gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT'LERE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısında, Borsa İstanbul ve KİT'lere yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

21 Ekim 2014 Salı 07:47
KİT'LERE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısında, KİT'lere yönelik düzenlemeler de yer alıyor.  

KİT'lerde yönetim kurulunun oluşumu düzenleniyor. 

Yönetim kurulu başkanı, genel müdür dahil olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilecek. Yönetim Kurulu, yedi kişiden oluşacak. Genel müdür, yönetim kurulu üyesi olacak ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanacak. Genel müdür dışındaki yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak atamalar, teşebbüs personeli dışından yapılacak.


Bağımsız denetçi yetkilendiriliyor.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca teşebbüslere ilişkin yapılacak denetimlerde bağımsız denetçinin iki yıl üst üste olumsuz görüş vermesi durumunda mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bağımsız denetçinin görüş vermekten kaçınması, olumsuz görüş sonuçları doğuracak. Görev süresi biten veya görevi kendiliğinden sona eren üyeler, yerlerine yeni üyeler atanıncaya kadar bir yılı aşmamak üzere görevlerine devam edecek ve tekrar atanabilecekler.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak KİT'ler ve bağlı ortaklıklarda bağımsız denetçiyi seçme yetkisi, KİT Yönetim kuruluna veriliyor.

Yönetim kurulu toplantılarına davet, yönetim kurulu başkanı tarafından yapılacak. Buna göre; yönetim kurulu; yönetim kurulu başkanının daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacak. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılacak.

KİT'lerin yönetim kurulunun teşkilinde yapılan değişiklik, bağlı ortaklıklarda da yapılıyor. Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, sayısı ana statüde belirtilmek üzere genel müdür dahil en az beş, en fazla yedi üyeden oluşacak. Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla başkan olarak belirlenecek. Yönetim Kurulu üye sayısının beş belirlenmesi durumunda, yönetim kurulunun genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dışında kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyelerden biri Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan, diğerleri ilgili bakan tarafında atanacak. Üye sayısı beşin üzerinde olursa, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın atayacağı temsilci sayısı iki olacak.

Bağlı ortaklıklara ilişkin yapılacak denetimlerde bağımsız denetçinin iki yıl üst üste olumsuz görüş vermesi durumunda, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bağımsız denetçinin görüş vermekten kaçınması, olumsuz görüş sonuçlarını doğuracak.

Stratejik Plan hazırlanacak.

KİT'ler, Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü alınarak Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde stratejik planlarını hazırlayacak.


Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, bağlı oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanacak ve faaliyet raporlarıyla birlikte Sayıştay Başkanlığı'na gönderilecek. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenleyecek.

KİT ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sistemi oluşturulacak.

KİT ve bağlı ortaklıkları, Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak "iç kontrol sistemi"  oluşturacak.  İç kontrol sisteminin oluşturulmasından teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumlu olacak.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlü olacak.

Genel müdür yardımcılarının yönetim kurulu olmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmasından ötürü, mevcut genel müdür yardımcılarının yönetim kurulu üyeliği görevlerini,  üyelik sürelerinin sonuna kadar sürdürmelerine imkan tanınıyor.

KİT ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi unvanlı kadrolarda istihdam edilenlere; aynı dereceli kadrolarda çalışan bakanlık iç denetçisine uygulanan mali ve sosyal haklar ile yardımlara ilişkin hükümler aynen uygulanacak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET