gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB VE DERSHANE KANUN TASARI GEREKÇE VE TAM METNİ

Millî Eğitini Bakanlığı'nca hazırlanan Bakanlar Kurulu'nca Meclise sunulan "Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi aşağıdadır.

09 Şubat 2014 Pazar 09:06
MEB VE DERSHANE KANUN TASARI GEREKÇE VE TAM METNİ

    Millî Eğitini Bakanlığı'nca hazırlanan Bakanlar Kurulu'nca Meclisesunulan "Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi aşağıdadır.

 

GENELGEREKÇE

MillîEğitim Bakanlığının teşkilatını düzenleyen 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılıMillî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım, 652 sayılıMillî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin 14/9/2011 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüktenkaldın İmiş ve Bakanlık bu Kanun Hükmünde Kararname ile yemdenyapılandınlmıştır.

Eğitimpolitikalarının etkinliği ve verimliliğinin arttınlması yönünde atılan adımlar,Bakanlık teşkilatında yapılan bu köklü değişikliklerin uygulamada edinilentecrübeler ışığında desteklenmesini gerektirmiş ve Bakanlığın teşkilat yapısı,Bakanlık personeli ve özel eğitim kurumlanna ilişkin bazı düzenlemelerinyeniden ele alınmasını gerekli kılmıştır.

Buçerçevede, Millî Eğitim Bakanlığının görevleri, personeli ve teşkilat yapışmailişkin olarak hazırlanan ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdedeğişiklik öngören Tasan ile;

-Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanması,

-1416 sayılı Kanun ile yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere,yurtdışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretimeilişkin Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere Yükseköğretim ve YurtdışıEğitim Genel Müdürlüğünün kurulması,

-Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak halen Yenilik ve EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğü tarafindan görülen sınav hizmetlerininihtisaslaştınlması,

-Talim ve Terbiye Kurulunun Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıolarak düzenlenmesi ve böylece Kurulun eğitim politikalan konusundaki kararalma yetkilerinin ilgili hizmet birimlerine devri,

-1416sayılı Kanunla lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerinseçiminin yazılı ve/veya sözlü sınavla yapılması,

-Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkam veÜyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkam, İnşaat veEmlak Grup Başkam ve Grup Başkam kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşrateşkilatında İl Müdürü kadrolannda bulunanlann görevlerinin bu maddenin yayımıtarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesi; bunlardan Talim veTerbiye Kurulu Başkam ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve StratejiGeliştirme Başkam kadrolannda bulunanlann ihdas edilen Bakanlık Müşavirikadrolanna atanmalan,

-Bakanlıkta Grup Başkam ve İl Müdürü olarak görev yapmakta olanlar ile halenşahsa bağlı Daire Başkam, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolannda bulunanlannözlük haklan korunmak suretiyle Eğitim Uzmanı kadrolanna atanması, bu şekildeEğitim Uzmanı olarak atananların harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarakgörevlendirilebilmesi,

-Millî Eğitim Bakanlığı adma bu Kanun kapsamında yurtdışına gönderilenlerdengönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başanyla tamamladıktan sonramecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenlerin Eğitim Uzmanıkadrolanna atanması,

-Özel dershanelerin faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilmesi vebunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerindesteklenmesi, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin ise oniki yaş ve altındakilereyönelik olması,

-Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dâhil dershaneler lehinebedelsiz olarak en fazla yirmibeş yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilmesive mülkiyeti Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilentaşınmazlar üzerindeki okul binalannın kiraya verilebilmesi,

-Bu kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlerin Bakanlıkta istihdam edilebilmesi,dönüşüm kapsamındaki kurumlarda ve diğer özel öğretim kurumlannda okuyanöğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulması, '

- Herne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti sunanların Bakanlığınizin ve denetimine tabi kılınması,

-Grup Başkam kadrolarının Daire Başkanlığına dönüştürülmesi,

-Uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla il millî eğitim müdürlükleribünyesindeki Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarının Rehberlik ve DenetimBaşkanlığının taşra birimlerine dönüştürülmesi ve Bakanlık Denetçileri ile İlEğitim Denetmenlerinin Eğitim Denetmeni unvanı altında birleştirilmesi,

-Öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezalarının Kanunda açıkçabelirlenmesi, öngörülmektedir.

Busuretle eğitim sistemimizin gerek işleyişinde gerekse kurumsal örgütlenmesindeihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve eğitim Mzmetlerinindaha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli dönüşümün sağlanmasıamaçlanmaktadır.

MADDEGEREKÇELERİ

MADDE1- Madde ile, 1416 sayılı Ecnebi MemleketlereGönderilecek Talebe Hakkında Kanun çerçevesinde yurtdışında eğitim alacaköğrencilerin seçiminde yapılacak müsabakanın yazılı ve/veya sözlü sınavşeklinde olması öngörülmüştür.

MADDE2- Millî Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitimamacıyla yurtdışına göndereceği öğrencileri yazılı sınav veya Akademik Personelve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanı ile mezuniyet not ortalamasınınyanısıra sözlü sınav puanını da dikkate alan, daha nitelikli bir seçmeizleğiyle belirlemeyi planlamaktadır.

Busayede, burs verilen öğrencilerin akademik yatkınlıklarının ve potansiyellerininbu alanda çalışmalarıyla bilinen akademisyenler ve bürokratlardan oluşanheyetler tararından birebir değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Maddeile ayrıca, sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışmasına ilişkin genelesaslar belirlenmiş, öğrencilerin seçimi, başvuru şartlan ile sınavlara ilişkindiğer usul ve esaslar ise bu amaçla çıkanlan yönetmeliğe bırakılmıştır.

MADDE3- Mevcut durumda, Millî Eğitim Bakanlığıtarafından lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına burslu gönderilenöğrencilerden Devlet memuru olanların memuriyetten istifa etmeleri gerekmekteve bu öğrenciler öğrenim gördükleri süreyi yurda dönüşlerinde hizmet süresindensaydıramamaktadır. Bu durum ise bu kişilerin, ücret, atama ve terfide,özellikle Yükseköğretim Kurulu kanalıyla lisansüstü öğrenim amacıyla yurtdışınagönderilenler karşısında dezavantajlı duruma düşmelerine yol açmaktadır.

Maddeile, bu durumun önüne geçilmesi amacıyla, 1416 sayılı Kanun kapsamındayurtdışına eğitim amacıyla gönderilenlerin öğrenimlerini başanyla tamamladıktansonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildiklerikurumların ilgili kadrolarına atanmalan, bu kişilerin yurtdışında eğitimamacıyla geçirdikleri sürelerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B)fıkrası kapsamında çalışma sürelerinin hesabmda dikkate alınmasıöngörülmektedir.

Diğertaraftan madde ile, Millî Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerdengönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmetyükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenlerin Eğitim Uzmanı kadrolarınaatanmalan hükme bağlanmaktadır.

Maddeile aynca, kamu kurum ve kuruluşlannın eğitim amacıyla yurtdışına başka memurgönderemeyeceklerine ilişkin hüküm, günümüzde geçerliliği ve uygulanabilirliğikalmadığından yürürlükten kaldınlmaktadır. Nitekim pek çok bakanlık, kamu kurumve kuruluşu kendi özel mevzuatlannda öngörmek suretiyle yıllardır yurtdışınaeğitim amacıyla personel göndermektedir.

MADDE4- Madde ile, maddenin yayımı tarihinden önceyurtdışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburihizmet hükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar ile halen yurtdışındaeğitimlerine devam edenlerin de yurtdışında eğitim amacıyla geçirdiklerisürelerin tamamının, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin (C)fıkrası kapsamında memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı birkademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekildedeğerlendirileceği ve aynı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışmasürelerinin hesabmda dikkate almacağı yolunda düzenleme yapılmıştır.

Maddeile aynca, sözlü sınava ilişkin yeni düzenlemelerin 2013 yılında yapılan sınavailişkin olarak da uygulanması öngörülmektedir.

MADDE5- Madde ile, aday öğretmenlikten öğretmenliğegeçişte öngörülen yeni sistemle ülkemizin daha nitelikli bir öğretmen kadrosunasahip olması amaçlanmıştır.

Yenisisteme göre, aday öğretmenliğe atananlar en az bir yıl fiilen çalışmak,adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve performansdeğerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarım sağlamaları kaydıyla sınavagirmeye hak kazanacaklardır. Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılması öngörülen busınavlarda başarılı olan adaylar öğretmen olarak atanırken, başarılıolamayanlar bir başka il emrinde görevlendirilecek ve kendilerine bir yıliçinde tekrar bu sınava girme imkânı tanınacaktır. Sınava girmeye hakkazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanların isememuriyetle ilişiği kesilir.

MADDE6- Madde ile, maddenin yayımı tarihinden önce,uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanlarını mahkeme kararıyla eldeedenlerin, mahkeme kararının aleyhlerine kesinleşmesi halinde bu kişilereunvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemelerin geri alınmamasıöngörülmektedir.

Maddeile ayrıca, hâlihazırda aday öğretmen olarak görev yapmakta olanların buKanunun 43 üncü maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile getirilenyeni düzenlemelerden etkilenmeyecekleri hükmü getirilmiştir.

MADDE7- Madde ile, öğretim elemanlarına verilebilecekdisiplin cezalan öngörülmektedir.

MADDE8- Madde ile, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde,dönüşüm programına dâhil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla yirmibeşyıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilmesine ve mülkiyeti Hazineye ait olupMillî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binalarınınkiraya verilebilmesine ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir.

MADDE9- Madde ile, 5580 sayılı Özel Öğretim KurumlanKanunundan dershane tanımı çıkanlmakta, bu şekilde Millî Eğitim Bakanlığı onayıile ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlanna veya bu sınavlarkapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması da imkân dışınaçıkanlmaktadır.

Diğertaraftan, "çeşitli kurslar" tanımı değiştirilerek bu kurslannortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlanna hazırlık niteliğinde olmamakkaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlardabilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göreserbest zamanlanın değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterebilecekleri hükmebağlanmıştır.

Maddeile aynca, öğrenci etüt eğitim merkezleri oniki yaş ve altındaki öğrencilereyönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenmiş,"okul" tanımına, dönüşüm programına alman kurumların dört yıllıkgeçiş sürecine mahsus olmak üzere açık öğretim yapan liseler de eklenmiştir.

MADDE10- Madde ile, 5580 sayılı Kanun kapsamındakiilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullan için 1 Eylül tarihinden sonraverilen kurum açma izinlerinin, bir sonraki eğitim öğretim yılından itibarengeçerli olması hükme bağlanmaktadır.

Maddeile aynca, her ne ad altında olursa olsun, zorunlu eğitim çağındaki kişilereeğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin vedenetimine tabi kılınmakta ve bu faaliyetleri yürütenler özel öğretim kurumlaniçin Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlü kılınmaktadır.

MADDE11- Madde ile, gerçek dışı beyanda bulunmaksuretiyle fazladan eğitim ve öğretim desteği ödenmesine sebebiyet verilmesidurumunda bu tutarların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü HakkındaKanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığı tarafından tahsili öngörülmektedir.

MADDE12- 5580 sayılı Kanuna eklenen ek madde ile,maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösterendershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde öğretmen olarakçalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılıkveya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu işyerleri üzerindensigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla en az altıyıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek içinaranan özel şartlan taşıyanlar 1 Temmuz 2015-1 Ağustos 2015 tarihleri arasındabaşvurmalan halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızınBakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavdabaşanlı olmalan kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiylebelirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrühariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memurkadrolanna atanması öngörülmektedir.

Maddeile, Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özelliselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmîokullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulunöğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilmesiöngörülmekte, bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okulöncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıylaen fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandınlmaktadır.

Eğitimve öğretim desteğinin, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik içinbelirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başmabelirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere, özel okullarda boş kalanöğrenci kapasitesi için verilmesi amaçlanmakta, eğitim ve öğretim desteğiverilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müşterekenbelirlenmesi öngörülmektedir.

Verilecekeğitim ve öğretim desteğinin; yörenin kalkınmada öncelik derecesi vegelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesininöğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başan seviyeleriile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayn ayn veya birlikte dikkate alınarakverilmesi amaçlanmakta, destek verilecek bölge, okul ve öğrenciye ilişkin temelözellikler çerçevesinde 5580 sayılı Kanun uyarınca açılan özel eğitimkurumlarının resmî okulların öğrenci yükünü de azaltarak sürdürülebilirkalitede eğitim vermeleri sağlanmakta, sosyal devlet ilkesi gereği başanlı veihtiyaç sahibi öğrencilerin nitelikli eğitim almalan amaçlanmakta, böylecedesteğin nesnel ölçütlere göre verilmesi öngörülmektedir.

Sözkonusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyandabulunmak suretiyle fazladan eğitim ve öğretim desteği ödenmesine sebebiyetverilmesi durumunda bu tutarlann 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre MaliyeBakanlığı tarafından tahsili öngörülmektedir.

Dönüşümprogramı kapsamındaki kurumlan, aynı amaç ve nitelilderinin korunması şartıyladevir alanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığın izni ile yararlandıracaktır.

Dönüşümsürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulunduklan örgün eğitim kurumunun haizolması gereken şartlan karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerekfaaliyetlerine son verilmekte, bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamalankapsamında yararlandıklan eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet vehaklar ile diğer teşviklerin parasal tutanımı, ilgili teşvikten yararlandınlmatarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacakgecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi hükme bağlanmaktadır.

Bumadde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim veöğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitimkurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destektutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile maddeninuygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkçamüştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE13- Dershaneler, bugün sahip oldukları yasalstatüyü 1965 tarihli mülga 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunundan almaklabirlikte, zamanla bu Kanunun yürürlüğe girdiği dönemde sahip olmadıklan"okula takviye kurslan" biçimine doğru hızlı bir dönüşüme girmişlerdir.Bu dönüşüm sonucunda da toplum tarafından adeta öğrenci seçme sınavlan yönündenokullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetine alternatif olarak görülmeyebaşlanmışlardır. Bu durumun ise zamanla 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i TedrisatKanunu ile son verilen eğitimde ikiliğin bir benzerini ortaya çıkardığıgözlemlenmiştir.

Geçenyıllar itibanyla dershaneye giden veya gitmeyen öğrenciler arasında fırsateşitsizliği ortaya çıkması ve en önemlisi eğitim ve öğretim politikalannıolumsuz etkilemesi nedenleri ile dershanelerin eğitim sistenıimizde yarattığıbu ikiliğe son verilmesi gerektiği görülmüştür. Nitekim, öğrencilerinsınavlardaki başansının dershanenin başansı olduğuna inandınlarak toplum, adetaokul ve öğretmenden soğutulmaktadır.

Öğrencileraçısından bakıldığında, okula aynlan zamandan kalan vakitlerini dershanelerdegeçiren öğrencilerin sosyal beceri gelişimini sağlayacak etkinliklerden uzakkaldığı ve hem akademik yönden gelişim sağlamalarının hem de sosyalbecerilerini geliştümelerinin aynı anda mümkün olmadığı görülmektedir. Buanlamda müfredat dışı okuma, sosyal, sanatsal veya sportif uğraşlar, değişikfaaliyet ve projelere katılım, üniversite veya lise giriş sınavlan açısındanbir zaman kaybı olarak görülmekte, bu da kendini ifade etmede zorlanan, sorunçözme becerisi yeterince gelişmemiş, sosyal etkinlik deneyimi olmayan,toplumdan kopuk, ortaöğretimin temel amaçlan ile yoğrulmamış bir ortaokul velise öğrencisi görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Okula vesonrasında dershaneye gitmek zorunda olan öğrencilere dinlenme fırsatısunulması gerektiği de bir diğer gerçektir.

Dershanedeçalışan öğretmenler açısından konuya bakıldığında ise, bu sektörde çalışanöğretmenlerin ilerleyen yıllarda başka bir mesleğe yöneldikleri veya özelsektörden kamu sektörüne geçerek kendilerini garantiye almak istedikleri,nitekim bu kişilerin Devlet memuru öğretmenlerin tatil süresi, maaşlan vesosyal haklan ile kıyaslandığında daha dezavantajlı konumda olduklan, aynca hersene sözleşmelerinin yenilenmesi, güvenceden yoksun olmalan, ücretlerinin düşükolması ve terfi sisterninin olmaması gibi sebeplerden ötürü çalışma şartlarınınoldukça olumsuz olduğu da izlenmiştir.

Buhususlann yanısıra, dershanelerin amaçlan ile Millî Eğitim amaçlan arasındafarklılıklar olduğu da zaman içerisinde gözlemlenmiştir. Yasalara aykındavranışlar, ilkesiz ücret indirimleri, kaçak öğretmen çalıştırmalan, seviyebelirleme sınavlarını amacından saptırmalan, sınavlara öğrenci hazırlamaktan veöğrencileri zayıf olduklan derslerden yetiştirme statüsünden başka statülerininolmaması dershanelerin rekabet koşullan içerisinde kendilerinin yarattığıbaşlıca sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tümbu gerekçelerle yapılan düzenleme ile, maddenin yayımı tarihinde mevcut olanbütün dershanelerin ve yeni düzenlemeye uygun olmayan öğrenci etüt eğitimmerkezlerinin faaliyetlerinin 1 Eylül 2015 tarihine kadar devam etmesi,bunların özel okullara ve geçici olarak açık öğretim yapan liseleredönüşebilmeleri, gerekli dönüşümü yapabilmeleri için bu kurumlara 2017-2018eğitim öğretim yılının bitimine kadar süre verilmesi öngörülmektedir.


MADDE14- Madde ile, özel okullarda görev yapanöğretmenlerin haftalık ders saati sayışırım otuz saati geçemeyeceği hükmü veözel okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerinegöre dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödemetutarlarından az ücret verilemeyeceği hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE15- Madde ile, yeni kurulan Yükseköğretim veYurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav HizmetleriGenel Müdürlüğüne Bakanlık hizmet birimleri arasında yer verilmiş, Bilgi İşlemGrup Başkanlığının adı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak GrupBaşkanlığının adı ise İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı olarakdeğiştirilmiştir.

MADDE16- Mevcut durumda Yenilik ve EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğüne verilen sınav faaliyetlerini yürütme görevi,Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bırakılmış ve adıgeçen Genel Müdürlüğün görevleri düzenlenmiştir. Düzenleme ile, bir taraftanölçme ve değerlendirme görevlerinin müstakil bir ihtisas birimi tarafından dahaetkin ve verimli bir şekilde gördürülmesi, diğer taraftan Yenilik ve EğitimTeknolojileri Genel Müdürlüğünün Fatih Projesi ve benzeri konulardakigörevlerine daha fazla odaklanabilmesi amaçlanmıştır.

Bilindiğiüzere, mülga 3797 sayılı Kanunla kurulan Yükseköğretim Genel Müdürlüğü ile YurtDışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameninyürürlüğe girmesiyle birlikte kapatılmış ve bu Genel Müdürlüklerin yürüttüğügörevler Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim GenelMüdürlüğüne devredilmiştir.

Ancak,geçen zaman zarfında edinilen tecrübeler, uzmanlık gerektiren ve bağlandıklarıhizmet binrnlerinin asli görev alanları dışında kalan bu görevlerin etkin veverimli bir şekilde yürütülebilmesi için yeni çözümler üretilmesini gereklikılmıştır. Bu çerçevede, Millî Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanunkapsamında Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler admayurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla burslu öğrenci gönderilmesine ilişkinhalen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından görülen iş ve işlemler ileyükseköğretimle ilgili görevler, yeni kurulan Yükseköğretim ve Yurtdışı EğitimGenel Müdürlüğüne devredilmektedir.

Aynışekilde, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yurtdışında bulunanvatandaşlarımızın ve çocuklarının eğitimine ilişkin görevleri, ilgisi sebebiyleYükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

MADDE17- Madde ile, Rehberlik ve DenetimBaşkanlığının yapısı yemden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, il müdürlükleribünyesindeki Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları taşra birimi olarak yenidentanımlanmış, Başkanlığın denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemleriniEğitim Denetmenleri aracılığıyla yapması öngörülmüştür.

Bilindiğiüzere, Millî Eğitim 14 üncü, 15 inci ve 17 nci Şura Kararlarında, Türkiye BüyükMillet Meclisi Araştırma Komisyonunun 1993 tarihli raporunda ve eğitim bilimialanındaki araştırmalarda denetimde bütüncül yaklaşım önerilmektedir. Ayrıcadenetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmeleri kamu kaynaklarının dahaetkili ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

MADDE18- Madde ile, Bilgi İşlem Grup Başkanlığınıngörevlerinin düzenlendiği 22 nci maddede yer alan Bilgi İşlem Grup Başkanlığıibareleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı şeklinde değiştirilmekte veBaşkanlığın halihazırda ifa etmekte olduğu "bilişim sistemleri (MEBBİS) vee-okul uygulamalarım yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmalarıyapmak" görevi, olası sorunların önüne geçmek amacıyla maddede açıkçazikredilmektedir.

MADDE19- Madde ile, İnşaat ve Emlak GrupBaşkanlığının adı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

MADDE20- Talim ve Terbiye Kurulunun Millî EğitimBakanlığı çatısı altında bir karar organı olarak öngörülmesi, bakanlıklarınteşkilat yapılarına ilişkin genel esasları düzenleyen 3046 sayılı Kanununfelsefesine ve bu doğrultuda inşa edilen Bakanlık teşkilatlanmasınauymamaktadır.

Bilindiğiüzere bakanlıkların hiyerarşik yapısmda en üst amir ve dolayısıyla karar merciiBakan ve ardından Müsteşardır. Bu durum diğer bakanlıklarda olduğu gibi 652sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tasarlanan Millî Eğitim Bakanlığında daböyledir. Bir kurulun karar organı olarak öngörülmesi bakanlıkorganizasyonundan ziyade şirket organizasyonu yapısına uygundur. Şirketlerdekarar organı kurul formunda (genel kurul ve yönetim kurulu olarak)oluşturulurken bakanlıklarda kanunla verilen karar alma yetkileri Bakan,Müsteşar ve yetki devri yoluyla alt hiyerarşik kademeler tarafından kullanılır.Hal böyle iken, bakanlık hiyerarşisinde Bakana bağlı bir kurulun karar organıolarak tasarlanması, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesininbirinci fıkrasında yer alan "Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzeykamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir veyönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç vepolitikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla,Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir vesağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur."hükmüyle de uyum arz etmemekte, Bakanlıkta iki başlılık, adeta fiilen ikimüsteşarlı (idari müsteşar-teknik müsteşar) bir yapı ortaya çıkarmakta, bu iseBakanlığın işleyişinde muhtelif sorunlar doğurmaktadır. Bu durum ayrıca,Bakanlık görevlerinin icrasmda etkinliği ve eşgüdümü ciddi biçimde aksatmakta,karar alma sürecini sekteye uğratmaktadır.

Diğertaraftan, kurulduğu dönem ve kuruluş amacı dikkate almdığmda Talim ve TerbiyeKurulu esasen eğitim alanında faaliyet gösteren bir vesayet kurumuniteliğindedir. Yetişmiş insan sıkıntısının yaygın olduğu, bu nedenle Bakanlıkhizmet birimlerinde eğitim plan ve programlan konusunda uzman personeltemininde zorluklar yaşandığı dönemde mazur görülebilecek böyle bir yaklaşımınsürdürülmesi günümüz koşullarına ters bir durumdur. Talim ve Terbiye Kurulununbu yapıdan çıkanlması, Devlet yönetiminde sivilleşme ve demokratikleşmeadımlannın da bir devamı olarak görülmektedir.

MADDE21- Madde ile, Bakanlık yurtdışı teşkilatımoluşturan eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerinde görev yapacakpersonelin nitelikleri ve atanmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.Böylece, uygulamada muhtelif sorunlara yol açan başvuru ve sınav sistemine sonverilmesi, Bakanlığın yurtdışı temsilcilerinin de tıpkı daire başkam ve üzeriyönetici kadrolarına olduğu gibi başvuru ve sınav olmaksızın atama yapılmasıöngörülmektedir.

Diğertaraftan, son beş yıl içerisinde Avrupa ülkelerinde, özellikle Almanca veFransızca konuşulan ülkelerde görevlendirilmek üzere, görev yapacağı ülkedilini bilen öğretmen temininde sıkıntı yaşanmakta, öğretmen ihtiyacıkarşılanamamaktadır. Almanca ve Fransızca konuşulan ülkelerde İngilizce veyabaşka bir yabancı dil bilen öğretmenlerin görevlendirilmeleri ise ihtiyaçsayısı dikkate alındığında mümkün bulunmamaktadır. Aynca, öğretmenlerimizingörev yaptıklan okul ve çevre ile iletişim kurmalan güçleşmekte, bu husushizmet gerekleri ile örtüşmemektedir.

Maddeile, Bakanlıkça görevlendirilen öğretmenlerin yarımda Avrupa ülkelerindevatandaşlık hakkına ya da süresiz oturma ve çalışma iznine sahip, gereklişartlan taşıyanlar arasından Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonuncamahallinde sözleşmeli statüde öğretmen istihdam edilerek vatandaşlarımızıneğitim ve öğretim ihtiyaçlarının herhangi bir aksaklığa meydan vermedenkarşılanması amaçlanmaktadır.

MADDE22- Madde ile, 652 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen, yer değiştirmededikkate alınacak esaslar uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarakyönetmeliğe bırakılmaktadır.

İkincigörev niteliğindeki eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirmelerine ilişkinsekizinci fıkra da, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında yenidendüzenlenmektedir.

Diğertaraftan, aynı maddeye eklenen dokuzuncu fıkra ile, ulusal veya uluslararasıçeşitli projeler kapsamında açılan okullara; Bakan onayı ile proje okulu olarakseçilen kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programlanılın uygulandığıkurumlara ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kunımlanna yönetici ve öğretmengörevlendirilmesinin doğrudan Bakan tarafından yapılacağı öngörülmektedir.

Maddeyeeklenen onuncu fıkra ile de, öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olanöğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma vegörevlendirmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin, 657 sayılı Devlet MemurlanKanununun ve diğer mevzuatın sınavlar, atanma ve yer değiştirmeye ilişkinhükümleri dışında tutulması ve bu fıkra kapsamındaki görevlendirmelerin özlükhaklan, atanma ve terfi yönlerinden kazanılmış hak doğurmaması öngörülmektedir.

Bilindiğigibi, hâlihazırda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ancakBakanlık kadrolarında asaleten veya vekâleten görevlendirme yoluyla ya da altıaylık geçici görevlendirmelerle istihdam edilebilmekte, bu yüzden diğer kamukurum ve kuruluşlannda çalışan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan personelintedarikinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Onbirinci fıkra ile, diğer bakanlıkve kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan personelin geçici görevlendirme yoluylaMillî Eğitim Bakanlığında çalıştınlabilmesi imkânı getirilmekte ve bu sayedeuygulamada karşılaşılan bu önemli sorunun giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE23- Madde ile, Rehberlik ve Denetim Başkanlığınabağlı olmak üzere il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan EğitimDenetmenleri Başkanlığında, Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcılığıkadrolannda istihdam edilecek personelin mesleğe alınmalarında aranacak şartlaryeniden düzenlenmiş ve böylelikle denetim mekanizmasının daha nitelikli biryapı ile yürütülmesi amaçlanmıştır.

EğitimDenetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcılarının nitelikleri, mesleğe alınmalan,yetiştirilmeleri, yanşma ve yeterlik sınavlan, atanmalan, çalışma ve yerdeğiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar ile diğer hususlann düzenlenmesi isebu amaçla çıkanlacak yönetmeliğe bırakılmıştır.

MADDE24- Madde ile, muhtelif hizmetler karşılığıödenecek bedel ve telif ücretleri ile sınav ücretlerine ilişkin düzenlemelergetirilmektedir.

Diğertaraftan, yurtdışında ikamet eden vatandaşlanmızın talepleri ve DışişleriBakanlığının teklifi doğrultusunda açılan, eğitim işbirliği ve ikili anlaşmaolmaması nedeniyle kaynak aktanlamayan okullarımızın ihtiyacı olan hizmetbinası, eğitim araç ve gereçleri, donatım, bakım ve onarım, kefalet ücreti vekira giderleri için genel bütçeden ödenek tahsisi yapılamamaktadır. Okulgiderlerinin tamamı öğrenci velilerinin katkılanyla karşılanmaktadır. Bu husus,okulda birden fazla çocuğu olan ailelerin ödeyecekleri katkı paylarınıarttırdığından çoğunluğu işçi olan aileler ödeme güçlüğü çekmektedir. Maddeile, yurtdışındaki


okullarımızınyukarıda belirtilen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla genel bütçedenkaynak sağlanabilmesi mümkün kılınmaktadır.

MADDE25- Maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile,yeni kurulan Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 malî yılıharcamalarının ilgili hizmet birimlerinin ödeneklerinden karşılanması hükmebağlanmaktadır.

Maddeile ayrıca, Bakanlıkta hâlihazırda yürütülmekte olan yeniden yapılanmaçalışmalarına paralel olarak, belirli kademelerdeki yönetici kadrolarındabulunanların ihdas edilen kadrolara atanmaları ve mali haklarının korunmasıöngörülmektedir.

Maddeile ayrıca, İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrounvanları sırasıyla Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarakdeğiştirilmiş ve buna ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

Maddeile getirilen bir diğer düzenleme ile, okul ve kurum yöneticileri içinöngörülen dört yıllık görev süresinin halen görev yapmakta olan yöneticilerhakkında nasıl uygulanacağına açıklık getirilmektedir.

MADDE26- Madde ile, 652 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin yürürlükten kaldırılan hükümleri belirtilmektedir.

MADDE27- Madde ile, ildeki denetim faaliyetlerinintarafsız ve hakkaniyetle yürütülmesinin temini ve teftiş sisteminin bir bütünolarak eşgüdüm halinde çalışması amacıyla mevcut Başdenetçi, Denetçi ve DenetçiYardımcılığı kadroları iptal edilmiştir. Böylece, inceleme, soruşturma,rehberlik, iş başında yetiştirme ve araştırma işlemlerinin eşgüdümüsağlanabilecek, istatistiki veriler tek merkezde düzenli tutulabilecek,eğitimin sorunları bir bütün olarak ele alınıp çözüm önerilerigeliştirilebilecektir.

Diğertaraftan, lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslekokul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalardan harçalınmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.

Maddeile ayrıca, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BaşkanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak sınavücretinin tutan ile usul ve esaslarının tespitinde Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunun teklifte bulunma zorunluluğukaldınlmıştır.

Maddeile yapılan diğer bir düzenleme ise 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ekikadro cetvellerinde yapılan değişikliklerdir.

MADDE28- Yürürlük maddesidir.

MADDE29- Yürütme maddesidir.

 

MİLLÎEĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR

KANUNTASARISI

 

 

MADDE1- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı EcnebiMemleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birincifıkrasında yer alan "müsabaka" ibaresi "yazılı ve/veya sözlüsınav" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE2-1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE3- Bu Kanun kapsamında yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılıve/veya sözlü sınavla olur. Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanlığınca veyadüzenlenecek protokolle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafındanyapılabilir. Millî Eğitim Bakanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü EğitimiGiriş Sınavı yazılı sınav yerine kullanılabilir.

Öğrencilerinseçiminde yazılı sınav ve/veya sözlü sınav ile mezuniyet not ortalamasıBakanlıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınır. Sözlü sınava çağrılanadaylar;

a)Genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c)İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

d)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e)Akademik çalışmalara yatkınlığı,

yönlerindenBakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Adaylar, komisyontarafından (a) ila (e) bentlerinde belirtilen özelliklerin her biri içinyirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayn ayn tutanağageçirilir. Bunun dışmda sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemikullanılmaz. Sözlü sınav soru ve cevaplarının önceden hazırlanması zorunludeğildir.

Sözlüsınav komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygungörülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve ikiasıl üyeden oluşur. Bakanlık, aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üyebelirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görevyapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazlakomisyon ve bütün komisyonlar için ortak yedek üye listesi oluşturabilir.Yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçimi, başvuru şartlan ile sınavlarailişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikledüzenlenir."

MADDE3-1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE21- Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenleröğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifaetmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

MillîEğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurtdışına gönderilenlerdengönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmetyükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Eğitim Uzmanı kadrolarınaatanır.

Bukişilerin yurtdışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamımemuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine veher üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerininhesabmda da dikkate alınır.

Kamukurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlarhakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

MADDE4-1416 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİMADDE 3- 21 inci madde hükümlerinden, yurtdışına eğitim amacıylagönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yülrtimlülüklerini ifaetmeye başlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile halen yurtdışındaeğitimlerine devam edenler de yararlandırılır.

BuKanunla değiştirilen 3 üncü madde hükümleri, yurtdışına gönderileceköğrencilerin seçimine yönelik olarak 2013 yılında gerçekleştirilen sınavlarhakkında da uygulanır."

MADDE5- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî EğitimTemel Kanununun 43 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzereaşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ilemevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Adayöğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmeliklebelirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve/veya Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmaşartlan aranır.

Adayöğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak, adaylık döneminde herhangi birdisiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başanlıolmak şartlannı sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavagirmeye hak kazanırlar. Sınavda başanlı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavdabaşanlı olamayanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilerek, bu kişilere biryıl içinde tekrar sınava girme hakkı tanınır. Sınava girmeye hak kazanamayanlarile üst üste iki defa sınavda başanlı olamayanlar aday öğretmen unvanımkaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

Sınavkomisyonu üyeleri, Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlanndaçalışan personel ile öğretim elemanlan arasından seçilir. Bakanlık gerekligördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir.Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak meslekî ölçütler, sınav konulan,komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usûl ve esaslan ile sınavailişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE6- 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİMADDE 4- Bu maddenin yayımı tarihinden önce, uzman öğretmenlik vebaşöğretmenlik unvanlannı mahkeme karanyla elde edenlerin, mahkeme karannınaleyhlerine kesinleşmesi halinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiğitarihten önce yapılan ödemeler geri alınmaz.

43üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, buKanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkındauygulanır."

MADDE7- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b.Öğretim elemanlan, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezalanuyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinindurdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarmave kamu görevinden çıkarma cezalandır. Hangi fiillere hangi disiplin cezasınınuygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplinamirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına

uygulananusul ve esaslar da gözönüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kuruluncadüzenlenir."

MADDE8- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye AitTaşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇÎCÎMADDE 16- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/2/2007 tarihli ve5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununa göre en az üç yıl süreyle aynıgerçek kişi veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibanyla aynı ortaklartararından işletilen ve aynı il sınırlan dâhilinde faaliyetini sürdüren ve 5580sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dönüşüm programına dâhil olmaksuretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunandershanelerden Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edenler lehine, adı geçenKanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak söz konusu Bakanlık aleyhine varsaaçılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsızferagat edilmesi halinde, Hazine taşınmazlan üzerinde eğitim tesisi yapılmasıamacıyla ilk yıl için yatınm konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgarimetrekare birim değerinin binde beşi tutanndaki bedel üzerinden, 8/9/1983tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birincifıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüne göre yirmibeş yıla kadar bağımsızve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilir.

Ancak,bunlar tarafından daha sonra herhangi bir şekilde 5580 sayılı Kanunun geçici 5inci maddesinin uygulanmasına ilişkin dava açılması halinde irtifak hakkıtesisi işlemi iptal edilir. Bu durumda, ilgililer tarafından herhangi bir hakveya tazminat talebinde bulunulamaz ve taşınmazın üzerindeki yapı ve tesislersağlam ve işler vaziyette Hazineye intikal eder.

Birincifıkrada belirtilen koşullan taşıyan birden fazla istekli olması halinde birincifıkradaki bedelin dışmda bu istekliler arasında bir defaya mahsus alınacakkatılım payı üzerinden arttırma ihalesi yapılır. İhale sonucunda en yüksekkatılım payım teklif eden yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilebilir.

BuKanunun ek 2 nci maddesinde düzenlenen hâsılat payı, bu madde kapsamında tesisedilecek irtifak haklarından alınmaz.

Aynıtaşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması halinde, 5580sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dönüşüm programma alınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri öncelikle değerlendirilir.

Aynıilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösterenbirden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurduklan şirket tüzelkişiliklerince aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunlarınbaşvurulan öncelikli olarak değerlendirilir. Bu koşullan taşıyan birden fazlatalebin gelmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

MülkiyetiHazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerindeki okulbinalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyiciparçalan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilk yıl için29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 31 incimaddelerine istinaden yayımlanan Emlak Vergisine Matrah Olacak VergiDeğerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerine göre hesaplanan emlakvergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutanndaki bedelüzerinden 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinegöre, pazarlık usulüyle, on yıla kadar yukanda belirtilen şartlarda MillîEğitim Bakanlığınca kiraya verilebilir.

Bumadde kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarındabulunan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralanan kantin, salon, açıkalan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, Millî Eğitim Bakanlığıncabelirlenen eğitim-öğretim dönemi sonu itibanyla, fesih tarihinden öncekidönemlere ilişkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve

tazminatalınmaksızın feshedilir. Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticilertarafından herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Mülkiyeti5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetveldeyer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere, ait olan taşınmazlar da MillîEğitim Bakanlığının talebi üzerine bu madde kapsamında değerlendirilebilir.

Bumaddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu maddede öngörülen irtifakhakkı ve kiralamadan 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamındakihangi kişilerin, hangi şartlarla yararlandırılacağı Millî Eğitim Bakanlığı veBakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

MADDE9- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel ÖğretimKurumlan Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (j) bentleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan"dershaneleri," ibaresi ile (f) bendi yürürlükten kaldınlmıştır.

"c)Okul: Özel eğitim, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise özel okullanile Bakanlıkça dönüşüm programına alman kurumların dört yıllık geçiş sürecinemahsus olmak üzere kurduklan açık öğretim yapan özel liseleri,"

"g)Çeşitli kurslar: Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlıkniteliğinde olmamak kaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel vemesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek,isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterenözel öğretim kurumlanm,"

"j)Öğrenci etüt eğitim merkezi: Oniki yaş ve altındaki öğrencilerin, derslerineçalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olmak; ilgi, istek veyetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetleryürütmek üzere kurulan özel öğretim kurumlarım,"

MADDE10- 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesininbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

"BuKanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullan için 1 Eylültarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim öğretim yılındanitibaren geçerlidir."

"Herne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülenfaaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenlerözel öğretim kurumlan için bu Kanunda öngörülen kurallara uymaklayükümlüdür."

MADDE11- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesininbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözkonusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlann, gerçek dışı beyandabulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bututarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine görehesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi, yapılacaktebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halindebu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergidaireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekran halinde, ayncakurum açma izinleri iptal edilir."

MADDE12- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeeklenmiştir.

"EKMADDE 5- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyetgösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde öğretmenolarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu işyerleriüzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/7/2015 tarihi itibarıyla en azaltı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek içinaranan özel şartlan taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmalanhalinde, Kamu Personel Seçme Sınavma girme şartı aranmaksızın Bakanlıkçabelirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başanlıolmalan kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenenhizmet bölge ve hizmet alanlannda istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dörtyıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarınaatanabilirler.

BuKanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özelliselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmîokullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulunöğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkrakapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitimkurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bireğitim öğretim yılı süresince yararlandınlabilir.

Eğitimve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik içinbelirlenen asgari öğrenci sayışırım üzerinde ve her halükarda derslik başmabelirlenen azami öğrenci sayışım geçmemek üzere, özel okullarda boş kalanöğrenci kapasitesi için verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplamöğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitimve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı,desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başan seviyeleri ileöncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayn ayn veya birlikte dikkate alınarakverilebilir.

Sözkonusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlann, gerçek dışı beyandabulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bututarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinegöre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi,yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içerisindeödenmemesi halinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınabağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekranhalinde, aynca kurum açma izinleri iptal edilir.

Dönüşümprogramı kapsamındaki kurumlan, aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir alanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığınizni ile yararlandınlabilir.

Dönüşümsürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulunduklan örgün eğitim kurumunun haizolması gereken şartlan karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerekfaaliyetlerine son verilir. Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamalankapsamında yararlandıklan eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet vehaklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandınlmatarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacakgecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi yapılacak tebligatlailgililerden istenir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılanKanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafındantakip ve tahsil edilir.

Bumadde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim veöğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitimkurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibanyla verilecek destektutarlan, eğitim ve öğretim

desteğininkontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslarMaliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmeliklebelirlenir."

MADDE13- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİMADDE 5- Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan dershaneler ile bu Kanunlayapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitimmerkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri 1/9/2015 tarihine kadar devamedebilir.

Bakanlık,bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göreuygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programma alır. Dönüşüm programma alman kurumların, 2017-2018 eğitim öğretim yılınınbitimine kadar mevzuatta öngörülen şartlan karşılamalan kaydıyladönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleriBakanlıkça çıkanlan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE14- 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesinindördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasıyürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE15- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncımaddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) ve(ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut(m) ve (n) bentleri (o) ve (ö) bentleri olmak üzere aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"h)Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ı) Yükseköğretim veYurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü." "o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,ö) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı."

MADDE16- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A ve 15/B maddeleri eklenmiştir.

"Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MADDE 15/A- (1) Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırmasınavlarım planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

b)Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilenmesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetleriniyürütmek.

c)Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ileitirazlann incelenmesi işlemlerini yürütmek.

ç)Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak sorulan hazırlamak veyahazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde saklanması için gereklitedbirleri almak.

d)Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

e)Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınavkoordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacakpersoneli belirlemek ve bu kişilere gerekli hizmet içi eğitimi vermek.

f)Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğerhizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak.

g)Yapılan sınavlann sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eğitim politikalarınınoluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili hizmet birimlerine veri desteğisağlamak.

ğ)Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Yükseköğretim ve YurtdışıEğitim Genel Müdürlüğü

MADDE15/B- (1) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerişunlardır:

a)Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi,geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerinalınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b)Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usûl ve esasların belirlenmesinde ilgilibirim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c)2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev vesorumlulukları yerine getirmek.

ç)8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek TalebeHakkında Kanun hükümlerine göre yurtdışına yükseköğrenim görmek amacıylagönderileceklerin sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerde aranacaknitelikler, yurtdışındaki öğrenim çalışmaları ve istihdamlannm sağlanması ileilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

d)Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek,yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarım sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerialmak.

e)Bakanlığın yurtdışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını,ders kitaplarım, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talimve Terbiye Kurulunun görüşüne sunmak.

f)Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE17- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE17- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul vekurumlarına, özel öğretim kurumlanna ve gerçek ve tüzel kişilere rehberliketmek.

b)Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum vekuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerindeyol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.

c)Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol vedenetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarınımevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine vekalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlaradayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçlan rapor hâline getirerekilgili birimlere ve kişilere iletmek.

ç)Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlükuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici,eğitici ve rehberlik yaklaşımım ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığıngörev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş veişlemlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıyla yapmak.

d)Her derece ve türdeki örgün ve yaygm eğitim kurumlan ile il ve ilçe millîeğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşmda yetiştirme, denetim, değerlendirme,inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Eğitim Denetmenleri aracılığıylayürütmek.

e)Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2)Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defterve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündekievrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesineyardımcı olmakla mükelleftir. Eğitim Denetmenleri, görevleri sırasında kamukurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerdengerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunîengel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3)Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde il millîeğitim müdürlükleri bünyesinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur.

(4)Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları, EğitimDenetmenlerinin görev, yetki ve sorumluluklanna ilişkin usûl ve esaslar ilediğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE18- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22nci maddesinin başlığı "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" şeklinde,birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Bilgiİşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:"

"c)Bakanlığın internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalanile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarım yürütmek, geliştirmekve bunlara ilişkin teknik çalışmalan yapmak."

MADDE19- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23üncü maddesinin başlığı "İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı" şeklindeve birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnşaatve Emlak Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:"

MADDE20- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "karar" ibaresi"inceleme", altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulamakararlarım Bakan onayına sunmak" ibaresi "bunlara ilişkin olarakgörüş bildirmek", aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "nihaî şeklinivererek Bakanın onayına sunmak" ibaresi "bunlara ilişkin olarak görüşbildirmek" şeklinde, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

"a)Öğretim üyeleri,"

MADDE21- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2)Yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için atanılan tarihitibanyla en az bir yıldır fiilen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya daüniversitelerde çalışıyor olmak ve görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmidilini veya Almanca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden birini bilmekşarttır.

(3)Ancak, ikinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğuülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisansveya doktora eğitimini tamamlayanlar; resmi dili Türkçe ve lehçesi olanülkelere görevlendirilecekler ile Bakanlıkta müstakil daire başkam ve üzerigörevlerde asaleten bulunmuş olanların yurtdışı teşkilatında sürekli görevleatanmalannda hizmet süresi ve yabancı dil şartı aranmaz.

(4)Yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerdeBakarım onayıyla bir katma kadar uzatılabilir. Daha önce yurtdışı sürekligöreve atananlar, yurtiçi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmedenyeniden atanamazlar. Yurtdışı teşkilatı kadrolanna sürekli görevleatanacaklarda aranacak yabancı dil seviyesi, personelin atanması, eğitimi,yeniden atanması, görevden alınması ile diğer hususlar Bakanlıkça hazırlananyönetmelikle düzenlenir.

(5)Türkiye'de veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilenyurtdışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisansdüzeyinde eğitimim başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahipolanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıklararası OrtakKültür Komisyonunca mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen olarak istihdamedilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışıaylığının yüzde seksenini geçmemek üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespitedilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelinsayısı, nitelikleri, seçim usûl ve esasları, görev yerleri ve süreleri,izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bufıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Bakanlıklararası OrtakKültür Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müşterekenbelirlenir."

MADDE22- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37nci maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncücümlesi "Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler iseyarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." şeklinde yeniden düzenlenmiş,yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeyeaşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7)İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî EğitimMüdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Eğitim Denetmeni, Okul ve KurumMüdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmetsüresine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslaryönetmelikle belirlenir.

(8)Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, MüdürBaşyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl MilliEğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığınagörevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandınlması,süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasınailişkin diğer usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındakigörevlendirmeler özlük haklan, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(9)Yurtiçi veya yurtdışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başkaülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararasıproje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen vebelirli eğitim reformu ve programlan uygulanan okul ve kurumlar ile Bakanonayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacaköğretmen atamalan ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.

(10)Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncufıkra kapsamındaki kurumlarda atanma ve görevlendirilmelerinde bu KanunHükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve diğer mevzuatınsınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındakikurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük haklan, atanma ve terfi yönündenkazanılmış hak doğurmaz.

(11)Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakatiile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak veyardımlan kurumlannca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıktagörevlendirilebilirler."


MADDE23- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 incimaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EğitimDenetmenleri

MADDE41- (1) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim DenetmenleriBaşkanlığında Eğitim Denetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir.

(2)Eğitim Denetmen Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 incimaddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a)En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasalbilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmetbirimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretimkurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabuledilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b)Yapılacak yarışma sınavmda başarılı olmak.

(3)Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazlahizmeti bulunan arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlararasından da atama yapılabilir.

(4)Eğitim Denetmen Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıylayapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılıolamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazeretiolmaksızın sınav hakkım kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkıverilir, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkım kullanmayanlarEğitim Denetmen Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygunkadrolara atanırlar.

(5)İhtiyaç halinde Eğitim Denetmenleri, Rehberlik ve Denetim Başkanlığındagörevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilebilecek Eğitim Denetmeni sayısıelliyi geçemez.

(6)Eğitim Denetmenlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzereBakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır. Hizmet bölgelerininoluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri; Eğitim Denetmenleri veEğitim Denetmen Yardımcılarının nitelikleri, mesleğe alınmaları,yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve yer değiştirmelerineilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE24-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyeaşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Telifve sınav ücretleri ile yurtdışı okul giderleri EK MADDE 1- (1) Bakanlık;

a)Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumlarıneğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınlan ileeğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavlann sorularınınhazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuatı uyarınca ödenecekbedel ve telif ücretinin,

b)Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularınınhazırlanmasında görevlendirilenlere, bu amaçlarla oluşturulan komisyon, sınavbaşvuru merkezi ve sınav koordinatörlüklerinde görev alan personele, Bakanlıkçayapılan sınavlarda görev alanlara, sınav güvenliğini sağlamaklagörevlendirilenlere ve benzeri çalışmalarda görev alan diğer personele ilgilimevzuatı uyarınca ödenecek ücretin,

Bakanlıkdöner sermaye hesabından ödenmesine ilişkin usûl ve esaslan Maliye Bakanlığınıngörüşünü de alarak tespit eder.

(2)Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerininincelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında Bakanlık döner sermayehesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline ilişkin usûl ve esaslarBakanlıkça tespit edilir.

(3)Yurtdışında, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak büyükelçilikler vebaşkonsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı,donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğerihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır."

MADDE25-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyeaşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Bütçeve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİMADDE 10- (1) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüteşkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler dahaönce bu görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafındanyapılmaya devam edilir. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün2014 malî yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim BütçeKanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncayakadar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler GenelMüdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

(2)Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncayakadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleriyapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir.Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 malî yılıharcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinadenMaliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yenilik veEğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

(3)Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkam veÜyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkam, İnşaat veEmlak Grup Başkam ve Grup Başkam kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşrateşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımıtarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve TerbiyeKurulu Başkam ve Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Strateji GeliştirmeBaşkam kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen BakanlıkMüşaviri kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlıDaire Başkam, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılıliste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadrodereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılıliste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bukadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(4)Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılanpersonelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eskikadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlüzam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin(ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç)toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeniatandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zamve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yaprlan her türlü ödemelerin(ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç)toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutan, herhangi birvergi ve kesintiye tabi mtulmaksızın fark kapanıncaya kadar aynca tazminatolarak ödenir. Atanmış sayıldıklan kadro unvanlarında isteğe bağlı olarakherhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlaraatananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(5)Üçüncü fıkraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez vetaşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevleistihdam edilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlarhizmet süreleri, hizmet puanlan ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle,ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelinsürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245sayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(6)190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî EğitimBakanlığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu İl Eğitim Denetmeni ve İl EğitimDenetmen Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Eğitim Denetmeni ve EğitimDenetmen Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

(7)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî EğitimDenetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Eğitim Denetmeni;Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarındabulunanlar ise Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerekkalmaksızın bulunduklan kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların MillîEğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Millî EğitimDenetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdiklerisüreler, ilgisine göre Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısı olarakgeçmiş sayılır. Bu şekilde Eğitim Denetmeni ve Eğitim Denetmen Yardımcısıkadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceyürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolanna bağlı olarakmali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutannın,atanmış sayıldıklan kadro unvanlan için öngörülen mali haklar toplamı nettutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılankadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Millî Eğitim Denetçi YardımcılığındanEğitim Denetmenliği kadrolara atananlar dâhil), atanmış sayıldıklan kadrodabulunduklan sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlüktebulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(8)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla halen Okul ve Kurum Müdürü, MüdürBaşyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl vedaha fazla olanların görevi, 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitimi itibanylabaşka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan dahaaz olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk eğitim öğretimyılının bitimi itibanyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

MADDE26- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a)8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentleri,

b)14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

c)16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, ç) 30 uncu maddesinin üçüncüfıkrası,

d)40 mcı maddesinin başlığında yer alan "ve Denetçi" ibaresi,, birincifıkrasında yer alan "ile Millî Eğitim Denetçileri ve DenetçiYardımcılan" ibaresi ile aym maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralan,

yürürlüktenkaldınlmıştır.

MADDE27- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılıHarcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "MillîEğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcılan ile İl EğitimDenetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılan" ibaresi "EğitimDenetmenleri ve Eğitim Denetmen Yardımcılan" şeklinde değiştirilmiştir.

(2)2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin"VH-Okul diplomadan" bölümünün (2) numaralı bendi yürürlüktenkaldınlmıştır.

(3)14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a)36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11)numaralı bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmen Yardımcıları" ibaresi"Eğitim Denetmen Yardımcıları" şeklinde ve "İl EğitimDenetmenliğine" ibaresi "Eğitim Denetmenliğine" şeklindedeğiştirilmiş, aynı bentte yer alan "ve Millî Eğitim DenetçiYardımcıları" ve "ve Millî Eğitim Denetçiliğine" ibareleriyürürlükten kaldırılmıştır.

b)152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel HizmetTazminatı" bölümünün (g) bendinde yer alan "Millî Eğitim Denetçi veDenetçi Yardımcıları," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yeralan "İl Eğitim Denetmenleri" ibaresi "Eğitim Denetmenleri"şeklinde değiştirilmiştir.

c)Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare HizmetleriSınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan "İl Eğitim Denetmenleri"ibaresi "Eğitim Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiştir.

(4)17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin onüçüncüfıkrasında yer alan "Yönetim Kurulunun teklifi üzerine" ibaresiyürürlükten kaldırılmıştır.

(5)13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin eki cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan"Baş Denetçi", "Denetçi" ve "Denetçi Yardımcısı"unvanlı boş ve dolu kadrolar iptal edilmiş ve anılan bölümden çıkarılmıştır.

(6)Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına aitbölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdasedilerek aynı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE28- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


(1)SAYILI LİSTE

KURUMU   : MİLLÎEĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTALEDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro

Toplamı

 

 

 

Adedi

 

GIH

Bilgi İşlem Grup Başkam

1

1

1

GİH

İnşaat ve Emlak Grup Başkam

1

1

1

GİH

Grup Başkam

1

100

100

 

TOPLAM

 

102

102

(2)SAYILI LİSTE

KURUMU   : MİLLÎEĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASEDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplamı

GIH

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü

1

1

1

GİH

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü

1

1

1

GİH

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkam

1

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkam

1

1

1

GİH

Daire Başkam

1

120

120

 

TOPLAM

 

124

124

(3)SAYILI LİSTE

KURUMU   : MİLLÎEĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASEDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Serbest Kadro Adedi

Toplamı

GİH

Bakanlık Müşaviri

15

15

GIH

Eğitim Uzmanı

600

600

 

TOPLAM

615

615

 

DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN DURUMU

ALİ ALPASLAN
07 Haziran 2014 Cumartesi 17:51

MEB VE DERSHANE KANUN TASARI GEREKÇE VE TAM METNİNİN yayımlandığı tarih nedir?Tşk ediyorum..

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET