gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHMUT ÇOLAK'TAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMA REHBERİ KİTABI

Sosyal Güvenlik Uygulamalarına ilişkin güncel bilgileri içeren kitap Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi Mahmut Çolak tarafından kaleme alındı ve Seçkin Yayınevinden basıldı.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 15:00


 

İşverenler İçin
SOSYAL GÜVENLİK
UYGULAMA REHBERİ

Mali Müşavirlere, İnsan Kaynakları Birimlerine,
Avukatlara, Apartman Yöneticilerine Yönelik

 

Ø    5510 Sayılı Kanunda Temel Kavramlar

Ø    Sigortalı İşe Giriş ve Çıkış İşlemleri

Ø    Sigorta Olaylarının İrdelenmesi

Ø    Tehlike Sınıf ve Derecesindeki Değişiklikler

Ø    Prime Esas Kazançların Saptanması

Ø    Prim Oranları

Ø    5 Puanlık Prim İndirimi

Ø    Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Ø    Asgari İşçilik Uygulamaları

Ø    Asgari İşçilikte Uzlaşma Müessesesi

Ø    Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri

Ø    Kayıt Düzeni ve Kayıt Geçerliliği

Ø    Hizmet Borçlanmaları

Ø    İsteğe Bağlı Sigortalılık

Ø    Genel Sağlık Sigortası

Ø    İdari Para Cezaları, Ödenmesi ve İtirazı

Ø    5510 sayılı Kanun

Ø    Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Ø    Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

İÇİNDEKİLER

Önsöz............................................................................................................................................. 7

Tablolar Listesi......................................................................................................................... 15

Uygulama Örnekleri Listesi.................................................................................................. 17

Kısaltmalar.................................................................................................................................. 19

BİRİNCİ KISIM

Birinci Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA

I. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA.................... 23

İkinci Bölüm
SOSYAL GÜVENLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BİLDİRİMLER

II. SOSYAL GÜVENLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE BİLDİRİMLER........................... 33

1. Sigortalı Kavramı ve Bildirim Esasları.......................................................................................... 33

A. 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılar............................................................................................. 33

B. 4/1-a Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar............................................................................ 38

C. Sigortalılık Başlangıcı ve Bildirimi........................................................................................... 43

D. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi.................................................................................... 44

E. 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar............................................................................................. 46

F. 4/1-b Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar............................................................................ 47

a. Sigortalılık Başlangıcı ve Bildirimi............................................................................................. 48

G. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi.................................................................................... 50

2. İşveren Kavramı.......................................................................................................................... 55

3. İşveren Vekili Kavramı................................................................................................................. 56

4. Alt İşveren Kavramı..................................................................................................................... 57

5. İşyeri Kavramı ve Bildirim Esasları............................................................................................... 58

A. İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler........................................................................... 65

B. İşyerinin Re’sen Tescil Nedenleri............................................................................................ 66

C. İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması.............................................................................. 66

Üçüncü Bölüm
SİGORTA OLAYLARI

III. SİGORTA OLAYLARI......................................................................................................... 71

1. İş Kazası Sigortası....................................................................................................................... 71

2. Meslek Hastalığı Sigortası........................................................................................................... 76

3. İş Kazası veya Meslek Hastalığında Sorumluluk.......................................................................... 79

4. Hastalık ve Analık Sigortası......................................................................................................... 86

5. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk........................................................... 86

6. Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar........................................................................ 87

A. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi........................................................................... 90

B. Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Tutulacak Günlük Kazanç........................................... 92

C. Yabancı Ülkede Bulunan Sigortalılara Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar...... 94

7. Malullük Sigortası......................................................................................................................... 94

8. Yaşlılık Sigortası.......................................................................................................................... 99

A. Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması............................................................................ 111

9. Ölüm Sigortası........................................................................................................................... 113

10. Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler.................................................. 116

A. Ödemeye İlişkin Hususlar..................................................................................................... 116

B. Tanıtım Kartlarına İlişkin Hususlar........................................................................................ 118

C. Yoklamaya İlişkin Hususlar................................................................................................... 118

D. Kontrol Muayenesine İlişkin Hususlar................................................................................... 118

F. Doğum Tarihi ve Yaş ile İlgili Hususlar.................................................................................. 119

Dördüncü Bölüm
TEHLİKE SINIF VE DERECESİ

IV. TEHLİKE SINIF VE DERECESİ....................................................................................... 123

Beşinci Bölüm
PRİME ESAS KAZANÇLAR

V. PRİME ESAS KAZANÇLAR............................................................................................. 161

Altıncı Bölüm
PRİM ORANLARI

VI. PRİM ORANLARI............................................................................................................... 179

Yedinci Bölüm
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

VII. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ.............................................................................. 185

Sekizinci Bölüm
PRİMLERİN ÖDENMESİ

VIII. PRİMLERİN ÖDENMESİ................................................................................................. 205

Dokuzuncu Bölüm
PRİM BELGESİNİN DAYANAĞI BELGELER VE GEÇERLİLİKLERİ

IX. PRİM BELGESİNİN DAYANAĞI BELGELER VE GEÇERLİLİKLERİ................... 213

Onuncu Bölüm
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

X. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI.......................................................................................... 219

Onbirinci Bölüm
KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ USUL VE ESASLARI

XI. KESİN TEMİNATIN İADE EDİLMESİ USUL ve ESASLARI...................................... 225

Onikinci Bölüm
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI

XII. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI............................................................................. 231

1. İhaleli İşlerde Araştırma............................................................................................................. 233

2. Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma........................................................................................ 234

3. Ortak Hükümler......................................................................................................................... 250

A. Faturalı Ödemeler................................................................................................................ 252

a. Malzemeli İşçilik Ödemeleri.................................................................................................... 252

b. Sırf İşçilik Ödemeleri............................................................................................................. 253

4. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Oluşturulması...................................................................... 254

5. Asgari İşçilikte Uzlaşma.............................................................................................................. 277

A. Kanuni Dayanak................................................................................................................... 277

B. Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu ve Toplanma Esasları..................................................... 278

C. Uzlaşmanın Konusu............................................................................................................. 279

D. Uzlaşmanın Zamanı............................................................................................................. 280

E. Uzlaşmaya Varılması Durumunda Yapılacak İşlem.............................................................. 281

F. Uzlaşılan Tutarın Ödenmesi................................................................................................. 283

G. İleride Eksik İşçilik Tutarının Sigortalılara Mal Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlem........... 283

H. 25.04.2009 Tarihinden Önce İncelemeye Başlanıp Raporu Gönderilemeyen İşlerde Yapılacak İşlem      284

6. İhaleli İşlerin Devamlı İşyeri Sigortalıları ile Yapılması Usul ve Esasları..................................... 284

7. Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanan Primlerle Özellikli Durumlar....................................... 290

Onüçüncü Bölüm
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK

XIII. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK.................................................................................. 293

Ondördüncü Bölüm
HİZMET BORÇLANMALARI

IXV. HİZMET BORÇLANMALARI........................................................................................ 297

Onbeşinci Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI

XV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI..................................................... 305

1. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar............................................................................................. 305

2. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar...................................................................................... 310

3. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bitişi, Bildirimi ve İdari Para Cezası............................. 312

4. Genel Sağlık Sigortalısının Prime Esas Kazançları, Prim Oranları ile Prim Ödeme Yükümlüsü. 316

5. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları................................................................................ 317

6. Sağlık Hizmeti Sunucuları Faturalarının İncelenmesi, Ödeme İşlemleri ve İdari Yaptırımlar...... 320

7. Yeşil Kart İşlemleri..................................................................................................................... 323

8. Trafik Kazalarında Sağlık Yardımlarından Yararlanma Esasları................................................ 324

9. Sağlık Hizmeti Sunucuları.......................................................................................................... 325

10. Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat ve Yükümlülükler........................................................ 327

11. Katılım Payı............................................................................................................................. 329

12. Yol ve Gündelik Giderleri.......................................................................................................... 333

13. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi.......................................................................................... 338

Onaltıncı Bölüm
İDARİ PARA CEZALARI

XVI. İDARİ PARA CEZALARI............................................................................................... 339

1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası............................................................... 339

2. Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası............................................... 340

3. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası......................................................... 340

4. İşyeri Bildirgesi ile İlişkili İdari Para Cezası................................................................................. 340

5. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile İlişkili İdari Para Cezası............................................................ 341

6. Eksik İşçilik Tutarı ile İlişkili İdari Para Cezası............................................................................. 342

7. Defter ve Belgeler ile İlişkili İdari Para Cezası............................................................................ 342

8. Denetim ile İlişkili İdari Para Cezası........................................................................................... 343

9. İstirahatlı İken İşyerinde Çalışmadığı ile İlişkili İdari Para Cezası............................................... 343

10. Genel Sağlık Sigortalıların Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Girişleri ile İlişkili İdari Para Cezası            343

11. Bazı Kısmi Süreli Çalışanlar ile İlişkili İdari Para Cezası........................................................... 344

12. İdari Para Cezalarının Tebliği, Ödenmesi, İtiraz ve Dava Yolları............................................. 344

13. İtiraz Komisyonları................................................................................................................... 348

14. Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri.............................................................................................. 355

İKİNCİ KISIM

Birinci Bölüm
5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YAYIMLANAN
İLGİLİ MEVZUAT

I. 5502/5510 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE YAYIMLANAN İLGİLİ MEVZUAT 359

İkinci Bölüm
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU

II. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU................... 365

Üçüncü Bölüm
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

III. SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ....................................................... 529

Dördüncü Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

IV. GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ..................................... 641

Kaynakça.................................................................................................................................. 689

Kavramlar Dizini..................................................................................................................... 691

Yazarın Özgeçmişi................................................................................................................. 696

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET