gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERLİK BORÇLANMASI SÜRESİNDE KIDEM TAZMİNATI SÜRESİNDEN SAYILIR MI?

Bu tarihte iş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirildiğinden davacının askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına esas sürenin belirlenmesinde nazara alınması mümkün değildir.

16 Kasım 2012 Cuma 15:54

 

 Hukuk Dairesi 2007/14495 E., 2007/23559 K.

  • ASKERLİK BORÇLANMASI
  • KIDEM TAZMİNATI

 

  • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 13 ]

"İçtihat Metni"

Davacı, kıdem tazminatı farkı ile harcırah alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına alınmıştır. 

Hüküm süresi içinde davalı M... Alkollü İşçiler San. Tic. A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacının hizmet akdi davalılardan Tekelde çalıştığı sırada 13.2.2004 tarihinde işveren tarafından sona erdirilmiş ve kendisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiştir. Bu tarihte iş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirildiğinden davacının askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına esas sürenin belirlenmesinde nazara alınması mümkün değildir. 

Davacıyla işyerinin özelleştirilmesini müteakip M... Alkollü İçkiler A.Ş. ile davacı arasında 20.2.2004 tarihinde yeni bir iş sözleşmesi yapılmış, bu sözleşme 24.3.2005 tarihinde davacının bağlı bulunduğu kuruluştan emekli olması sonucunda davacı tarafından sona erdirilmişse de davacının emekli olduğu tarihte işveren kamu kuruluşu niteliğini kaybetmiştir. Bu nedenle askerlik borçlanmasının kıdem tazminatı esas süresinin hesabında nazara alınmaması gerekir. 

Diğer taraftan davacının dava konusu yaptığı Harcırah alacağının dayanağı da kamu kuruluşları ile ilgilidir. İşyerinin kamu kuruluş niteliğini kaybettiği döneme ilişkin harcırah talebi de reddedilmelidir. 

Mahkemenin yazılı şekilde davacının davasını kabul etmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.7.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET