gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHTAR VE TEVBİH CEZALARINA İDARE MAHKEME KARARLARINA İTİRAZ BÖLGE MAHKEMELERİNE

12. Dairenin 2013/2823-2013/3152 Kararında yönetici ve öğretmene verilen ihtar ve tevbih cezalarına ilişkin idare mahkemeleri kararının bölge idare mahkemelerinde itiraz edileceği belirtilmiştir.

15 Mayıs 2013 Çarşamba 12:07

Kararda;
1702 sayılı Kanunun 20/1. maddesi uyarınca ihtar cezası
ile cezalandırılması üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 20.
maddesinde, "İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir.
1 - Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur
etmek (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görürse zararın mahiyet ve derecesine
göre daha ağır ceza verilebilir);
2 - Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak;
3 - Arkadaşlarına ve talebesine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan
kullanmak;
4 - Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek;
5 - Talebenin vazifelerini tashih etmemek;
6 - Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek;
7 - Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak. Yukarki hallerin ilk defasında ihtar.
Tekrarında tevbih cezası verilir." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinde 6352
sayılı Kanunun 61. maddesiyle yapılan değişiklikle, Bölge İdare Mahkemelerinin itiraz mercii olarak
bakacağı uyuşmazlıkların sayısının artırıldığı ve bunlar arasına uyarma ve kınama cezalarından
kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili verilen kararların da eklendiği, 1702 sayılı Kanunun 20.
maddesinde belirtilen ihtar ve tevbih cezalarının da uyarma ve kınama cezaları ile aynı nitelik ve
ağırlıkta cezalar olduğu, 6352 sayılı Kanunun amacı ve ilgili maddenin gerekçesi dikkate
alındığında, ihtar ve tevbih cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili verilen kararların Bölge
İdare Mahkemelerinin itirazen inceleyeceği uyuşmazlıklar kapsamında olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenmesi isteğinin
görev yönünden reddine, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin (a) bendi uyarınca dosyanın bu
kararı itirazen incelemeyegörevli ve yetkili olan Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir."

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET