gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUNDA ENGELLİLERİ İLGİLENDİREN MADDELER

TBMM Genel Kurulu'nda, "torba tasarı" görüşmeleri tamamlanarak kanunlaştı. Engellileri ilgilendiren araç ruhsat izin ve yaşlılık aylığında malul yerine ağır engelli değişiklikleri yapıldı.

10 Eylül 2014 Çarşamba 10:28
TORBA KANUNDA ENGELLİLERİ İLGİLENDİREN MADDELER

ARAÇLARDA YOLCU TAŞIMA RUHSAT İZNİ


Engelliler Hakkında Kanunun'daki düzenlemeyle, 19 Şubat 2014 tarihini takip eden altı aylık süreden sonra üretilen sürücü koltuğu hariç 9 veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan erişilebilir olmayanlara şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma hizmeti için izin veya ruhsat verilemeyeceği hükmü, yürürlükten kaldırılıyor. Böylece bu araçlara ruhsat izninin verilmesinin önü açılıyor.


MALUL YERİNE AĞIR ENGELLİ


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı maddesinin 8. fıkrasında yer alan "malul" ibaresi "ağır engelli" olarak değiştirilecek. Çocukları sürekli bakıma muhtaç çocuklu anne sigortalılar için prim ödeme gün  sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir. Bu şekilde, çocukları sürekli bakıma muhtaç çocuklu anne sigortalılar için çocukların malul sayılmasına esas olan çalışma gücündeki kaybın tespit edilmesinde yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor. Burada genel olarak çocukların engellilikleri %60'tan %50'ye indirilmiş olmaktadır. 


MEVZUAT İÇERİĞİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25/1. maddesinde;

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılmaktadır. 


Bu durum çoğu zaman, aşağıdaki maddede düzenlenen kadınların sigortalılık süresi ve gün sayısına etki eden ;

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 28/8. maddesinde;

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün  sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

(Değişik sekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır.

Böylece bu durumdaki kadın sigortalılar için özürlülük ölçütüne göre ağır özürlü çocuğu olanlar bu haktan yararlanabilecek.

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'te ağır özürlülük tanımlanmış ve Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri ifade etmiştir.


Kamudan Haberler

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET