gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGI MENSUPLARINA YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Yargı Hizmetleri ile ilgili olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

19 Haziran 2013 Çarşamba 16:40
YARGI MENSUPLARINA YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Anayasa Mahkemesi'nin, yetki kanununun kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği KHK'daki düzenlemeleri içeren tasarının ele alındığı komisyonda kabul edilen tasarıya göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin barışta çalışmaya ara verme süresi yeniden belirleniyor. Buna göre, Mahkeme her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verecek. 

Danıştay daireleri,  Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu ve Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verecek. Ayrıca Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri,  20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verecek.

Danıştay Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanı'nın başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşacak.

Danıştay Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanı'nın başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimi ve çalışma usulü yeniden düzenleniyor.

Danıştay Başkanı, Danıştay'ın genel işleyişinden sorumlu olacak, kuruluşun düzenli çalışmasını sağlayacak. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alacak.

Adli ara vermeden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimleri, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilecek.

Hakim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılması esas olacak. Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılacak. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu, hukuk ve ceza daireleri arasındaki görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak, bir dairenin, fiili veya hukuki imkansızlık sebebiyle görevine giren işe bakamaması halinde başka daireyi görevlendirmek; Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak; zorunlu hallerde daire başkan ve üyelerin dairelerini değiştirmekle görevli olacak. 

Danıştay Başkanlar Kurulu, zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek, daireler arasındaki görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak, ayrı yargı çevrelerindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini yapmakla görevli olacak. 

Noterlik büroları, işleri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yasa hükümlerinden muaf olacak. 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli, hizmet öncesi eğitimin süresi 5 aydan az olamayacak. Bu süre Eğitim Kurulunca belirlenecek. Hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu kişilerin eş ve çocuklarıyla bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları da genel sağlık sigortasından yararlandırılacak. 

Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak zorunda olacak. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanacak. Adalet Bakanlığı, talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilecek.

İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hakim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilecek.

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayacak, 31  Ağustos'ta sona erecek.

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerin, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya göre süreye tabi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla 40 günlük yıllık izin hakları olacak.

k: www.akparti.org.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET