Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 2011/2 KPSS YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığına 12-15 Aralık arasında 7400 personel alınacak. Bin 75'i Van'da görevlendirilecek. Sağlık Bakanlığı 2011/2 KPSS Yerleştirme Başvuru işlemleri...

11 Aralık 2011 Pazar 06:31
Sağlık Bakanlığı 2011/2 KPSS Yerleştirme Başvuruları Başladı

 

Atamaya Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler
 
 
1 - Yerleştirme Sonuç Belgesi
2 - En son öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
Sağlık Fizikçisi kadrosuna yerleşen adayların lisans diplomasına ek olarak 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre
Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans eğitim tamamladığına dair öğrenim belgesini (noter tasdikli) teslim etmeleri gerekmektedir)
3 - Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirtirsağlık raporu
(Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.)
4 - Son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış savcılık belgesi (Adli sicil ve arşiv kaydı)
5 - Vukuatlı nüfus  kayıt örneğinin Aslı (Bayan adaylardan kızlık soyadının belirtildiği)
6 - İkametgâh ilmühaberi
7 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair)
8 - 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)
9 - Mal bildirim beyannamesi
10 - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna atananlardan örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli iki dönem bilgisayar dersi aldığına dair transkript’in aslı veya onaylı sureti yada  M.E.B. onaylı en az 120 saat süreli Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı veya noter onaylı sureti.
11 - Avukatlık Ruhsatının noter onaylı sureti (Avukatlık Kadrosuna yerleşenler için)
12 - Sürücü Belgesinin noter onaylı sureti (Şoför kadrosuna yerleşenler için)
Adaylar yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamının 06/12/2011 tarih ve 330231 sayılı onayına istinaden 19/12/2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yerleşen adayların bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Fizyoterapist, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sağlık Fizikçisi, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım), Sağlık Teknikeri (Radyoterapi), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) ve Sağlık Memuru (İlk Ve Acil Yardım)  kadrolarına yerleşen adaylar için Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 1. Kat Yardımcı Sağlık Personel Atama Şube Müdürlüğüne,
Kimyager, Mimar, Mühendis, Avukat, Şoför ve V.H.K.İ. kadrolarına yerleşen adaylar için ise Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 5. Kat Genel İdari Hizmetler Atama Şube Müdürlüğüne,
 
İlanen Duyurulur
Evrak Teslim Adresi: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sıhhiye / Ankara

 SAĞLIK BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 02/12/2011 tarihinde açıklanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2011/2): Yerleştirme Sonuçlarına göre Bakanlığınıza ………………………….. unvanında …………..……….……………. iline yerleştirildiğimden atama işlemlerine esas olmak üzere istenilen evraklar ilişikte sunulmaktadır.

ÖSYM tarafından yayınlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2011/2 Tercih Kılavuzundaki şartlara uygun olarak başvurduğumu;  aslına uygun evrak beyan ettiğimi; yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmadığımı;

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak çalışmakta iken görevimden ilişiğimin isteğimle veya isteğim dışında kesilmesi sonucunda 657 sayılı Kanunun 97. maddesinde belirtilen süreleri bekledikten sonra tercih yaptığımı taahhüt eder;

Aksinin tespit edilmesi halinde hakkımda yapılacak yasal işlemlerden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı bildirir; atamamın yapılmasını arz ederim….../…../2011

 

 

                                                                                                                             İmza      : ………………………………

                                                                                                              Adı Soyadı          : ………………………………

                                                                                                              TC No.                  : ………………………………

 

 

SSK ve/veya Bağ-Kur’da ………………………………………… gün hizmetim vardır/yoktur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde …………………………… gün hizmetin vardır.

Geçmiş hizmetimi yeni görev yerimde hizmet belgeme en kısa sürede işleteceğimi taahhüt ederim.

Herhangi bir kurumdan …………. tarihinde emekli oldum./emekli değilim.

Emekli iseniz emekli olduğunuz kurumu yazınız:

TESLİM EDİLEN EVRAKLAR:

 

 

 

 

 

 

Tel Cep    : 0 5

Tel Ev       : 0

E-Posta    :…………………………….@..............................

 

NOT: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre kadrolu olarak görev yapanların veya yapmakta iken ilişiği kesilenlerin hizmet belgesinin aslını ibraz etmeleri ve aşağıdaki bilgileri doldurmaları zorunludur:

Kurumunuzun ve Çalıştığınız Birimin Adı:

Kurum siciliniz: