gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUNDA TAŞERON İŞÇİLERİ İLGİLENDİREN MADDELER

Torba Kanun TBMM'de yasalaştı. Kanunda taşeron işçilerini ilgilendiren işverene ücret sorumluluğu, yıllık izin hakkı, kıdem tazminatı, yardımcı ve uzmanlık gerektiren işlere yönelik çalışma, toplu sözleşme hakkı ve ücret arttırılmı ve ihale süreleri ile ilgili maddeler gelmektedir.

10 Eylül 2014 Çarşamba 10:54
TORBA KANUNDA TAŞERON İŞÇİLERİ İLGİLENDİREN MADDELER

1-İŞVEREN ÜCRET ÖDENMESİNDEN SORUMLU

Kamu ve özel işverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü olacak. Böylece kamu kuruluşları taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmesini kontrol edecek. Bu kontrol idare, işçi tarafından yapılan başvuru veya resen yapabilecek. 

2- YILLIK İZİN HAKKI 

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren; alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlayacak. Alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene verecek. 

Bu durumda kamu taşeron işçisi aynı idarede çalıştığı sürece yıllık izin süresi hesaplamasında dikkate alınacaktır. Taşeronun değişmesi yıllık izin süresini etkilemeyecektir. 

3- KIDEM TAZMİNATINA ESAS HİZMET SÜRELERİ

Kanunla, kıdem tazminatına ilişkin alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde çalışmış olanların, bu şekildeki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek.

Kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum ve kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına aktarılacak. Kıdem tazminatı tutarı, iş yerlerinin bütçe tertibinde ve gider kalemlerinde yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenecek.

İşçilere ödenecek kıdem tazminatı, kamu kurum veya kuruluşları arasında kendi payları oranında dağıtılacak. Buna göre, kamu kurum veya kuruluşu işçiye kıdem tazminatını öderken, bu kıdem tazminatının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını o kurumdan tahsil edecek. Ancak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında buna göre tahsil işlemi yapılmayacak.

Taşeron işçisi için kıdem tazminat sorunu çözülmektedir. Bir veya birden fazla kamu işyerinde çalışan taşeron işçisinin bütün çalıştığı süreye ilişkin kıdem tazminatı, en son çalıştığı kamu idaresi tarafından ödenecektir. Ayrıca kamu idareleri kendi arasında, ödenen bu tutarın nasıl ödeneceğini de düzenlemektedir.

4-YARDIMCI İŞLERDE ÇALIŞMA

Yardımcı işlerde de taşeron işçisi çalışabilecek. İdarelerce istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilecek. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye; işçi, işveren, memur konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

5- UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER

İdareye ait bir iş yerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde, idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilecek. Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde istihdam edilen personelin, yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmayacak.

Bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların Maliye Bakanlığı'ndan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıkların Hazine Müsteşarlığı'ndan, özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan uygun görüş alması zorunlu olacak. Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamayacak.

Bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamayacak ve görevlendirilemeyecek. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınmadan ihaleye çıkılması, personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilerek tahsil edilecek.

6-TOPLU SÖZLEŞME VE SÖZLEŞME ÜCRET FARKI ÖDEMELERİ

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde, alt işveren tarafından münhasıran bu düzenleme kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak toplu iş sözleşmeleri, kamu işveren sendikalarından birisi tarafından Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülecek ve sonuçlandırılacak. Sözleşmenin sonuçlandırılması halinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenecek.

7-TAŞERON İHALE SÜRELERİ

İhalelerin yıllık düzenlenmesi kıdem tazminatı ve yıllık izin bakımından sorun oluştururken, işçilerin iş güvenceleri bakımından ise huzur kaçırmaktaydı. Kanunla genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, sürekli nitelikte olan işlere ilişkin hizmet alımlarında yüklenme süresi 3 yıl olacak. İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde, bu süre gerekçe gösterilerek üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilecek.

İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek. Öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları iş yeri hekiminden alınacak. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecek.

Kanunun İlgili Maddeleri:

İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Kanun No. 6552

 

  Kabul Tarihi: 10/9/2014      

 

MADDE 3- 4857 sayılı Kanunun 36ncı maddesinin beşincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunlarınişçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veyaaylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hakedişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”

MADDE 6- 4857 sayılı Kanunun 56ncı maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynıiş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerindeçalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işverentarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli  izin  sürelerinin  kullanılıp  kullanılmadığını  kontrol   etmek  ve    ilgili yıl   içindekullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorundaolduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

     MADDE 8- 4857 sayılıKanunun 112 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesininbirinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılanişçilerin kıdem tazminatları;

a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızınaralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmışolanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esashizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplamçalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ileyapılmış olan iş sözleşmeleri 1475sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine görekıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdemtazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,

b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesiçerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olanişçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine görekıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklıkamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esasalınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,

işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.

Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediğigibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere aitişyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekildeçalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecekşekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdemtazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçensüreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindekiücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarakgüncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veyakuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Buşekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sonaerdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacakkıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı altişverenden talep hakkı saklıdır.  

İkinci fıkranın (b)bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklıkamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamıüzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesinigerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarınındiğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını   ilgili   kamu  kurum  veya   kuruluşundan  tahsil   eder. Ancak,  merkezi  yönetim kapsamındaki kamu idareleriarasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.

     Kıdem tazminatı tutarı, 4734sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındabelirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden,(b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden,ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.

Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan işçilerinbu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işverenişçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslarMaliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 10- 4/1/2002 tarihli ve 4734sayılı Kamu İhaleKanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personelçalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uymasızorunludur:

 1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göreistihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlindepersonel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleyeçıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmettürlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşikyargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 ncimaddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrıayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlilerikonfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı veDevlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerineBakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı BelediyeKanununun 67nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümlerisaklıdır.

2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkinmevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmaksuretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idareninve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmetalımı ihalesine çıkılabilir.

3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilenpersonelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.”

MADDE 11- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeeklenmiştir.

“Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları

EK MADDE 8- 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendikapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmetalımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV)sayılı cetvellerde yer alan idareler ilebunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi TeşebbüsleriHakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım veFinansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun HükmündeKararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının HazineMüsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme UygulamalarıHakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin%50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresiBaşkanlığından, uygun görüş alması zorunludur.

Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz.62 nci maddenin birinci fıkrasının (e)bendinin (1) numaralı alt bendinde yeralan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayanişlerde uygun görüş şartı aranmaz.

62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarıncayapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesindeçalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işteçalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda,personel çalıştırılmasınadayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması,uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihalekapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışındaçalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüneaykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idarealeyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara nedenolduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.Ayrıca, bukişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bukişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık netödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857sayılı Kanunun 3üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarınabaşvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılanbir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve MaliyeBakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulanyönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 13- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleSözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 ncimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde,22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asılişveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran buKanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılanişçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıylamerkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işverensendikalarından birisi tarafından 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalarve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya göresonuçlandırılması hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklananbedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren sendikasıtarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyatfarkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esasalınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asılişveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esasve usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınmak suretiyleMaliye Bakanlığınca belirlenir.

22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesiyapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hükümbulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasınıakaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler iledevam eden işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarındakullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artışnedeniyle fiyat farkı hesaplanmasında 3l/8/20l3tarihli ve 28751 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.”

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET