gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ 16 HAZİRAN 2011 TOPLANTI TOPLU KARARLARI

16 Haziran 2011 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Anayasa Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

18 Haziran 2011 Cumartesi 01:50
Anayasa Mahkemesi 16 Haziran 2011 Toplantı Toplu Kararları

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2010/21

 

Şanlıura İdare Mahkemesi

14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin “İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,” biçimindeki (g) alt bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin “İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,” biçimindeki (g) alt bendi, 13.2.2011 günlü, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 111. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından, bu alt bende ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA.

 

2

2010/23

 

Danıştay Onikinci Daire

 

14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin ikinci fıkrasının “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.” biçimindeki birinci cümlesinin “uyarma ve kınama cezaları” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

 

 

Esas

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin ikinci fıkrasının “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.” biçimindeki birinci cümlesinin, “uyarma ve kınama cezaları” yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE.

3

2006/113

 

Malatya Bölge İdare Mahkemesi

10.12.2003 günlü, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun;

1- 22.12.2005 günlü, 5436 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin birinci fıkrasının,

2- 32. maddesinin ikinci fıkrasının,

3- 61. maddesinin üçüncü fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

 

Esas

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun;

1- 22.12.2005 günlü, 5436 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin birinci fıkrasının

2- 32. maddesinin ikinci fıkrasının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,

3- 61. maddesinin üçüncü fıkrasının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

- Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE.

 

 

4

2009/9

 

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY ile İzmir Milletvekili Kemal ANADOL

20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1- 3. maddesiyle, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilen son cümlesinde yer alan “… en fazla beşte bir oranında …” ibarelerinin,

2- 6. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un 20. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının değiştirilen son cümlesinde yer alan “… ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri …” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının sonuna eklenen cümlenin,

3- 20. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden sonra gelen paragraf yürürlükten kaldırılmış; …” ibaresinin,

4- 20. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un 53. maddesinin (c) fıkrasının sonuna eklenen paragrafın,

5- 20. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un 53. maddesinin (j) fıkrasınındeğiştirilen (2) numaralı bendinin,

6-23. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un değiştirilen 56. maddesinin;

a-Birinci fıkrasınınson cümlesinin,

b- İkinci fıkrasının son cümlesinin,

7- 27. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un değiştirilen Ek 2. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “… ile yapım işlerine …” ibaresinin,

8- 30. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 10. maddenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

Esas

- 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

1- 3. maddesiyle, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilen son cümlesinde yer alan “… en fazla beşte bir oranında …” ibarelerinin,

2- 6. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un 20. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının değiştirilen son cümlesinde yer alan “… ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri …” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının sonuna eklenen cümlenin,

3- 20. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… (b) fıkrasının (9) numaralı bendinden sonra gelen paragraf yürürlükten kaldırılmış; …” ibaresinin,

4- 20. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un 53. maddesinin;

a- (c) fıkrasının sonuna eklenen paragrafın,

b- (j) fıkrasınındeğiştirilen (2) numaralı bendinin,

5- 23. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un değiştirilen 56. maddesinin;

a-Birinci fıkrasınınson cümlesinin,

b- İkinci fıkrasının son cümlesinin,

6- 27. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’un değiştirilen Ek 2. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “… ile yapım işlerine …” ibaresinin,

7- 30. maddesiyle, 4734 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 10. maddenin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 

- Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE.

 

5

2008/12

 

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ile İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU

27.12.2007 günlü, 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu’nun;

1- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

2- 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “… ile yakın ilişki içerisinde olduğu kişiler” ibaresinin,

3- 9. maddesinin (3), (5) ve (7) numaralı fıkralarının,

4- 11. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

5- 13. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

 

Esas

- 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu’nun;

1- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

2- 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “… ile yakın ilişki içerisinde olduğu kişiler” ibaresinin,

3- 9. maddesinin (3), (5) ve (7) numaralı fıkralarının,

4- 11. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

5- 13. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 

- Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE.

 

 

6

2010/32

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi

26.10.1963 günlü, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’nun;

1- 25. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının,

2- 26. maddesinin,

itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu madde ve fıkralara ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

3- 25. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

4- 25. maddesinin ikinci fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET