gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİT KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARI METNİ VE GEREKÇELERİ

MİT Kanunu ile 2937 sayılı Kanuna, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) Bakanlar Kurulunca dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda görev verilebilmesinin eklenmesi; MİT'in her türlü istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanması, MİT'e yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkân ve kabiliyetleri kazanması ile teknolojik gelişmeleri takip etmesi görevlerinin verilmesi; deneme veya adaylık süresinde başarısız olan MİT mensuplarının naklen atamalarına ilişkin düzenleme yapılması; MİT'e ait bilgi ve belgeleri çalan veya yetkisiz bir şekilde elde edenlere verilecek cezalar hakkında düzenlenme yapılması; MİT bünyesindeki bilgi ve belgelerin paylaşılmasına ilişkin kuralların belirlenmesi; istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçların için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Başbakanın onayıyla MİT Müsteşarlığına kaynak aktarılabilmesine imkân sağlanması öngörülmektedir.

13 Nisan 2014 Pazar 21:44
MİT KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARI METNİ VE GEREKÇELERİ

genel gerekçe

Anayasanın "Devletin temel amaç vegörevleri" başlıklı 5 inci maddesinde Türk milletinin bağımsızlığını vebütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak Devletin temel amaçve görevleri olarak sayılmış olup, söz konusu görevin yerinegetirilmesinde istihbari faaliyetler büyük önem arz etmektedir.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat TeşkilatıKanunu ile, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne,varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenineve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştanyöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratınıDevlet çapında oluşturma görevi Milli İstihbarat Teşkilatına verilmiş bulunmaktadır.

Dış politika ve güvenlik algısının tamamen değiştiği bir ortamda 2937sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1984 yılından bu yana dünyada ve ülkemizdemeydana gelen değişim ve gelişmeler çerçevesinde, otuz yılı aşkın bir süre önceçıkarılan hükümlerinin günün ihtiyaçlarınıkarşılamakta zaman zaman yetersiz kaldığı, bu süre içerisinde diğer mevzuattameydana gelen değişikliklere de uyum sağlanamadığı müşahade edilmiş olup, Milliİstihbarat Teşkilatının yeni güvenlik ve dış politika ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yasal düzenlemeler gerekmektedir.

Bu çerçevede Milli İstihbarat Teşkilatımn görevlerini daha etkin veverimli olarak yerine getirebilmesi için; Devlet kurumları ile koordinasyonunsağlanması, kişi, kurum, kuruluş ve yapılarla ilişkikurulabilmesi, bilgi ve belgelere ve iletişim alt yapılarına erişimsağlanabilmesi ve bunlardan istifade edilebilmesi, gizlilik prensiplerine göreçalışılabilmesi, MİT mensuplarının haksız ve hukuksuz iddia ve isnatlarlagörevlerinin açığa çıkmasına veya engellenmesine karşı gerekentedbirlerin alınabilmesi, bunların veya istihbarat hizmetlerine katkıda bulunankişilerin kanunlarla tanınan koruma tedbirlerinden yararlandırılması önem arzetmektedir.

Diğer taraftan, Milli Güvenlik Kurulunun yapısı ve kararlarının niteliği gözönünde bulundurulduğunda, dış güvenlik, terörlemücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulunca MİT'eoperasyonel görev verilebilmesine yönelik düzenleme yapılması ihtiyacı hasılolmuştur.

Teklif ile; Milli İstihbarat Teşkilatının çağıngereklerine uygun hale getirilmesi ve diğer istihbarat teşkilatlarının imkan vekabiliyetlerine kavuşturulabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmakta, insanistihbaratı ve teknik istihbarat yöntem ve kapasitesi artırılmaktadır.

 

madde gerekçeleri

madde 1- Madde ile, Milli İstihbarat TeşkilatınaBakanlar Kurulunca, Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkinkonularda görev verme imkanı tanınmaktadır.

Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatına; her türlüteknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanması,yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkan vekabiliyetleri kazanması ile teknolojik gelişmeleri takip etmesi göreviverilmektedir.

madde 2- Madde ile,Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun yapısı değiştirilmekte, Kumlun,Başbakanın başkanlığında toplanabilmesi ve uygulamayı belirleyici kararlaralabilmesi imkanı getirilmektedir.

madde 3- Madde ile, Milli İstihbarat Teşkilatının,görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerinegetirilmesi amacıyla mevzuatta yer alan yetkilerinin yeniden düzenlenmesi,güncellenmesi ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi öngörülmektedir.

Bu bağlamda Milli İstihbarat Teşkilatının yabancı unsurların ülkenin vevatandaşların iletişim güvenliğini tehdit eden faaliyetlerinin engellenmesineyönelik çalışmalar yapabilmesi ve görevlerini yerine getirirken gizli çalışmausul, prensip ve tekniklerini kullanabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca madde ile,MİT mensuplarının görev suçlarından dolayı soruşturulmasıBaşbakanın iznine tabi olduğundan 6 ncı maddedeki bazı hükümler yürürlüktenkaldırılmaktadır.

madde 4- Madde ile, olağanüstü gayret vefedakarlıkla yaptığı çalışmalar sonucunda; ülkenin ve milletin bölünmezbütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde, millimenfaatlere katkıda ve hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİTmensuplarına verilecek madalyalar hakkında düzenleme yapılmaktadır.

madde 5- Madde ile, deneme veya adaylık süresindebaşarısız olan MİT mensuplarının naklen atanmalarına ilişkindüzenleme yapılmaktadır.

madde 6- Madde ile, MİT'in, mensuplarına veyaemeklilerine silah taşıma belgesi verebilmesine yönelik düzenlemeyapılmaktadır.

madde 7- Madde ile, Milli İstihbaratTeşkilatının gizli kalması gereken görev ve faaliyetlerinin asılsıziddia ve ithamlar ile açığa çıkarılmasına veya engellenmesine karşı tedbirleralınmakta, MİT mensuplarının ve istihbarat hizmetlerine yardım edenlerin vebunların yakınlarının mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlemeler getirilmektedir,

madde 8- Madde ile, Milli İstihbarat Teşkilatınıngörev ve faaliyetleri ile görevlilerine ilişkin bilgi ve belgelerin temini,açıklanması, yayını, sahte olarak üretilmesi, başka bir ülke lehine siyasalveya askeri casusluk maksadıyla kullanılması halinde verilecekcezalar ile MİT'in görev ve yetkilerinin kullanılmasını engelleyenlere veistenen bilgi ve belgeleri vermeyenlere verilecek cezalar düzenlenmektedir.

madde 9- Madde ile, MİT'in taleplerinin öncelikliolarak karşılanması ve bu talepleri yerine getirenlerinhukuki ve cezai sorumluluğunun doğmamasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.


madde 10- Madde ile, MİT mensupları ile MİT'tegörev yapmış olanların, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlardatanıklık yapamamaları düzenlenmekte ve belirli durumlardaki tanıklıkları daizne bağlanmaktadır.

madde 11- Madde ile, Kamu kurum ve kuruluşları ilediğer kurum ve kuruluşların kullanımında bulunan her türlü malzeme, ekipman,teçhizat ve cihazı MİT'e devredebilmelerine kolaylık sağlanmaktadır.

madde 12- Madde ile, istihbarat hizmetlerineyardımcı olanların görev, faaliyet ve yardımları nedeniyle sorumlu tutulamamasıile Teşkilat uhdesindeki bilgi, belge, veri ve kayıtların akademik çalışmalarile edebi eserlerde kullanımına izin verilmesine yönelikusuller düzenlenmektedir.

madde 13- Madde ile, MİT'in çağın gereklerine uygunteknik ve idari alt yapıya kavuşturulabilmesi ve istihbarat ve güvenlik amaçlıihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Başbakanın onayıyla MİT Müsteşarlığına kaynakaktarılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

madde 14- Yürürlük maddesidir. madde 15- Yürütme maddesidir.

 

devlet istihbarat hizmetleri ve milli istihbarat teşkilatı kanunundadeğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

madde 1- 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devletİstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve ikinci fıkrasının birincicümlesinde yer alan "Devletin güvenliği ileilgili" ibaresi "Devletin güvenliği ile ilgili, sınır ötesi görevlerhariç olmak üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

"h. Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkinkonularda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü göreviyerine getirmek.

i. Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararasısuçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insanistihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haberve veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmek.

j. İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmakamacıyla, yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkan vekabiliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygun görülenleri teminetmek, kullanmak veya uygulamak."

madde 2- 2937 sayılı Kanunun 5 inci maddesininüçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasıyürürlükten kaldırılmıştır.

"Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıdabelirtilen görev ve yükümlülüklerinin yerinegetirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak, istihbarat çalışmalarınınyöneltilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere,Başbakanın başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuştur.

Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu; Başbakan tarafından belirlenenbakanlar ve üst düzey kamu görevlilerinden oluşur. Görüş ve bilgilerine ihtiyaçduyulan kişiler ile özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzeyyöneticileri de Kurul toplantılarına çağrılabilir. Kurul üç aydabir olağan, Başkanın talebi üzerine de her zaman olağanüstü toplanır.Başbakanın katılamadığı toplantılara Başbakanın uygun göreceği bir bakanbaşkanlık yapar. Alınan kararlar Başbakanın onayına sunulur. MİT Müsteşarı Kurulun doğal üyesidir. Kurulun sekretarya hizmetleri MİT Müsteşarlığıtarafından yürütülür. Kurul kararları bağlayıcıdır."

madde 3- 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesininbirinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasınınaltıncı cümlesinde yer alan "Buişlemler," ibaresinden sonra gelmek üzere "MİT tarafından kurulanmerkez veya" ibaresi eklenmiş ve son cümlesinde yer alan"merkez" ibaresi "merkezler" olarak değiştirilmiş, altıncıfıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve onuncufıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Milli İstihbarat Teşkilatı görevlerini yerine getirirkenaşağıdaki yetkileri kullanır:

a. Milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hallerde yerli veyabancı her türlü kurum ve kuruluş ile tüm örgüt veya oluşumlarile kişilerle doğrudan ilişki kurabilir, uygun koordinasyon yöntemleriniuygulayabilir.

b. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşları, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzelkişiler ve tüzelkişiliğibulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir, bunlara aitarşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısındanyararlanabilir ve bunlarla irtibat kurabilir. Bu kapsamda taleptebulunulanlar, kendi mevzuatlarmdaki hükümleri gerekçe göstermek suretiyletalebin yerine getirilmesinden kaçmamazlar.

c. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört,Beş, Altı ve Yedinci bölümlerinde yer alan suçlara ilişkin soruşturmave kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilir, bunlardan örnek alabilir.

d. Görevlerini yerine getirirken gizli çalışma usul, prensip vetekniklerini kullanabilir.

e. İstihbari faaliyetler içingörevlendirilenlerin kimliklerim değiştirebilir, kimliğin gizlenmesi için hertürlü önlemi alabilir, tüzel kişilikler kurabilir. Kimliğin oluşturulması veyatüzel kişiliğin kurulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve dokümanlar ile araç ve gereçlerhazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir.

f. Yabancıların ülkeye giriş ve çıkış ile vize, ikamet, çalışma izni vesınır dışı edilmesi gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilir.

g. Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma,terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileritoplayabilir.

h. Yabancı unsurların ülkenin ve vatandaşların iletişim güvenliğinitehdit eden faaliyetlerinin engellenmesine yönelikçalışmalar yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilir.

i. MİT'te görev alan veya alacak kişilerin güvenilirliklerini veuygunluklarını belirlemek için yalan makinası uygulaması dahil test teknik veyöntemlerini kullanabilir.

j. MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infazkurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiylegörüşebilir, görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliğitehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilir."

"Yetkili ve görevli mahkeme, 26 ncı maddeye göre Hakimler veSavcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesidir."

"Önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıylayukarıdaki hükümlere ve diğer kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın;MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılartarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarlagerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, MİT'te görev almış olanlarınveya görev almak üzere başvuranların iletişimitespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kaydaalınabilir.

Bu Kanundaki görevlerin ifası ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin usulve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

madde 4- 2937 sayılıKanunun mülga 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yenidendüzenlenmiştir. "Madalya

MADDE 16- Yurt içinde veya yurt dışında olağanüstü gayret vefedakarlıkla yaptığı çalışmalar sonucunda; ülkenin ve milletin bölünmezbütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde, millimenfaatlere katkıda ve hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİTpersoneline madalya verilebilir.

Birinci fıkra uyarınca verilecek madalyaların ebat, biçim veözellikleri, kimlere ve nasıl verileceği ile bunların muhafazasınave taşınmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

madde 5- 2937 sayılı Kanunun 19 uncu maddesineaşağıdaki fıkra eklenmiştir. "MİT'e kamu kurum ve kuruluşlarından naklenatananlardan, deneme süresinde veya adaylık süresinde başarısız olanların eski kurumlarına naklen atamaları yapılır."

madde 6- 2937 sayılı Kanunun 25 inci maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 25- MİT mensupları ile emeklileri, demirbaş silahları vezati silahlarını MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmekve MİT Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek kaydıyla, meskun mahallerdahil her yerde taşıyabilirler. Bu suretle düzenlenen belgeler taşıma izni belgesi yerine geçer."

madde 7- 2937 sayılı Kanunun 26 ncı maddesininbaşlığı "Soruşturma izni ve yargılama" olarakdeğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarınailişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumuöğrendiklerinde MİT ile temasa geçerler. Konunun MİT'ingörev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunun anlaşılması veya belgelendirilmesiüzerine adli yönden başkaca bir işlem yapılmaz ve herhangi bir koruma tedbiriuygulanmaz.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri vedayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler Cumhuriyet savcılarınca işlemekonulmaz.

Bu Kanun kapsamına giren suçlar ile MİT mensuplarının görev suçlarınailişkin yargılamaları yapmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluncabelirlenen Ankara ağır ceza mahkemesi yetkilidir. Ancak MİT Müsteşarıhakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince yapılır.

Aynı konuya ilişkin yeniden soruşturma yapılamaz.

MİT mensupları ile istihbarat hizmetlerineyardımları tevsik edilenler ve bunların eş, çocuk, ana, baba ve kardeşleri MİTMüsteşarının onayıyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununda yer alan koruma tedbirlerinden yararlandırılır.

MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken,görevin niteliği gereği veya görevin ifası sebebiyle diğer kişilere vermişoldukları zararlar idare tarafından tazmin edilir. Tazmin, zararın göreveilişkin bir husustan doğması ve ilgili personelin kasıt veya ağır kusurunun bulunmaması halinde rücu işlemine konu edilmez.

Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar,milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde DışişleriBakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkedetutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir"

madde 8- 2937 sayılı Kanunun 27 nci maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 27- Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden,çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bunları yok eden,tahrip eden veya geçici de olsa tahsis olundukları yerden başka yerde kullanankişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ilişkin bilgi ve belgeleri elegeçiren, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bulunduran,kaydeden, bir başkasına veren veya yayan kişiye üç yıldan yedi yıla kadar hapiscezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo,televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medyaaraçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişimaraçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veyaaçıklanması halinde süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik sağlayıcı, esersahibi, muhabir, yazar, sorumlu müdür, yayımcı ve basımcı ile yayanlar hakkındaüç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerin kullanılmasınaengel olan kişiye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu Kanun kapsamında talep edilen bilgi, belge ve verileri vermeyenkişilere iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir."

madde 9- 2937 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 28- Bu Kanunda MİT'e verilen görev ve yetkiler çerçevesindeyapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri yerinegetirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu doğmaz.

Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu düzenleyen farklı hükümlerbulunması halinde bu Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını ihmal veya suistimalsuretiyle önleyen kamu görevlileri hakkında 27 nci maddehükümleri ile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır."

madde 10- 2937 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 29- MÎT mensupları ile MİT'te görev yapmış olanlar, MİT'ingörev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamaz. Ancak, Devletinçıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MÎT mensuplarının tanıklığı MİTMüsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Başbakanın iznine bağlıdır."

madde 11- 2937 sayılı Kanunun 30 uncu maddesineaşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar, buKanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulanhallerde, kullanımında bulunan her türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazıdiğer kanunların bu konudaki düzenlemelerine bakılmaksızınMİT'e devredebilirler."

madde 12- 2937 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeeklenmiştir.

"EK MADDE 1- Teşkilat uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi,belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizler Türk Ceza Kanununun İkinci KitapDördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde yeralan suçlar hariç olmak üzere, adli soruşturma ve kovuşturmalarda istenemez.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre kimliklerideğiştirilenler, MİT'in görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu görevlisi olup olmadıklarınabakılmaksızın, görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Teşkilat uhdesindeki bilgi ve belgelerin gizlilik derecelerinin vesürelerinin tespit edilmesine, birim ve kısımlaraayrılmasına, kullamma veya paylaşıma açılmasına ve bunların akademik çalışmalarile her türlü yayın ve edebi eserde kullanılmasına Müsteşar tarafındanoluşturulacak bir Komisyonca karar verilir."

madde 13- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı SavunmaSanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 SayılıMilli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik YapılmasıHakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdakicümleler eklenmiştir.

"Ancak, doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatınca tedarik edilmesiuygun görülen istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak, MİTMüsteşarının teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Milliİstihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara aktarılır. Aktarılan bututarlar, Milli İstihbarat Teşkilatının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göreharcanır."

madde 14- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

madde 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuruluyürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET