gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞEKER KURUMU PERSONELİ YENİ TASARI İLE NASIL ETKİLENİYOR?

TBMM Komisyonda bulunan Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarısı ile; şeker, şeker ham maddeleri ve şeker alternatifleri tatlandırıcıların, üretimi, kullanımı ile şeker piyasasının sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemleri ile Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat, görev ve yetkileri ile Kurum personeline ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir.

21 Nisan 2013 Pazar 13:10

İlgili maddeler aşağıdadır;
Hak ve yetkilerin devri
            GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Şeker Kurumu, Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak faaliyetlerine devam eder. Şeker Kurumuna ait her türlü varlık, taşınır, taşınmaz, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile nakit ve benzerleri hiçbir işleme ve tebligata gerek kalmaksızın ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumuna devredilir.
            (2) Şeker Kurumunun bütçesi hiçbir işleme gerek kalmaksızın Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumuna devredilir.
            Şeker Kurulu Başkan ve üyeleri
            GEÇİCİ MADDE 3-(1) Bu Kanunun yayımı tarihinde görev yapmakta olan Şeker Kurulu Başkan ve üyelerinin üyelikleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar, bu Kanun hükümlerine göre Kurul Başkan ve üyeleri atanıncaya kadar bu Kanunla Başkan ve üyelere verilen görevleri yapmaya ve malî ve sosyal haklarını bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre almaya devam ederler.
 
            Personele ilişkin geçiş hükümleri
            GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yayımı tarihinde Şeker Kurumunda, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Başkanı kadrolarında asaleten atanmış bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer ve bunlardan 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Başkan Danışmanı kadrolarına hiçbir işleme ve tebligata gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunlar Başkan tarafından belirlenen görevleri yürütür. Bu fıkra ile ihdas edilen Başkan Danışmanı kadroları, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
            (2) Bu maddenin yayımı tarihinde Şeker Kurumunda Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak mesleğe yarışma sınavıyla girerek Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış olanlardan 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar Şeker Piyasası Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır. Bu şekilde atanmış sayılanların Şeker Kurumunda Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirdikleri süreler Şeker Piyasası Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirilmiş sayılır.
            (3) Bu maddenin yayımı tarihinde Şeker Kurumunda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden;
a) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenlerin dışında kalanlardan Kurumda bu Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tâbi olarak istihdam edilmek isteyenlerden 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar; bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanır ve söz konusu kadrolara atama işlemi yapılıncaya kadar Başkan tarafından Kurumda ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bunlar, yeni kadrolarına atanıncaya kadar, eski kadrolarının malî hakları ile sosyal yardımlarını almaya devam ederler.
            b) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren birinci ayın sonuna kadar Kurumda (a) bendine göre istihdam edilmeyi kabul etmediğini bildirenler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımayanların Kurumda 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilmesine devam olunur. Ancak, bu şekilde istihdam edilenlere ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün aynî ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; dördüncü dereceli Şeker Piyasası Uzmanına malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Bu bent uyarınca 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilmesine devam edilen personelin bu maddenin yayımı tarihini izleyen birinci ayın son günü itibarıyla 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre aldıkları ücret, ek ücret, her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar) ile diğer her türlü malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), dördüncü dereceli Şeker Piyasası Uzmanına malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar kadrolarında kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
            (4) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren Kurumda üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilenler dışında 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre personel istihdam edilemez. Ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolardan üçüncü fıkranın (b) bendine göre istihdam edilen personel sayısı kadar kadroya, anılan bent kapsamında 4857 sayılı Kanuna göre istihdam sürdüğü müddetçe atama yapılamaz.
 (5) Birinci ve ikinci fıkralar ile üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen kadrolara atanmış sayılanlar ile atanmayı kabul edenlerinŞeker Kurumunda geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak koşuluyla her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ve yıllık izin ücreti ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde geçmiş olan hizmet süreleri yürürlükteki hükümlere göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. Bunların hak kazanıp da kullanamadığı yıllık ücretli izin süreleri, 657 sayılı Kanunda öngörülen genel esaslar çerçevesinde kullandırılır. Ayrıca, bu personele bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilave tediye veya ikramiye ödenmiş olması halinde ödenen tutarların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışılmayan günlere tekabül eden kısmı geri alınır.  
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET