gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ ŞİMDİLİK SES ÇIKARMADI

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddeleri için yürürlüğün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine gidilmişti. Anayasa Mahkemesi ön görüşmede yürürlüğün durdurulma taleplerinden bazılarını koşulları yerine getirilmediği için reddine diğerlerinde ise esas inceleme sırasında karara bağlanmasını öngördü. Şimdi bu karar ne anlama geliyor?

25 Haziran 2014 Çarşamba 20:18
ANAYASA MAHKEMESİ ŞİMDİLİK SES ÇIKARMADI

DERSHANE DENETÇİVE OKUL YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİNE ANAYASA MAHKEMESİ ŞİMDİLİK SES ÇIKARMADI

 

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddeleri içinyürürlüğün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine gidilmişti. AnayasaMahkemesi ön görüşmede yürürlüğün durdurulma taleplerinden bazılarını koşullarıyerine getirilmediği için reddine diğerlerinde ise esas inceleme sırasındakarara bağlanmasını öngördü. Şimdi bu karar ne anlama geliyor?

 

11 Haziran 2014 günü yapılan mahkeme toplantısında görüşülen 1.3.2014 günlü,6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

 

A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait TaşınmazMalların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin;

1- Birinci fıkrasının “…Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tümyargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi hâlinde…”bölümünün,

2- İkinci fıkrasının,

3- Yedinci fıkrasının,

 

B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim KurumlarıKanunu’nun 2. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının;

a- (b) bendinde yer alan “dershaneleri” ibaresinin yürürlüktenkaldırılmasının,

b- Değiştirilen (c) bendinin “...ile Bakanlıkça dönüşüm programınaalınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleridevam eden ortaöğretim...” bölümünün,

c- Değiştirilen (g) bendinin “Ortaöğretime veya yüksek öğretime girişsınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla...” bölümünün,

d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,

e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan “On iki yaş ve altındaki...” ibaresinin,

 

C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin birincifıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin,

 

D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin,

 

E- 21. maddesiyle, 25.8.2011günlü, 652 sayılı Millî Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesineeklenen (3) numaralı fıkranın “…ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzerigörevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarındahizmet süresi ve…” bölümünün,

 

F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

 

G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici10. maddenin;

1- (3) numaralı fıkrasının,

2- (7) numaralı fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan

“…Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve …” ibaresi ile “…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin,

b- İkinci cümlesinde yer alan “…Milli Eğitim Başdenetçisi, MilliEğitim Denetçisi,…” ibaresi ile “…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin,

c- Üçüncü cümlesinde yer alan “(Milli Eğitim Denetçi YardımcılığındanMaarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)” ibaresinin,

3- (8) numaralı fıkrasının,

 

H- 26. maddesinin (d) bendinin,

I- 27. maddesinin;

1- (3) numaralı fıkrasının “Milli Eğitim Denetçileri ve Milli EğitimDenetçi Yardımcıları

ile…” ibaresinin,

2- (5) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinin “aynı bentte yer alan ‘ve Milli Eğitim DenetçiYardımcıları’ ve ‘Milli Eğitim Denetçiliğineibareleri madde metnindençıkarılmıştır.” bölümünün,

b- (b) bendinin “…(g) bendinde yer alan ‘Milli Eğitim Denetçi veDenetçi Yardımcıları,’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve…” bölümünün,

3- (7) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

 

AnayasaMahkemesinin 11 Haziran 2014 günü yapılan toplantısında görüşülen 1Mart 2014günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

 

A- 1- 22. Maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin37. maddesinin (8) numaralı fıkrasına,( Okul ve Kurum Müdürleri, İl MillîEğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okulveya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Valitarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süretamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ilebu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikledüzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama veterfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.)

 

2- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici10. maddenin (8) numaralı fıkrasına, (Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarakgörev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi,2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızınsona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenintamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işlemegerek kalmaksızın sona erer.)

ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin, koşulları oluşmadığındanREDDİNE,

 

B- Dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulmasıistemlerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanması,

 

Öngörülmektedir.

 

Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla yürütmeyi durdurma bakımından yasaldeğişiklikleri değerlendirmiştir. Esasa ilişkin bir sonuç ortaya konulmamıştır.Ancak 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8) numaralıfıkrası ile geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrası için yürürlüğündurdurulması istemlerinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE karar vererek bufıkraların esastan görüşülmesi sırasında yürütmeyi durdurma yolunu kapatırken,diğer maddeler için esas inceleme sırasında karar verilmesinin önüaçılmaktadır.

 

Böylece okulmüdürleri ve yardımcıları bakımından öngörüldüğü şekilde görevlendirilmelerigerçekleşecektir. Dershanelerin dönüştürülmesi (kapatılmasına) ve denetçilere ilişkinise süreç işlemekle birlikte son değerlendirmeyi esas incelemeye bırakmaktadır. 

Melih Karatay

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET