gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİNİN 666 KHK İPTAL KARARI VE İÇERİĞİ ANLAMI

11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

07 Ocak 2013 Pazartesi 14:59Anayasa Mahkemesi 666 sayılı KHK'nın bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen hükümler, kamu çalışanları açısından ne anlam ifade ediyor? İşte cevabı... 

 

Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararı önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Buna göre Anayasa Mahkemesi kararı 9 ay sonra geçerli olmak kaydıyla;

 1. Cumhurbaşkanlığı Personeline Dair Düzenlemeler İptal Edilmiştir

Cumhurbaşkanlığı personelinin maaşlarını yeniden düzenleyen, ek 10. maddenin ilgili bölümleri iptal edilmiştir.

2. Altı Kurumun Maaş Düzenlemesi İptal Edilmiştir

  666 Sayılı KHK’nın bazı kurumların maaşlarını düzenleyen ek 11. maddesi ile

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı,
Kalkınma Ajansları
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu,

kadro ve pozisyonlarına atanacakların maaşı genel müdürlüklerde görev yapan personelle eşitlenmişti. Ayrıca bu kurumlardaki uzman unvanlı personelin maaşlarının Başbakanlık uzmanlarını geçemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Bu düzenlemeler iptal edilmiştir.

3. Kurumsal Ek Ödemeleri İptal Eden Maddeler İptal Edilmiştir

666 sayılı KHK ile bir taraftan ortak bir ek ödeme sistemine geçilirken, bir taraftan da bazı kurumlarda ödenmekte olan kurumsal ek ödemeler kaldırılmıştı. Mahkeme kurumsal ek ödemeleri kaldıran hükümleri iptal etmiştir.

Böylece Anayasa Mahkemesi kararı gereğince bütün kurumlarda daha önce ek ödeme almakta olup da 666 sayılı KHK ile iptal edilen ek ödemeler ödenmeye devam edecek, yeni getirilen ek ödeme de iptal olmadığından bu kurumlarda çalışanlar hem daha önce aldıkları kurumsal ek ödemeyi hem de 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödemeyi aynı anda alma durumları söz konusudur.  

   4.Eski Ek Ödeme İle Yeni Ek Ödeme Arasında Fark Olursa, Farkın Tazminat Olarak Ödenmesini Öngören Bölümler İptal Edilmiştir

Geçici 11. madde ile eski ek ödeme ile yeni ek ödeme arasında fark olması halinde, fark tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştü. Mahkeme, kurumsal ek ödemelerin yeniden ödenmesine karar verdiği için eski ek ödeme ile yeni ek ödeme arasında fark tazminatı ödenmesine gerek olmadığından bu hükmü de iptal etmiştir.

   5. Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesini Kaldırılmasını Öngören Hüküm İptal Edilmiştir

Bilindiği üzere 666 sayılı KHK ile bazı kurumların fazla mesai ödemelerinin 31 Aralık 2012′ye kadar devam etmesi, 1 Ocak 2013′de bu ödemelerin kesilmesi öngörülmüştü.  Mahkeme fazla mesai ödemesini kaldıran bu hükmü iptal etmiştir. Buna göre fazla mesai ödemesi almakta olanlar, bu haktan faydalanmaya devam edecektir.

KAYNAK: TÜRKİYE KAMU SEN GENEL MERKEZİ
İŞTE 2013 MEMUR MAAŞLARI

İŞTE 2013 MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI


AKREDİTASYON-BOR-KOSGEB-TSE-KALKINMA AJANSI-MESLEKİ YETERLİLİK 666 SONRASI ÜCRETLER NE OLACAK?
tıklayınız.


666 KHK İPTAL SONRASI EK ÖDEME NE OLACAK? tıklayınız.


666 KHK İLE GETİRİLEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ KALDIRAN HÜKMÜ İPTAL EDİLDİ tıklayınız.


ANAYASA MAHKEMESİNİN 666 KHK İPTAL KARARI ve İÇERİĞİ ANLAMI


2013 YILI KAMU PERSONELİ MALİ VE SOSYAL HAK ÖDEMELERİ BUMKO GENELGESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2011/139

 

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili

11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A- İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

B- 1- 1. maddesiyle 27.6.1989 günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen;

        a- Ek Madde 10’un birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği,” ibaresinin,

        b- Ek Madde 11’in,

        c- Ek Madde 12’in,

   2- 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen;

         a- Geçici Madde 10’un,

         b- Geçici Madde 11’in,

         c- Geçici Madde 14’ün,

         d- Geçici Madde 15’in,

       3- 5. maddesinin  (b), (e), (j) fıkralarının,

       4- Ek 12. maddesinin yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

       5- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fırkasının (d) bendinin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

- Hakimin reddi talebinin REDDİNE,

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A- 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen;

  1- Ek Madde 10’un birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,” ibaresi, 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  2- Ek Madde 11’in;

  a- Birinci fıkrasının (a) bendinin,

                aa- Birinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

               bb- Birinci cümlesinde yer alan “…Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği…” ibaresinin ilk inceleme kararında başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmesi nedeniyle, iptal edilen ibareler dışında kalan bölümüne yönelik iptal isteminin de başvuranın yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 

          b-  Birinci fıkrasının (b) bendi, 12.1.2012 günlü,  6266 sayılı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle değiştirildiğinden, konusu kalmayan bu bende ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

         c- Birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu fıkra ve bentlerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 3- Ek Madde 12’nin,

          a- (1) numaralı fıkrası, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında  olmadığından, bu fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  b- (2) numaralı fıkrasının,

              aa- (j) bendi, 30.12.2011 günlü başvuru tarihinden önce yürürlüğe giren 1.12.2011 günlü, 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 42. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, bu bende yönelik iptal isteminin BAŞVURANIN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDİNE,

                  bb- Kalan bölümü, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu bölümün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

   c- (3) numaralı fıkrasının,

                aa- (d) bendi, 30.12.2011 günlü başvuru tarihinden önce yürürlüğe giren 6253 sayılı Kanun’un 42. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, bu bende yönelik iptal isteminin BAŞVURANIN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDİNE,

               bb- (e) bendi, 6266 sayılı Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan bu bende ilişkin iptal istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

               cc- Kalan bölümünün, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun kapsamı yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, içeriği yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

B- 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 11 ve Geçici Madde 15, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

C- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu fıkraların Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

D- Ek 12. maddesinin yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci madde,…” ibaresi, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

E- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fırkasının (d) bendinde yer alan “…ile 5 inci maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları…” ibaresi, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

F- Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, 1.  maddesiyle 375 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname’ye eklenen   Ek Madde  12’nin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının iptal edilen hükümleri dışındaki diğer iptal hükümlerinin KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

A) 1- 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen;

          a- Ek Madde 10’un birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,” ibaresine,

          b- Ek Madde 11’in;              

              aa- Birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresine,

              bb- Birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasına,

 2- 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 11 ve Geçici Madde 15’e,

 3- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarına,

 4- Ek 12. maddesinin yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci madde,…” ibaresine,

 5- 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fırkasının (d) bendinde yer alan “…ile 5 inci maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları…” ibaresine,

ilişkin iptal hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle, bu maddelerin, fıkraların ve ibarelerin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

B) 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen Ek Madde 12’nin  (1) numaralı fıkrası ile  (2) numaralı fıkrasının (j) bendi dışında kalan bölümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, 

C) 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen Ek Madde 12’nin  (3) numaralı fıkrasının (d) ve (e) bentleri dışında kalan bölümüne     yönelik iptal istemi, 27.12.2012 günlü, E. 2011/139, K. 2012/205 sayılı kararla reddedildiğinden, bu bölüme ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE, 

D)- 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen, Ek Madde 11’in birinci fıkrasının (b) bendi ile Ek Madde 12’nin (3) numaralı fıkrasının (e) bendi hakkında, 27.12.2012 günlü, E. 2011/139, K. 2012/205 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu bentlere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,


 KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET