gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkileri ile Başkanlık tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerleştirmeler ve bu sınavlarda görev alanların yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslarını belirleyen Tasarı aşağıdadır.

28 Aralık 2010 Salı 15:27
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Kuruluyor

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkileri ile Başkanlık tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerleştirmeler ve bu sınavlarda görev alanların yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
 
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Aday: Başkanlıkça yapılan sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirmelere hak kazanmak amacıyla başvuran kişiyi,
b) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,
c) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ç) Değerlendirme: Ölçme sonucu ortaya çıkan verilerin uygun yöntemlerle çözümlemeye tâbi tutularak, adayların elde edilen sonuçlara göre sıralanmasını,
d) Eşdeğer sınav: Başkanlık tarafından aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan, ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar verdiği Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen birden fazla sınavı,
e) Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin uyulması gereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluşan basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini,
f) Ölçme: Belirlenmiş usûl ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek seviyelerinin, sorulara verdikleri cevapların puanlanması suretiyle tespit edilmesi işlemlerini,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ğ) Sınav: Belirlenen usûl ve esaslara göre adaylara yazılı veya sözlü olarak soru sorma ve verilen cevaplar ile yaptırılan uygulamaları kayıt altına alma işlemlerini,
h) Sınav koordinatörlüğü: ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için devlet üniversiteleri ile ihtiyaç duyulması hâlinde kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan koordinatörlükleri,
ı) Yerleştirme: Değerlendirme sonucunda oluşan puanlar, tercihler, önceden belirlenen kontenjan ve şartlar dikkate alınarak adayların yükseköğretim kurumlarına veya ilgili kurum ve kuruluşlara yerleştirilme işlemlerini,
i) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunu,
            ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler ile Teşkilat Yapısı
 
Kuruluş, görev ve yetkiler
MADDE 3- (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine, idarî ve malî özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluştur.
(2) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak.
b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapmak.
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak.
ç) Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek.
d) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
e) Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek.
f) Sınav yapılacak merkezleri oluşturmak, sınav hizmetlerini yapacak kişileri belirlemek ve gerekli görevlendirmeleri yapmak.
g) Sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, araştırma ve diğer hizmet bedellerini belirlemek.
ğ) Gerekli hâllerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların işlemlerini geçersiz saymak.
h) Faaliyet alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak.
ı) Sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kuruluşlara basılı veya elektronik ortamda iletmek.
i) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idarî düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak.
(3) Başkanlık, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Başkanlığın yürüttüğü iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde, Başkanlık çalışanları ve görevlendirilen diğer uygulayıcı birimlere sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından talimat verilemez.
(4) Başkanlık, sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu aşamalarda, soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik ve işgücü hizmetleri satın alabilir. Bu mal ve hizmetlerin temininde, Başkanlık tarafından gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden alınan mal ve hizmetlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Söz konusu mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usûl ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
 
Başkan ve Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu     
MADDE 4- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlık hizmetlerini, mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
            (2) Başkan, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, Yükseköğretim Kurulunun önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanır. Süresi dolan Başkan, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. Başkan ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan Başkan Yardımcılarının yaş haddi, öğretim üyelerinde olduğu gibidir. Görev süresi biten Başkan, yeni Başkan atanıncaya kadar görevine devam eder.
 
 
            (3) Başkan, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. Başkanlık görevi süresince, Başkanın kadrosuyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Başkan, başka bir işleme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner.
            (4) Görev süresi dolmadan Başkanın görevine son verilemez. Ancak, atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceğinin Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmî sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde, Başkan görev süresi dolmadan atandığı usûle göre görevden alınabilir.
            (5) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere iki Başkan Yardımcısı atar. Üçüncü fıkra hükmü devlet üniversitelerinde görevli Başkan Yardımcısı hakkında da uygulanır.
            (6) 657 sayılı Kanuna tâbi olanlar arasından atanan Başkan Yardımcılarında, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olma ve en az on yıllık memuriyetinin bulunması şartları aranır. Bunlar, Başkan Yardımcılığı süresince kurumlarından aylıksız izinli sayılır; Başkan Yardımcılığı süresince bunların memuriyetle ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfileri başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılanlar, bir ay içinde önceki kurumlarında mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Bunların Başkan Yardımcılığında geçen süreleri makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve bunlar emeklilik yönünden bakanlık genel müdür yardımcısı için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatından aynı usûl ve esaslara göre yararlandırılır.
            (7) Başkan sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, görev ve yetkilerinden bir bölümünü Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
            (8) Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan Yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulunun, Başkan ve Başkan Yardımcıları dışındaki üyeleri;
            a) Milli Eğitim Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden,
            b) Yükseköğretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir temsilciden,
c) Devlet Personel Başkanlığından en az başkan yardımcısı düzeyinde bir temsilciden,
            ç) Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen bir temsilciden,
oluşur.
(9) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyelerin aslî görevleri devam eder.
(10) Sekizinci fıkraya göre görevlendirilen temsilcilerin kurumlarındaki görevlerinden ayrılmaları hâlinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erer. Bunların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafından yeni temsilciler görevlendirilir.
            (11) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
            a) Sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli görevlileri belirlemek ve komisyonları oluşturmak.
            b) Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak.
            c) Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü sınavları aksatmayacak biçimde diğer kurumlardan gelen talepleri karşılamak üzere, Başkanlığın yıllık iş programını oluşturmak.
            ç) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kişi, kurum ve kuruluş itibarıyla tespit etmek.
            d) Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermek.
e) Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek.
f) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar almak.
            g) Başkanlığın görev alanına giren diğer konular arasından Başkan tarafından gündeme alınanları görüşüp karara bağlamak.
            (12) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ve Başkanın oluşturduğu gündemle en az beş üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması hâlinde, Başkanın oyu yönünde karar alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.
 
            Başkanlık teşkilatı
            MADDE 5- (1) Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden oluşur. Temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.
            (2) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:
            a) Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı.
            b) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı.
c) Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı.
            ç) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı.
            d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
            e) Hukuk Müşavirliği.
            f) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
            (3) Başkanlıkta doğrudan Başkana bağlı veya daire başkanlıkları altında, daimi ve geçici çalışma grupları oluşturulabilir.
            (4) Başkanlık hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:
            a) Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak; soru havuzu oluşturmak;soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak ve yeni sınav veya soru türleri üzerine araştırmalar yapmak; yeni yöntem ve teknolojiler konusunda sınav süreçlerinde görev alanlara gerekli hizmet içi eğitim vermek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
            b) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı: Ön lisans, lisans, ve lisansüstü öğretim ile ilgili sınavlar ile akademik personelin seçimine ilişkin sınav hizmetlerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yürütmek; kamu kurum ve kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri meslekî sınav hizmetlerinin yapılması, sınava ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
            c) Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı: Akademik unvanların alınmasında ve yükselmelerde, kamu personelinin atanmasında mevzuatta öngörülen sınavlar başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda ve dillerde yabancı dil bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, bu sınavlara ilişkin diğer hizmetlerin yapılması, sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
            ç) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı: Başkanlığın yazılım ve donanım altyapısı ile ilgili tüm işleri, bilgi güvenliğini en üst düzeydetutarak yürütmek ve koordine etmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
 
            d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
      e) Hukuk Müşavirliği: Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek; Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak; adlî ve idarî davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği davaları takip ve koordine etmek; Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukukî çalışmalar yapmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
f) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin, emeklilik ve sağlıkla ilgili işleri yapmak; Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak; Başkanlığın tamamına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek; Başkanlık kütüphane ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
           
            Personel rejimi ve malî hükümler
            MADDE 6- (1) Başkan ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan Başkan Yardımcıları dışındaki Başkanlık personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir ve Başkan tarafından atanır.
(2) Başkana, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları, başkan yardımcılarına, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal yardımları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Başkan ve başkan yardımcıları tam zamanlı görev yapar ve görevleri süresince başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli veya ücretsiz iş göremez.
(3) Yönetim Kurulu üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere, her bir toplantı için (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
            (4) Başkanlıkta, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, ÖSYM Uzmanı ve ÖSYM Uzman Yardımcısı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilcilik veya büroları yönetmekle görevlendirilen şube müdürü kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacak personele, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde unvanları itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Başkanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
            (5) Başkanlıkta ÖSYM Uzmanı ve ÖSYM Uzman Yardımcısı istihdam edilir. ÖSYM Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
            a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile Başkanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte veya bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
            b) Uzman yardımcılığına giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.
            c) Meslek ve yabancı dil konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
            (6) ÖSYM Uzman Yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak, her yıl olumlu sicil almak, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyindeveya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir seviyede bildiğini belgelemek ve ÖSYM’nin faaliyet alanına giren konularda hazırladıkları özgün bir tezi jüri önünde başarı ile savunmak kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere, tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için, bir yılı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, ÖSYM Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar, ÖSYM Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanırlar. ÖSYM Uzmanı ve ÖSYM Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile çalışma usûl ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
            (7) Başkanlıkta daire başkanı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunda öngörülen şartların yanı sıra, ÖSYM Uzmanlığına atanmak için öngörülen eğitim ve yabancı dil şartlarının da taşınması gerekir.
            (8) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilenler ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda çalışanlardan Başkanlıkta görevlendirilenlere, aslî görevlerine ait aylık ve her türlü diğer ödemeler ile malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bu şekilde görevlendirilenlere, (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda her ay ilave ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı ile usûl ve esasları Başbakan onayı ile belirlenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı beşi geçemez.
            (9) Başkanlıkta 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usûl ve esasları ile personeleilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli ÖSYM Uzmanına ödenen bir aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacak uzman sayısı, ÖSYM Uzmanı ve ÖSYM Uzman Yardımcısı kadro sayısının üçte birini aşamaz. Bunların, ÖSYM Uzmanları için aranan eğitim ve yabancı dil şartlarını taşıması şarttır; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir.
            (10) Bu Kanunun yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri ile hizmet satın alınması durumunda yüklenici özel hukuk tüzel kişilerinin ilgili personeli, göreve getirilmeden önce imzalayacakları bir gizlilik sözleşmesi ile görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, Başkanlıkla ve Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, ticarî sırları ve bunlara ait belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
            (11) Başkanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin avukatlara dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
(12) Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
(13) Başkanlıkça; soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca oluşturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele sınav ücreti ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usûl ve esasları; sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, görev ve yetkileri, sınavın yerinin özelliği ve çalışma süresi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu fıkrada yer alan hükümler, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezî sınavlar, yükseköğretim kurumlarının açıköğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır. Başkan ve Başkan Yardımcıları, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılanlar ile sekizinci fıkraya göre görevlendirilenlere sınav ücreti ödenmez.
(14) Başkan, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilenler, Başkanlıktaki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez. Bunların eşleri, çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez.
(15) ÖSYM’nin gelirleri şunlardır:
            a) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri karşılığında alınacak ücretler.
            b) Yayın ve telif haklarından alınan ücretler.
            c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.
            ç) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.
            d) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Diğer gelirler.
           
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Hükümler
 
            Temel ilkeler
            MADDE 7- (1) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılır.
            (2) Sınavlar, adayların bilgi ve yetenek düzeylerine göre sıralanmasını sağlamak amacıyla, sıralama sınavları veya adayları belirlenen asgarî yetenek ve yeterlilikleri taşıyıp taşımadıklarına göre gruplandıran seviye tespit sınavları biçiminde yapılabilir.
 
            (3) Sınavlar; basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdiği cevaplara göre de değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda da yapılabilir. İhtiyaç ve imkânlara göre hangi sınav türünün uygulanacağına Yönetim Kurulu karar verir.
            (4) Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler asgarî on yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâğıtları ise iki yıl sonra imha edilebilir.
            (5) Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
            (6) Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
            (7) Yükseköğretim ile ilgili sınavlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yapılır.
            (8) Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanması hususlarına ve sınav türlerine ilişkin usûl ve esaslar ile sınavlarda görev alacakların uyması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenir.
            (9) Özel kurumların taleplerine yönelik sınavlar, Yönetim Kurulunun yapacağı düzenlemeler ile gerçekleştirilir.
 
            Sınav merkezleri, görevliler, sonuçlara itiraz
            MADDE 8- (1) Sınav hizmetleri; merkez teşkilatı ile sınav koordinatörlükleri vasıtasıyla yerine getirilir. Sınav koordinatörlüklerinin çalışma usûl ve esasları, bu birimlerde görev yapmak üzere personel görevlendirilmesi, görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler ve bu personelin görevleri, birimlerin teknik altyapılarının oluşturulması, carî ve diğer giderlerinin ödenmesi ile yurtdışında yapılan sınavlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
            (2) Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel ilk ve orta öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının sınav yapmaya uygun mekânları, gerektiğinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde temizlik, ısıtma ve aydınlatma giderleri de dâhil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilir.
            (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ihtiyaç duyulması hâlinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde görevlendirilebilir.
            (4) Adayların sınav sonuçlarına itirazları, ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan Başkanlığa yapılır. İtirazlarla ilgili işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Başkanlık kayıtları esas alınır.
 
            Sınav güvenliği
            MADDE 9- (1) Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilmiş olan kişilerin kimlikleri gizli tutulur. Başkanlık, gizliliğin sağlanması için gerekli bütün tedbirleri alır ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapar.
            (2) Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına istinaden açıklanabilir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri saklıdır.
            (3) Soruların hazırlanması da dâhil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdür.
            (4) Sınavlarda güvenliğin sağlanması amacıyla, sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav esnasında sinyal karıştırıcı kullanılabilir.
            (5) Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan diğer kişilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir; bu görevliler, adayların yanında bulunan ve kuşku uyandıran her türlü, eşya, belge, araç veya cihazları, incelenmek ve sınavdan sonra geri verilmek üzere muhafaza altına alabilir. Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür.
 
            Ceza hükümleri
            MADDE 10-(1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.
(8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir.
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
            Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler.
            MADDE 11- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunda yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibareleri “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” olarak değiştirilmiş ve anılan Kanunun;
a) 6 ncı maddesinde yer alan “, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi ile 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
b) 10 uncu maddesinin başlığı “Kaynak aktarımı” şeklinde değiştirilmiş ve anılan maddede yer alan “Kuruluş, işleyiş ve görevleri:” ibaresi ile anılan ibareyi takip eden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar yürürlükten kaldırılmış,
            c) 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (3) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 7/10/1983 tarihli 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
      (3) 657 sayılı Kanuna;
      a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ÖSYM Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ÖSYM Uzmanlığına,” ibaresi,
      b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” fıkrasının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (h) alt bendine “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ÖSYM Uzmanları,” ibaresi,
      c) Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ÖSYM Uzmanları,” ibaresi,
eklenmiştir.
      (4) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” bölümü olarak eklenmiştir. Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yükseköğretim Kuruluna ait bölümüne eklenmiştir.  
      (5) 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurulu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş, anılan Kanunun eki (2) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünde yer alan “2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve anılan cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne “38- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” sırası eklenmiştir.
      (6) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.
            (7) Mevzuatta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yapılan atıflar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılmış sayılır.
 
            Geçiş hükümleri
            GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kullanımında bulunan taşınırlar ile her türlü hak, borç ve yükümlülükler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilir. Tapuda Yükseköğretim Kurulu adına kayıtlı olup Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince fiilen kullanılan taşınmazlar tapuda Başkanlık adına resen tescil edilir. Hazineye ait olup Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine tahsis edilen taşınmazlar ise Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır.
            (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadrolarında bulunan; Genel Sekreter, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü, Planlama ve Mali İşler Müdürü, Sınav Hizmetleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri sona ermiş ve kadroları iptal edilmiştir. Bunlar herhangi bir işlem veya tebligata gerek kalmaksızın ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Bu şekilde atanmış sayılanların atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklar toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklar toplamının net tutarından az olması hâlinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadroda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı unvan değişikliği yapanlar ile başka kurum ve kuruluşlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.
            (3) Bu Kanunun yayımı tarihinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine ait kadrolardan ikinci fıkraya göre iptal edilenler dışındaki diğer kadrolarda görev yapan personel, kadroları ile birlikte; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel de pozisyonları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna devredilmiştir. Bunların pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın Yükseköğretim Kurulu adına vize edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre Yükseköğretim Kuruluna devredilen kadro ve pozisyonlardan herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulan hizmetlerde görevlendirilebilir.
            (4) Bir defaya mahsus olmak üzere; mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanlarından, 40 yaşından gün almamış olmak ve ÖSYM uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil şartını taşımak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkan tarafından ÖSYM Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı yirmiyi geçemez.
            (5) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda unvan, dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
            (6) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler en geç bir yıl içinde yapılır. Bu süre içerisinde yapılacak olan sınavlar hakkında mevcut mevzuat hükümleri uygulanır. Kurumun hizmet birimleri, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıncaya kadar mevcut görevlerini yürütmeye devam eder.
 
            Yürürlük      
            MADDE 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
            Yürütme
            MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI CETVEL
 
ÖSYM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞME ÜCRET CETVELİ (BRÜT TL)
 
GÖREV UNVANI
EN AZ
EN ÇOK
Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri
1.747
2.438
Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
1.734
2.387
ÖSYM Uzmanı
 
 
            Kadro Derecesi 1
1.734
2.387
            Kadro Derecesi 2
1.703
2.328
            Kadro Derecesi 3
1.686
2.310
            Kadro Derecesi 4
1.668
2.294
            Kadro Derecesi 5
1.650
2.276
            Kadro Derecesi 6
1.632
2.258
            Kadro Derecesi 7
1.614
2.240
Temsilcilik veya Büroları Yönetmekle Görevlendirilen Şube Müdürü
1.614
2.240
ÖSYM Uzman Yardımcısı
796
1.801
 
 
(1) SAYILI LİSTE
            KURUMU     :ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI : MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
 
 
SINIFI
 
 
UNVANI
 
 
DERECESİ
SERBEST KADRO ADEDİ
GİH
Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanı
1
1
GİH
Sınav Hizmetleri Daire Başkanı
1
1
GİH
Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı
1
1
GİH
Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanı
1
1
GİH
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
1
1
GİH
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
1
1
GİH
I. Hukuk Müşaviri
1
1
GİH
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
1
1
GİH
Hukuk Müşaviri
1
2
GİH
Hukuk Müşaviri
4
3
GİH
ÖSYM Uzmanı
1
15
GİH
ÖSYM Uzmanı
2
15
GİH
ÖSYM Uzmanı
3
15
GİH
ÖSYM Uzmanı
4
15
GİH
ÖSYM Uzmanı
5
20
GİH
ÖSYM Uzman Yardımcısı
4
20
GİH
ÖSYM Uzman Yardımcısı
5
20
GİH
ÖSYM Uzman Yardımcısı
6
20
GİH
ÖSYM Uzman Yardımcısı
7
20
GİH
ÖSYM Uzman Yardımcısı
8
20
GİH
Özel Kalem Müdürü
1
1
GİH
Şube Müdürü
1
5
GİH
Şube Müdürü
2
3
GİH
Şube Müdürü
3
3
GİH
Şef
3
3
GİH
Şef
4
3
GİH
Bilgisayar İşletmeni
3
6
GİH
Bilgisayar İşletmeni
4
5
GİH
Memur
4
2
GİH
Memur
5
2
GİH
Memur
6
2
GİH
Memur
7
2
GİH
Memur
8
2
GİH
Memur
9
2
GİH
Sekreter
5
1
GİH
Sekreter
6
1
GİH
Sekreter
7
1
GİH
Malî Hizmetler Uzmanı
6
1
GİH
Malî Hizmetler Uzmanı
7
1
GİH
İç denetçi
2
1
TH
Mühendis
1
2
TH
Tekniker
3
1
TH
Tekniker
5
1
TH
Tekniker
7
1
TH
Teknisyen
3
1
TH
Teknisyen
4
1
SH
Tabip
1
1
SH
Diş Tabibi
1
1
SH
Hemşire
4
1
AH
Avukat
1
2
AH
Avukat
3
2
AH
Avukat
4
2
AH
Avukat
6
2
AH
Avukat
7
2
TOPLAM
 
 
260
 
 
(2) SAYILI LİSTE
 
            KURUMU     : YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI : MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
 
 
SINIFI
 
 
UNVANI
 
 
DERECESİ
SERBEST KADRO ADEDİ
GİH
Araştırmacı
1
20
GİH
Araştırmacı
2
5
GİH
Araştırmacı
3
3
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
28
           

GENEL GEREKÇE
 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kurulduğu 1981 yılından itibaren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ile idare edilen bir kurumdur. Başlangıçta sadece ortaöğretimden yükseköğretime geçişte öğrenci seçmek üzere tasarlanan Merkez, sonraki yıllarda kamu kurumları başta olmak üzere, birçok kurumun yönetmelikleri gereği personel ve öğrenci ihtiyacını karşılamak üzere seçme ve yerleştirme sorumluluğunu üstlenmiştir.
 
Her yıl 40 civarında sınavı gerçekleştiren ve en az 5.000.000 öğrencinin sınava alındığı, 153 sınav merkezinde 120.000’in üzerinde sınav salonunda çalışmalarını yürüten ÖSYM, ülkemiz sınırlarını da aşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve Kırgızistan’da da sınavlar gerçekleştirmeye başlamıştır.
 
Bununla birlikte, böyle yoğun bir çalışma potansiyeli bulunan ÖSYM’nin, teşkilatını ve sorumluluklarını düzenleyen müstakil bir kanunu bulunmamakta, teşkilat yapısı Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulmakta ve ÖSYM yürütme kurulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumun taşra teşkilatı bulunmadığından, sınav ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik bütün görevlendirmeler ya Merkezden yapılmakta ya da üniversitelerin sağladığı olanaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Sınav evrakı, çoğunlukla üniversiteler tarafından belirlenen yerlerde saklanmakta olup, ÖSYM’nin kendi bünyesi dışında sağlanan olanaklar nedeniyle sınav ve yerleştirmelere yönelik faaliyetlerde hedeflenen seviyede kontrol mekanizması oluşturulamamaktadır.
 
ÖSYM’nin kuruluş döneminde tanımlanan sınav sistemi, aradan otuz yıl geçmiş olmasına rağmen kullanılmaya devam edilmektedir. Günümüzde ortaya çıkan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıklara rağmen, ÖSYM’nin tüm sınav organizasyonu, söz konusu teknolojik imkânlar kullanılmaksızın, merkezî olarak yapılmakta, bu durum da özellikle sınav güvenliğini ciddî biçimde tehlikeye düşürmektedir. Çok sayıda adayın girdiği sınavda ortaya çıkan yerel sorunlar nedeniyle tüm sınav iptal edilerek, çok ciddî maddî ve manevî kayıplar yaşanmaktadır.  
 
Diğer taraftan, ÖSYM’nin kendi bütçesi ve döner sermayesi ve tanımlı bir personel rejimi bulunmadığından, personel ihtiyacının bir kısmı ihale yolu ile geçici görevlilerden karşılanmaktadır. Kurum içinde dinamik ve günün teknolojik olanaklarını kullanabilecek yetenek ve beceriler ile donatılmış personel ihtiyacını giderecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Ayrıca, sınavların ve yerleştirmelerin adil biçimde gerçekleştirilebilmesi, sınav ve yerleştirmelerde kullanılan sorular ve verilere hukuka aykırı bir şekilde erişimin önlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanabilmesi için caydırıcı cezaî yaptırımların düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Belirtilen nedenlerle, gelişmiş teknolojilerin kullanılarak elektronik ortamda da sınavların gerçekleştirilebilmesi, ölçme ve değerlendirme işlemlerinin eşdeğer nitelikte sınavlar ile yapılabilmesi, aynı bilgi düzeyini ölçebilecek farklı zamanlarda sınavlar yapılabilmesi için gerekli esnekliğin sağlanması, sınav merkezlerinde sınav güvenliğini sağlayıcı önlemlerin kolaylıkla uygulanabilmesi, ülke içinde ihtiyaç duyulacak yerlerde büro veya temsilciliklerin açılabilmesi ile sınavın tüm bölgelerde aynı etkinlikte gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kurumun teşkilatı, görevleri, organizasyonu ve personel yapısı ile caydırıcı ceza hükümlerini de düzenleyen bir kanun tasarısı hazırlanması gerekli görülmüştür.
 
 

MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1- Madde ile Kanunun amacı belirlenmiştir.
 
MADDE 2- Madde ile Kanunda geçen bazı kavramlar tanımlanmıştır.
 
MADDE 3- Madde ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Başkanlık)’nın yapısı düzenlenmiştir. Buna göre Başkanlık, kamu tüzel kişiliğine, idarî ve malî özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olarak teşkilatlandırılmıştır.
Maddede ayrıca Başkanlığın görev ve yetkileri, sayma suretiyle tespit edilmiştir.
Başkanlığın, bu Kanunla ve diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri ifa ederken ve yetkileri kullanırken, bağımsız olacağı belirtilmiş; sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından talimat verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Böylece Başkanlığın herhangi bir şekilde etki altında kalmadan, görevini bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmiştir.
Başkanlık, ülke genelinde ve yurt dışında sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yürütmekte olup, bu görevlerini belli bir takvime uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır. Takvime bağlanan işlemlerin aksatılmadan ve zamanında ifa edilmesi büyük önem taşımaktadır. Başkanlığın, büyük ölçekli bu hizmetlerin tamamını sadece kendi personeli ile yerine getirmesi her zaman mümkün olamadığından, bu kapsamdaki birçok hizmetin ihale yoluyla yerine getirilmesi gerekmektedir.
Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihale işlemleri uzun bir süreç gerektirdiğinden, takvime bağlanan sınavların zamanında yapılma zorunluluğu bulunmasından dolayı, sınav ve yerleştirmelere yönelik olarak ihtiyaç duyduğu aşamalarda, soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik ve işgücü alımının, üçüncü kişilerden temini işlemlerinin, 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaksızın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, bu kapsamdaki alımlara ilişkin usûl ve esasların ise Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
 
MADDE 4- Madde ile Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma usûl ve esasları, göreve başlama ve görevden ayrılmaları, atanma şartları, yetki devri, kurumları ile ilişkileri, Yönetim Kurulunun karar usûlü düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcıları, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi, Devlet Personel Başkanlığı temsilcisi, Yükseköğretim Kurulunca devlet üniversitelerinden seçilen öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşacaktır.
           
            MADDE 5- Madde ile Başkanlığın, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden oluşacağı belirtilmiş; temsilciliklerin açılacağı yer ve sayılarının, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karara bağlanacağı öngörülmüştür. Maddede ayrıca Başkanlığın hizmet birimlerinin görev ve yetkileri düzenlenmiştir.
 
            MADDE 6- Madde ile Başkanlıkta çalışacak personelin tabi olacağı personel rejimi, atanma usûlü ile bunlara ödenecek ücret ve bazı ödemeler ile Başkanlığın gelirleri düzenlenmiştir.
            Başkan ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan Başkan Yardımcıları yükseköğretim mevzuatına, bunların dışında kalanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olacak ve Başkan tarafından atanacaktır.
 
 
 
Başkana, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları, başkan yardımcılarına, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal yardımları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılacaktır. Başkan ve başkan yardımcılarından beklenen faydanın temin edilebilmesi amacıyla tam zamanlı görev yapacakları ve görevleri süresince başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli veya ücretsiz iş göremeyecekleri özellikle belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere, her bir toplantı için huzur hakkı ödeneceği düzenlenmiştir.
            Başkanlıkta, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, ÖSYM Uzmanı ve ÖSYM Uzman Yardımcısı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilcilik veya büroları yönetmekle görevlendirilen şube müdürü kadrolarına atananların, kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalıştırılabilmeleri öngörülmüş ve söz konusu personelin sözleşme taban ve tavan ücretleri belirlenmiştir.
            Ayrıca ÖSYM tarafından sunulan hizmet kalitesinin artırılması, Başkanlığın hizmetlerinden faydalananların Kuruma karşı olan güven ve memnuniyetlerinin artırılması, hizmetlerin hatasız yürütülmesi gibi amaçlar ile personelde uzmanlaşma hedeflenerek Başkanlıkta ÖSYM Uzmanı ve Uzman Yardımcısı çalıştırılması öngörülmüştür.  
            Hizmet kalitesinin artırılması, liyakat esas alınarak kurum içi yükselmeyi, çalışanların verimliliğinin sağlanması için, Başkanlıkta daire başkanı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunda öngörülen şartların yanı sıra, ÖSYM Uzmanlığına atanmak için öngörülen eğitim ve yabancı dil şartlarının da taşınması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.
            Uzmanlıklarından ve deneyimlerinden faydalanılmak üzere diğer kurumlardan Başkanlıkta görevlendirilenlere, kurumlarından almakta oldukları aylık veya ücretlerin yanı sıra ek ödeme yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Ek ödemenin azamî miktarı madde metninde düzenlenmiş ancak ödemenin tutarı ile usûl ve esaslarının Başbakan onayı ile belirleneceği öngörülmüştür. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı beşi geçemeyecektir.
            Madde ile ayrıca sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdamı ve bunlara ilişkin hak ve yükümlülükler düzenlenmiştir.
            Başkanlıkça yürütülen sınav ve hizmetlerin hassasiyeti, güvenliği ve gizliliği büyük önem taşıdığından, bu Kanunun yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri ile hizmet satın alınması durumunda yüklenici özel hukuk tüzel kişilerinin ilgili personeli ile “gizlilik sözleşmesi” imzalanacaktır.
            Yasal düzenlemelerdeki konu ile ilgili eksikliklerin ve boşluğun giderilerek malî ve idarî disiplinin sağlanması, işlemlerin sağlıklı, gerekli nitelik ve nicelikte yürütülebilmesi için; sınav hizmetlerinde görev alanlara ödenecek ücretlerin, sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, görev ve yetkileri, sınavın yapılacağı yerin özelliği ve çalışma süresi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilmesi öngörülmüştür.
 
            MADDE 7- Madde ile sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde uyulacak temel ilkeler belirlenmiştir.
            Sınav güvenliğini, adaylar arasında adaleti ve fırsat eşitliğini, verilen hizmetlere duyulan güveni, hizmete alınmada ve görevde yükselmelerde liyakati ve kurumun saygınlığını temin için, hizmetlerin tam bir gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmiştir.
            Yapılacak sınavların çeşitleri ve nitelikleri, sınav bilgi ve belgelerinin saklanma ve imha işlemleri, ilgililere duyurular ve tebligat, soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, kağıt ortamında veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanması, sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi, özel kurumların taleplerine yönelik sınavlara ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
            Maddede yükseköğretim ile ilgili sınavların YÖK tarafından belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yapılacağı açıkça vurgulanmıştır.
            MADDE 8- Madde ile sınav merkezleri, görevliler ve sonuçlara itiraz konuları düzenlenmiştir.
            Sınav hizmetleri; merkez teşkilatı ve sınav koordinatörlükleri vasıtasıyla yerine getirilecektir.
            Başkanlık ile sınav koordinatörlükleri arasında yasal bağ kurulması önem arz etmektedir. Başkanlık, taşrada yürütülen sınav faaliyetlerini koordinatörlükler vasıtasıyla ifa etmektedir. Koordinatörlükler ise devlet üniversiteleri bünyesinde bulunmaktadır. Üniversiteler ile Başkanlık arasında teşkilat yönünden yasal bir bağlantı bulunmamakta olup, üniversiteler ile Başkanlık ayrı ayrı tüzel kişiliklere sahip bulunmaktadır. Koordinatörlüklerin sınavlara ilişkin mahalli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, mahallinde gerçekleştirilen giderlerin yerinde ödemesinin yapılabilmesi, bunlar adına avans veya kredi açılabilmesi, taşınır teslim edilebilmesi, sınavlarla ilgili diğer hizmetlerin Başkanlık adına yürütülebilmesi bu yasal bağın oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Hedeflenen bu amaç, maddede yer alan düzenleme ve ikincil mevzuat çalışması ile gerçekleştirilebilecektir.
            Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel ilk ve ortaöğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının sınav yapmaya uygun mekânları, gerektiğinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde temizlik, ısıtma ve aydınlatma giderleri de dâhil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilecektir.
            Başkanlığın kendi personeli ile sınavları yürütme imkânı bulunmadığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ihtiyaç duyulması hâlinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde ücret karşılığı görevlendirilecektir.
            Adayların sınav sonuçlarına itirazları, Başkanlıkça çıkarılan ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan Başkanlığa yapılacaktır. İtirazlarla ilgili işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Başkanlık kayıtları esas alınacaktır.
 
            MADDE 9- Madde ile sınavların güvenliğine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Başkanlığın sınavlara yönelik olarak yürüttüğü hizmetler çağın gereği olarak dijital ortamlarda yürütülmektedir. Bilgi ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler ise hızlı bir şekilde çeşitlenerek devam etmektedir. Bu nedenle sınav hizmetlerinde en üst seviyede güvenliğin sağlanması çok önem arz etmektedir.
            Sınavların güvenliğini temin için;
            - Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilmiş olan kişilerin kimlikleri gizli tutulacaktır,
            - Bu konuda Başkanlığa, gizliliğin sağlanması için gerekli bütün tedbirleri alma ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapma yetki ve görevi verilmiştir,
            - Sınav soru ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına istinaden açıklanabilecektir,
            - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara, soruların hazırlanması da dâhil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar titizlikle uymakla yükümlü tutulmuştur,
            - Sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav esnasında sinyal karıştırıcı kullanılabilecektir,
            - Görevli özel güvenlik görevlileri de dâhil olmak üzere güvenlik görevlileri ve diğer görevliler, herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan diğer bütün kişilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkili kılınmıştır. Bu görevliler, adayların yanında bulunan ve kuşku uyandıran her türlü, eşya, belge, araç veya cihazları incelenmek ve sınavdan sonra geri verilmek üzere muhafaza altına alabilir,
            - Sınavda görevli olanlardan sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır.
 
            MADDE 10- Madde ile ceza hükümlerine yer verilmiştir.
            Birinci fıkrada, sınav hizmetlerinde görev alanların, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ifa ettikleri görev bakımından kamu görevlisi sayılacağı öngörülmüştür.
            İkinci fıkrada, gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden, elinde bulunduran veya ifşa edenlere uygulanacak cezalar düzenlenmiştir.
Üçüncü fıkrada;
- Ses veya görüntü nakleden cihazları kullanmak suretiyle kopya çeken veya kopya çektirilmesine aracılık eden,
- Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
- Kopya çektirilmesine imkan sağlayan,
            kişilerin cezalandırılması öngörülmüştür.
            Dördüncü fıkrada; adaylara ait sınav sonuç verilerini bilerek gerçeğe aykırı bir şekilde değiştiren kişiler için ceza öngörülmüştür.
Beşinci fıkrada; sınavda kopya çektiği tespit edilen adayların sınavının, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edileceği belirtilmiş ve bu adayların, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramayacağı ve giremeyeceği öngörülmüştür. Ayrıca, bu idari yaptırımlar kapsamında, sınavı iptal edilen kişinin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum tarafından görevine derhal son verilecek ve kendisine sağlanan haklar geri alınacaktır. Bu fıkrada yer alan hükümlerin, sınavlarla ilgili gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden, elinde bulunduran veya ifşa eden; ses veya görüntü nakleden cihazları kullanmak suretiyle kopya çeken veya kopya çektirilmesine aracılık eden; başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan; kopya çektirilmesine imkân sağlayan; sınav sonuç verilerini bilerek gerçeğe aykırı bir şekilde değiştiren adaylar hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Altıncı fıkrada, maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek cezaların artırılacağı, bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ise güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiştir.
Yedinci fıkrada, gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği veya yasağın tamamen ortadan kaldırılabileceği hüküm altına alınmıştır.
            Sekizinci fıkrada, soruşturma izni vermeye yetkili merciler tespit edilmiştir.
 
            MADDE 11- Madde ile ÖSYM’nin yeniden yapılandırılması nedeniyle diğer mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler düzenlenmiştir. Ayrıca, herhangi bir mevzuat boşluğuna mahal verilmemesi amacıyla, mevzuatta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yapılan atıfların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.
 
            GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile Kanunun yürürlüğe giriş aşamasında uygulanacak geçiş hükümleri düzenlenmiştir.
            Birinci fıkra ileKanunun yürürlüğe girdiği tarihte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kullanımında bulunan taşınırlar ile her türlü hak, borç ve yükümlülüklerin Başkanlığa devri ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.
            İkinci fıkra ile Kanunla kurumda yapısal değişiklik öngörüldüğünden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadrolarında bulunan; Genel Sekreter, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü, Planlama ve Mali İşler Müdürü, Sınav Hizmetleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri sona erdirilmiş ve kadroları iptal edilmiştir. Bunlar herhangi bir işlem veya tebligata gerek kalmaksızın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı için yeni ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılacaktır. Personel için herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için, yeni kadroları için öngörülen malî haklar toplamı ile eski kadroları için öngörülen malî haklar toplamı arasındaki farkın, farklılık giderilinceye kadar, tazminat olarak ödeneceği öngörülmüştür.
            Üçüncü fıkra ile Kanunun yayımı tarihinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine ait kadrolardan ikinci fıkraya göre iptal edilenler dışındaki diğer kadrolarda görev yapan personelin, kadroları ve pozisyonları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna devredileceği öngörülmüştür. Ancak söz konusu personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulan hizmetlerde görevlendirilebilecektir.
            Dördüncü fıkra ile kuruluş aşamasında Başkanlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesini temin için, bir defaya mahsus olmak üzere; mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı ile göreve atananlar ile doktora diplomasına sahip öğretim elemanları arasından ÖSYM Uzmanı kadrolarına yirmi kişiyi geçmemek üzere atama yapılabilmesi öngörülmüştür.
 
            MADDE 12- Yürürlük maddesidir.
 
            MADDE 13- Yürütme maddesidir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET