gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ TSK GATA ÜNİVERSİTE DOKTORLARINA ÖZEL ÇALIŞMA ÖNÜNÜ AÇTI

650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne dava açması üzerine; Anayasa Mahkemesi, KHK'nın, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini, yetki kanunu kapsamına girmediği gerekçesiyle iptal etti.

25 Temmuz 2012 Çarşamba 01:52

 Anayasa Mahkemesi aldığı kararla;

650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

 

A) 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’na yönelik iptal istemi, 27.10.2011 günlü,   E. 2011/60, K. 2011/147 sayılı kararla reddedildiğinden, kararnamenin tümüne yönelik iptal isteminin REDDİNE,

B) 1-  1., 5., 6., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 26., 32., 35., 42., 43. ve 44. maddeleri, 6223 sayılı Kanun kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

     2-  2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. maddeleri 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

     3-  2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. maddelerinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddelere ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE  GİRMESİNE,

C)  İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

     1-  5. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,            

     2- 6. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 2575 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 

            3- 12. maddesiyle, 4.2.1983 günlü, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

      4- 15. maddesiyle, 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişikliğin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 

     5- 16. maddesiyle 2802 sayılı Kanun’un 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,       

      6- 26. maddesiyle, 23.7.2003 günlü, 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 11’in Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

          D- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE


Bu kararla Anayasa Mahkemesi,
650 sayılı KHK'nın, iptal edilen 38. maddesi, ''Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz'' 
KHK'nın 39. maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen ''Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz''

düzenlemeleri iptal edildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET