gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALARDA YETKİLİ İDARE MAHKEMESİ

Görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılan davanın çözümünde davacının görevden uzaklaştırıldığı yerdeki mahkemenin yetkili olması, nakil işlemine karşı açılan davada ise hem eski, hem yeni görev yeri mahkemesinin yetkili olması karşısında; her iki işleme de birlikte bakmaya yetkili olan İstanbul İdare Mahkemesinin bu davada yetkili mahkeme olarak kabulü uygun bulunmuştur.

04 Ekim 2011 Salı 23:37
Görevden Uzaklaştırmalarda Yetkili İdare Mahkemesi

 T.C.

D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2011/3909
Karar No : 2011/3917
YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KARARI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta iken hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 137. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılan ve daha sonra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü emrine ataması yapılan ...'in haksız olarak görevden uzaklaştırıldığı ve naklen tayin edildiğinden bahisle 40.000,00 TL. manevi, 10.000,00 TL maddi olmak üzere toplam 50.000,00 TL tazminata hükmedilmesi istemiyle İçişleri Bakanlığı'na karşı açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi ve Aksaray İdare Mahkemesi arasında yetki uyuşmazlığı çıkması üzerine gönderilen dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Ankara 10. İdare Mahkemesince, 2577 sayılı Yasa'nın 36/a maddesi uyarınca uyuşmazlığın görüm ve çözümünde İstanbul İdare Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesiyle 21.10.2010 günlü, E:2010/2275, K:2010/1606 sayılı kararla dava yetki yönünden reddedilmiştir. İstanbul 9. İdare Mahkemesince, uyuşmazlığın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Yasanın 33/3. maddesi uyarınca davacının son görev yerinin bulunduğu idare mahkemesi olan Aksaray İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna ilişkin 25.1.2011 günlü, E:2011/92, K:2011/163 sayı ile yetki ret kararı verilmiştir. Bu karar üzerine dosyanın gönderildiği Aksaray İdare Mahkemesince, kamu görevlisinin parasal hakkından kaynaklanan davanın görüm ve çözümünün, 2577 sayılı Yasanın 36/a maddesi uyarınca zararı doğuran idari uyuşmazlığın bulunduğu yer idare mahkemesi olan İstanbul İdare Mahkemesinin yetki alanında bulunduğu yolunda 28.4.2011 günlü, E:2011/628, K:2011/501 sayılı karar verilmiştir:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 36/a maddesinde; idari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkemenin zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili İdare mahkemesi, 33/1. maddesinde; kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi, 33/2. maddesinde ise; kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idaresi mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır.
Dava, görevden uzaklaştırma ve başka yere atanma işlemlerinden kaynaklandığı ileri sürülen maddi ve manevi zararların tazmini isteğiyle açıldığından, yetki uyuşmazlığının, 2577 sayılı Yasanın, tazminat isteğinin çözümünde yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin 36/a maddesi hükmü uyarınca karara bağlanması zorunludur.
Görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılan davanın çözümünde davacının görevden uzaklaştırıldığı yerdeki mahkemenin yetkili olması, nakil işlemine karşı açılan davada ise hem eski, hem yeni görev yeri mahkemesinin yetkili olması karşısında; her iki işleme de birlikte bakmaya yetkili olan İstanbul İdare Mahkemesinin bu davada yetkili mahkeme olarak kabulü uygun bulunmuştur.
Açıklanan nedenlerle, dava dosyasının, davanın görüm ve çözümünde yetkili olduğu belirlenen İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, kararın Ankara 10. İdare Mahkemesi, Aksaray İdare Mahkemesi ve taraflara bildirilmesine, 6.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET