gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ATAMA GÜVENCESİNİ KALDIRAN MADDE İÇİN YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMA İNCELEMESİ

Anayasa Mahkemesi 25 Eylül 2014 Perşembe günlü toplantısında 6552 sayılı Kanun’un atama güvencesini kaldıran madde hükmünün yürürlüğün durdurulması incelemesine karar verdi. Bu madde dışında diğer 3 madde içinde aynı karar verdi.

27 Eylül 2014 Cumartesi 12:36
 ATAMA GÜVENCESİNİ  KALDIRAN MADDE İÇİN YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMA İNCELEMESİ

Anayasa Mahkemesi 25 Eylül 2014 Perşembe günlü toplantısında 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un "daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir." hükmünün yürürlüğün durdurulması incelemesine karar verdi. Bu madde dışında diğer 3 madde içinde aynı karar verdi.


Kararda;

10.9.2014 günlü, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un; A- 97. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin; 

1- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin “…23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir.” bölümünün, 
2- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinin, 
3- (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin “Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez;” bölümünün, 
B- 109. maddesiyle, 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 26. maddenin, 
C- 126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının, 
D- 127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun’un; 
 1- 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen “dört saat” ibaresinin, 
 2- 8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkranın, 
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. 

Esasa geçilmesine, yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verdi.


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET