gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SON TORBADA TSE, TİB, ENGELLİ, TKY VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

TBMM Adalet Komisyonuna 10 Ocak 2014 tarihinde gelen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini AK Partili milletvekilleri verdi. Torba Kanunun gerekçe ve metini;

11 Ocak 2014 Cumartesi 17:07
SON TORBADA TSE, TİB, ENGELLİ, TKY VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

GEREKÇE

Teklif ile uygulamadaki bazı hususlarıniyileştirilmesi ve ortaya çıkan bazı sorunların giderilmesi amacıyla bazıkanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Buna göre Teklifin;

1 inci maddesi ile,Türk Standartları Enstitüsütarafından çıkarılan standartlar arasında, başta erişilebilirlik alanınailişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıdastandart bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının TürkStandartları Enstitüsünün en yüksek karar organı olan Genel Kurulda temsiledilmesi yoluyla karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

2 nci maddesi ile, Türk Standartları Enstitüsütarafından çıkarılan standartlar arasında, başta erişilebilirlik alanınailişkin standartlar olmak üzere, engellileri de ilgilendiren çok sayıdastandart bulunması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının TürkStandartları Enstitüsü bünyesindeki teknik kurulda temsil edilerek karar almasüreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

3 üncü maddesi ile, her bir engelli için azami 5 yılsüre ile uygulanmak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışaniçin asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150'sini aşmamak üzere, korumalıişyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarcakarşılanan miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının%100'ü tutarında korumalı işyeri indiriminin gelir vergisi matrahınıntespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmesisuretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

4 üncü maddesi ile, Anayasanın 10 uncu maddesinde yeralan hükümler paralelinde, kurumların engelliler için sağlık kurulu raporunagöre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlüolduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklananyer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeleryapması öngörülmektedir.

5 inci maddesi ile, 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılıek gösterge cetvelinin 'T- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d)bendine "Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere "SosyalPolitika Merkezi Başkanı," ibaresinin eklenmesi amaçlanmıştır.

6 ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve BağlıKuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele"Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri," ibaresinden sonragelmek üzere Sosyal Politika Merkezi Başkam," ibaresi eklenmiştir.

7 nci maddesi ile korumalı işyerlerinin çevre temizlikvergisinden muaf tutulmaları öngörülmüştür.

8 inci maddesi ile, Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumuna ihdas edilen müşavir kadrosu sayısının ihtiyaçlar sebebiyle on beştenyirmi beşe çıkarılması amaçlanmıştır.

sonucuna göre olayın adli makamlara intikalettirilmesini öngören izin sistemi Anayasa'nın 129 uncu maddesi gereği olup budurum hazırlanan bu kanun tasarısı ile Başkanlık personeli hakkında dabenimsenmiş, soruşturma yapılması için Telekomünikasyon İletişim Başkanı içinilişkili Bakanın, diğer personel için ise Kurum Başkanının izni aranmıştır.Kanunların belirlediği çerçevede yerine getirilen görevlerin niteliği ve yapısıdeğerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun 17/02/2010tarihli "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2006-2007 ve 2008 yıllarıfaaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi" isimli raporunda da tavsiyeedildiği şekliyle; RTÜK, BDDK, TMSF, Kamu İhale Kurumu gibi birçok Kurumpersoneli açısından geçerli olan soruşturma usulü Başkanlık personeli hakkındada görev sebebiyle işlenen suçlar nedeniyle getirilmiştir.

15 inci maddesi ile, özel bilgi ve ihtisas gerektirenkonularda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında sözleşmeli personelçalıştırılmasına imkan sağlanmaktadır.

16 ncı maddesi ile, 5902 sayılı Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasında yer alan "Sağlık" ibaresinden sonra gelmek üzere"Aile ve Sosyal Politikalar" ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir.Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin "Risk Durumları veİnsani Açıdan Acil Durumlar" başlıklı 11 inci maddesine göre tarafdevletlerin, silahlı çatışma halleri, insani açıdan acil durumlar ve doğalafetler dâhil risk durumlarında engellilerin korunmasını ve güvenliğinisağlamak için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahiluluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gereklitüm tedbirleri almalı zorunludur. Maddede yapılan değişiklikle, Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının görev ve yetkileri ile afet ve acil durum hallerindeüstlendiği fonksiyonlar da dikkate alınarak, afet ve acil durum hallerindebilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamakve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındakikoordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Afet ve Acil Durum KoordinasyonKuruluna, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının da katılımı ile daha etkin birkoordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.

17 nci maddesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğünsorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletmetesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri vevarlıkların değerlendirilme esasları yeniden düzenlenmiştir.

18 inci inci maddesi ile, 6015 sayılı DevletDesteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanuna bir madde eklenmeksuretiyle, teşebbüslere mali fayda sağlamak üzere aktarılan kamu kaynaklarınailişkin kayıt ve veriler Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğübünyesindeki bilgi sistemine aktarılarak veri tabam oluşturulmasıamaçlanmıştır.

19 uncu maddesi ile, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığında Sosyal Politika Merkezi kurulması amaçlanmıştır.

20 nci maddesi ile, ihale süreçlerine ilişkin tümişlemlerin elektronik ortamda yapılmasını hedefleyen e-ihale projesi (EKAP)gibi projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının, 375 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan kamu kurumve kuruluşlarının büyük ölçekli merkezlerinde olduğu gibi düzenleyici vedenetleyici kurumlar tarafından da bu madde kapsamında temin edilebilmesineimkân sağlanmaktadır.BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk StandartlarıEnstitüsü Kuruluş Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendininbaşına "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 132 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının(c) bendinin başına "Aile ve Sosyal Politikalar," ibaresieklenmiştir.

MADDE 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir VergisiKanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"14. 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı EngellilerHakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelliçalışanlar İçin diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil yapılan ücretödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü oranında korumalı iş yeri indirimi(İndirim, her bir engelli çalışan için azami 5 yıl süre ile uygulanır ve yıllıkolarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllıkbrüt tutarının %150'sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilikderecelerine göre %150'ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeyeBakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aileve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünüalarak Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 4- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdakifıkra eklenmiştir.

"İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora görekendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğuaile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yerdeğiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeleryapılır."

MADDE 5- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek göstergecetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendine"Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere "SosyalPolitika Merkezi Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve BağlıKuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvele"Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri," ibaresinden sonragelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkanı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye GelirleriKanununun mükerrer 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "öğrenciyurtları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", korumalı işyerleri"ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri veİletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun;

a) 8 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan"toplam onbeşi" ibaresi "toplam yirmibeşi" şeklindedeğiştirilmiş,

b) Eki (I) sayılı cetvele, ekli (1) sayılı listede yeralan kadrolar ihdas edilerek eklenmiştir.

MADDE 9- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik SigortasıKanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerinişsizlik sigortası işveren payı Fondan karşılanır."

MADDE 10- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil HavacılıkGenel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/A maddesinin birincifıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut(o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"o) Satın alma veya kiralama yoluyla ithal edilenveya Türkiye'de imal edilen hava araçlarının, uçuşa elverişlilik durumu tespitedilinceye kadar geçici olarak tescil ve terkin edilebilmelerine ilişkinişlemlerini yapmak."

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar veGenel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birincicümlesinde yer alan "usul ve esaslarını" ibaresinden sonra gelmeküzere "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile", üçüncü cümlesindeyer alan "usul ve esasları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aileve Sosyal Politikalar Bakanlığı," ibareleri eklenmiş ve dördüncüfıkrasında yer alan "Sağlık Bakanlığının" ibaresi "Aile veSosyal Politikalar ve Sağlık Bakanlıklarının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar VergisiKanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı EngellilerHakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelliçalışanlar için (diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dahil) yapılan ücretödemelerinin yıllık brüt tutarının %100'ü oranında korumalı iş yeri indirimi(İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır veyıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretinyıllık brüt tutarının %150'sini aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilikderecelerine göre %150'ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeyeBakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aileve Sosyal Politikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünüalarak Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 13- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet OrtamındaYapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen SuçlarlaMücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan"derhal kaldırılır." ibaresinden sonra gelmek üzere "Erişiminengellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli birsüreyle sınırlı olarak da verilebilir." cümlesi eklenmiş, dördüncüfıkradaki "(2) ve (5)" ibaresi "(2), (5) ve (6)" ibaresişeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrasındaki "altı aydan iki yıla kadarhapis cezası" ibaresi "beşyüz günden üçbin güne kadar adli paracezası" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 5651 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin dördüncüfıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkrateselsül ettirilmiştir.

"(5) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı DevletPersonel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının,hakim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zamve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmekkaydıyla geçici olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı emrindegörevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilen personel sayısı Kurumun kadrosayısının yüzde 20'sini geçemez. Bu personel kurumlarından izinli sayılır.İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve busüreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işlemegerek kalmaksızın süresinde yapılır."

"(6) Ekli (2) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilereköncelikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere5651 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listeye eklenmiştir."

"(7) Başkanlık personelinin, kanunlarkapsamındaki görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veyagörevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarındacezai soruşturma yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı için ilişkiliBakanın, diğer personel için ise Kurum Başkanımn iznine bağlıdır."

MADDE 15- 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2 -Başkanlığa verilen görevlerinyürütülmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunlarınsözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özelbilgi ve ihtisas gerektiren konularda Başkanlıkta sözleşmeli personelçalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların unvanı, sayısı, süresi,ücretleri ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak hizmetsözleşmesi esaslarına göre tespit edilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmaktaolan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmelipersonel sayısı ise 75'i geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışındaherhangi bir ödeme yapılamaz."

MADDE 16 - 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasında yer alan "Sağlık," ibaresinden sonra gelmek üzere"Aile ve Sosyal Politikalar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları GenelMüdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi başlığıylabirlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Otoyolların ve tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 29- (1) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunanotoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmettesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklar (otoyollar) ileilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanunun 18inci maddesinde yazılı yöntemler ve diğer hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.3465 sayılı Kanun ve 3996 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Otoyolların işletmehakkının verilmesi imtiyaz addolunmaz.

İşletme hakkının verilmesine ilişkin haklar veyükümlülükler, ücretsiz geçiş yapacak araçlar, geçiş ücret tarifeleri, artışoranları ve gerekli diğer hususlar işletme hakkının verilmesine ilişkinsözleşmelerde düzenlenir.

4046 sayılı Kanun çerçevesinde hisselerin satışınakarar verilmesi durumunda, özelleştirme programındaki otoyolların işletmehakkı, imzalanacak işletme hakkı verilmesi

sözleşmesi ile hiçbir bedel alınmaksızın, işletmehakkı verilmesi sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren otuz yıl süre ileGenel Müdürlük tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yüzde yüzhisselerine sahip olduğu anonim şirkete verilir. Bu sözleşmeler gereğince GenelMüdürlük tarafından ilgili şirkete yapılacak teslimler 3065 sayılı Katma DeğerVergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi hükmünün uygulanması açısından 4046sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası kapsamında yapılmış kabul edilir.Bu kapsamda işletme hakkının verilmesine ilişkin düzenlenecek sözleşmeler damgavergisinden, yapılacak intikal işlemleri veraset ve intikal vergisindenmüstesnadır. İşletme hakkına konu varlıkların yapım, bakım, onarım ve işletimile ilgili her türlü işler maliyet bedeli karşılığında bu anonim şirket ileGenel Müdürlük arasında imzalanacak sözleşmeler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafındanyapılır veya yaptırılır.

Bu anonim şirketteki kamu paylarının satışıtamamlanıncaya kadar bu Şirketteki kamuya ait hisseler ile oluşturulmasıhalinde imtiyazlı hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bakantarafından idare ve temsil edilir."

MADDE 18- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerininİzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarıteşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına ilişkin her türlü kayıt veveriyi Müsteşarlıkça çıkarılan yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslardahilinde Müsteşarlık bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemineaktarırlar."

MADDE 19- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 24/A maddesieklenmiştir.

"Sosyal Politika Merkezi

MADDE 24/A- (1) Sosyal Politika Merkezinin görevlerişunlardır:

a) Bakanlığın ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğüpolitikaların bilimsel temelini oluşturmak,

b) Sosyal politika odaklı faaliyette bulunan diğerkamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, uluslararasıkuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ve üniversitelerile işbirliği yaparak kısa, orta ve uzun vadeli makro politikalar oluşturmak,

c) Sosyal politika, toplumsal refah ve kalkınmaalanlarında Bakanlık stratejisi ve politika oluşturulmasında destek sağlamak vedanışmanlık yapmak,

ç) Sosyal politika alanında bilimsel araştırma,geliştirme, inceleme ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ulusal veuluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplumkuruluşları ile işbirliği içinde araştırma, etüt, analiz ve proje çalışmalarıyapmak veya yaptırmak,

d) Çalışma konularında ulusal ve uluslararasınitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerdebulunmak, süreli/süresiz yayın çıkarmak, sertifikalı eğitimler ve kurslardüzenlemek,

e) Uluslararası düzeyde sosyal politika kütüphanesioluşturmak,

f) Sosyal politika alanında elde edilen bilgi, deneyimve üretilen modellerin işbirliği esasına göre diğer ülkelere aktarılmasınısağlamak, gerektiğinde bu ülkelere sosyal politikalarının oluşturulmasıhususunda destek vermek,

g) Bakanlık Danışma Kurulunun faaliyetlerini koordineetmek, ğ) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Sosyal Politika Merkez Yönetim Kurulu, Merkezfaaliyetlerini planlamak, yürütmek, değerlendirmek, raporlamak, gerekli tavsiyekararlarını almak ve yönetmelikle belirlenen diğer görevleri yerine getirmeküzere Müsteşar, Merkez Başkanı ve üç akademisyenden oluşur.

(3) Merkezde proje ve araştırma süresi ile sınırlıolarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerektirdiğiniteliklere sahip yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Üniversiteöğretim elemanları da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinegöre Merkezde görevlendirilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarındanücretli izinli sayılır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerindehesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar başka bir işleme gerek kalmaksızınterfi ettirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

(4) Merkezin çalışma usul ve esasları Bakanlıktarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 20- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkezteşkilatlarının" ibaresi "merkez teşkilatlan ile 5018 sayılı Kanunaekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılıcetvelin 4 üncü sırasına "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,"ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkanı,"ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 23- Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU     : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VEİLETİŞİM KURUMU TEŞKİLATI   : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ

GİH Başkanlık Müşaviri 1 10

TOPLAM 10

(2) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

KURUMU :

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

 

TEŞKİLATI: MERKEZ

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Daire Başkanı

1

4

GİH

Hukuk Müşaviri

3

6

TH

Mühendis

3

10

TH

Mühendis

6

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

10

GİH

Memur

9

5

TOPLAM

 

 

45

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET