gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DPT PLANLAMA UZMANLIĞI HAKKINDA HERŞEY

DPT Planlama Uzmanlığı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberin devamını okuyunuz.

18 Ekim 2010 Pazartesi 23:31
DPT Planlama Uzmanlığı Hakkında Herşey

 

PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI

      Planlama uzman yardımcısı, ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için hükümete müşavirlik yapan ve aşağıda sayılan görevleri yapmakla yükümlü olan uzmana yardımcı olan kişidir.

GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak,

b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak,

c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak,

d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak,

f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak,

g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak,

h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikaların genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif etmek,

ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,

j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,

k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.

  ÇALIŞMA DÜZENİ

      Uzman ve Uzman yardımcılarının çalışma yeri Ankara'dır. Uzmanlar için turne söz konusu olmamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

  UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

      Planlama Uzman Yardımcılığı kadrolarına atananlar, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri Müsteşarlık Birimlerinin görüşleri alınarak Genel Sekreterlikçe belirlenen intibak eğitimi programına katılmak zorundadırlar. Planlama Uzman Yardımcıları, Planlama Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla Genel Sekreterlik ve çalıştıkları birim tarafından düzenlenecek hizmet içi eğitim programına tabi tutulurlar.

ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞLAR

      Kurumun personeline sağladığı lojman ve diğer tüm sosyal hak ve yardımlarından yararlanmaktadırlar.

      Uzman Yrd. Maaşı; 2500
      Uzman Maaşı; 3000 dir.

 

 

SINAV HAKKINDA

      Kurum yazılı sınava KPSS P4 puan türünden bölümler itibariyle belirlediği kadro sayısını 20 katı adayı çağırır. Örneğin iktisat için belirlenen kadro 5 ise 100 kişi sadece iktisat bölümü için sıralama yapılır. En son sınavı şubat 2009 da yapılmış olup 32 planlama uzmanı alınmıştır ve bölümleriN kapanış KPSS puanları 86-91 arası değişmiştir.

      Ayrıca kurumun sınavına başvurabilmek için KPSS yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyi ya da TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmaları gerekmektedir.

      Yazılı sınav test şeklinde yapılmaktadır. Bu sınavda adaylara kendi mesleki alanlarında 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanalır.

 

YETERLİLİĞİ ALMAK YANİ UZMAN OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

      Planlama Uzmanlığına atanabilmek için;

a) Uzman Yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil en az üç yıl çalışmış olmak, (Bu süreye Müsteşarlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.)

b) Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,

c) Uzmanlık tezinin Yeterlik Sınav Kurulunca kabul edilmesi ve sözlü savunmada başarılı olmak,

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyinde veya TOEFL sınavından en az 190 puan almak şarttır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET