve etkin şikayet
mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği
Kurumunun oluşturulması, Kanunun amacı olarak ifade edilmektedir.
MADDE 2- Maddeyle, Kanunun kapsamı belirlenmektedir.
Kanunda; Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş, görev ve çalışma usullerine ilişkin
ilkeler ile Başdenetçi ve Denetçilerin niteliklerine, seçimlerine, özlük haklarına ve Kurum
personeline ilişkin hükümlere yer verildiği belirtilmektedir.
MADDE 3- Maddede, Kanunda geçen bazı terimlerin tanımlarına yer verilmektedir.
Ayrıca, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden
oluşan Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibinin kimler olacağı hükme
bağlanmaktadır.
MADDE 4- Maddeyle, Kurumun kuruluşuna ilişkin teşkilatlanma esasları
belirlenmektedir.
Tarafsızlığı, bağımsızlığı, emir ve talimat almaması, her türlü bilgi ve belgeyi isteme
yetkisinin bulunması gibi yerine getireceği görevler ve bu görevler dolayısıyla tanınan
yetkiler dikkate alınarak Kurumun; kamu tüzel kişiliğine sahip, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına bağlı ve özel bütçeli olması öngörülmektedir.
Kurumun, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşacağı; Kurumda bir Başdenetçi
ve beş Denetçi ile Genel Sekreter ve diğer personelin görev yapacağı belirtilmektedir.
Kurumun merkezinin Ankara olacağı kabul edilmekte ancak, gelen iş yoğunluğuna
veya işin özelliğine göre Kurumun uygun gördüğü yerlerde büro açabilmesi imkânı
tanınmaktadır.
MADDE 5- Maddeyle, Kurumun görevi açıkça belirlenmektedir.
Kurum, idarenin kötü, eksik veya yanlış işleyişiyle ilgili olarak yapılan şikâyetleri
incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevlendirilmektedir.
İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarının Kurumun görev
alanına girmesi öngörülmektedir.
Kurumun inceleme ve değerlendirmelerini, insan haklarına dayalı adalet anlayışı
içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden yapması gerekmektedir.
Ancak; Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve
emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanılmasına
ilişkin kararlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askeri nitelikteki faaliyetlerinin Kurumun
görev alanı dışında olduğu belirtilmektedir.
MADDE 6- Maddeyle, Başdenetçiliğin, Başdenetçi ve Denetçilerden oluşacağı
belirtilmektedir.
Diğer yandan, Kurumun Başdenetçi tarafından yönetileceği ve temsil edileceği hükme
bağlanmaktadır.
MADDE 7- Maddeyle, Başdenetçi ve Denetçilerin görevleri belirlenmektedir.
MADDE 8- Maddeyle, Kurumun çalışma ilkeleri belirlenmektedir.
Başdenetçinin Denetçiler arasında işbirliğini sağlamak ve Denetçilerin uyumlu
çalışmasını gözetmekle görevli olduğu; Denetçilerin, Başdenetçi tarafından
görevlendirildikleri konu veya alanlarda tek başlarına çalışmaya ve önerilerini Başdenetçiye
sunmaya yetkili olduğu belirtilmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, Kurumun, faaliyetlerini gerçekleştirirken elektronik
ortam ve iletişim araçlarının kullanılmasını gözeteceği belirtilmekte, böylelikle, şikâyetlerin
hızlı bir şekilde sonuçlandırılması öngörülmektedir.
Diğer yandan, Denetçilerin Başdenetçi tarafından görevlendirilecekleri konu veya
alanlara ve aralarındaki işbölümüne ilişkin ilkelerin yönetmelikle düzenleneceği
belirtilmektedir.
MADDE 9- Maddeyle, Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevleri belirlenmektedir.
MADDE 10- Maddeyle, Başdenetçi veya Denetçi seçileceklerde aranacak nitelikler
belirlenmektedir.
Yaş sınırının belirlenmesinde dünyadaki diğer emsal kanunlar gözönünde
bulundurulmuştur.
Başvuru konularının çeşitliliği dikkate alınarak, Başdenetçi ve Denetçilerin dört yıllık
eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilmesi öngörülmektedir.
Meslekî bilgi ve tecrübe ihtiyacı gözönünde tutularak, kamu kurum veya
kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel
sektörde en az on yıl çalışmış olma şartı getirilmektedir.
Maddenin (e) bendinde, siyasî parti ile ilişik kesme yönünden başvuru tarihi esas
alınmak suretiyle, daha önce siyaset alanında hizmeti bulunan kişilerin adaylıklarının
önlenmemesi amaçlanmakta ve aday olan kişilerin seçilme ihtimaline binaen, adaylığa
başvuru tarihinden itibaren, tarafsızlığı gereği siyasî partilerle ilişiğinin kesilmesi
öngörülmektedir.
MADDE 11- Maddede, Başdenetçi ve Denetçilerin yapacağı görevlerin önemi dikkate
alınarak, seçimlerinin belirli sürede sonuçlandırılması amacıyla adaylık ve seçimde
uygulanacak hükümler belirlenmektedir.
Başdenetçinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli oyla ve nitelikli
çoğunlukla seçilmesi; Denetçilerin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından
nitelikli çoğunlukla seçilmesi öngörülmektedir.
MADDE 12- Maddeyle, Kurumun bağımsızlığının, tarafsızlığının ve saygınlığının
sağlanması amacıyla, Başdenetçi ve Denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yerine getirmeleri
için bağımsız hareket etmelerini sağlayacak düzenlemelere yer verilmektedir.
MADDE 13- Maddeyle, Başdenetçi ve Denetçilerin, bağımsızlıklarını ve
tarafsızlıklarını kendilerine hatırlatmak, vatandaşların da Kuruma olan güven ve saygılarını
kuvvetlendirmek üzere, Başdenetçinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda,
Denetçilerin ise Komisyonda andiçerek görevlerine başlamaları öngörülmektedir.
MADDE 14- Maddeyle, Başdenetçi ve Denetçilerin dört yıllık süre için seçilmesi
öngörülmektedir.
İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi nedenlerle süresi bitmeden görevinden ayrılan
Başdenetçi ve Denetçilerin yerine seçilen Başdenetçi ve Denetçilerin görev süresinin de dört
yıl olduğu, tartışmalara meydan vermemek için açıkça belirtilmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasıyla, tecrübe ve güven kazanmış Başdenetçi ve Denetçilerin
istedikleri takdirde sadece bir dönem daha seçilebilmesi imkânı getirilmektedir.
Dördüncü fıkra ile, Kuruma saygın ve tecrübeli kişilerin aday adayı olabilmelerini
sağlamak ve seçildikten sonra da meslekî kaygı taşımamalarını temin etmek üzere özlük
haklarıyla görevlerine yeniden atanabilmeleri güvence altına alınmaktadır.
MADDE 15- Başdenetçinin veya Denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri
taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya bu nitelikleri seçildikten sonra kaybetmeleri
halinde, bu durumun Komisyon tarafından tespit edilmesini takiben Başdenetçinin görevinin
sona ermesine Genel Kurul tarafından görüşmesiz olarak; Denetçilerin görevinin sona
ermesine ise Komisyon tarafından karar verileceği belirtilmektedir.
Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi veya
Denetçiler hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun ve Komisyonun
bilgisine sunulmasıyla Başdenetçi veya Denetçi sıfatının sona ereceği hükme bağlanmaktadır.
MADDE 16- Maddeyle, Başdenetçiye, en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık
Müsteşarı, Denetçilere ise Başbakanlık müsteşar yardımcıları için belirlenen her türlü
ödemeler dâhil malî haklar tutarında aylık ücret ödeneceği düzenlenmektedir. Başdenetçi ve
Denetçilerin, Başbakanlık Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarının kadroya bağlı olan malî
haklarından faydalanabilmeleri öngörülmektedir.
MADDE 17- Maddeyle, Kuruma yapılacak başvuruların usulü ayrıntılı olarak
belirlenmektedir.
Maddenin birinci fıkrasıyla, gerçek kişiler yanında tüzel kişilere de kendilerini temsile
yetkili organları vasıtasıyla Kuruma başvuru imkânı sağlanmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasıyla, Kuruma başvuruya ciddiyet kazandırmak ve gereksiz
başvuruların önlenmesi amacıyla başvuran kişinin kimliğini ortaya koyan bilgilerin
gösterilmesi zorunluluğu getirilmektedir.
Üçüncü fıkrada, hangi başvuruların incelenmeyeceği gösterilmektedir.
Dördüncü fıkrada, Kuruma başvuru yapılabilmesi için, İdari Yargılama Usulü
Kanununda öngörülen idarî başvuru yollarının tüketilmesi zorunluluğu getirilmektedir.
Böylelikle, idarenin işlemlerini gözden geçirmesi ve düzeltmesi imkânı sağlanmakta,
dolayısıyla ilgililerin Kuruma veya mahkemeye başvurmadan sorunlarının giderilmesi
amaçlanmaktadır.
Beşinci fıkrada, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da Kuruma
başvurulabileceği; altıncı fıkrada başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacağı
öngörülmektedir.
Yedinci fıkrada, Kuruma başvuru süresi ile başvuru tarihi olarak esas alınacak tarih
hükme bağlanmaktadır.
Sekizinci fıkrada, Kurumun idarî yargının alternatifi olarak algılanmaması, hem
Kuruma hem de yargı mercilerine başvurunun bir hak olduğu ve birine başvurunun diğerini
engelleyecek bir süreç oluşturmaması gerektirdiği gözönünde bulundurularak Kuruma
başvurunun dava açma süresini durduracağı kabul edilmektedir.
MADDE 18- Maddede, Başdenetçinin ve Denetçilerin görevlerini gerektiği gibi
yapabilmeleri için ilgili merciden istedikleri bilgi veya belgelerin tam ve doğru olarak
zamanında gönderilmesi zorunluluğu vurgulanmakta, aykırı davrananlar hakkında yapılacak
işlem gösterilmektedir. İstenen bilgi ve belgelerin, Devlet sırrı veya ticarî sır niteliğindeki
bilgi ve belgelerden olması halinde, yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi
belirtilmek suretiyle verilmeyebileceği belirtilmektedir. Ancak, Devlet sırrı niteliğindeki bu
bilgi ve belgelerin Başdenetçi veya görevlendireceği Denetçi tarafından yerinde
incelenebileceği hükme bağlanmaktadır.
MADDE 19- Başdenetçinin ve Denetçilerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri
için bilirkişi görevlendirebilecekleri ve tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilecekleri hükme
bağlanmakta, ayrıca, görevlendirilen bilirkişilere ödenecek ücret gösterilmektedir. Bunların
yanında, uzmanlara da tanık ya da ilgili kişileri dinleme imkânı tanınmaktadır.
MADDE 20- Maddeyle, kişilerin hak arama talebinin sağlıklı yürütülebilmesini ve
kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla; Kurumun, kendisine yapılan başvuruları
en geç altı ay içinde sonuçlandırması gerektiği; yapılan inceleme ve araştırma sonucunun ve
varsa önerilerinin Kurum tarafından ilgili mercie ve başvurana bildirileceği, şayet ilgili merci
bu öneriler doğrultusunda yeni bir işlem tesis etmiş ise bu işlemi; önerilen çözümü
uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde ise bunun gerekçesini en geç otuz gün içinde
Kuruma bildirmesi gerektiği düzenlenmektedir.
Diğer yandan, Kuruma, işleme karşı başvuru yollarını başvurana göstermesi
zorunluluğu da getirilmektedir.
MADDE 21- Maddede, başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi veya yerinde
görülerek kabul edilmesi hâlinde, 17 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre duran dava açma
süresinin yeniden işlemeye başlayacağına dair hükümlere yer verilmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, Kurumun inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden
itibaren altı ay içinde sonuçlandıramaması durumunda, durmuş olan dava açma süresinin, bu
sürenin sonunda kaldığı yerden işlemeye başlayacağı belirtilmektedir.
MADDE 22- Maddenin birinci fıkrasında, Kurumun, her takvim yılı sonunda yürütülen
faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak Komisyona sunacağı, Komisyonun,
bu raporu kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurula sunulmak
üzere hazırladığı raporu, Başkanlığa göndereceği belirtilmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında ise, Kurumun yıllık raporlarının ayrıca, Resmî Gazetede
yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulacağı, üçüncü fıkrada da Kurumun açıklanmasında
fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her zaman kamuoyuna duyurabileceği
düzenlenmektedir.
MADDE 23- Başdenetçi ve Denetçilerin çalışmalarında başarılı olmaları kamuoyunun
desteğine bağlı olduğundan, Kurumun çalışmaları hakkında açıklama yapma yetkisiyle ilgili
hükümler getirilmektedir.
MADDE 24- Maddeyle, Kurumda görev yapacak personelin atanma usulü
belirlenmektedir. Genel Sekreter ve diğer personelin, Başdenetçi tarafından atanması
öngörülmektedir.
MADDE 25- İdarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarına ilişkin başvuruları
araştırıp incelemek ve önerilerde bulunmakla görevli Kurumun, bu önemli görevini uzman
personelle yerine getirebileceği açıktır. Bu amaçla, maddede, uzmanlığın ilk adımı olan
uzman yardımcılığına atanabilmek için aranan şartlar belirlenmektedir.
MADDE 26- Maddeyle, 25 inci maddeye göre Kamu Denetçiliği Uzman
Yardımcılığına atananların Kamu Denetçiliği Uzmanı olabilme şartları belirlenmektedir.
Ayrıca, Uzman Yardımcılığına giriş ve uzmanlık sınavının şekli, Uzman ile Uzman
Yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin yönetmelikle
düzenleneceği belirtilmektedir.
MADDE 27- Maddenin birinci fıkrasında, Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda
Kurum personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun uygulanacağı belirtilmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında, Genel Sekretere Başbakanlıktaki genel müdürlere
uygulanan malî ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasında, Kurumda görev alan Uzmanlara Başbakanlık Uzmanları,
Uzman Yardımcılarına Başbakanlık Uzman Yardımcıları ve Kurumun diğer personeline ise,
Başbakanlıkta aynı unvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan malî ve sosyal
hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir.
MADDE 28- Bireylerin, idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışlarından dolayı
şikâyetlerini araştırıp incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmakla görevli Kurumun, bu
görevini yerine getirirken araştırma ve inceleme konularını bilen uzmanlarla çalışması
gerekmektedir. Maddeyle, yeni kurulan Kurumda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
yetişmiş uzman personelinden yararlanmak üzere, başvurulardaki şikâyet konularına göre
kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman personelin geçici bir süreyle Kurumda
çalıştırılmasına imkân sağlanmaktadır.
MADDE 29- Maddeyle, Kurumun gelirleri ve giderlerinin nelerden oluştuğu
gösterilmektedir.
MADDE 30- Maddeyle, Kurumda çalışanların görevlerini bağımsız olarak yerine
getirmeleri için uyacakları yasaklar ile yapamayacakları işler düzenlenmektedir.
MADDE 31- Başdenetçi ve Denetçilerin yaptıkları görevin niteliği ve önemi dikkate
alınarak görevleri sebebiyle işledikleri öne sürülen suçlardan dolayı uygulanacak soruşturma
ve kovuşturma usulüne ilişkin özel hükümler düzenlenmektedir.
MADDE 32- Kurumda görevli Genel Sekreter, Kamu Denetçiliği Uzman, Uzman
Yardımcısı ve diğer personelin görevleri sebebiyle işledikleri öne sürülen suçlardan dolayı
uygulanacak soruşturma ve kovuşturma usulü gösterilmektedir.
MADDE 33- Maddeyle, Kurumda görev yapanlara emeklilik yönünden uygulanacak
hükümler gösterilmektedir.
Ayrıca, Kanunun 10 uncu maddesinde Başdenetçi veya Denetçi seçilebilmek için
belirli bir yaşı tamamlamak dışında herhangi bir yaş kaydı aranmadığından, bu görevlere
seçilenler için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasında ve 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaş sınırının uygulanmayacağı vurgulanarak, bu
görevlere seçilenlerin görevlerine emeklilik yaşından sonra da devam etmelerine olanak
sağlanmaktadır.
MADDE 34- Maddeyle, Kurumda görev yapacaklara ait kadrolar ihdas edilmektedir.
MADDE 35- Maddenin birinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı ile
Kamu Denetçiliği Uzmanlığının ihdasıyla ilgili olarak Devlet Memurları Kanununun 36 ncı
maddesinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulabilmesi için 5018
sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde değişiklik yapılmaktadır.
GEÇİCİ MADDE 1- Maddenin birinci fıkrasıyla, Başdenetçi ve Denetçilerin
seçimiyle Kurumun kurulacağı öngörülmekte ve ikinci fıkrasında bunların seçimine ilişkin
hükümlere yer verilmektedir.
Maddenin üçüncü fıkrasıyla, Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliklerin,
Başdenetçi ve Denetçilerin seçim süreci de dikkate alınarak, maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren dokuz ay içinde yürürlüğe konulması öngörülmektedir.
Maddenin dördüncü fıkrasıyla, Başdenetçi ve Denetçilerin seçilerek Kurumun
oluşmasının ardından, 25 inci ve 26 ncı maddedeki şartlar aranmaksızın, bir defaya mahsus
olmak ve Kanuna ekli listede yer alan Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanlı serbest kadro
adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, Başdenetçi tarafından, kamu kurum ve
kuruluşlarından Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak atama yapılabileceği belirtilmekte ve bu
şekilde atanacaklarda aranacak koşullar belirlenmektedir.
Maddenin beşinci fıkrasıyla, Kamu Denetçiliği Kurumunun ülkemizde de başarılı
olabilmesi için öncelikle merkezî idarenin işlem ve eylemlerine, belirli bir tecrübe
kazandıktan sonra da mahallî idarelerin işlem ve eylemlerine karşı başvuru yapılabilmesine
yönelik hükümler getirilmektedir.
MADDE 36- Yürürlük maddesidir. Başdenetçinin ve Denetçilerin seçilerek göreve
başlaması ve Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulabilmesi, ayrıca yapılacak başvuruların
kabul edilebilmesi için belirli bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyulduğundan, 17 nci maddenin
yayımı tarihinden dokuz ay sonra, diğer maddelerin ise Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe
girmesi öngörülmektedir.
MADDE 37- Yürütme maddesidir. Başdenetçinin ve Denetçilerin seçimi ve görevden
alınması ile ilgili işlemlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılması
öngörüldüğünden, Kanunun buna ilişkin hükümlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer
hükümlerinin ise Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET