gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ VE ENSTİTÜSÜ İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ AYRINTILARI

TBMM yasama dönemi sonuna doğru 12 Haziran 2014 günü Hükümet tarafından sağlık alanına ilişkin 46 maddelik bir Tasarı sunuldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kamu sağlık alanında ve personele yönelik değişiklikler öngörülüyor.

25 Haziran 2014 Çarşamba 09:18
SAĞLIK PERSONELİ VE ENSTİTÜSÜ İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ AYRINTILARI

Teklif ile; Sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu ile Başkanlıktan oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevleriyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi; 

1-Veteriner hekimlikte uzmanlık için yükseköğretim programı oluşturulması; 

2-Daha önce öğretim üyesi olarak çalışmış olup bakanlık veya milletvekilliğine seçilenlerin yükseköğretim kurumlarına atanmalarının düzenlenmesi; 

3-1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilenlerin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışında geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayılacak bölümünün Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami eğitim süresini aşmaması; 

4-Aday öğretmenler hakkında 657 sayılı Kanunun aday memurlukla ilgili hükümlerinin uygulanmaması; 

5-Aday öğretmenlik, dönüşüm programına alınan kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılması,

Öngörülmektedir.

 

Teklif Metni için tıklayınız.

 

Türk Tabipler Birliği Teklife eleştiri getirerek;

"Sağlık Bakanı’nın başında bulunduğu bir Enstitü Başkanlığı, yine Sağlık Bakanı’nın başında bulunduğu içinde tıp Fakülteleri ve sağlık bilimleri fakülteleri bulunan bir üniversite kurulmasına yönelik maddeler bulunuyor. Bu kuruluşların, Sağlık Bakanı ve atadığı kişiler aracılığı ile yönetilmesi, sermaye ile yakın işbirliği ve ortaklık yapısı içinde çalışması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı bütçesi dışında genel bütçeden ciddi bir kaynak transferinin ve ciddi bir kadro kullanımının amaçlandığı anlaşılıyor. Her iki kuruluşun bir bütün olarak üniversitelerin eğitim ve araştırma işlevleri ile TÜBİTAK’ın işlevlerini üstlenmesine yönelik bir tasarımın yapıldığı görülüyor.

46 Maddelik tasarının içindeki diğer maddelerde, üniversitelerarası kurulun lisansüstü eğitime ve doçentlik sınavlarına ilişkin yetkilerinin Yükseköğretim Kuruluna verilmesine, aile hekimlerine aile sağlığı merkezlerinde nöbet tutturulmasına, yoğun bakım yan dal uzmanlık süresinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlığı yönünden üç yıldan iki yıla indirilmesine yönelik maddelerin de içinde olduğu çok farklı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan düzenlemeler bulunuyor.

Söz konusu tasarının görüşmelerine 19 Haziran 2014 günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda başlandı. Komisyon bir alt komisyon kurulmasına karar verdi. Aynı gün saat 17.00’de yedi Milletvekilinden oluşan alt komisyon çalışmalara başladı. Alt Komisyon, Türk Tabipleri Birliği, Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı, Sendikalar, Vakıf Üniversiteleri temsilcileri bazı mesleki ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin görüşlerini dinledi. Yükseköğretim Kurulu’nun yükseköğretimi bütünüyle etkileyen bu tasarı ile ilgili olarak komisyon toplantısına katılıp görüşlerini dile getirmediği görüldü. Arkasından 20 Haziran 2014 günü saat 14.00’e kadar çalışmalara ara verdi.  Saat 14.00’te başlayan alt komisyon toplantısında madde görüşmelerine başlandı ve gece yarısı 01.30 civarında görüşmeler tamamladı.

Türk Tabipleri Birliği adına komisyon toplantılarına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Hukuk Bürosundan Av. Ziynet Özçelik katıldı. Tasarı’nın alt komisyon çalışmalarında CHP milletvekili Aytuğ Atıcı başta olmak üzere muhalefet partilerinden milletvekillerinin ciddi çabalarına rağmen özüne ilişkin esaslı bir değişiklik yapılmaksızın tasarı alt komisyonda kabul edildi. Tasarının üst komisyonda görüşmelerine 24 Haziran Salı günü başlanacağı belirtilmekle birlikte bu yasama döneminde görüşülmesinin tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizdir."

"Türkiye SağlıkEnstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkında TürkTabipleri Birliği Görüşleri

1)   Tasarının 1-19 uncu maddeleri arasındamerkezi İstanbul’da olacak olan TürkiyeSağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile bünyesinde altı adet Enstitününkuruluşu, görevleri ve işleyişi düzenlenmiştir. Diğer illerde de Sağlık Bakanı’nınteklifi, Bakanlar Kurulu kararı ile yeni Enstitüler kurulabileceğidüzenlenmiştir.

 

TÜSEBsağlık ve bilim teknolojileri alanında, kamu özel kişi ve kuruluşlarlaişbirliği yaparak ya da kendi kadroları aracılığı ile bilimsel araştırmayapmak, yaptırmak, koordine etmek, özendirmek, sağlık hizmetlerindeakreditasyon faaliyetlerini yürütmek, lisansüstü eğitim vermek, sağlık kuruluşuaçmak gibi görev yetkilerle kurulmaktadır.

TÜSEB araştırmaları kendibünyesinde yapabileceği gibi üniversiteler dahil kamu kurum ve kuruluşları ileözel kişi ve kuruluşlarla da yapabilmekte, bu amaçla ortaklık, şirket kurabilmekte,teknokent, bilim parkı, kuluçka merkezi gibi merkezleri açabilmektedir. Projeleriçin ön ödeme, teşvik, ödül, kar payı, telif ücreti, işleme ücreti gibi malidestek ve harcamaları yapabilmektedir. Kamu özel ortaklığı yolu ile tesisyaptırabilmekte, yenileyebilmektedir.

Tasarıdaki Enstitü tasarımınınbir bütün olarak sağlık endüstrisine kamu bütçesinden kaynak ve insan kaynağıaktarılmasını sağlayacak biçimde yapıldığı görülmektedir.

Yönetim Kurulu beş kişiolup, yönetim kurulu başkanı Sağlık Bakanı’dır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı,Sağlık Bakanının önerisi üzerine Başbakan’ın atayacağı TÜSEB başkanı ve SağlıkBakanı’nın atayacağı iki üyeden oluşmaktadır.

TÜSEB Bir bütün olarak  2547 sayılı Yasa uyarınca Yükseköğretim Kurumlarıve onların bünyelerindeki bütün enstitülerin görev ve işlevlerini içerecek biramaç ve işleyişe sahiptir. Bilimsel ve idari özerkliğe sahip olduğubelirtilmekle birlikte  bütünüyle SağlıkBakanı ve diğer merkezi idare temsilcileri tarafından yönetilmekte, kararları,çalışma alanları onlar tarafından verilmektedir. Bilimsel ve idari özerkliğibulunmamaktadır. Tıp fakültelerinin seçilmiş temsilcilerine yer verilmediğigibi Türk Tabipleri Birliği’nin de temsiliyeti bulunmamaktadır. Bütünüyleyürütme organı ve sermayenin temsilcilerinin bulunduğu hiyerarşik bir yapıoluşturulmaktadır.

Ciddi bir kamusal kaynakkullanması düşünülen enstitünün yapacağı çalışmaların planlanmasından,kaynakların harcanmasına kadar olan süreçte, katılımcı, açık ve denetimi  kamu tarafından mümkün olan bir yapıkurulmamıştır.

Öğretim üyelerigörevlendirme yolu ile ya da doğrudan TÜSEB kadrolarına İş Kanunu’na tabi işsözleşmesi ile atanmakta, görev süresinden önce işlerine son verilebilmektedir.Bilimsel ve idari özerkliğin önemli unsurlarından biri olan öğretim üyesigüvencesi bulunmamaktadır.

TÜSEB yönetim kurulu kararalarak üniversiteler ve diğer kamu kurumlarının muvafakatını aramadan onlarınpersonelini Enstitülerde görevlendirebilmektedir. Görevlendirilenlerin hertürlü özlük ve mali hakları kurumları tarafından karşılanmaktadır.

TÜSEB tüm yükseköğretimkurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli gördüğü her türlübilgiyi talep edebilmekte, kurumlar bu bilgileri vermek ve gereken kolaylığısağlamakla yükümlü tutulmaktadır.

Bu haliyle TÜSEB bilimsel veidari özerkliği bulunmayan, üniversitelere göre çok ciddi ayrıcalıklıolanaklara sahip kılınmış ve ne yazık ki üniversitelerin araştırma ve uygulamabirimlerinin daha da güçsüzleşmesine neden olacak, onları işlevsiz kılacak biryapılanmaya sahiptir. Anayasanın yükseköğretim ile ilgili düzenlemelerine,bilim özgürlüğüne, idarenin bütünselliği ve eşitlik ilkesine uyumsuz bir tasarısöz konusudur.

Sağlık alanında yürütülecekhizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyorise TÜSEB’in amaç işlevini üstlenecek, sağlığın korunmasına, hastalıklarınönlenmesine yönelik çalışmaları önceleyen, Sağlık Bakanlığı’nın hiyerarşisiiçinde olmayan idari ve mali özerkliği bulunan, üniversitelerin çalışmalarınıözendiren, destekleyen bir yapı oluşturulabilir. Yine bu çalışmalarda önceliğinhastalıkların tedavisine değil, önlenmesine yönelik araştırmalara verilmesigerekmektedir.

 

2- Tasarıda,  Sağlık Bakanlığı tarafından merkeziİstanbul’da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adı ile bir üniversitekurulmaktadır.

 

a)  Üniversite kamuüniversitesi olarak nitelendirilmekte ancak mütevelli heyet oluşturulmaktadır.Mütevelli heyet Sağlık Bakanı’nın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı müsteşarı,Rektör ve Bakan’ın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu’nun seçeceği birüye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Üniversite senatosunun, anabilim dalıve bilim dallarının, dekanların, rektörün, yönetim kurullarının yetki ve görevlerimütevelli heyette toplanmıştır. Mütevelli heyetin çalışma usul ve esaslarınınheyetin kendisi belirlemektedir.

 

b)  Altı rektör adayınıöğretim üyeleri değil mütevelli heyet seçmektedir.

 

c)   Öğretim üyeleri rektör tarafından önerilmekteMütevelli Heyet tarafından atanmaktadır. Fakülte yönetim kurulu ile ÜniversiteYönetim Kurulu bu sürecin dışında bırakılmaktadır.

 

d)  Üniversite tıpfakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık bilimleri enstitüsündenoluşmakta, sağlık hizmeti sunmak veya sağlık uygulama ve araştırmafaaliyetlerini Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırmahastaneleri ile protokol yaparak yerine getirmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında birim ve bölümler açabilmektedir. Eğitim ve Araştırma HastaneleriEğiticilerinin bu üniversitenin akademik kadroları haline getirilmesininamaçlandığı belirtilmektedir. TürkiyeSağlık Bilimleri Üniversitesine 1875 adet öğretim elemanı kadrosu tahsisedilmektedir. 43. Madde ile aynı üniversiteye 244 adet personel kadrosu tahsisedilmektedir.

e)  Gerçek ya da özelhukuk tüzel kişileri de dahil olmak üzere her türlü kurum ve kişi ile işbirliğiyapabilmekte ve ortak proje yürütebilmektedir.

f)   Marmara Üniversitesi’netahsisli Haydarpaşa Kampüsü bu üniversiteye tahsis edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın, gerekAnayasa, gerekse 663 sayılı KHK ile tanımlanmış hizmet alanları içinde SağlıkBilimleri Üniversitesi, tıp fakültesi kurmak, lisans eğitimi vermek üzere kurumaçmak yer almamaktadır. Sağlık Bakanlığı Anayasanın yükseköğretim kurumlarıiçin öngördüğü sistemin ve idarenin bütünselliği ilkesinin dışına çıkılarak,yürütme organı, bilimsel ve idari özerkliğe sahip olması gerekenüniversitelerin görev alanına müdahale etmekte onun yerine geçmektedir.

Tıp Fakülteleri sayısıAvrupa OECD ortalamalarının çok üzerinde olup Yeni Tıp Fakültesine gereksinimyoktur.  Günümüzde öğrenci kontenjanıartışına değil, nitelikli tıp eğitimi için öğretim üyesi, donanım, mali kaynakdesteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu üniversitenin eğitim ve araştırmahastanelerindeki eğiticilerin vakıf üniversitelerine kaybı nedeniyle A grubuameliyatların yapılamadığı, onların akademik kadrolara atanması ve Bakanlıkhastanelerinde tutulabilmeleri için tıp fakültelerinin kurulması gerektiğidışında bir gerekçe gösterilmemektedir. Bu gerekçe ile bir üniversitekurulamaz. Bu yöndeki maddelerin bütünün tasarı metninden çıkarılması gerekir.

3-Tasarıda,doçentlik sınavlarını, düzenlemek, doçent adaylarının yayın ve araştırmalarınıdeğerlendirmek, doçentlik sınavları ile ilgili esasları tespit etmek vejürileri seçmek, yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da tıptauzmanlık öğrenimi yapacakların seçilme esaslarını belirlemek, lisansüstü öğretimin esaslarını belirlemek,doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları,doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek görevi  Üniversitelerarası Kurul’dan alınarakYükseköğretim Kurulu’na verilmektedir.

Esasenbu yetki ve görevlerin ezici çoğunluğu yürütme tarafından doğrudan belirlenenYükseköğretim Kurulu’na oranla, bütün üniversiteleri temsil etme niteliği veöğretim üyelerinin seçilmiş temsilcilerini içeren Üniversitelerarası Kurul’danalınarak, atanmışlardan oluşan Yükseköğretim Kurulu’na verilmesi,üniversitelerin bilimsel özerkliği ve ihtisas kuralına aykırıdır ve geriçekilmelidir.

4- Öğretimelemanlarının Yükseköğretim Kurulu’nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınıngörüşünü alarak belirleyeceği öncelikli alanlarda araştırma yapmaları kuralıgetirilmektedir. Üniversiteleri bütünüyle sermayenin çıkarları doğrultusundaçalışmaya zorlayan bu kural Anayasanın yükseköğretimle ilgili maddelerindeki bilimselözerklik ve bilim özgürlüğü ile bağdaşmamaktadır. Tasarıdan çıkarılmalıdır.

 

5 -TürkiyeHalk Sağlığı Kurumunca belirlenecek  ailesağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmetvermek üzere aile hekimleri ve aile sağlığı elamanları ile gerektiğinde sağlıkbakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilmesine, bukapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 33 üncü maddesinde aylık 60saate kadar nöbet ücreti ödenmesine yönelik ek düzenlemeler, aile hekimlerinin görev ve işlevleri açısından kabuledilemez bir kural olup  tasarıdançıkarılmalıdır.

 

6- 20ve 21 inci maddelerinde üç yıl olan yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimsüresinin, yan dalın bağlı olduğu toplam altı ana daldan biri olan  anesteziyoloji ve reanimasyon ana dalıyönünden iki yıla indirilmesi, yoğun bakım ünitelerinde fiilen üç yıl görevyapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına sınavla yan dal uzmanlıkbelgesi verilmesi düzenlenmektedir. Türk Tabipleri Birliği bu alanın bütünilgilerinin görüşü alınmadan, bütün alanlar yönünden yan dal eğitiminingerekleri gözetilmeden, yoğun bakım yan dalı yönünden bu yan dalın bağlı olduğudiğer beş uzmanlık dalının dışında tutulduğu bir düzenlemeyi bu hali ile uygunbulmamaktadır. Bütün ilgili alanların görüşleri alınarak ve bilimsel gerekliliklere uygun  düzenlemelerin yapılması gerekir."

 

denilmektedir.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET