gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU TAŞERON İŞÇİSİNE HAKLAR MECLİSTE

İş Kanunu ile Bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Öngörülen değişiklik ile taşeron, kamu taşeron işçilerine yeni bazı haklar verilmekte.

03 Haziran 2014 Salı 07:20
KAMU TAŞERON İŞÇİSİNE HAKLAR MECLİSTE

İş Kanunu ile Bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Öngörülen değişiklik ile taşeron, kamu taşeron işçilerine yeni bazı haklar verilmekte.

Tasarı ile 4857 sayılı İş Kanununda yapılan düzenleme ile alt işverenlik uygulamasının kanuni sınırlar içinde kullanılmaması halinde alt işveren işçilerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer sosyal haklar, asıl işverenin emsal işçisine veya benzer işi yapan işçiye ödenen ücret ve sağlanan sosyal haklardan az olamayacak. İşyerinde böyle bir işçi bulunmaması halinde söz konusu belirleme aynı işkolundaki işçi esas alınarak yapılacak. Alt işveren işçisine ödenecek ücret ve sağlanacak sosyal haklar belirlenirken emsal işçinin veya benzeri iş yapan işçinin toplu iş sözleşmesi kapsamında olup olmadığına bakılacak. Emsal veya benzeri iş yapan işçi toplu iş sözleşmesi kapsamında ise, alt işveren işçisinin ücret ve sosyal hakları bu işçiye göre belirlenecek. 

Otuz veya daha fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde, yer altı işlerinde çalışan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin kıdem süresine bakılmaksızın işverence ancak geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebilecek.

Alt işveren yanında çalışan işçinin ücret alacağının tam ve düzenli ödenmesine yönelik düzenlemeler yapılan tasarı ile işverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü olacak. Aynca verilen işlerin konu bakımından sınırlaması kaldırılarak, bu şekilde ücret alacağının korunması bakımından alt işveren yanında çalışan işçilerin tamamı kapsama alınıyor. 

İş Kanunu'nun ilgili maddesinde zorunlu haller olarak tanımlanan arıza ya da arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması durumu, yine aynı maddede olağanüstü haller olarak tanımlanan seferberlik ve yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerleri dışında yeraltı işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacak. Yeraltında çalışan işçilere zorunlu ve olağanüstü hallerde haftalık otuzaltı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli arttırılarak ödenecek. 

Tasarı ile yer altında çalışan işçiler için izin sürelerinin dört gün arttırılması öngörülüyor. Böylece yer altında çalışan ve beş yıldan az kıdeme sahip bir işçinin iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile daha fazla belirlenmediği durumlarda en az 18 gün yıllık ücretli izin hakkı olacak. 

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlayacak. Alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene verecek.

Tasarı ile yer altı işlerinde çalışan işçiler için çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek. 

Asıl işveren, alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak

Alt işverenliğin iş kanununa aykırı olarak kullanılması durumunda asıl işveren ve alt işveren veya bunların işveren vekillerine ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacak. Bu ceza her bir işçi için 2 bin lira olarak belirlendi. 

Tasarıyla kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Buna göre alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekildeki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek. Alt işveren işçilerinin hak ettiği kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına aktarılacak. Belgeleri alan kamu kurum ve kuruluşları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra söz konusu alt işveren işçisinin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süresine tekabül eden kıdem tazminatı tutarını alt işveren işçisinin banka hesabına aktaracaklar. Bu ödeme her kamu kurum ve kuruluşunun kendi bütçesinde yer alan bütçe kaleminden ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın yapılacak.

Tasarı ile gerek yardımcı işlerde gerekse asıl işin bir bölümünde hizmet alım ihalelerine çıkılmasında İş Kanununun alt işverenlik ile ilgili düzenlemelerinin esas alınması düzenlenerek, danışmanlık hizmet alımları dışında idarenin yeterli nitelik ve sayıda personelinin olmaması halinde ihaleye çıkılabilmesi şartı getiriliyor. Ayrıca, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerin yapılabileceği yardımcı işleri belirleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluna veriliyor. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun kapsamında bulunan işyerlerinde kurulan İş Kanununda tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, alt işveren ile işçilerini kapsayan toplu pazarlık süreci; asıl işverenin üye olması ve alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla, ilgili kamu işveren sendikası tarafından Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülecek ve sonuçlandırılacak. İmzalanan toplu iş sözleşmelerine göre belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenecek. Kamu işveren sendikaları tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenmeyecek. 

Üç yıllık sözleşme 

Çoğu idare açısından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi süreklilik arz eden hizmetlerin teminine yönelik sözleşmelerin üç yıllık yapılması düzenleniyor. Ancak zorunlu hallerde ilgili idarenin üst yöneticisinin kararıyla sözleşme suresi gerekçesi gösterilmek şartıyla kısaltılabilecek. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun eklenen madde ile asıl işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işveren, işyerindeki alt işverenlerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp almadığını gözetmek ve denetlemekle yükümlü olacak. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa yapılan ek ile de işveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmibeşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilecek. 

K:http://www.akparti.org.tr/site/haberler/madencilik-yasa-tasarisi-mecliste/63571#1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET