gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

B GRUBU POLİS AMİRLERİ İÇİN DANIŞTAY KARARI

Danıştay 12. Dairenin verdiği 2013/51-2013/2068 Kararında B Grubu polis amirleri rütbe terfi davaları idare mahkemelerinde karara bağlanmasını hükmetti.

15 Mayıs 2013 Çarşamba 11:58

2005 Yılı öncesinde Komiser Yardımcılığı Kursunu
tamamlayarak polis amirliğine atanan çok sayıda personelin, çeşitli mevzuat hükmü ve Anayasa
Mahkemesi kararlarını öne sürerek (A) grubu polis amiri sayılma ve askerlik hizmet sürelerinin
rütbe terfiine esas kıdemlerinde sayılması istemiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurarak dava
açtıkları ve davaların temyizen Danıştay Onikinci Dairesinde incelendiği, 2005 Yılı ve sonrasında
Komiser Yardımcılığı Kursunu tamamlayan personelin de kendilerini 2005 Yılı öncesinde Komiser
Yardımcısı rütbesine giren personelle mevzuat ve yargı kararları yönünden aynı hukuki durumda
görerek idareye başvurmaya ve dava açmaya başlamaları üzerine, söz konusu başvuruların
yoğunluğunu, bu başvurular hakkında işlem yapacak personelin yetersizliğini ve başvuruların
hukuken haklı olmadığını ileri süren davalı idarenin dava konusu27.2.2012 gün ve 48349 sayılı
işlemiyle; 2005 ve sonraki yıllarda komiser yardımcılığı kursundan mezun olarak komiser
yardımcısı rütbesine atanan personelin, bir kısmı Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 3201 sayılı
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun geçici 20. maddesinin kendileri hakkında uygulanarak (B) grubu
polis amirliğinden (A) grubu polis amirliğine geçirilmelerine yönelik taleplerinin mevzuat ve Yargı
kararları nedeniyle mümkün olmadığını, aynı şekilde 2005 ve sonraki yıllarda komiser yardımcılığı
kursunu bitirerek polis amiri olan personelin mesleğe girmeden önce veya meslek içerisinde
yaptıkları askerlik hizmet sürelerinin rütbe terfiine esas kıdemlerinde sayılamayacağını ve bu
konudaki taleplerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle belirtilen konularda yersiz
taleplerde bulunulmaması, aksi halde söz konusu taleplere işbu işlemde yaptıkları açıklamalar
doğrultusunda "açıklanmış ve erişilmiş bilgi, belge" kapsamında değerlendirilerek cevap verilmiş
sayılacağını ve ilgililere cevap verilmeyeceğinin personele tebliğ edileceğini belirterek anılan işlemi
tüm teşkilattaki ilgililere tek tek imza karşılığı tebliğ ettiği, söz konusu işlemle (A) Grubu polis amiri
sayılmayacağı ve askerlik hizmet süresinin rütbe terfiine esas kıdeminde sayılmayacağı açıklanan
personelin de işlemde belirtildiği üzere idareye başvuru yapmayarak davalarını açtıkları, ayrıca
işlemde idari başvuru yapmamaları gerektiği öne sürülmesine karşılık, Anayasal bir hak olan hak
arama hürriyeti ve dilekçe hakkı çerçevesinde bu konuda talepte bulunan personele de aynı işlem
tebliğ edilerek cevap verildiği, idari başvuru yapılmaksızın açılan işbu davada ise Gaziantep 1.
İdare Mahkemesi'nin, 23.10.2012 günlü, E:2012/451, K:2012/1195 sayılı kararıyla: dava konusu
işlemin ülke çapında uygulanacak düzenleyici bir işlem olduğu, bu nedenle davanın görüm ve
çözümünün Danıştay'ın görev alanında bulunduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden
reddedilerek dava dosyasının Danıştay'a gönderilmesine karar verilmiştir. Danıştay bu davaların İdare Mahkemelerinde karara bağlanacağına hükmetti.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET