gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TBMM TASARI VE TEKLİFLER LİSTESİ

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:45

Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
24 / 2 2 / 560 10/05/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, havacılık hizmetlerinin grev ve lokavt yasağı kapsamına alınması; yetkili kuruluşlar ile bu kuruluşlarca işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişiler dışında park ücreti alınamayacağı ve bu hükme aykırı hareket edenler hakkında hapis ve adli para cezası verilmesi; araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar hakkında öngörülen cezaların artırılması; uçak kiralamalarının finansal kiralama kapsamına alınması; Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin Danıştay kararı ile yürütmesinin durdurulması nedeniyle ataması yapılamayan adayların itfaiye eri olarak otuz gün içinde göreve başlatılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 571 09/05/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, ceza muhakemesi usulü çerçevesinde, mahkemelerde hükmün açıklanması sırasında mahkeme kurulu, Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının ayağa kalkma zorunluluğunun kaldırılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 566 08/05/2012 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, sosyal güvencesi olduğu hâlde geliri net asgari ücretin altında bulunan vatandaşların, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına alınarak sosyal yardımlardan yararlandırılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 567 08/05/2012 Milletvekili Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklif ile, seçim barajının yüzde ondan yüzde beşe düşürülmesi, siyasal partilerin milletvekilliği genel ve ara seçimleri ile yerel yönetim seçimlerinde gösterecekleri adayların ön seçim usulü ile belirlenmesi, siyasal partilerin mahalli teşkilat yönetim kurulu başkan ve üyelerinden belediye meclisi üyeliği için aday olanların bu görevlerinden ayrılma zorunluluğunun kaldırılması ve milletvekili genel seçimlerinde geçerli oyların yüzde üçünden fazlasını alan siyasal partilerin Devlet yardımından yararlandırılması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 570 08/05/2012 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile 492 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle, ceza yargılamalarına ilişkin olarak mahkeme harçlarının kaldırılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 565 07/05/2012 Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamının gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesi öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 569 04/05/2012 Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile 4760 ve 197 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılmak süretiyle, zihinsel engellilerin araç iktisaplarında özel tüketim vergisinden ve motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 1 / 619 03/05/2012 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı
Tasarı ile; yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 558 03/05/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile aynı gün içerisinde birden fazla farklı trafik suçunun oluşmasına sebebiyet veren kişinin, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 559 03/05/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile 4857 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu uygulamasının en az 30 işçi çalıştıran işyerlerini de kapsaması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 555 02/05/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile gazeteciler ile basın işkolunda çalışanların çalışma sürelerine her 360 günü için 90 günlük sürenin fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmesi ve bu sürelerin beş yılının emeklilik yaş haddinden indirilebilmesi öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 556 02/05/2012 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekilfi
Teklif ile mazbut vakıflara ait hayrat taşınmazlardan ibadethane statüsünde olup, yanında ya da bitişiğinde konut, lojman ya da meşruta olarak din görevlilerince kullanılanlardan kira bedeli alınmaması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 557 02/05/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile 657 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, sağlık hizmetleri sınıfında yer alan kadroların ek göstergelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 554 27/04/2012 Beş İlçe ve İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklif ile İnegöl adıyla bir il ve Yenice, Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Alanyurt adlarıyla beş ilçe kurulması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 564 27/04/2012 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile Yükseköğretim Kanunu'na geçici bir madde eklenerek, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih itibariyle fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yükseköğretim programlarına yerleşmelerinde merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasında 6287 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasının sağlanması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 568 27/04/2012 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile aylık geliri brüt asgari ücretten az olan ailelere ait hanelerde kullanılan suyun 10 metreküpe kadar olan bölümünün sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından üç aylık dönemler halinde geri ödeme yöntemiyle karşılanması, 10 metreküpü aşan kullanımın ise yürürlükteki tarife üzerinden faturalandırılması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 553 26/04/2012 Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, ilgili kanunlarına göre emekli olmaya hak kazanan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı alanlarla bunların dul ve yetimlerinin sendika kurabilmeleri, sendikalara üye olabilmeleri öngörülmekte ve kurulacak sendikaların çalışma esasları düzenlenmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 561 26/04/2012 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile Belediye Kanunu'nun ihtisas komisyonlarını düzenleyen maddesinde bir değişiklik yapılarak, nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerde kadın-erkek eşitliği komisyonunun kurulması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 562 26/04/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın milletvekili seçilmesi halinde derhal salıverilmesi ve yargılamanın tutuksuz olarak devam etmesi öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler
24 / 2 2 / 563 26/04/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile Belediye Kanunu'nun belediyelerin gelirlerine ilişkin maddesinde bir değişiklik yapılarak, belediyelerin gelişen koşullara göre kendi olanakları ile ihdas ettikleri işlere ilişkin gelirleri tahsil edebilmelerine imkân sağlanması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET