gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI HAKKINDA HERŞEY

Detaylı bilgi için tıklayınız.

18 Ekim 2010 Pazartesi 23:39
Maliye Müfettiş Yardımcılığı Hakkında Herşey

 

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

      Maliye Müfettiş Yardımcısı genel, katma ve özel bütçeli dairelerde fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayenin en az yarısı devlete ait kuruluşlar ile bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek ve aşağıda sayılan diğer görevleri yapmakla yükümlü olan müfettişe, görev ve işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olan kişidir.

   

 

MALİYE MÜFETTİŞİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

      Maliye Müfettişleri :

a)Genel Bütçeye dahil veya Katma Bütçe veya İl Özel İdare ve Belediye Bütçeleri gibi hususi ve mahalli bütçelerle yönetilen daire ve müesseseleri,

b) İktisadi Devlet Teşekküllerinden sermayesinin tamamı Devlete ait olanlarla, Maliye Bakanlığı ile ilgili bulunanları, (Maliye Bakanlığınca onaylanmış teftiş programı gereğince ve alacakları tebligat üzerine )

c)İmtiyazlı şirketlerle; sermayesinde Devletin iştirakı olan müesseseleri, (İlgili Bakanlık veya dairenin isteği ve Maliye Bakanlığının emir ve müsaadeleri ile )

d)Bütün dernekleri ve özellikle Devletten mali yardım görenleri,(Maliye Bakanlığının tebliği veya görecekleri acil lüzum üzerine ) mali yönden teftiş etmek,

e) Vergi Usul Kanunu gereğince vergi incelemelerinde bulunmak,

f) Bankalar Kanunu gereğince Yeminli Bankalar Murakıplarına verilmiş görevleri yerine getirmek,

g) Türk Parası Kıymetini Koruma kanun, karar ve tebliğlerine göre incelemelere girişmek,

h)Bunların dışında özel kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarla kendilerine verilen sair görevleri yerine getirmek, yetkisine sahiptirler.

ÇALIŞMA DÜZENİ

      MTK'nun merkezi Ankara'dır. Ayrıca kurulun İstanbul ve İzmir'de çalışma merkezi vardır. Müfettişler bu merkezlerdeki yaptıkları çalışmaların yanı sıra, yaz aylarında diğer bölgelerde de "turne" adı verilen çalışmalar yaparlar. Müfettişler "merkez" ve "turne" çalışmalarını belirleyen ayrıntılı programlar yılda 2 defa Maliye Bakanının onayı ile yürürlüğe konulurlar.

      Turne yerleri :

A) BÜYÜK MERKEZ TEFTİŞLERİ : (Ankara, İstanbul, İzmir)
Büyük merkez teftişleri, bu merkezlerin belediye sınırları içindeki teftiş ünitelerinde ve turne teftişlerinin dışında kalan zaman dahilinde yapılır.

B) TURNE TEFTİŞLERİ:
 Büyük merkezler dışındaki teftişler yönünden Türkiye altı bölgeye ayrılmış olup bunlar, Yönetmeliğe ek listede gösterilmiştir. Bu teftişlere, ek listede bölgeler itibariyle belirtilen Haziran, Ağustos ve Ekim aylarından, Başkanlıkça tespit olunacak birinin ilk haftasında başlanır.
Müfettişler programlarının tebliğinden itibaren bir hafta içinde turneye hareket tarihlerini yazı ile Başkanlığa bildirmek ve ellerindeki işleri, turneye hareket tarihlerini geciktirmiyecek şekilde bitirmek zorundadırlar. 

     Turne süreleri :

a) Re’sen teftişi yetkili Müfettiş Muavinleri için 6ay,
b) 5 inci sınıf müfettişler için 5 ay,
c) 4 ve 3 üncü sınıf müfettişler için 4 ay,
d) 2 ve 1 inci sınıf müfettişler için 3 ay,
e) Başmüfettiş ve müşavir Maliye Müfettişleri için 2 aydır.

   ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞLAR

      Sürekli çalışma merkezleri dışında bir yerde görevlendirlen maliye müfettişleri, yol giderleri ile birlikte, Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. Yurt dışında 2 yıl süreli master eğitimi ve mesleki bilginin arttırılması amacıyla belirli bir konuda yurt dışında 1 araştırma yapma imkanı vardır. Ayrıca Bakanlığın diğer imkanlarından yararlanmaktadır.
      Müfettiş Yrd. Net Maaşı; 2400 + Görev Tazminatı + Turne Harcırahı
      Müfettiş Net Maaşı; 2950 + Görev Tazminatı + Turne Harcırahı

 

SINAVI HAKKINDA


     Kurum yazılı sınava KPSS P40tan 80 ve üstü istemektedir ve sınav KLASİK şeklinde yapılır. En son Mayıs 2009 daki son sınava p40 tan 300 kişi çağrıldı ve 82.781 de kapattı ama bahar dönemi olması nedeniyle düşük kapatmıştır.Sonbahar dönemindeki sınavlar 84-85 civarı kapatır.

   SINAV İSTATİSTİKLERİ;

Tablo-1: Dönemler İtibariyle Başarılı Olanların Sayısı:

 

Dönem

Toplam

Yazılı

Sözlü

2005

5

4

2006

24

10

2007/1

19

10

2007/2

30

14

2008/1

22

15

2008/2

11

6

Toplam

111

59

 

Tablo-2: Son 6 Sınavda Yazılı ve Sözlüde Başarılı Olanların Okullar İtibariyle Dağılımı:

 

Mezun Olunan Okul

Yazılı

Sözlü

Mezun Olunan Okul

Yazılı

Sözlü

Ankara Ünv. S.B.F.

13

10

Akdeniz Ünv. İ.İ.B.F.

2

0

Hacettepe Ünv. İ.İ.B.F.

 

6

Zonguldak Karaelmaz Ünv. İ.İ.B.F.

2

0

Marmara Ünv. İ.İ.B.F.

12

6

Boğaziçi Ünv. Uy. Bilimler Y.O.

1

1

ODTÜ İ.İ.B.F

12

3

İstanbul Tek.Ünv. İşletme Fak.

1

1

Dokuz  Eylül Ünv.

11

7

Karadeniz Tek. Ü. İ.İ.B.F.

1

1

Gazi Ünv. İ.İ.B.F

9

4

Kocaeli. Ünv. İ.İ.B.F.

1

1

İstanbul Ünv. İktisat Fak.

6

6

Bilkent Ünv. İ.İ.B.F.

1

0

Uludağ Ünv. İ.İ.B.F

6

5

Çukurova Ünv. İ.İ.B.F.

1

0

İstanbul Ünv. İşletme Fak.

4

4

Ege Ünv. İ.İ.B.F.

1

0

İstanbul Ünv. S.B.F.

3

1

Kırıkkale Ünv. İ.İ.B.F.

1

0

Adnan Menderes Ünv. İ.İ.B.F.

2

1

Mersin Ünv. İ.İ.B.F.

1

0

Anadolu Ünv. İ.İ.B.F

2

1

Yıldız Tek. Ünv.İ.İ.B.F.

1

0

Sakarya Ünv. İ.İ.B.F.

2

1

Genel Toplam

111

59

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET