gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HARCIRAH KANUNUN DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARA UYGULANMASI

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar yönünden daire kararının kaldırılarak, bu kurumların da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi oldukları yolunda görüş bildirilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

05 Ocak 2011 Çarşamba 22:30
Harcırah Kanunun Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Uygulanması

T.C.

D A N I Ş T A Y
İdari İşler Kurulu
Esas  No   : 2007/1
Karar No   : 2007/2
 
Özeti : Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bazı özel bütçeli idarelerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 81'inci maddesi karşısında 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na tabi oldukları hakkında.
 
            Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bazı özel bütçeli idarelerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 81'inci maddesi karşısında 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na tabi olup olmayacakları hususunda düşülen duraksamanın giderilmesi istemine ilişkin Başbakanlığın 22/5/2006 günlü Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2594 sayılı yazısına ekli Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/5/2006 günlü ve 8172 sayılı yazısı üzerine Birinci Dairece verilen 8/11/2006 günlü ve E:2006/451, K:2006/1014 sayılı karar, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 46'ncı maddesinin 1/e bendi uyarınca Kurulumuza iletilmekle incelendi.
            Gereği görüşülüp düşünüldü:
            İstem, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bazı özel bütçeli idarelerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 81'inci maddesi karşısında 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na tabi olup olmayacakları hususunda düşülen duraksamanın giderilmesine ilişkindir.
            Danıştay Başkanı …, Üyeler …, …, …, …, …, … ile …'nın, "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 2'nci maddesinde: Bu Kanunun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsadığı, Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolünün de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabi olduğu öngörülmüş, maddenin son fıkrasında ise; düzenleyici ve denetleyici kurumların, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 76 ve 78'inci maddelerine tabi oldukları kuralına yer verilmiştir.
            5018 sayılı Kanunun genel gerekçesinde düzenleyici ve denetleyici kurumların Kanunda sayılan sınırlı sayıdaki maddeye tabi olmakla birlikte genel olarak Kanun kapsamı dışında tutuldukları, mali özerkliklerini zedeleyecek herhangi bir hükme yer verilmediği vurgulanmıştır.
            Aynı Kanunun 81'inci maddesinin (c) bendinde: Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerine llişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun 98-106'ncı maddeleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu'na tabi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı hükme bağlanmıştır.
koyucunun düzenleyici ve denetleyici kurumların mali özerkliklerini korumayı amaçladığı, bu kapsamda tabi olacakları sınırlı sayıdaki düzenlemenin de sayma yoluyla belirtildiği, yukarıda anılan 81'inci maddenin düzenleyici ve denetleyici kurumların tabi olacakları maddeler arasında yer almadığı, bu itibarla düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na tabi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren hükümlerin yürürlükten kaldırıldığının kabulüne olanak bulunmadığı açıktır.
            Bu nedenle düzenleyici ve denetleyici kurulların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olmadıkları," yolundaki ayrışık oylarına karşılık,
            5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yürürlükten kaldırılan hükümler, başlıklı 81'inci maddesinin (c) bendinde, "Bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun 98-106'ncı maddeleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu'na tabi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren hükümler yürürlükten kaldırılmıştır" hükmüne yer verilmiştir. 5018 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (b) bendinde III sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılmış, Kanuna ekli III sayılı cetvelde düzenleyici ve denetleyici kurumlar ismen sayılarak belirtilmiş, 12'nci maddesinde ise III sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların merkezi yönetim bütçesi içinde yer aldıkları açıklanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 2'nci maddesinin üçüncü fıkrasında, düzenleyici ve denetleyici kurumların bu Kanunun hangi maddelerine tabi oldukları sayma yoluyla belirtilmiş ve aralarında Harcırah Kanunu'nun da yer aldığı bazı kanunlara tabi olunmadığına dair istisna veya muafiyet getiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenleme getiren 81'inci madde, bu maddeler arasında sayılmamış ise de; 81'inci maddede 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nda istisna ve muafiyet sağlayan özel kanun hükümlerinin 5018 sayılı Kanun kapsamına dahil idareler bakımından yürürlükten kaldırılmış olduğu açıkça belirtilmiş, diğer taraftan Kanun yapma tekniği bakımından yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici maddeleri ve yürürlük maddeleri ayrı bir kısımda toplanmış, Kanunun, yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük maddesinin yer aldığı dokuzuncu kısım hükümleri de düzenleyici ve denetleyici kurumlar yönünden uygulanacak maddeler arasında sayılmamıştır. Bu kurumlara aynı kısımda yer alan 81'inci maddenin uygulanmayacağının kabul edilmesi halinde, söz konusu maddeler arasında sayılmayan geçici maddeler ile yürürlük ve yürütme maddelerinin de bu kurumlar bakımından geçerli olmadığı sonucuna ulaşılacaktır ki böyle bir kabulün yorum kurallarıyla telif edilebilir olmaktan uzak olduğu, bu nedenle kapsam maddesindeki sayma yoluyla belirlemenin amacı dışında yorumlanmaması gerektiği, Kanunun aralarında 81'inci maddenin de bulunduğu yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve yürürlük başlıklı dokuzuncu kısmının bu Kanun kapsamındaki kamu idarelerinin tümü için uygulanması gereken kurallar olduğu, bu bağlamda düzenleyici ve denetleyici kurumların 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na tabi olmadıklarına dair istisna ve muafiyet getiren hükümlerin, 5018 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin (c) bendi hükmü karşısında yürürlükten kaldırılmış olduğu, harcırah uygulamaları yönünden Harcırah Kanunu'na tabi idareler arasındaki uygulama farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan 81'inci madde hükmünün, düzenleyici ve denetleyici kurumların mali ya da idari herhangi bir özerklikleriyle bağlantısının bulunmadığı, aksi takdirde bu kurumlarla ilgili maaş, ücret, harcırah gibi konularda yasal düzenleme ile de olsa herhangi bir sınırlama getirilmesinin söz konusu olamayacağı, bu nedenle düzenleyici ve denetleyici kurumların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
            Buna göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlar yönünden daire kararının kaldırılarak, bu kurumların da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi oldukları yolunda görüş bildirilmesine oyçokluğu ile,
            Düşünce isteminin, özel bütçeli idarelere ilişkin kısmı yönünden daire görüşünün aynen kabulüne oybirliği ile,
            18/4/2007 gününde karar verildi.
 
NOT: 114 no’lu Danıştay Dergisinin 21 – 24. sayfaları arasında yayımlanan Danıştay Birinci Dairesi’nin 08.11.2006 tarih ve E: 2006/451, K: 2006/1014 sayılı kararı, İdari İşler Kurulu’nun 18.04.2007 tarih ve E: 2007/1, K: 2007/2 sayılı kararı ile “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” yönünden kaldırılmış, “özel bütçeli idarelere ilişkin kısmı” yönünden ise aynen kabul edilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET