gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AVUKATLARIN İCRA İFLAS SORGU SINIRLAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Türkiye Barolar Birliğinin açtığı dava neticesinde, avukatların icra iflas dairelerinde sorgulama talep etme yetkisini kısıtlayan uygulamanın 29.4.2014 günlü ve E: 2013/3788 sayılı Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı ile yürütmesi durduruldu.

13 Eylül 2014 Cumartesi 12:24
AVUKATLARIN İCRA İFLAS SORGU SINIRLAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

AVUKATLARIN İCRA İFLAS SORGUSU SINIRLAMASI DURDURULDU


Türkiye Barolar Birliğinin açtığı dava neticesinde, avukatların icra iflas dairelerinde sorgulama talep etme yetkisini kısıtlayan, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin, 16.4.2013 tarihli, 28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik ve “UYAP’ın kullanılması” başlıklı 16. maddesinin 5. fıkrasının “İcra iflâs dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep edilebilir.” kuralını içeren birinci (1.) cümlesi 29.4.2014 günlü ve E: 2013/3788 sayılı Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı ile yürütmesi durduruldu.


KARARDA;

düzenleme ile, vekil ile takip edilen dosyalar için, icra ve iflas dairelerinde sorgulama yapılabilmesi, Adalet Bakanlığınca araştırma konularına göre belirlenecek sürelerle sınırlandırılmıştır.

Davalı idarenin 9.10.2013 tarihinde kayda giren savunma dilekçesinde, vekil iie takip edilen dosyalarda, vekillerin, Yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca, UYAP Avukat Portaiı üzerinden her zaman sorgulama yapabilecek olmalarına karşın, icra ve _ iflas dairelerine giderek sorgulama talebinde bulundukları, bunun da dairelerin diğer işlerinin aksamasına yol açtığı, dava konusu düzenleme ile, bu durumun düzeltilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Buna karşılık, 2004 sayılı Kanun'un "Elektronik işlemler" başlıklı 8/a maddesinde, böylesi bir sınırlandırmaya yer verilmediği gibi, davalı idareye bu konuda sınırlandırıcı nitelikte düzenleme yapma yetkisi veren bir kural da bulunmamaktadır.

Aksine, davalı idarece, savunma dilekçesinde ve Danıştay Onuncu Dairesinin 31.12.2013 tarihli, 2013/3788 sayılı ara kararına verilen cevap dilekçesinde de belirtildiği üzere, vekillerin, UYAP avukat portaiı üzerinden sorgulama yapabilecekleri gibi, icra ve iflas dairesine giderek de sorgulama talebinde bulunabilecekleri, personelin de, 2004 sayılı Kanun'un İlgili kuralları uyarınca her tür talebi (Örneğin takip talebi ve bu talebin hazırlık işlemleri niteliğindeki sorgulama talepleri gibi) alarak, gereğini yerine getirmek zorunda oldukları açıktır.

Nitekim, davalı idarece ara kararına verilen cevap dilekçesinde, dava konusu düzenlemenin yasal dayanağının ne olduğu yönündeki soru yanıtsız bırakılmıştır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, icra iflas dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılmasının talep edilebileceği kurala bağlanmış, ancak, sorgulama talebinin vekile ait olması gerekliliğinden söz edilmemiştir. Başka anlatımla, düzenlemenin lafzı, vekil ile takip edilen dosyalarda, asilin sorgulama taleplerinin de, süre sınırlamasına tabi tutulmasına İmkan verir niteliktedir. Hukuki açıklık (belirlilik) ilkesine uygun olmadığı anlaşılan düzenlemenin, bu haliyle, asil tarafından icra ve iflas dairelerine yapılan başvurularda da, dosyanın vekil ile takip edildiğinden bahisle, sorgulama talebinin süre sınırlamasından dolayı reddine yol açabileceği görülmektedir.

Bu durumda, yasal dayanağının bulunmadığı ve hukuki açıklık (belirlilik) ilkesine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulfarın bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabuiü ile 11.4.2005 tarihli, 25783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği'nin, 16.4.2013 tarihli, 28620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik ve "UYAP'ın kullanılması" başlıklı 16. maddesinin 5. fıkrasının "İcra iflas dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep edilebilir." kuralını içeren 1. cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 29.4.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 K:Türkiye Barolar Birliği

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET