gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ 22 KASIM 2012 'DE 657 İPTALLERİ

22 Kasım 2012 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

30 Kasım 2012 Cuma 11:01

 22 Kasım 2012 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2011/86

 

 

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 115 milletvekili

 

 

 

Birleşen Dosyalar

 

  E. 2012/8

E.2012/46

E.2012/51

E.2012/55

E.2012/88

E.2012/90

 

 

 

      3.6.2011 günlü, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin:

A) Dayanağı olan 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Yetki Kanunu’nun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmış olup, anılan yasa iptal edildiğinde 639 sayılı KHK’nın yasal dayanağı ortadan kalkacağından tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eklerinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B) 1- 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

2- 32. maddesinin;

         a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “… ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne …” ve“… ile 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna …”ibarelerinin,

         b- (2) numaralı fıkrasında yer alan “ … ile 26/2/1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun …” ibaresinin,

         c- (3) numaralı fıkrasında yer alan “… ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar …”  ibaresinin,

 3- 33. maddesinin,

       4- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… ile kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne …” ibaresinin,

 5-Geçici 2. maddesinin;

            a- (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “... ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü …”ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan“… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne …” ve “… ile mülkiyeti kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait olanlar …” ibarelerinin,

             b- (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü …” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün …” ibaresinin,

             c- (3) numaralı fıkrasında yer alan “… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü …” ibaresinin,

  6- Geçici 3. maddesinin;

       a- (1) numaralı fıkrasının;

           aa- (a) bendinin,

                 bb- (b) bendinde yer alan “Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Arazi İşleri Dairesi Başkanı, Destekleme Dairesi Başkanı, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Bölge Müdürü, …”ibaresinin,

       b) (2) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

c)  (3) numaralı fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinin,

 d) (4) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan“… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde …” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü …” ibaresinin,

               e) (5) numaralı fıkrasının,

               f)  (6) numaralı fıkrasının,

  7- Geçici 4. maddesinde yer alan “… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün …” ibaresinin;

  8- Geçici 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün …” ibaresinin;

iptaline ve Kararname’nin Geçici 3. Maddesinin, (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile…” ibaresi ile (5) numaralı fıkrasında yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ibaresinin ve Kararname’nin bu ibareler dışında kalan diğer iptali istenilen hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi istemi.

Esas

639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 6223 sayılı Kanun’a yönelik iptal istemi, 27.10.2011 günlü, E. 2011/60, K. 2011/147 sayılı kararla reddedildiğinden, Kararname’nin tümüne yönelik iptal isteminin REDDİNE,

B) 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. maddeleri, 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) ve (k) bentleri dışında kalan bölümü, 12., 13. maddeleri, 14. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi dışında kalan bölümü, 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının  (c) ve (ç) bentleri dışında kalan bölümü, 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b), (ç), (d) bentleri ve (c) bendinin “yayın hizmetlerini yürütmek,” ibaresi dışında kalan bölümü, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. maddeleri, 31. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 32., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., 33. ve 34. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’i,  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeleri ile (1) ve (2) sayılı listeleri, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkraya, bentlere, bölümlere, cetvele ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

  2- a- 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) ve (k) bentleri,

     b- 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) ve ( ç) bentleri,

     c- 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “yayın hizmetlerini yürütmek,” ibaresi,

22.8.2011 günlü, 651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu bentlere ve ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

C) 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. maddeleri, 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) ve (k) bentleri dışında kalan bölümü, 12., 13. maddeleri, 14. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi dışında kalan bölümü, 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının  (c) ve (ç) bentleri dışında kalan bölümü, 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b), (ç), (d) bentleri ve  (c) bendinin “yayın hizmetlerini yürütmek,” ibaresi dışında kalan bölümü, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. maddeleri, 31. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 32., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., 33. ve 34. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’i,  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeleri ile (1) ve (2) sayılı listelerinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkraya, bentlere, bölümlere, cetvele ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

  2- a- 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresinin,

     b- 31. maddesinin  (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının,

Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  c- 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi ile 31. maddesinin  (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının iptal edilmeleri nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkralara ve ibareye ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

D) İçeriği itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

 1- 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının  “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi dışında kalan bölümünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu bölüme ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

 2- 32. maddesinin;

 a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “…veTarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ve “… ile 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna…”ibarelerinin,     

  b- (2) numaralı fıkrasında yer alan “…ile 26/2/1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun…” ibaresinin,

  c- (3) numaralı fıkrasında yer alan “…ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar…”  ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 3- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…ile kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 4-Geçici 2. maddesinin;

  a- (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü…”ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan“…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ve “…ile mülkiyeti kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait olanlar…” ibarelerinin,

  b- (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün…” ibaresinin,

  c- (3) numaralı fıkrasında yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü…” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 5- Geçici 3. maddesinin;

  a- (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde yer alan “Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Arazi İşleri Dairesi Başkanı, Destekleme Dairesi Başkanı, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Bölge Müdürü,…”  ibaresinin,

  b- (2) numaralı fıkrası ile(3) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında çalışmakta olan personelden, merkez teşkilatında çalışmakta olan personel Bakanlığın merkez teşkilatına, taşra teşkilatında görev yapmakta olan personel ise bulundukları ilin Bakanlık taşra teşkilatına başka bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı kadro ve pozisyonlara, devredilmiş ve atanmış sayılır.” cümlesinin,     

 c- (4) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan“…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde…”, ikinci cümlesinde yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü…” ibareleri ile (5)  ve (6) numaralı fıkralarının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

  6- Geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

  7- Geçici 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

  8- 33. maddesinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 6223 sayılı Kanun’un iptal edilmesi halinde dayanaksız hale geleceği yönünden ileri sürülen iptal istemi, 22.11.2012 günlü, E. 2011/86, K. 2012/183 sayılı kararla reddedildiğinden, Kararname’nin tümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

B)  Kapsam yönünden;

      1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. maddeleri, 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) ve (k) bentleri dışında kalan bölümü, 12., 13. maddeleri, 14. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi dışında kalan bölümü, 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının  (c) ve (ç) bentleri dışında kalan bölümü, 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b), (ç), (d) bentleri ve  (c) bendinin “yayın hizmetlerini yürütmek,” ibaresi dışında kalan bölümü, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. maddeleri, 31. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 32., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., 33. ve 34. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’i,  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeleri ile (1) ve (2) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/86,  K. 2012/183 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkraya, bentlere, bölümlere, cetvele ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

   2- a- 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) ve (k) bentleri,

           b- 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) ve ( ç) bentleri,

           c- 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “yayın hizmetlerini yürütmek,” ibaresi,

hakkında, 22.11.2012 günlü, E. 2011/86, K. 2012/183 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu bentlere ve ibareye ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

C) Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası yönünden;

      1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. maddeleri, 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) ve (k) bentleri dışında kalan bölümü, 12., 13. maddeleri, 14. maddesinin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi dışında kalan bölümü, 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının  (c) ve (ç) bentleri dışında kalan bölümü, 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (b), (ç), (d) bentleri ve  (c) bendinin “yayın hizmetlerini yürütmek,” ibaresi dışında kalan bölümü, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. maddeleri, 31. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 32., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., 33. ve 34. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’i,  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeleri ile (1) ve (2) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/86,  K. 2012/183 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkraya, bentlere, bölümlere, cetvele ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

      2- a- 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresine,

             b- 31. maddesinin  (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarına,

ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu  fıkraların ve ibarenin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

D) İçeriği itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

  1- 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının  “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi dışında kalan bölümüne,

       2- 32. maddesinin;

          a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “…veTarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ve “… ile 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna…”ibaresine,     

          b- (2) numaralı fıkrasında yer alan “…ile 26/2/1985 tarihli ve 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun…” ibaresine,

          c- (3) numaralı fıkrasında yer alan “…ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar…”  ibaresine,

3- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…ile kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ibaresine,         

4-Geçici 2. maddesinin;

     a- (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü…”ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan“…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ve “…ile mülkiyeti kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait olanlar…” ibaresine,

     b- (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün…” ibaresine,

     c- (3) numaralı fıkrasında yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü…” ibaresine,

5- Geçici 3. maddesinin;

     a- (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde yer alan “Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Arazi İşleri Dairesi Başkanı, Destekleme Dairesi Başkanı, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Bölge Müdürü,…”  ibaresine,

     b- (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile…” ibaresi ile(3) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında çalışmakta olan personelden, merkez teşkilatında çalışmakta olan personel Bakanlığın merkez teşkilatına, taşra teşkilatında görev yapmakta olan personel ise bulundukları ilin Bakanlık taşra teşkilatına başka bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı kadro ve pozisyonlara, devredilmiş ve atanmış sayılır.” cümlesine,     

    c- (4) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan“…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde…”, ikinci cümlesinde yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü…” ibareleri ile (5) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan  “...ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne…” ibaresi ve (6) numaralı fıkraya,

6- Geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün…” ibaresine,

7- Geçici 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün…” ibaresine,

8- 33. maddesine,

yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/86, K. 2012/183 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddeye, fıkralara, cümleye, bölüme ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

2

2011/107

 

 

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN ile birlikte 116 milletvekili

 

 

 

Birleşen

E.2012/47

E.2012/62

E. 2012/85

E. 2012/89

       8.8.2011 günlü, 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin:

1- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerin,

2- 24. maddesiyle değiştirilen 3.6.2011 günlü, 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin (1), (2), (3), (7), (8) ve (9) numaralı fıkralarının,

3- 28. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 3. maddesine eklenen (12), (13) ve (14) numaralı fıkraların,

4- 54. maddesiyle 21.5.1986 günlü, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 12’nin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 Esas

649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 6223 sayılı Kanun’a yönelik iptal istemi, 27.10.2011 günlü, E. 2011/60, K. 2011/147 sayılı kararla reddedildiğinden, Kararname’nin tümüne yönelik iptal isteminin REDDİNE,

B) 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. maddeleri, 24. maddesiyle, 3.6.2011 günlü, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16. maddesinin (8) numaralı fıkrasının “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü ile (1), (2), (3), (4), (6), (7) ve (9) numaralı fıkraları, 25., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddeleri, 38. maddesiyle, 3.6.2011 günlü, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası dışında yapılan değişiklikler, 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. maddeleri, 51. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, (b) bendi ile 7.11.1985 günlü, 3238 sayılı Savunma Sanayii   Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 8. maddesine eklenen altıncı fıkranın birinci cümlesi, 52., 53., 54., 56., 57., 58. maddeleri, 60., 61., 63., 64., 65. maddeleri ile (1), (2), (3) ve (4) sayılı listeleri, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümleye, bölüme,  listelere ve değişikliklere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

2- 27. maddesiyle, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nindeğiştirilen 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi, 24.10.2011 günlü, 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin10. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu cümleye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3- 38. maddesiyle değiştirilen 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası, 11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 12’nin (3) numaralı fıkrasının (aa) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu fıkraya ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

4- 51. maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendiyle değiştirilen,  3238 sayılı Kanun’un 8. maddesinin ikinci fıkrasındaki ”Savunma Sanayii Uzmanı ve Uzman Yardımcısı ile Daire Tabibi kadroları” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 12’nin (3) numaralı fıkrasının (g) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu ibareye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

5- 55. maddesiyle,375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3. maddesinin birinci fıkrasına “Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 12’nin (1) numaralı fıkrasının (m) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu maddeye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, OYBİRLİĞİYLE,

6-  59. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 27.10.1999 günlü, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümle, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin5. maddesinin (j) fıkrası ile değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu cümleye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

7- 59. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 4458 sayılı Kanun’un 244.  maddesine eklenen (7) numaralı fıkra, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına bu fıkraya ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

8- 62. maddesi, 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

9- 62.  maddesinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddeye ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

C) 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. maddeleri, 24. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16. maddesinin (8) numaralı fıkrasının “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü ile (1), (2), (3), (4), (6), (7) ve (9) numaralı fıkraları, 25., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddeleri, 38. maddesiyle,  642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası dışında yapılan değişiklikler, 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. maddeleri, 51. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, (b) bendi ile 3238 sayılı Kanun’un 8. maddesine eklenen altıncı fıkranın birinci cümlesi, 52., 53., 54., 56., 57., 58. maddeleri, 59. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 60., 61., 63., 64., 65. maddeleri ile (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelerin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümleye, bölüme,  listelere ve değişikliklere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

 2- a- 24. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16. maddesinin (5) numaralı fıkrasının ve (8) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresinin,

          b- 27. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

          c- 51. maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi ile 3238 sayılı Kanun’un 8. maddesine eklenen;

               aa- Altıncı fıkranın ikinci cümlesi ile (a), (b) ve (c) bentlerinin,

               bb- Yedinci ve sekizinci fıkralarının,

Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

D) 1- 24. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16. maddesinin (5) numaralı fıkrasının ve (8) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresinin,

       2- 27. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

       3- 51. maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi ile 3238 sayılı Kanun’un 8. maddesine eklenen, altıncı fıkranın ikinci cümlesi ile (a), (b) ve (c) bentlerinin, yedinci ve sekizinci fıkralarının,

iptal edilmeleri nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkralara, bentlere, cümleye ve ibareye ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

E) İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

  1- 24. maddesiyle değiştirilen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin:

           a- (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

           b- (3) numaralı fıkrasında yer alan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Makamın emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:” ibaresinin,

            c- (7) numaralı fıkrasının,

            d- (8) numaralı fıkrasının “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü,

            e- (9) numaralı fıkrasının,

 2- 28. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 3. maddesine eklenen (12), (13) ve (14)  numaralı fıkraların,

 3- 54. maddesiyle, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 12’nin,

 Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 

 

 

 

 

649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 6223 sayılı Kanun’un iptal edilmesi halinde dayanaksız hale geleceği yönünden ileri sürülen iptal istemi, 22.11.2012 günlü, E. 2011/107, K. 2012/184 sayılı kararla reddedildiğinden, Kararname’nin tümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

B)  Kapsam yönünden;

      1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. maddeleri, 24. maddesiyle, 3.6.2011 günlü, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16. maddesinin (8) numaralı fıkrasının “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü ile (1), (2), (3), (4), (6), (7) ve (9) numaralı fıkraları, 25., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddeleri, 38. maddesiyle, 3.6.2011 günlü, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası dışında yapılan değişiklikler, 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. maddeleri, 51. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, (b) bendi ile 7.11.1985 günlü, 3238 sayılı Savunma Sanayii  Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un  8. maddesine eklenen altıncı fıkranın birinci cümlesi, 52., 53., 54., 56., 57., 58. maddeleri, 59. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 60., 61., 63., 64., 65. maddeleri ile (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/107,  K. 2012/184 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümleye, bölüme ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

  2- 27. maddesiyle, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nindeğiştirilen 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi,

  3- 38. maddesiyle değiştirilen 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası,

  4- 51. maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendiyle değiştirilen,  3238 sayılı Kanun’un 8. maddesinin ikinci fıkrasındaki ”Savunma Sanayii Uzmanı ve Uzman Yardımcısı ile Daire Tabibi kadroları” ibaresi,

  5- 55. maddesiyle,27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3. maddesinin birinci fıkrasına “Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,” ibaresi,

6-  59. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 27.10.1999 günlü, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümle,

hakkında, 22.11.2012 günlü, E. 2011/107, K. 2012/184 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu cümlelere ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

     7- 62. maddesine ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu maddenin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

C) Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi yönünden;

      1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. maddeleri, 24. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16. maddesinin (8) numaralı fıkrasının “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü ile (1), (2), (3), (4), (6), (7) ve (9) numaralı fıkraları, 25., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddeleri, 38. maddesiyle,  642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin ikinci fıkrası dışında yapılan değişiklikler, 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. maddeleri, 51. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, (b) bendi ile 3238 sayılı Kanun’un 8. maddesine eklenen altıncı fıkranın birinci cümlesi, 52., 53., 54., 56., 57., 58. maddeleri, 59. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 60., 61., 63., 64., 65. maddeleri ile (1), (2), (3) ve (4) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/107,        K. 2012/184 sayılı kararla reddedildiğinden, ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümleye, bölüme, listelere ve değişikliklere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

      2- a- 24. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16. maddesinin (5) numaralı fıkrasının ve (8) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresine,

            b- 27. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 38. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesine,

            c- 51. maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendi ile 3238 sayılı Kanun’un 8. maddesine eklenen;

                 aa- Altıncı fıkranın ikinci cümlesi ile (a), (b) ve (c) bentlerine,

                 bb- Yedinci ve sekizinci fıkralarına,

ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu fıkraların, bentlerin ve cümlenin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

D) İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

      1- 24. maddesiyle değiştirilen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin:

           a- (1) ve (2) numaralı fıkralarına,

            b- (3) numaralı fıkrasında yer alan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Makamın emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:” ibaresine,

           c- (7) numaralı fıkrasına,

           d- (8) numaralı fıkrasının “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümüne,

         e- (9) numaralı fıkrasına,

     2- 28. maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 3. maddesine eklenen (12), (13) ve (14)  numaralı fıkralarına,

     3- 54. maddesiyle, 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 12’ye,

yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/107,  K. 2012/184 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddeye, fıkralara, bölüme ve ibareye ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

3

2011/140

 

 

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 115 milletvekili

11.10.2011 günlü,  665 sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin;

A- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun’un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

B- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile ekindeki listelerin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

C- 1- 3. maddesiyle değiştirilen 9.1.1985 günlü, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesinin ikinci fıkrasının,                  

        2- 7. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 15’in “… Bakanlık Müşaviri kadrolarında bulunanlar, Bakanın uygun göreceği Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevlendirilebilir.” bölümünün,

      3- 16. maddesiyle 25.6.2003 günlü, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendinin,

              4- Geçici 2. maddesinin (1), (2) ve (9) numaralı fıkralarının,

      iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

      karar verilmesi istemi.

Esas

665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 1- 6223 sayılı Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki listelerin iptali isteminin REDDİNE,

  2- 44. maddesiyle, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun değiştirilen 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi, 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu bende ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B) 1- 1., 2. maddeleri,  3. maddesiyle, 9.1.1985 günlü, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesinin, değiştirilen ikinci fıkrasının “…giriş ve…”  ibaresi dışında kalan bölümü, birinci fıkrasına eklenen (h) ve (i) bentleri ile mevcut (h) bendinin (j) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. maddeleri, 23. maddesiyle, 25.6.2003 günlü, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 15. maddesinin değiştirilen ikinci ve üçüncü fıkraları, 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. maddeleri, 44. maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un değiştirilen 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi dışında kalan bölümü, 45., 46. maddeleri, geçici (1)., geçici (2)., geçici (3)., geçici (4)., geçici (5)., 47., 48. maddeleri ile eki  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) sayılı listeleri, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, bölümlere ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

  2- 43. maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un 25. maddesine eklenen (3) numaralı fıkra, 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından bu fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  3- 43. maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un 25. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin   (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkraya  ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN       RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

C- 1- 1., 2. maddeleri,  3. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’un 15. maddesinin, değiştirilen ikinci fıkrasının “…giriş ve…”  ibaresi dışında kalan bölümü, birinci fıkrasına eklenen (h) ve (i) bentleri ile mevcut (h) bendinin (j) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. maddeleri, 23. maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 15. maddesinin değiştirilen ikinci ve üçüncü fıkraları, 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. maddeleri, 44. maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un değiştirilen 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi dışında kalan bölümü, 45., 46. maddeleri, geçici (1)., geçici (2)., geçici (3)., geçici (4)., geçici (5)., 47., 48. maddeleri ile eki  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) sayılı listelerin Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, bölümlere ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

 2- a- 3. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’un 15. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında yer alan “…giriş ve…”  ibaresinin,

         b- 23. maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 15. maddesine eklenen dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraların,

Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 3- a- 3. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’un 15. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında yer alan “…giriş ve…”  ibaresinin,

         b- 23. maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 15. maddesine eklenen dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraların,

iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkralara ve ibareye ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

D) İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

     1- 3. maddesiyle değiştirilen, 3146 sayılı Kanun’un 15. maddesinin ikinci fıkrasının,                  

     2- 7. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 15’in “…Bakanlık Müşaviri kadrolarında bulunanlar, Bakanın uygun göreceği Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevlendirilebilir.” bölümünün,

     3- 16. maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendinin,

     4- Geçici 2. maddesinin (1), (2) ve (9) numaralı fıkralarının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 1-  6223 sayılı Kanun’un iptal edilmesi halinde dayanaksız hale geleceği yönünden ileri sürülen iptal istemi, 22.11.2012 günlü, E. 2011/140, K. 2012/185 sayılı kararla reddedildiğinden, Kararname’nin tümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

      2- 44. maddesiyle, 21.9.2006 günlü, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun değiştirilen 26. maddesinin bir numaralı fıkrasının (ç) bendi hakkında, 22.11.2012 günlü, E. 2011/140, K. 2012/185 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu bende ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B)  Kapsam yönünden;

      1- 1., 2. maddeleri,  3. maddesiyle, 9.1.1985 günlü, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesinin, değiştirilen ikinci fıkrasının “…giriş ve…”  ibaresi dışında kalan bölümü, birinci fıkrasına eklenen (h) ve (i) bentleri ile mevcut (h) bendinin (j) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. maddeleri, 23. maddesiyle, 25.6.2003 günlü, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 15. maddesinin değiştirilen ikinci ve üçüncü fıkraları, 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. maddeleri, 44. maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un değiştirilen 26. maddesinin bir numaralı fıkrasının (ç) bendi dışında kalan bölümü, 45., 46. maddeleri, geçici (1)., geçici (2)., geçici (3)., geçici (4)., geçici (5)., 47., 48. maddeleri ile eki  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/140,  K. 2012/185 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, bölümlere, listelere ve teselsüle ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

  2- 43. maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un 25. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu fıkranın YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

C) Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi yönünden;

      1- 1., 2. maddeleri,  3. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’un 15. maddesinin, değiştirilen ikinci fıkrasının “…giriş ve…”  ibaresi dışında kalan bölümü, birinci fıkrasına eklenen (h) ve (i) bentleri ile mevcut (h) bendinin (j) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. maddeleri, 23. maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 15. maddesinin değiştirilen ikinci ve üçüncü fıkraları, 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. maddeleri, 44. maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un değiştirilen 26. maddesinin bir numaralı fıkrasının (ç) bendi dışında kalan bölümü, 45., 46. maddeleri, geçici (1)., geçici (2)., geçici (3)., geçici (4)., geçici (5)., 47., 48. maddeleri ile eki  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/140, K. 2012/185 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, bölümlere, listelere ve teselsüle  ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

      2- a- 3. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’un 15. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında yer alan “…giriş ve…”  ibaresine,

              b- 23. maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 15. maddesine eklenen dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına,

ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu  fıkraların ve ibarenin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

D) İçeriği itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

     1- 3. maddesiyle değiştirilen, 3146 sayılı Kanun’un 15. maddesinin ikinci fıkrasına,                  

     2- 7. maddesiyle 3146 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 15’in “…Bakanlık Müşaviri kadrolarında bulunanlar, Bakanın uygun göreceği Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevlendirilebilir.” bölümüne,

     3- 16. maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendine,

     4- Geçici 2. maddesinin (1), (2) ve (9) numaralı fıkralarına,

yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/140,  K. 2012/185 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkralara, bölüme ve bende ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

4

2011/148

 

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 114 milletvekili

24.10.2011 günlü, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin;

1- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

2- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (1) Sayılı Cetvel, (2) sayılı Cetvel, (1) sayılı Liste ve (2) sayılı  Liste’nin  iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına AnayasanınBaşlangıcının dördüncü fıkrası ile 2., 7., 87., 91., 123. ve 163.  maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

 karar verilmesi istemi.

Esas

656 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 1- 16. maddesinin (6) numaralı fıkrası,

     2- 20. maddesinin (7) numaralı fıkrasıyla,  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3. maddesinin birinci fıkrasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,” ibaresi,

     3- Eki (ll) Sayılı Cetvel,

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin1. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu fıkraya, ibareye ve cetvele ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B) 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (1), (2) ve (7) numaralı fıkraları, 17., 18., 19. maddeleri, 20. maddesinin (7) numaralı fıkrası ile (5) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentleri dışında kalan bölümü, geçici 1., geçici 2., geçici 3. maddeleri, geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…kapatılan Başkanlıkta fiilen çalışmakta olan kişiler,”  ibaresi, geçici 5.maddenin (1) numaralı fıkrası, 21., 22. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’i, (1) ve (2) sayılı listeleri, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bölüme, ibareye, cetvele ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

2- 20. maddesinin (5) numaralı fıkrasının;

           a- (ç) bendiyle, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Eki (ll) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi, 

           b- (d) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7.nci sırasına “Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen         “, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı” ibaresi,

6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından bu ibarelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

3- 20. maddesinin (5) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu bentlere ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN       RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

C) 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları, 17., 18., 19. maddeleri, 20. maddesinin (7) numaralı fıkrası ile (5) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentleri dışında kalan bölümü, geçici 1., geçici 2., geçici 3. maddeleri, geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…kapatılan Başkanlıkta fiilen çalışmakta olan kişiler,”  ibaresi, geçici 5.maddenin (1) numaralı fıkrası, 21., 22. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’i, (1) ve (2) sayılı  listelerin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara,  bölüme, ibareye, cetvele ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

 2- 16. maddesinin;

            a- (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

            b- (7) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkraya  ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

 3- Geçici Madde 4’ün (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin “657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Yükseköğretim Kurulunca bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda %70 oranında başarılı olmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında Başkanlığın görev alanıyla ilgili çalışan veya bu alanda eğitim almış kişiler ile…”  bölümünün, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 4- Geçici Madde 5’in (2) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 163. maddesi uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 5-  16. maddesinin  (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları, Geçici Madde 4’ün (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin “…kapatılan Başkanlıkta fiilen çalışmakta olan kişiler,”  ibaresi dışında kalan bölümü ile Geçici Madde 5’in (2) numaralı fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkralara ve bölüme ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

656 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 1- 16. maddesinin (6) numaralı fıkrası,

     2- 20. maddesinin (7) numaralı fıkrasıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 3. maddesinin birinci fıkrasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,” ibaresi,

     3- Eki ll Sayılı Cetvel’i,

hakkında, 22.11.2012 günlü, E. 2011/148, K. 2012/186 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu fıkraya, ibareye ve cetvele ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B)  Kapsam yönünden;

      1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (1), (2) ve (7) numaralı fıkraları, 17., 18., 19. maddeleri, 20. maddesinin (7) numaralı fıkrası ile (5) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentleri dışında kalan bölümü, geçici 1., geçici 2., geçici 3. maddeleri, geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…kapatılan Başkanlıkta fiilen çalışmakta olan kişiler,”  ibaresi, geçici 5.maddenin (1) numaralı fıkrası, 21., 22. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’e, (1) ve (2) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/148,  K. 2012/186 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bölüme, ibareye, cetvele ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

     2- 20. maddesinin (5) numaralı fıkrasının;

           a- (ç) bendiyle, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Eki (ll) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresine, 

            b- (d) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7.nci sırasına “Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen         “, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı” ibaresine,

ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu ibarelerin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

C) Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası ile 163. maddesi yönünden;

     1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (1), (2) ve (7) numaralı fıkraları, 17., 18., 19. maddeleri, 20. maddesinin (7) numaralı fıkrası ile (5) numaralı fıkrasının (ç) ve (d) bentleri dışında kalan bölümü, geçici 1., geçici 2., geçici 3. maddeleri, geçici 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…kapatılan Başkanlıkta fiilen çalışmakta olan kişiler,”  ibaresi, geçici 5.maddenin (1) numaralı fıkrası, 21., 22. maddeleri ile eki (I) Sayılı Cetvel’e, (1) ve (2) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/148,  K. 2012/186 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bölüme, ibareye, cetvele ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

      2- 16. maddesinin (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarına ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu fıkraların YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

      3- a- Geçici Madde 4’ün (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin “…kapatılan Başkanlıkta fiilen çalışmakta olan kişiler,”  ibaresi dışında kalan bölümüne,

            b-  Geçici Madde 5’in (2) numaralı fıkrasına,

ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu    fıkranın ve bölümün YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

5

2011/149

 

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 117 milletvekili

26.9.2011 günlü, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’nin:

A- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

B- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (1) ve  (2) sayılı cetveller ile (1) ve (2) sayılı listelerin,

C- 1- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

      2- 29. maddesinin 13 numaralı fıkrasının,

      3- 37. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

      4- 42. maddesinin;

         a- (1) numaralı fıkrasının “… Tahsisle ilgili imar planları ve her türlü projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tasdik edilir ve inşaat ruhsatları bu Bakanlık tarafından verilir.” biçimindeki son cümlesinin,

        b- (2) numaralı fıkrasının,

       5- Geçici 2. maddesinin (2), (3), (4), (6), (7), (8) ve (12) numaralı fıkralarının,

      iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına  karar verilmesi istemi.

Esas

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 6223 sayılı Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (I) ve  (2) sayılı cetveller ile (1) ve (2) sayılı listelerin iptali isteminin REDDİNE,

B) 1- 39. maddesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin1. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu maddeye ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, OYBİRLİĞİYLE,

        2- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. maddeleri, 28. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile (2) numaralı fıkrasının ( c) bendi, 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. maddeleri, 37. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 38., 40., 41., 42., 43., 44., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8.,   45., 46. maddeleri ile eki (I) ve  (2) sayılı cetvelleri ile (1) ve (2) sayılı listeleri, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bende, bölüme, cetvellere ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

C) 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. maddeleri 28. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile (2) numaralı fıkrasının ( c) bendi, 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. maddeleri, 37. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 38., 40., 41., 42., 43., 44., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8.,   45., 46. maddeleri ile eki (I) ve  (2) sayılı cetvelleri ile (1) ve (2) sayılı listelerinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bende, bölüme, cetvellere ve listelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

      2- a- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresinin,

             b- 37. maddesinin  (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının,

 Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

             c- 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

             d- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi, 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 37. maddesinin  (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının iptal edilmeleri nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu fıkralara, bentlere ve ibareye ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

D) İçeriği itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

      1- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının  “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümünün,

      2- 29. maddesinin (13) numaralı fıkrasının,

      3- 42. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Tahsisle ilgili imar planları ve her türlü projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tasdik edilir ve inşaat ruhsatları bu Bakanlık tarafından verilir.” biçimindeki son cümlesinin,

       4- 42. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

        5-  Geçici 2. maddesinin (2), (3), (4), (6), (7), (8), ve (12) numaralı fıkralarının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkralara, cümleye ve bölüme ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

 

 

 

 

 

 

 

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

 A) 1- 6223 sayılı Kanun’un iptal edilmesi halinde dayanaksız hale geleceği yönünden ileri sürülen iptal istemi, 22.11.2012 günlü, E. 2011/149, K. 2012/187 sayılı kararla reddedildiğinden, Kararname’nin tümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

       2- 39. maddesihakkında, 22.11.2012 günlü, E. 2011/149, K. 2012/187 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu maddeye ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B)  Kapsam yönünden;

      1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. maddeleri, 28. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile (2) numaralı fıkrasının ( c) bendi, 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. maddeleri, 37. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 38., 40., 41., 42., 43., 44., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8.,   45., 46. maddeleri ile eki (I) ve  (2) sayılı cetvelleri ile (1) ve (2) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/149,  K. 2012/187 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bende, bölüme, cetvellere ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,  

C) Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası yönünden;

       1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. maddeleri, 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümü, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. maddeleri, 28. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile (2) numaralı fıkrasının ( c) bendi, 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. maddeleri, 37. maddesinin  (1) numaralı fıkrası, 38., 40., 41., 42., 43., 44., geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8.,   45., 46. maddeleri ile eki (I) ve  (2) sayılı cetvelleri ile (1) ve (2) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/149,  K. 2012/187 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bende, bölüme, cetvellere ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,  

       2- a- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresine,

              b- 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerine,

              c- 37. maddesinin  (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarına,

ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu fıkraların, bentlerin ve ibarenin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

D) İçeriği itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

      1- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının  “…mesleğe alınmaları…” ibaresi dışında kalan bölümüne,

      2- 29. maddesinin (13) numaralı fıkrasına,

      3- 42. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Tahsisle ilgili imar planları ve her türlü projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tasdik edilir ve inşaat ruhsatları bu Bakanlık tarafından verilir.” biçimindeki son cümlesine,

     4- 42. maddesinin (2) numaralı fıkrasına,

 5- Geçici 2. maddesinin (2), (3), (4), (6), (7), (8) ve (12) numaralı fıkralarına,

yönelik iptal istemleri, 22.11.2012 günlü, E. 2011/149,  K. 2012/187 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkralara, bölüme ve cümleye ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET