gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHKEME KARARINI YERİNE GETİRMEYEN PERSONELE TAZMİNAT

Mahkeme kararını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında tazminat yeniden gündemde.

28 Temmuz 2015 Salı 07:35
MAHKEME KARARINI YERİNE GETİRMEYEN PERSONELE TAZMİNAT

2014 yılı başında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikle, mahkeme kararlarının süresi içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine tazminat davası ilgili idare aleyhine açılabilmesi düzenlemesi, hak kaybına neden olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi için kanun teklifi hazırlandı.

Yürürlükte olan düzenlemeye göre, mahkeme kararlarını süresi içinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında tazminat davası açılamıyor ve tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabiliyor. Önceki düzenlemede ise idari yargı kararlarını 30 gün içinde kasten yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında doğrudan tazminat davası açılabiliyordu.

Bu düzenlemenin, vatandaşın hak arama mücadelesinde önemli bir gedik açtığını ve mahkeme kararını uygulamayan memurun adeta koruma altına aldığını, ayrıca mağdur olmuş vatandaşın kazandığı davanın uygulanması hususunun keyfiliğe bırakılmasının Anayasaya aykırı olduğunu değerlendiren Milletvekili Barış YARKADAŞ, hazırladığı "İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni Meclis Başkanlığına sundu. Teklif, söz konusu düzenlemede değişiklik yapılmasını amaçlıyor.

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4. Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET