gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK MEMURLARINA TAZMİNAT İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

TSK'da görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memurlarının da tazminat alabilmeleri için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi CHP Milletvekili Murat BAKAN tarafından verildi.

29 Nisan 2016 Cuma 22:05
TSK MEMURLARINA TAZMİNAT İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurtiçi ve Yurtdışındamevcut Ana, Ast ve eklentilerin tümünde görev yapan 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununa tabi devlet memurları da subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeliastsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzmanerbaşlar gibi aynı iş güçlüğü ve iş riski kapsamında görev yaptıklarından aynıtazminattan yararlandırılması isteniyor.


375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 30.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun HükmündeKararnamenin Ek Madde 9, 1 inci paragrafından "Aylıklarını 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa görealmakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılıCetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay,sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubayadayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılanher türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam Ödeme tutarı dikkate alınmaksuretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücretdengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek göstergedahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılıkgelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır." ifadesiçıkarılmış ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele,399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahilpozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay,astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzmanjandarma ve uzman erbaşlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde görev yapan devletmemurlarının malihaklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplamödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerdebulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devletmemuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro vegörev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanantutarda ek ödeme yapılır. "

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET