gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS DEVLET PERSONEL SORU VE CEVAPLARI

KPSS tarihinde son öğrenim düzeyinin altındaki öğrenim düzeyinden sınava girenlerin durumu hk. Kpss A Grubu Yaş Sınırı Hk. KPSS tercih işlemlerinde ilan edilen kadro ve pozisyonlarda aranan öğrenim şartları nasıl belirlenmektedir? Özürlüler Kpss-A sınavlarına girebilir Mi? Ve dahası

02 Mayıs 2011 Pazartesi 18:56
KPSS Devlet Personel Soru ve Cevapları

Soru 1: ...Bölümü mezunuyum. Memur olarak atanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap 1: Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği taban puan üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ; (B) grubu kadrolar için ise ÖSYM Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya adı geçen Başkanlığa başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Soru 2: Merkezi yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Cevap 2: Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı bildirmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih kılavuzlarıyla bu kadro ve pozisyonlar ilan edilmektedir. Tercih Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılmakta ve ÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu Başkanlığa ait http://www.osym.gov.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulmaktadır. B Grubu olarak tanımlanan kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adayların, kılavuzda yer alan genel şartların yanında kamu kurum ve kuruluşlarına ait özel şartlara da sahip olmaları ve bu durumun yerleştirildikleri kurumun sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılabilmektedir.

 

Soru 3: A Grubu ve B Grubu Kadro ne demektir?

Cevap 3: (A) grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, Kaymakam Adayı). Bu kadroları tercih edecek adayların KPSS'ye girmelerini müteakip ilgili kurumlarca yapılacak sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ve aranılan özel şartlar hususunda ilgili kurumlarca yapılacak ilanların takip edilmesi gerekmektedir.

(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi v.b.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen Kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

 

Soru 4: Kamu Personel alımlarını nereden takip edebilirim?

Cevap 4: Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi olarak çalıştırılacak sözleşmeli pozisyonlara ilişkin duyurular ÖSYM Başkanlığınca, basın yayın organları ve http://www.osym.gov.tr/ internet adresinin; Adalet Bakanlığının memur kadrolarına yapılacak atamalar için http://www.adalet.gov.tr/ adresinin, askeri kurumların memur kadrolarına yapılacak atamalar için ise http://www.tsk.mil.tr/ internet adreslerinin; işçi kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin http://www.iskur.gov.tr/ internet adresinin takip edilmesi gerekmektedir.Belirtilen personel alımları dışında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ve teşkilat kanunlarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alımları ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalıştırılacak geçici personel alımlarına ilişkin bilgiler, istihdamı yapacak olan kamu kurum ve kuruluşlarından edinilebilir.

 

Soru 5: Memuriyete girişte 'Yaş Şartı' nasıl belirlenmektedir?

Cevap 5: Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar; bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarına girişte asgari yaş şartı tespit edilmiştir. Kamu kurumları merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde özel hüküm bulunmaması halinde, bir yaş sınırı tespit edemeyeceklerdir.

 

Soru 6: Kimlerin İkinci Defa Yerleştirme Talebinde Bulunamayacağı Hk.

Cevap 6: Yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

 

Soru 7: 1999 yılında yapılan Dms Sınav Sonuçları hala geçerli midir?

Cevap 7: 17/10/1999, 12/12/1999 tarihlerinde Devlet memurları için yapılmış olan merkezi sınavlarda 70 ve daha yukarı puan alarak başarılı olan adayların hakları 03/05/2004 tarihinde sona ermiştir.

 

Soru 8: Kamu kurumlarındaki özürlü memur/işçi kadrolarına atama nasıl yapılmaktadır?

Cevap 8: KPSS'ye girmiş özürlü adayların ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri ve yerleştirilmeleri halinde, yerleştirildikleri kadro veya pozisyon için Kılavuzda yer alan diğer nitelikler yanında, 657 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen hükmü uyarınca sağlık şartları itibariyle görevlerini yapmalarına engel bir durum bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu alabilmeleri durumunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atamalarının yapılabilir. Özürlü kontenjanından memur olmak isteyen özürlü vatandaşlar; Başkanlığımız sitesinde ilan edilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, KPSS'ye katılan özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdamına ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildiğinden (http://www.iskur.gov.tr/), bu hususta adı geçen kuruma başvurulması gerekmektedir.

 

Soru 9: Niçin ... Bölümünden Hiç Memur Alınmamaktadır?

Cevap 9: Merkezi yerleştirme yapılmak üzere, merkezi yerleştirme kılavuzlarıyla ilan edilen kadrolar ve bu kadrolara ait nitelikler (öğrenim düzeyleri; mezun oldukları mesleki ve teknik okullar ve bölümler ile öğrenim seviyeleri; orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gibi), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadroları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmektedir. Başkanlığımızın bu husustaki görevi, ilan edilmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan nitelikleri, mer'i mevzuat ve nitelik kod kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelemekten ibarettir

 

Soru 10: İki öğrenim mezunu olan aday, hangi öğrenim düzeyinden kpss'ye girmelidir?

Cevap 10: Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların, yapılacak sınavlara en üst öğrenim düzeylerinden girmeleri ve tercih işlemlerini de bu öğrenim düzeylerinden yapmaları gerekmektedir.

 

Soru 11: Özürlüler Kpss-A sınavlarına girebilir Mi?

Cevap 11: Özürlülerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesi gereğince; "53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." şartına haiz olmaları halinde, gerek (A) Grubu, gerekse (B) Grubu olarak tanımlanan kadrolarda istihdam edilmeleri mümkündür.

 

Soru 12: Halen memur olarak çalışan kişi, kpss tercih işlemleriyle başka bir kadroya yerleştiğinde, atama işlemleri nasıl olacaktır?

Cevap 12: (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yeni bir KPSS sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme işlemlerine başvurmaları ve ÖSYM'ce yerleştirilmeleri halinde, halen çalıştıkları kurumun muvafakatiyle atamaları yapılabilir.

 

Soru 13: KPSS tercih işlemlerinde ilan edilen kadro ve pozisyonlarda aranan öğrenim şartları nasıl belirlenmektedir?

Cevap 13: Yerleştirme yapılan kurum ve kuruluşlardan gelen talepler ve ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme işlemlerinde başvuru esnasında kontrol yapılabilmesi için Üniversiteye girişte de kullanılan şekliyle, Yüksek Öğrenim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının katılımıyla yapılan çalışmalar sonunda öğrenime ilişkin koşullar, öğrenim düzeylerine göre mezun olunan alan ya da program esas alınmak suretiyle Nitelik-Kod Kılavuzunda belirlenmiştir. Bu çalışmada, kurum ve kuruluşların talepleri de dikkate alınarak bazı alanlar veya programlar dengi başka bir alan veya program olmadığı için tek başına bir kod altında, birbirine denk olan alanlar aynı kod içerisinde ya da birbirine denk olmamakla birlikte YÖK veya Milli Eğitim Bakanlığınca benzeri eğitime sahip oldukları belirtilen alanlar ayrı bir kod içerisinde değerlendirilmiştir

 

Soru 14: Kpss A Grubu Yaş Sınırı Hk

Cevap 14: 18 yaşını tamamlayan tüm adaylar KPSS’ye girebilmekte ve bu Sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerine başvurabilmektedirler. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte düzenleme ile ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerinde yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarının “B Grubu kadrolar” olarak tanımlanan kadrolar için yaş limiti kaldırılmıştır.“A Grubu kadrolar” olarak tanımlanan kadrolar için kurumların hizmet icapları ve görev alanları dikkate alınmak suretiyle kendi mevzuatlarında değişiklik yapma yetkisi her kurumun kendi takdirinde bulunmaktadır.

 

Soru 15: KPSS tarihinde son öğrenim düzeyinin altındaki öğrenim düzeyinden sınava girenlerin durumu hk.

Cevap 15: Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların üst öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, sınav tarihinde üst öğrenim düzeyleri altında bir öğrenim düzeyinden KPSS’ye girip tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi yapılan adayların, bu durumun tespit edilmesi halinde yerleştirilme ve sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır

Kaynak: http://www.dpb.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET