gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ESER SAHİBİ OLMAYAN ŞİKAYETÇİNİN SORUŞTURMAYA KONU OLAMAZ

Eser sahibi olmayan şikayetçinin yaptığı şikayet üzerine, soruşturma başlatılmasının mümkün olmaması nedeniyle, rektörlükçe oluşturulan yetkili kurul tarafından verilen men-i muhakeme kararının bozulması gerektiği hakkında.

28 Aralık 2010 Salı 21:04
Eser sahibi olmayan şikayetçinin soruşturmaya konu olamaz

T.C.

D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2008/140
Karar No   : 2008/257
 
Özeti : Eser sahibi olmayan şikayetçinin yaptığı şikayet üzerine, soruşturma başlatılmasının mümkün olmaması nedeniyle, rektörlükçe oluşturulan yetkili kurul tarafından verilen men-i muhakeme kararının bozulması gerektiği hakkında.
 
KARAR
            Şüpheliler :
                                    1-…- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
                                    2-…- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
            Suçları : Yazdıkları "Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri Uygulamaları" adlı kitapta kaynak göstermeden değişik yayınlardan alıntı yapmak
            Suç Tarihi : 2006  Yılı
            İncelenen Karar : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 31.12.2007 günlü, 2007/61 sayılı  men-i muhakeme kararı
            Karara İtiraz Eden : Şikayetçi …
            İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 6.2.2008 günlü, 6548 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hüseyin Oğuz'un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
            5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35 inci maddesinde, alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması iktibasın belli olacak şekilde yapılması ve iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bir kısmın alındığı yerin de belirtilmesi koşuluyla caiz görüldüğü, aynı Kanunun şikayet tarihinde yürürlükte olan 71 inci maddesinin 4 üncü bendinde, 35 inci maddede belirtilen hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış, yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya elli milyar liradan yüzelli milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hümolunacağı, 75 inci maddesinde ise, 71 inci maddede sayılan suçlardan dolayı soruşturmanın şikayete bağlı olduğu, şikayet üzerine hak sahiplerinin haklarını kanıtlayan belge ve/veya nüshaları Cumhuriyet savcılığına sunmaları halinde kamu davasının açılacağı, hakları tecavüze uğrayanların ve 71 inci maddenin dört numaralı bendinde belirtilen hallerde 35 inci madde gereğince kaynak gösterme mükellefiyetine aykırı fiiller söz konusu ise, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının şikayete yetkili oldukları hükmüne yer verilmiştir.
            Yukarıda belirtilen hükümlerden, bir eserin bazı cümle ve bölümlerinden alıntı yapılmasının, eser ve eser sahibinin adı ile eserden alıntı yapıldığı yerin gösterilmesi suretiyle mümkün olacağı, anılan biçimde kaynak gösterilmemesi, yanlış ya da yetersiz biçimde kaynak gösterilmesi eyleminin söz konusu olduğu durumlarda, ancak bu eylemden zarar gören eser sahibi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının şikayeti üzerine kamu davası açılabileceği, dava sonucunda doğru şekilde kaynak göstermeyen kişilerin hapis veya ağır para cezası ile cezalandırılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
            Dosyanın incelenmesinden, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi olan şikayetçi … tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına verilen 24.9.2007 günlü dilekçede, şüphelilerin yazdıkları "Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri Uygulamaları" adlı kitapta, Prof.Dr. …'in "Manyetik Prospeksiyon" adlı kitabından yaklaşık 12 sayfanın, Prof.Dr. …'in doçentlik tezinden yaklaşık 70 sayfanın, …'in 1973 yılında sunduğu tebliğinden 4 adet haritanın, …'in "Sismik Dışı Yöntemler, Kurs Notlarından" 8 adet şeklin kaynak gösterilmeden alıntı yapıldığının iddia edildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5.10.2007 günlü, 26873 sayılı yazısıyla iddia hakkında gerekli işlemlerin yapılarak sonucundan bilgi verilmesinin istendiği, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanınca görevlendirilen soruşturmacı tarafından düzenlenen fezlekede; şüphelilerin bilimsel anlamda kayıtlı endekslere girmeyen kaynaklardan öğretim amacıyla sınırlı olarak yararlanıldığı, bilimsel etiğe aykırı bır hususun bulunmadığı belirtilerek şüphelilerin men-i muhakemesi önerildiği, Yetkili Kurul tarafından da bu yönde karar verildiği görülmektedir.
            Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, kaynak gösterilmeden alıntı yapıldığı iddia edilen eserlerle ilgili olarak şikayetçinin hak sahipliğini kanıtlayan bir belgenin dosyada bulunmadığı ve şikayetçinin şüphelilerin üstlerine atılı suçla ilgili olarak herhangi bir zararının meydana gelmediği, şüphelilerin üstlerine atılı suçların takibi şikayete bağlı suçlardan olmasına karşın, eser sahibi sıfatıyla hakları tecavüze uğrayanların ya da Yasa'da sayılan Bakanlıkların şüphelilerin yazdıkları "Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri Uygulamaları" adlı kitapta kaynak göstermeden değişik yayınlardan alıntı yaptıkları konusunda bir şikayet ve suçlamalarının bulunmadığı  anlaşıldığından, eser  sahibi olmayan şikayetçinin yaptığı şikayet nedeniyle soruşturma başlatılmasının mümkün olmaması nedeniyle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 31.12.2007 günlü, 2007/61 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, dosyanın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 28.2.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET