gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYSA MAHKEMESİ SON KARARA BAĞLANAN DOSYALAR

22 Şubat 2012 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

01 Mart 2012 Perşembe 01:22

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2012/14

 

Danıştay Dördüncü Daire

23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesiyle 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen  “Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.” biçimindeki cümlelerin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

       6009 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle 193 sayılı Kanun’un Geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen;

        1- Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.” biçimindeki cümlenin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

          2- “Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz.” biçimindeki cümle, 9.2.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla iptal edildiğinden, itiraz konusu cümle hakkındaYENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2

2011/53

 

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ile Yalova Milletvekili Muharrem İNCE

8.3.2011 günlü, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun:

1- 1. maddesinin (2) fıkrasında yer alan “… bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir” ibaresinin,

2- 4. maddesinin;

     a-  (2) numaralı fıkrasının,

     b- (8) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “… birlik üyesi seçmek…”ibaresinin,

3- 6. maddesinin (6) numaralı fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

   4- 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının sekizinci cümlesine,

5- 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

6- 20. maddesinin (1) fıkrasında yer alan “… Bakan onayı …” ibaresinin,

7- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

     a-  Birinci cümlesinin,

     b-  İkinci cümlesinde yer alan “Aksi takdirde bu birliklerin tüzel kişiliği kendiliğinden sona erer …”ibaresinin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

 6172 sayılı Kanun’un;

 1- 6. maddesinin (6) numaralı fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerine,

   2-  10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının sekizinci cümlesine,

 yönelik iptal davasının açılmamış sayılmasına,

        

 

 

       6172 sayılı Kanun’un:

       A- 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “… bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir” ibaresinin REDDİNE,

       B- 4. maddesinin;

            1-  (2) numaralı fıkrasınınREDDİNE,

     2-  (8) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan;

    a)  “… birlik üyesi seçmek…”ibaresininİPTALİNE,

    b)  “… birlik üyesi seçmek…”ibaresininiptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan iptal edilen ibareden sonraki   “… ve …” sözcüğünün de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,

       C- 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasınınREDDİNE,

        D- 20. maddesinin (1) fıkrasında yer alan “… Bakan onayı …” ibaresininREDDİNE,

        E- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

             1-  Birinci cümlesininREDDİNE,

             2-  İkinci cümlesinde yer alan “Aksi takdirde bu birliklerin tüzel kişiliği kendiliğinden sona erer …”ibaresinin REDDİNE,

 

 

- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

3

2011/114

 

Bursa 1. İdare Mahkemesi

 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 31. maddesiyle 8.5.1991 günlü, 3717 Adli Personel İle Devlet Davalarının Takip Edenlere Yol Giderleri Ve Tazminat Verilmesi İle 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun’a eklenen Geçici Madde 2’nin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- REDDİNE,

4

2011/127

 

İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi

11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle değiştirilen   41. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “ …üç yıldan…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- REDDİNE,


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET