gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA TASARININ GENEL KURULDA GEÇEN MADDELERİ (2)

Torba tasarının, Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen maddelerini yorumladığımız ilk dosyayı dün yayımlamıştık. Bugün ikinci dosyayı yayımlıyoruz. Yayımlayacağımız bu ikinci bölümde, sicil uygulamasının kaldırılması, disiplin cezalarında yapılan değişiklikler, uyarma ve kınamaya yargı yolunun açılması, ödül uygulamasındaki yeni sistem, memurun başka bir kurumda görevlendirilmesi, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği, sendikalı memura 3 ayda bir 45 TL, sözleşmelerdeki damga vergisinin kaldırılması gibi maddeler yorumlanmıştır.

07 Şubat 2011 Pazartesi 10:56
Torba tasarının Genel Kurulda geçen maddeleri (2)

 SİCİL KALDIRILMAKTADIR

 
Yapılan düzenleme ile sicil uygulaması kaldırılmakta ve özlük dosyasına hangi belgelerin konulacağı tek tek düzenlenmektedir. 
 
MADDE 112- 657 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:
 
MADDE 109- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.
 
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.
 
Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.”
 
ÖDÜL MİKTARI ARTTIRILIYOR

1100 TL'YE KADAR ÖDÜL VERİLEBİLECEK

BİR PERSONELE BAŞARI BELGESİ VERİLİRKEN, SOMUT OLARAK KATKIYA BAKILACAK
 
Yapılan düzenleme ile başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verme şartları değiştirilmektedir. 
 
 
MADDE 113- 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:
 
MADDE 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
 
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.
 
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.”

114. MADDE GENEL KURULDA ÇIKARILDI
 
Aşağıda yer alan madde, Genel Kurulda, şu gerekçeyle tasarıdan çıkarılmıştır: "657 sayılı Kanunun mevcut halinde disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerle tayin ve tespit edilmektedir. Yürürlükteki Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte merkez ve taşrada disiplin amirleri konusunda düzenleme bulunmaktadır. Valilerin illerde, kaymakamların ise ilçelerde üst disiplin amiri olarak Kanunla belirleme yapılmasının uygulamada sorunlara yol açacağı düşünüldüğünden buna ilişkin düzenlemenin Tasarıdan çıkarılması gerekli görülmektedir."
 
 
MADDE 114– 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirlerdir. Valiler il, kaymakamlar ilçe sınırları dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının (Gelir İdaresi Başkanlığı hariç) taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiridir.”
 
İL DIŞINA İZİNSİZ ÇIKIŞA AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLMESİ UYGULAMASI KALDIRILMAKTADIR
 
TOPLU MÜRACAAT VE ŞİKAYETE AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLMESİ UYGULAMASI KALDIRILMAKTADIR

İDEOLOJİK VE SİYASİ AMAÇLARLA KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYENLER MEMURİYETTEN ÇIKARILACAK

İŞ SAHİPLERİNE FİİLİ ŞİDDET UYGULAYAN MEMURİYETTEN ÇIKARILACAK
 
Disiplin cezalarında, ilk önce aylıkten kesme kısmında bazı değişiklikler yapılmaktadır. 
- "g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek," 
- "h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,", 
- "j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak." 
fiilerine aylıktan kesme cezası verilmesi uygulaması kaldırılmaktadır. 
 
Devlet memurluğundan çıkarma cezasının verildiği "a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak," fiilde yer alan engelleme ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmektedir. Ayrıca yine, memurluktan çıkarma cezasının uygulandığı "f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak," fiili "f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,” şeklinde değiştirilmektedir. 
 
 
MADDE 115- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin, (C) bendinin (g), (h) ve (j) alt bentleri yürürlükten kaldırılmış; (E) bendinin (a) alt bendinde yer alan “engelleme” ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak, (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi “ödül veya başarı belgesi alan” olarak değiştirilmiştir. 
 
“f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,”
 
AYLIKTAN KESME CEZASI ALANLAR, 5 YIL BOYUNCA DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ KADROLARA ATANAMAYACAK

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALANLAR, 10 YIL BOYUNCA DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ KADROLARA ATANAMAYACAK
 
Yapılan düzenleme ile bir kez disiplin cezası alanların memuriyetleri süresince daire başkanı ve üstü kadrolara atanması uygulaması değiştirilmektedir.
 
 
MADDE 116- 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sıralı sicil amirine” ibaresi “üst disiplin amirine” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.”
 
UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN KESME CEZALARI İÇİN DİSİPLİN KURULA İTİRAZ EDİLECEK

UYARMA VE KINMAYA KARŞI YARGI YOLUNA GİDELEBİLECEK
 
Yapılan düzenleme ile uyarma ve kınma cezaları için memurun, idari yargı yoluna gidebilmesinin önü açılmaktadır.
 
 
MADDE 117- 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
 
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
 
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
 
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
 
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”
 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE, KAMU PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ KURULMAKTADIR
 
Mevcut düzenlemede, hem kamu personeli için hem de kurumların teşkilat yapılarına ilişkin olarak merkezi bir bilgi sistemi bulunmamaktadır. Yapılan düzenleme ile, merkezi bir kamu personel bilgi sistemi kurulmaktadır.
 
 
MADDE 118- 657 sayılı Kanunun 231 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Kamu personeli bilgi sistemi:
 
MADDE 231- Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
 
Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
 
BİR MEMURUN BAŞKA BİR KURUMDA MUVAFAKATI ALINARAK GÖREVLENDİRİLMESİ DÜZENLENMEKTEDİR.

GÖREVLENDİRME 6 AYI GEÇEMEYECEK

KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ SEBEBİPLE, DPB'DEN İZİN ALARAK, MEMURLAR DİĞER KAMU KURUMLARINDA DA GÖREVLENDİRİLEBİLECEK
 
Yapılan düzenleme iki bölümdür. İlk bölümde memurun muvafakati alınarak, başka bir kurumda görevlendirilmesine ilişkindir. 
 
Ancak ikinci bölümde, memurun muvafakati aranmamaktadır. Memur, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alınarak, başka bir kurumda altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecektir. 
 
 
MADDE 119- 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:
 
EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
 
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
 
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”
 
SİCİL KALDIRILDIĞI İÇİN GEÇİŞ HÜKMÜLERİ GETİRİLMEKTEDİR

TUTULMAKTA OLAN SİCİLLER SADECE 5 YIL DAHA SAKLANACAKTIR
 
 
MADDE 120- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Geçiş hükümleri:
 
GEÇİCİ MADDE 36-
 
A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.
 
B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
 
Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.
 
Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
 
Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.
 
657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.
 
37. MADDEDE DEĞİŞİKLİK
 
657 sayılı Kanunun 37. maddesi, öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların, kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesine ilişkindir. Söz konusu maddede, bu yönde bir yükseltilme yapılabilmesi için “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların” şartı bulunmaktadır. Sicil düzenlemesi kaldırıldığı için, bu ibare “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” şeklinde yeniden düzenlenmektedir.
 
ADAY MEMUR İKEN DİSİPLİN CEZASI ALANLAR ATILACAK
 
Mevcut düzelemede, aday memur disiplin cezası almış olsa dahi eğer sicili olumlu ise, hizmetle ilişkisi kesilmemektedir. Ancak yeni düzenlemede, disiplin cezası alanlar, disiplin amirinin teflifi üzerine atılacaktır. 
 
BİR YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA KADEME İLERLEMESİ OLABİLECEK
 
657 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz." hükmü kaldırılmaktadır.
 
İKİDEN FAZLA ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI
 
657 sayılı Kanunun 202. maddesinin ikinci fıkrasında "Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez." ibaresi yer almaktadır. Bu hükümden dolayı ikiden fazla çocuk yardımı verilememektedir. Bu ibare kaldırılmaktadır.
 
MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİNDE OKUYAN MEMURLARA ATAMADA VERİLEN ÖNCELİK KALDIRILMAKTADIR. 
 
Mevcut düzenlemenin ek 21. maddesinde "Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimini görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir." hükmü yer almakta olup, bu hüküm kaldırılmaktadır. 
 
KALDIRILAN MADDELER
 
657 sayılı Kanunun g) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sicil” ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyası hariç,” ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci, ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
 
MADDE 121- 
 
1) 657 sayılı Kanunun;
 
a) 37 nci maddesinde yer alan “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların” ibaresi “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” olarak değiştirilmiştir.
 
b) 56 ncı maddesinde yer alan “sicil” ibaresi “disiplin” olarak değiştirilmiştir.
 
c) 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi” ibaresi “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi” olarak değiştirilmiştir.
 
ç) 58 inci maddesinde yer alan “ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi” ibaresi “adaylar disiplin amirlerinin teklifi” olarak değiştirilmiştir.
 
d) “Hizmet Şartları ve Şekilleri” başlıklı (IV) numaralı kısmının 6 ncı bölümünün başlığı “Özlük Dosyası” olarak değiştirilmiştir.
 
e) 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil dosyasını” ibaresi “özlük dosyasını” olarak değiştirilmiştir.
 
f) 133 üncü maddesinin madde başlığında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından”, birinci fıkrasında yer alan “siciline” ibaresi “özlük dosyasına”, “sicil dosyasından” ibaresi “özlük dosyasından”, ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyasına” ibaresi “özlük dosyasına”, üçüncü fıkrasında yer alan “sicilden silinmesinde” ibaresi “özlük dosyasından çıkarılmasında” olarak değiştirilmiştir.
 
g) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sicil” ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyası hariç,” ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci, ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
EMEKLİ OLUNDUĞUNDA VERİLEN 500 TL, 750 TL'YE ÇIKARILMAKTADIR

SENDİKA ÜYESİ MEMURLARA 3 AYDA BİR 45 TL VERİLECEK

SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLECEK
 
Mali haklarla ilgili konuda 3 düzenleme yapılmaktadır. Bunlardan ilkinde, emekli olan memura verilen 500 TL, 750 TL'ye çıkarılmaktadır. İkincisinde, sendikalı kamu personeline 3 ayda bir 45 TL verilecek. Üçüncüsünde ise sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilecek. 
 
MADDE 122- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde yer alan “beşyüz milyon lira” ibaresi “yediyüzelli Türk Lirası” şeklinde, ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”
 
“EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”
 
KİT'LERDEKİ PERSONEL SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEK
 
Mevcut düzenlemede 399'a tabi personel sendiklara üye olabilmektedir. Ancak, uygulamada 399'un 14. maddesinde yer alan "Sözleşmeli personelin herhangi bir sendikaya üye olması, sendikal faaliyette bulunması, grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, desteklemesi veya teşvik etmesi yasaktır. " hükmü gereğince sorun oluşabilmekteydi, bu nedenle yasal bir düzenleme yapılmaktadır. 
 
MADDE 123- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.
 
“Sendika Kurma
 
MADDE 13/A- Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.”
 
 
MADDE 124- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Grev Yasağı
 
MADDE 14- Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.”
 
KİT'LERDELİ I SAYILI CETVELE TABİ PERSONELİN EK ÖDEMESİ ARTTIRILIYOR
 
"b) (Değişik: 5/2/1992 - 3771/5 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödenir. Bu ek tazminat gelir vergisine tabi tutulmaz." şeklinde olan hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir. 
 
 
MADDE 125- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 200’ünü (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü için % 100’ünü) geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”
 
SÖZLEŞMELERDEKİ DAMGA VERGİSİ KALDIRILMAKTADIR
 
Sözleşme yapılrıken, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince kesinti yapılmaktadır. Yapılan düzenleme ile "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.” damga vergisinden istisna edilen kağıtlar arasına alınmaktadır.
 
MADDE 86- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun; 
 
b) “V-Kurumlarla ilgili kâğıtlar” başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.”

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET