gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURU OLMA ŞART VE SINAVI AÇIKLAMALARI

Özürlü memur kadrolarına hangi usul ve esaslarla sınav ve yerleştirme açıklanmaktadır.

24 Aralık 2011 Cumartesi 19:30
Özürlülerin Devlet Memuru Olma Şart ve Sınavı Açıklamaları

 Özürlülerin; Devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları ve hangi işlerde çalıştırılacaklarına ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlemektir.
 
 Bu kapsamda;

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, Devlet memuru olarak atanacak özürlüler hakkında uygulanır.
 

Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, 
 ÖZÜRLÜ KADROLARININ TESPİTİ  
 
 Özürlülere ayrılacak kadroların tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşun, taşra teşkilatı dahil, bütün dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır.

 Kurumlar, hizmet gereklerine göre özürlülere tahsis edeceği kadroları, farklı hizmet sınıfları itibarıyla hazırlamak zorundadır.

Özürlülerin istihdam edileceği uygun boş kadro bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre boş kadroda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Özürlü personelin istihdam edileceği merkez ve taşradaki birimler, ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir.
 
 SINAV YAPILMASINDA UYULACAK TEMEL USUL VE ESASLAR  
 
 Sınav yapılmasında uyulacak temel usul ve esaslar şunlardır:

a) Devlet memurluğuna atanacak özürlülerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır.

b) Sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde tespit edilen sınıflar ve bu sınıflara gireceklerde aranması gerekli öğrenim şartları ile diğer nitelikler göz önüne alınarak düzenlenir.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, sınavları kendileri yaparlar.

d) Sınavlarda gizlilik esastır.

e) Sınav esnasında özür gruplarına göre, refakatçi bulundurulmasına izin verilir. Bu sınavların, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlanması ve değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilerek yapılması esastır.

f) (Ek bend: 2006/10129-13/02/2006 S.B.K. Yön/4.mad) Sınav kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konu ile ilgili üye alınabilir.

g) (Ek bend: 2006/10129-13/02/2006 S.B.K. Yön/4.mad) Özürlüler için sınavlar, özür grupları ve ulaşılabilirlikleri  göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır.
 
 SINAVLARIN AÇILMA ZAMANI  
 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, özürlü açığı bulunduğu sürece, her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya birkaçında  sınav yapılmak suretiyle, özürlülere tahsis edilen boş kadroların ilgili mevzuatına göre doldurulması zorunludur.
 
 DUYURU  
 
Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini; özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)'te yer alan Duyuru Başvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez.

Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede "kurumu", "adedi" ve "başvuru yeri ve tarihi" başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise "I- Eğitim Durumları İtibarıyla" başlığı altında "kurum adı", "sınıfı", "kadro unvanı ve istihdam yeri", "derecesi", "adedi", "kadın/erkek", "özür oranı" ve "diğer özel şartlar" bölümleri yer alacak şekilde, "II- Başvuru ve Sınav Yerleri" başlığı altında "kurum adı", "başvuru tarihi ve yeri" ve "sınav tarihi, yeri ve saati" bölümleri yer alacak şekilde, "III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler" ve "IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar" başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.

Söz konusu sınav duyurularına ilişkin giderler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.
 
 DEVLET MEMURLUĞUNA ALINACAKLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR  
 
 Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlar şunlardır.

a) Genel şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı maddesinde belirtilen yaşta olmak,

3) Aynı Kanunun değişik 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) (Değişik bent: 09/08/2010-2010/811 S.B.K. Yön/4.mad) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6) (Değişik bent: 09/08/2010-2010/811 S.B.K. Yön/4.mad) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.

b) Özel şartlar:

1) Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2) Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen şartları haiz bulunmak, gereklidir.
 
 ŞARTLARIN BELGELENDİRİLMESİ  
 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, Devlet memurluğuna atanacaklarca;

Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararının,

b) Öğrenim durumlarına ilişkin olarak diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgelerin,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulu'nca verilecek belgelerin,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ise 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu gereğince diplomalarının onanıp tescil edildiğine dair Sağlık Bakanlığı'nca verilecek belgelerin,

Özürlü sağlık kurulu raporunun,

e) Atanılacak kadronun gereği olarak kurum ve kuruluşlarca istenilen kurs bitirme belgesi, bonservis, sertifika ve benzeri belgelerin, asılları veya kurumca onaylı* nüshaları ibraz edilir. 
 

 SINAV ŞEKİLLERİ  
 
Özürlü sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Bu sınavlarda ayrıca sözlü sınav yapılmaz.
 
 SINAV KONULARI VE SORULAR  
 


a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

b) Temel yurttaşlık bilgisi,

c) Türkiye coğrafyası,

d) Türkçe,

e) Matematik,

f) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler.

Özür grupları itibarıyla, ilkokul veya ilköğretim (ortaokul) mezunlarına (a) ila (e), lise veya lise dengi meslekî veya teknik okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a) ila (f) bentlerinde yer alan konuları kapsayacak, müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde, ayrıca işitme ve/veya dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle sorular ayrı ayrı hazırlanır.

İlkokul veya ilköğretim (ortaokul) okulları ile ortaöğretim mezunları için, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; yüksek öğrenim mezunları için ise yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak sorular hazırlanır.
 
 GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞU ANLAŞILANLAR  
 
 Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava girenlerden; iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere ilgili kurumca o yer Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
 BAŞARI SIRASINA GÖRE ATANMA  
 
Müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim grubunda ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınır. Söz konusu atamalar tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan iki yıl içerisinde istifa, ölüm, memuriyetten çekilme ve benzeri bir sebeple boşalma olması halinde veya kontenjan açığı bulunduğu sürece, başarı sıralaması takip edilmek şartıyla yedeklerden atama yapılabilir.
 
 İŞYERLERİNİN ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE DÜZENLENMESİ  
 
Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları  kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin etmek zorundadır.
 
 ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILACAKLARI İŞLER  
 
Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.

Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar.

www.kamudanhaberler.com

kara

ceyda
23 Ekim 2016 Pazar 20:19

Tek kulağım hiç duymuyör 2 yillik muhasebe mezunuyum nasıl bir yol izlemeliyim??

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

Bilgi almak

Cihad demir
28 Ağustos 2016 Pazar 23:06

Arkadaşlar benim annem 60 yaşında ve küçüklükten kalma bir göz rahatsızlığı var o yüzden okula gidememiş yalnız çok zeki ve eğitime çok istekli hala hayalinde memur olmak var acaba bu engelli memur atamalarında sınav ya da kuraya katılabilir mi yani diplomasi yok bilgisi olan varsa paylasabilir mi

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET