gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

27 EKİM 2011 ANAYASA MAHKEME KARARLARI

27 Ekim 2011 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

29 Ekim 2011 Cumartesi 20:35
27 Ekim 2011 Anayasa Mahkeme Kararları

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2010/71

 

Van Aile  Mahkemesi

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun    303. maddesinin ikinci fıkrasının “… hiç kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

    A- 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Kanun’un    303. maddesinin ikinci fıkrasının, “… hiç kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.” bölümünün İPTALİNE, 

    B- 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Kanun’un    303. maddesinin ikinci fıkrasının, “… hiç kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.” bölümünün iptali  nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan aynı fıkrada yer alan “Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; …” bölümünün de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,

   C- 4721  sayılı Kanun’un 303. maddesinin ikinci fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkraya ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA  YÜRÜRLÜĞE  GİRMESİNE,

2

2010/108

 

Tarsus 1. Sulh Hukuk İdare Mahkemesi

1.7.1976 günlü, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un  5. maddesinde yer alan         “… ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

    1.7.1976 günlü, 2022 sayılı Kanun’un  5. maddesinde yer alan   “… ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı…” ibaresi, 13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Kanun’un 66. maddesiyle değiştirildiğinden, bu ibareye ilişkin konusu kalmayan istem hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA.

3

2011/46

 

Narman İcra Ceza Mahkemesi

     1- 13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin“7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere …” bölümünün,

2- 31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  6. maddesiyle, 9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesine eklenen fıkrada yer alan “… bu Kanunda öngörülen …” ibaresinin,

      iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

  1- 13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Kanun’un 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere …” bölümünün REDDİNE,

  

 2- 31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Kanun’un  6. maddesiyle, 9.6.1932 günlü,   2004 sayılı Kanunu’nun 354. maddesine eklenen fıkrada yer alan “… bu Kanunda öngörülen …” ibaresinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE.

4

2011/55

 

Ankara 6.  İdare Mahkemesi

7.6.1985 günlü, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

1- 7.6.1985 günlü, 3224 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

2-  3224 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA  YÜRÜRLÜĞE  GİRMESİNE.

5

2011/60

 

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri  Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ileYalova Milletvekili Muharrem İNCE

6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’nun 1. ve 2.  maddelerinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

REDDİNE.

 

 yürürlüğünündurdurulması isteminin REDDİNE.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET